9 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

9 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sarih Bir Teklif Yapıyoruz Ü Baştarah İ inol zayfada ) Dünü nüshamızda hulâsa et- tiğimiz tekliflerin herbiri böyle mahdut görüşlere — istinat et- mektedir. Halbuki — buğday — meselesi, memleketin iktısadi hayatile pek yakından alâkadardır. Keyfi ve indi mütalealara istinaden halle- dilemez. Bu meselenin halli için herşeyden evvel hükümetin buğ- day meselesindeki siyasetini tes- pit etmesi Vâzımdır. Bunun için de bütün vesikala- ra, salâhiyettarların mütalealarına, geniş ve muayyen bir görüş- ihtiyaç vardır. Bu siyaselin tayi- | ni için bütün salâhiyettar 2e- vatın, mütebassısların — iştirakile Ankarada umumi bir konferansa Közum — aşikârdır.. Bu — konfe- ransta dünya vaziyeti, Türkiyenin vaziyeli, köylünün mevkii tetkik edilir ve umum! bir program yapılır. Şimdi buğday meselesini tet- kik etmekte olduğu bildirilen komisyonun —mütalcası da bu meseleyi halle kâfi gelemez. Yine, Ziraat Bankasının delâletine müra- mat gibi muvakkat bir tedbir ile iş geçiştirilemez. Çünki verilecek mnlış bir karar yarın daha va- #m neticeler verebilir. Binaenaleyh her şeyden evvel Ankarada da bir yuvarlak ması konferansı toplanmalı ve hükü- metin buğday siyaseti tayin ve tespit etmelidir. Düzce Faciasının Azılı Katilleri Tutuldu (Baş taralı 1 inci sayfada ) Bunlardan — ikisi —Adapazar- da, biri de Düzcede yakalam- mıştır. Bunlardan biri Düzce- nin Nevkiran, diğer ikisi de Hendek kazasının Beynevid kü- yündendir ve cümlesi de abarza- dır. Cinayetin hakiki mahiyeti ad- liye tahkikatı neticesinde anlaşıl- miş olacaktır. x Salihlide Bir Mücrim Jandarmaya Kendiliğinden Teslim Oldu Salihli, (Hususi) — Bi meselesinden dolııı. mı:ıl::i: Şaziye isminde bir kadının başmı balta ile yaralıyarak kaçan Sarı Şaban kendi kendine jandarmaya teslim olmuştur. Şaban Adliyeye verilmiştir. R B:ı&n b:şıllu evindoe 20 kilo açak tütün bulunan, Ort: de Bekir oğlu Alinin, uh;'ğk?uı mahkemesinde muhakemesi ta- karrur etmiştir. Sıvasta nknıekte—pi-er—de 8744 Talebe Okuyor Sıvas, (Hususi) — Eu son rakkamlara göre vilâyetimiz da- hilindeki ilkmektaplere — devam eden talebenin miktart (8744)tür. Bunların (6139)u erkek, geri ka- lan (2605) talebe de kızdiır. Bu miktar geçen 930 senesine na- zaran (1039) talebe fazladır. Şim- diki balde vilâyet dahilindeki ilk mekteplerin (110) kadar olduğu anlaşılmaktadır. Bitlisliler Çok Okuyor “ SON POSTA Orada Eğlence Yerleri Bulunmadığı İçin Okum Bitlis, (Husu- Z Bu arada Gazi | bahis hakkında karilerini — tenvire si) — Şehrimiz- e' TELKNNE KT n parkı da yeni ağaç| çalıştı. Bugün de, bu münasebetle de devamlı yağ- e ge % a fidanlarile süsle- | $ildırmanın n6 demek olduğunu ve mur yağmakta- v & ) necektir. Sokakta | PUtun arazını ev doktorumuzun ka- . n lemile tesbit ediyoruz: dır. Esasen biz D Ğ biriken kar yr Çildirmak “cianetin S | ilkbaharın yalnız ö gınları Belediye TES AM K n? OA C K Kokünüük el Gerüdkia aai olma (kisbi) İıcvıdır. ü j deriz. — Bizim İiEMeĞN SÜ Ça bağin Föaeaa bi | memlekette ilk- Son günler- j b | bahar yaz mev- de — yağmurların :"d:—'büe Basif olur. Bilkime simile — birlikte fazlaca yağma- FAŞ SN ga ler © vardın İişlr GÜkZ ha Ü ücüay bar Şıldırmagka_ çocukların daha az zi * lar çözülmiye baş- q.l" Iır.. x Bad evvel göremeyiz. ladı. Bu sebeple şaretleri — V. OÇU Şekür - Metlial kasabanın - için- Hafızayı kaybetmek, çalışmamale, meR tü i $ den geçen Bitlis fikirleri tertip edememek yüzün- içtimal t e çayının sularıfaz-| den saçmalamak; 2. Hasta ço- "ır:ınnı yapi a k lalaşb. Bu vazi- | cuklaşır, konuşurken — kekeler, bi _:'_i'“"“" DF z SAA yetbilhassa balık | kelimeleri bulamaz. Gayri şuurl g Blt'fl di ini D üd Tls bekellerden di avlıyanların yüz- | ve mihanikt hayatını yaşar. 3. Son laıumı !G:::l;;:î sİn asayişini temin [.o"_*r_ l“: ::I(;;_:';__, L'Ş::P' lerini güldürmüş-| devre: Ruht faaliyetlerle beraber olarak cenazelerin yıkanması için münasip mahallerde birer gasi- hane yapılmasi ve mezarlıkların aslahı takarrür etmiştir. Bunlardan başka yeni bir fenni mezbaha inşası mevzubahs olduğu gibi Belediyenin de işti- rakile yapılacak un fabrikası ve elektrik tesisatı için hazırlıklar yardır. İktısadi vaziyet dolayısile Belediye vergilerinden bazıları Kisteden çıkarılmış, diğerlerinde Tireboluda Köy Muhtarlarına Ders Veriliyor Tirebolu (Hususi) — Kaza- mız kaymakamının — teşebbüsile, köy muhtarlarınım köy kanumnu etrafında malümat sahibi olma- larının temini için bir kurs açık mıştır. Muhtarlar ve köy ihtiyar he- yeti azaları kursa devam etmek- tedirler. Bu meyanda okuma yaz- ma bilmeyenlere de ayrıca tedri- sat yapılmaktadır. Bu suretle iki ay sonra bütün kaza dahilindeki erde köy kanununu tatbiki imkânı husul bulacaktır. Çeşmede Soğukların Şiddetinden Deniz Bile Dondu eşme, hasusi) — Şimdiye kıdîfşwğukmneür.)bllhlş— n zamız ahalisi bu sene çok soğuk görmüştür. Kazaya merbut bulu- nan Uzunkuyu ve civar köylere bir hafta evvel kar yağmıştır. Kaza dabiline iki günde bir su- lar donmaktadır. Havalar sert bir poyraz rüzgârile devam et- mektedir. Köste köyü limanı bir kaç gün evvel donmuş ve bu münasebetle köylü donmuş de- nizin Üzerine çıkarak iki yüz okka kadar ufak donmuş kefal balığı yakalamıştır. Halkımız bu Koste denizinin donmasına hay- ret etmiştir. Edirnede Havalar Düzeldi Edirne, T (A. A) — Bir ay- danberi devam eden şiddetli kış nihayet bulmuş, hava düzelmiştir. Karların erimesi neticesi olarak nehirlerin luyor. taşamasından korku- ! l ı de tenzilât yapılmıştır. Bu suretle halkın yükü kısmen hafiflemiştir. Belediye Reisi M. Arif Bey ciddi mesaisile halka faydalı işler he- diye etmiye gayret gösteriyor. Şehrimiz, eski senelere nisbetle daha temizdir. Bilhassa hamam- ların temizliğine ve hastalık ya- tağı haline gelmemesine çok dikkat sarfedilmektedir. Belediye yakında şehir civa- rında binlerce fidan diktirecektir. a İh_tiyacı Çok Fazladır tür. Son birkaç gündenberi keklik çok bol- lanmıştır. Güzel ve yağlı bir kek- lik (8) kuruşa kadar satılmak- tadır. Ayrıca tavşan da çoktur. Burada sinema ve tiyatro gibi eğlence mahalleri pek az oldu- ğundan halk daha ziyade kitap okumakla — vakit geçirmektedir. Bu sebeple okuma ihtiyacı bizim tarafta herhalde İstanbuldan da- ha fazladır. Nigyazi Yılmaz —Al;ı;:hird; îSpor Canlanıyor Sporcu Gençler Yeni Bir Kulüp Teşkil Ettiler Akşehir (Hu- susi) — Şehri- mizde son se- nelerde spor ar- zusu çok art- mıştır. Şimdiki halde — burada ( Akşehir İdman Yurdu) ve (San'- atkârlar yurdu ) — ismile iki kulüp faali- yette bulun- makta, spor ha- yatının — inkişa- fina çalışmakta- dır. Fakat bu iki — teşekkülün haricinde kalan bazı gençler de Halk Evinde top- lanarak ( Genç- Spor — Yurdu) “Yeni kulübün müteşebbis heyeti ismile yeni bir kulüp tesisine karar vermişlerdir. Gençlerin bu kararı halk tarafından da büyük biş müzaharetle karşılanmıştır. Belediye Reisi Halil Bey, bu yeni teşebbüsün belediye tarafından himaye göreceğini vadetmek suretile gençleri sevindirmiştir. Yeni kulüp şimdiden aza kaydine başlamış, birçok heveskirlar yeni teşekküle iştirak etmişlerdir. Yeni kulübümüzün spor sahasında müsbet mesai sarfedeceğine şüphesiz nazarile bakabiliriz. Gençler spor Yurdunun müteşebbis heyetinin yanında avukat Şevki, avukat Nazım, avukat Mustafa Şükrü, avukat Sadri Hamdi, Taceddin Yümnü, Haydar ve hafız İbrahim Beyler bulunmaktadır. ——— —— z Adanada Balık Bolluğu Adana ( Hususi ) — Burada balık 30 kuruşa satılmaktadır. Et 55 kuruştur. Balık bilhassa Karataş ve GCayastan getirilmek- tedir, — balık — Adanada — çok ucuzdur. 1 T. N Ağaçlar Çiçek Açtı Antalya ( Hu: a bu Iııvılide( b:: )ka“ıı= dokunmuştur. Son snlırdı ba- demler çiçek ıçhı Lır' meyveli :e meyvasız ağaçlar amamen Ev Doktