9 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

9 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Te NNT A G —— — —— 12 Sayfa a SON POSTA v e— Kansızlık, Romatizma, Sırıcı, Kemık, Sinir, Damar TEEEEEEREETÂSAN KUVVET ŞURUBU hastalıklı veya zayıf çocuklara, genç ve ihtiyırlnrı e . PHI L IPS'i En son sistem 930 A tip numaralı radyo makinesi piyasaya çıkarılmıştır. ALIN! TEGRÜBE EDİN! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı: 225 Türk Tİirasıdır. Şarjlı kumaş daima elbiseyi çok düzgün ve dökümlü gösterir, kat'iyyen buruşmaz Bu gece Şehzudebışır FERAH TİYATROSUNDA UMUM KOMİKLER RESMİ GEÇİDİ İstanbul'un 9 komiği bir sahnede 50 artis, 5 oyun bir gecede San'alkâr Naşit, Fahri, İsmail Ah- met Şevki, Karagöz Hüseyin, Cevdet Beyler ve umum kumpanyaların san'atkârları birlikte şartnamesi divanhaneye talik edilerek (N (Surpik Haçik) (Bursa Kaplıcalarında) (İzdivaç Acentası) TÜ A K B (Lopço Çivisi ) ( Akide Şekeri ). Büyük orkestra BU EE 1âten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh ' P| Ikinci Hukuk Mahkemesinde en zi- ——— Üİ yade arttırah Mmüşterisine ihalesinin ıı ıp) IE |K< 'ı j A E ai e ma aat l Memedekı çocuklara gıda ırma incidi iymeti mu- ' » : emhesi T000N'ille oluş Doktor Ali Vahit Beyin v bimstm YILDIZ ÇOCUK UNU | deye iştirak edeceklerin yüzde 7,5 nispetinde teminat akçasını mahkeme Fazla fosforu ve vitamini vardir. Çok besler Deposu: Hasan Ecza deposu fabrikasından biridir | ::57 -— F - Karagöz Mezardan Çıktı | Beyoğlu 2inci Sulh Hukuk mahkeme- | H| sinden: Sadrı esbak Sait Paşa vere- | ile Köze oğlu Haralambos vere- | Ü| sesinin şaylan ve müştereken muta- | Ü | sarrıf oldukları Nişantaşında Teşvi- Şarj'i Dünyanın birkaç imemleketinde, birkaç| “> -0 Smranz | Fabrika yapabiliyor! mnumaralar ile murakkam Sait Paşa konağı namile maruf konağin müfrez büyük kısmı şüyuun izalesi için açık Ü | arttırma ile satışa vazedilmiş ve Dünyanın bu üç dört | müşterisine nittir. Mezkür konak iki Müterakim vergi ile Vakıf icaresi sındaki büyük bahçesi çam ağaçları ile müzeyyen ve ufak bir garajı ve İ Halçede VEYSE V EOĞUR KD [ Yazan: Darulbedayı San'atkârlarından Hazım b üştemil bahçenin geniş ee l DCR IPEKİŞ yalnlz bu teslsat :o:.;': :'L kıçı::mdı Nüz;eîje)': İkinci forması bugün çıktı. Dd ö b 5 - caddesi üzerinde olup her türlü in- l ğ — için yüz bin İira sarfetti | Çikta ünittir. İlan n K Mesahhai sathiyesi seneden — 1978 Kadlüyünde mehfiz bin d l kananann T9 enci | guiyüz kile meşe ve 800 K | BSÜPLEKS maddasine tevfikan Tei mmahlâlde gayri müseccel hak sahip» | —Mahlut kömür ile on yedi çe- İ &N irvi leri ile ipotekli alacaklıların ve | ki meşe odunu ve Erenköyün- çi H irtifak hakkı — sahiplerinin işba | de mahfuz. 696 kilo meşe TIRAŞ BIÇAĞIDIR | haklarını ve — huüsüsile — faiz — ve kömürü 13-3-932 pazar günü masarife dair iddialarını tarihi lân- | — ihale edilmek üzere müzayede- dan İtibaren 20 gün zarfında mah- - eeij kemeya müracaatle evrakı müsbite- :îıç'k";h'”l*“' ğ:h;' 'l": lerile kayit ve tescil ettirmeleri. yen taliplerin Haydarpaşaı Aksi takdirde — tapuca — müsec- | Orman Memurluğuna ve yev- cel hak #sahiplerinden Maadasının mü ihalede Kadıköy Malmü- satış bedelinin pıyl;ıı:nı'ı-ınua.ı dürlüğü — dairesindeki — ihale bariç kalacaklari ve daha fazla ma- komisyonuna müracaat eyleme- lümat talep edenlerin 930-973 No, hi | ji "'ı'.’: ll yi dosyası ilg mahkemeye müracaatla l şartname ve dosyesini tetkik edebile- Şırk Yıldızı Selma Hanımın cekleri ilân olunur. onkteli * porik İPEKİŞ Mamulâtı Pek nn if | ayi — Hizmeti askeriya vexikamla Nü- Yakında Piyasaya Çıkıyor. K e e ai aü ErERla H O Lİ V U,un alacağımdan hükmü olmadığı ilân olunur , srt doğumlu Zara kazasından | bu defa üç gün teehhürle çıkacak Osman Nuri oğlu Abdullah nüshasında göıecekıınıı Güzel Hıkayeler_ Aşçıbaşı İnsanı güldüren, bayıltan Yeni EV Kadını Merak ve heyecan veren hikâyelerin meşrine başlandı Yemek kitabı Birinci hikâye Kafese koyan kadın çıktı Fiati yalnız beş kuruştur. Çıktı diğerleri de peyderpey neşredilecektir. Merkezi Türk Neşriyat Yurdudur. Posta kutusu 443 Beheri yalnız beş kuruştur. Türk Neşriyat Yurdu Nai Satış yeri: Türk Neşriyat Yurdudur. B a SaR ni 8e KŞ Üsküdar Orta- a ktebi sekizinci sınıf talebesinden vatanın çok refli, çok nı..ı: 'er namus ve BU fazilet timsali, ça- £ hişkan bir çocuğu on altı yaşlarında lığından kurtula- mamasından mü- vellit büyük kede- *imize İştirak eden ve ona emsalsir bir cancze merasimi hazırlıyan mezkür mektebin büyük kalpli Müdür ve Heyeti Talimiyesine ve ömrümün souna kadar herbirini bir. Fuat tanıyacağımız ve tebcil edeceğiimiz sevgili talebe arkadaş- larına ve emsaline az tesadüf olu- nacak bir arzu ile cenaze merasi- mine ve tesliyeye şitap eden ehib- baya ve Üzsküdarin hamiyetli ve necip halkına çok teşekkürler ederiz. Üsküdar İkleci motor! Kemaliyeli Fasih ve aflesi efradı Son Posta Matbaası Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp Neşriyat Müdürü: — Selim Ragıp — ——— Za

Bu sayıdan diğer sayfalar: