9 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

9 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

9 Mart AŞ L Bir Ölünün Hatıra Bftcrînlgn n : HAİNLERİN SON POSTA . ' | iç Yüzül ”| Yüz ElliliklerNasıl Gittiler, Ne Yaptılar ŞİMDİ AMBARDAKİLER KAMARADAKİLERİ ÜZMEYİ DÜŞÜNÜYORLARDI —W Aşağıdakiler, — yukardakileri kıskanıyorlardı, onların kibar bir uyku geçirmelerine mâni olmak için plân kurmıya başlamışlardı. Şaban Ağa diğerlerinden daha iyi düşünür görünerek bir oyun zemini buldu ve Kürt Zeynelâbi- dine sokuldu: — Yaz, dedi, diyeceklerimi bir kâgıda yaz! Şaban Ağa, Hürriyet ve İtilâf fırkasının en zeki adamı idi. Alaydan yetişme ümmi bir mülâ- zim iken kırkından sonra harfleri seçecek kadar okumak öğren- mişti. Fakat bu bilgi, kendisini ağalıktan kurtaramadı ve o son nelesini verinciye kadar ağa ka- dı*Şu kadar ki ağalıktan zarar görmedi. Hürriyeti İtilâf Fırkası- nm müessisleri arasında bulundu- ğu gibi hain Vahdettin zamanın- da Saray Müşavirliğine kadar da yükseldi. Bu — müşavirlik .baylt —gülünç olduğu için biraz izaha değer. Osmanlı padişahları bin tarihin- den sonra tam bir tereddiye uğradıkları — cihetle - sakallarımı uşakların, baremağalarının eline vermişlerdi. Kendi düşüncelerile kendi dileklerile iş görmek şüyle dursun yemek bile yiyemezlerdi. Harp ve sulh gibi devlet için hayati mahiyette olan meselelerde irade, uşakların idi. Uzun yıllar bu suretle geçti. İmparatorluk her cepheden eridi. Nihayet padişahlar değil, fakat onlara öğüt veren, yol gösteren uşaklar bazı maslahatlarda ken- dilerini irşat edecek adamlar bulmıya ihtiyaç gördüler. Çünki Baltık denizindeki Rus donanma- sının Akdenize gelmek üzere bulunduğu hakkında bir haber, sarayda — münakaşa — olunurken bütün uşaklar gülüşmüşler, “ Ya- lan efendim, yalan! ,, Diye bağır- mışlardı. Onların hepsi ve bizzat padişah, — Baltıktan Akdenize geçilebileceğine inanamıyacak ka- dar cahitdiler. Sık sık tekerrür eden ve sa- raylılarr acı akıbetlerle karşılaş- tran bu gibi hâdiseler, resmi meovki itibaril& ehemmiyetsiz gö- ründükleri halde şahsen büyük nüfuz temin eden gizli müşavir- görünürlerdi ve basit yaşarlardı. Fakat minimini bir tezkere ile sadrazamların kellelerini uçurttu- rurlardı. aban Ağa, ğ vkarı, Tn aa K müsait olsaydı bhelki bir Halet Ef, olacaktı ve belki memleketin Şaban Ağa, Kürt Zey- nelâbidine: — Yaz, dedi, diyece- klerimi bir kâğıda yaz! Şabân Ağa, Hürriyet ve İtilâf fırkasının en ze- ki bir adamı idi. Alaydan yetişme ümmi bir mülâ- zım iken kırkından son- ra harfleri seçecek kadar okuma öğrenmişti. bir parçasını - yine onun gibi - elden çıkartacaktı. Fakat nüfuzu- nu bu derecelere kadar yürütmi- EMNiYET ye imkân bulamadı, Vahdettine dalkavukluk — yapmakla — iktifa hıecbuıiâeü;dnblııldı. O cahbil ve ain padişah, Ağa müşavirle sık "în görüşürdü, dahili ve ba- rici siyasete dair fikirler alırdı. Bazan ona, saray rezaletlerini ğılı: ifılA ğc;ieıdî., Meselâ bir gün an yı sofrasına çağırmıştı. Birlikte yemek yerken ortadaki tavuğu aldı, pencerenin önüne götürdü, güneşe karşı tuttu; — Balkıniz, dedi, ibi şeffaf | Ne eti var, ne yağı. İşte bizim aşçıbaşı bana böyle tavuk yediriyor! Ve sonra tefelsüf etti: — Görüyorsun ya, hırsızlık saray mutfaklarına kadar yük- seldi. Aşçı padişahın gıdasını çalıyor. Artık Babrali ne yapıyor, bilmem ? ( Arkası var ) SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜDEN: Muhammen İkraz kaymeti No 3263 — Gll Merhunatın cina ve mev'ile mevki ve müştemiliti Üsküdarda Kısıklı mahallesinde Alemdağı Barçlunun kami caddesinde atik 9, 9 mükerrer ve cedit Hl- 1 d0- 2 numararalı maa dükkân bir hanenin tamamı. Saim Bey Hasköyde Ahdüsselâm mahallesinde Tur- şucu caddesinde atik ve cedit 13 numaralı bir hanenin tamamı. Ahmet Fanl B. Beyoğlunda Feriköy ikinci kısım mabhalle- sinde atik Çiftecevizler cedit Gürcü Kato- Hik kilisesi sokağında atik 3ö mükerrer cedit 88 numaralı bir hanenin tamamı. Mım. Takubi Erenköyünde Bostancı mahallesinde atik Altıokka Bostancı cedit Ortasokağında atik 47 cedit 4 numaralı maa bahçe bir hanenin tamamı. Ayşe ve Fatma H. lar. Galatada Bereketzade mahallesinde Bank ve Hazaran sokağında atik 10, 12, 14 16, 12 cedit 16, 18, 20 mumarah tahtında iki dükkânı müştemil bir hanenin mısıf hissesi. Hatçe Müzeyyen H. ve Mustafa Ekmal B. Uzunçarşıda Yavaşçaşahin mahallesinde Gaznövi Mehmetefendi mektebi ve Tom- * rukçıkmazı sokağında atik 7, 9, 9 müker- rer İt ve cedit 11, 13, 15, 17, 28 numa- ralı ahşap depo ve iki bap hane ve salaş bodrumun tamamı. Hasan Ağa Kasımpaşada Gazihasan mahallesinde Ter- sanekapısı sokağında atik 4 cedit G nu- maralı bir bap dükkânın mısıf hissesi. Beyoğlunda — Kamerhatun Ayşe H. maballesinde Abanoz sokağında 14 numaralı bir hane- nin tamamı. Beyatrik H. Üsküdarda Kazaskar Ahmetefendi mahal- lesinde Salı sokağında atik 19 cedit 31 numarah maa bahçe bir hanenin tamamı, Mehmet Cemil Ef. Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Mek- tep sokağında eski 14 yeni 12 numaralı bir hanenin tamamı. İzidor Danderya Ef. Çemberlitaşta — Atikalipaşa mahallesinde eski imaret ve yeni Nuruosmaniye soka- gında atik 2, 4, 6, &, 10, 12 5 ve yeni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5 numaralı beş dükkân ile bir bodrumu müştemil Eminpaşa hanı namile maruf bir hanın 36 hisse itibarile 30 hissesi. İbrahim ve Yusuf Beylerle Adneyn H. bilesale ve Seyfettin B. ile Nezihe H. tarafından Adneyn H. bilvelây Cerrahpaşada Ahmetkethüda mahallesinde Küçükmühendis sokağında eski 8 müker- rer ve yeni 5 numaralı bir hanenin tama- o Kapandekikte Mehmet Cevdet B. ve Fahriye H. Hazırbey mahallesinde Ta- vanlıçeşme sokağında atik 5 mükerrer ve HL Akçam Badtoda, Neler Dinliyeceksiniz 9 Mart 932 Çarşamba İstanbul — (1200 metre, $ kilovat) 18 gramofon, 195 Cennel Hanım ve Yesari Asım Beyin iştirakile saz, 20,5 gramofon ile opera parçaları, 21Bedayi Musiki heyeti 22. örkestra. | Heilsberg — (276 metre, 75 kilo- vat) 20 Lâyıpçıkten naklen konser, 21,40 küçük fıkralar, raporu. Brüno — (341 metre, 36 kilovatj 20 Pragtan nakil. Mühlaker— (360 metre, 75 kilovatı 20,05 son gece komedi, 21,15 Londra- dan naklen senfoni, 72,30 pzeppelin hakkında bir konlerana, Bükreş — (394 metre, 16 kilovat) 20 keman sola, 20,5 konferans, 20,45 Piyano konseri, 21,15 cazbant. Belgrat — (M29 metre, 2,5 kilo- vat) 20 ses konseri, 20,30 komedi, 22,25 radya orkestram. Roma — (441 metre, 75 kilovat) 20,45 eperadan nakil. Prag — (488 metre, 120 kilovat) Abraham Linkolen hakkında bir konferane, 21.4$ piyano konseri, Viyana — (S17 metre, 20 kilovat) 20 Lüpçikten nakil, 21,45 konferana, 22,20 günün haberleri sonra orkestra. Peşte — (550 metre, 23 kilovat) 20,15 Yüksek Musiki Mektebinden nakil, Varşova — (MI1 metre, 156 kile- yat) 19,45 radyo gazetesi, 20 musi- kili musahabe, 20,15 üçüncü devri- alem, 21,30 oda konserk Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 20 Lâyipçikten nakil, 21,45 konfe- rans, sonra dans havaları. Dercetmekte olduğumuz programların 2215 hava | | 19,45 Frankfurttan makil, 20,45 10 Mart 932 Perşemba İstanbul— (1200 metre, 5. k 'cvat) 18 pramofon, 19,5 Hayriye Hanam- la birlikte saz beyeli, 20,5 Selim Sirru Bey tarahından konferans, 21 Belkis Banımla birlikte saz hLeyeli, 22 örkesira, Heilsberg — (276 metre, 75 idile. vat) 19,45 gen musiki, 20,45 küçük 21,35 piyano konseri. Brüno — ( 341 metre 36 kilovat ) 21415 gülünç hikâye —muharrirleri, 20,56 Pragdan rakil. Mühlaker — (360 metre, 75 ki'avat) şen musiki, 21,45 —musikili musahabe, 22,50 dans havaları. Bükreş— ( 394 metre 16 kilovat ) 20 şarkı koönseri, 20,20 senfoni, 21 koenferans, 21,45 günün hâdiseleri. Belgrat — ( 420 metre 2,5jkilovat 20 doöktorun tavsiyeleri, 20,30 — milli şarkılar, 21,55 konser. Prag — (458 metre, 120 kilovat) 19,55 keman koönseri, 20,15 Progdaki A'man tiyatrosundan naklen “toprak bu efendilerindir, 21,05 konser. Viyana— (517 metre, 20 kilovat) 19,40 gramofon, 20 şarkı konseri, 22,35 dana havaları. Peşte — (550 metre, 253 kilovat) 20,10 yüksek musiki mektebinden konser. Varşova— (1411 metre, 158 kile- vat ) 20 Rusyanın Asyayı — ruslaştır- ması hakkında bir konferanı, 2015 selon orkestrası, 20,30 dans havaları. Berlin — (163$ metre, 75 kilovat) 19,30 Faust operası. Avrupaya ait olan kısmı vasatf Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. Istanbul saatine tatbila için Avrapada saat (12) olduğu zaman İstanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi. Hicazda Ölenler Altı Kişinin Veresesi Çağrılıyor İstanbul — müddeiumumiliğin- den: 928 senesinde Hicazda ve- fat eden vatandaşlarımızdan: 1 — Galatada: Romanya ote- Hinde Batumlu Ahmet Murat 2 — Galatada Romanya Ote- linde Lâdiklli bakkal Halil oğlu Mustafa 3 — İstanbulda Hüdavendi- glı Otelinde Hüseyin oğlu Sarı aban 4 — Sirkecide: Düzce Ote- linde Ahmet oğlu Selânikli Hacı İbrahim Hasan 5 — İstanbullu İsmail efendi bin Osman 6 — İstanbullu Mehmet efen- di bin Abdullah Efendilerin müstahikki tereke mirasçılarının veraset senetlerile birlikte İstanbul C. Müddeiumu- miliğine muracaat etmeleri. Selim Sırrı Beyin Konferansı Selim Sırrı Bey yarın akşam sekiz buçukta “İsveç Halk Mu- sikisi,, isimli şayanı dikkat bir konferans verecektir. Konferans- ta piyano ile İsveç havaları ça- hnacaktır. Fotoğraf Tahlili Kuponu Tablatinizi Öğrenmek İstiyorsanı: botoğrafımızı 5 ade' kapon ile bir- Hkto gönderiniz. Fotoğrafımın sıraya kabidir. ve iade edilmes, İstn, — meslak veya san'at | Hangi sualleria sevabı ? Fotoğraf imtişar eedit 9 numaralı maa bahçe bir 'hanenin tamamı. Beyoğlunda Cihangir Şemsettin Ağa Vekili Huriye H. mahallesinde Ci- hangir caddesinde atik 3, 5 ve yeni 9 numaralı maa dükkân bir apartımanın Zihni B. vekili Herant Ef, Kumkapıda Musalla mahallesinde Şehfer- hat sokağında atik 85 cedit 890 numaralı bir hamenin tamamı. Kemankeş Galatada Mustafa Ef. ve Malike H. Karamustafapaşa mahallesinde Gümrük sokağında atik 62, 62 mükerrer ve yeni 42, 44 numaralı maa oda bir dükkânın tamamı. hocaalâattin 2176 — 9033 Bahçekapıda Mehmet Ef. mahallesinde Mısir çarşısı dernunüuda atik ve cedit 32 numaralı bir dükkânım tamamı. — İbrahim Etem EF. Yukarda ikraz numaraları yazılı emlâkin vadesi hitamında bor- cun ödenmemesi hesabile 61 gün müddetle satilığa çıkarıldığından talip olanların veya fazla tasilât almak istiyenlerin Sandık Satış Âmirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: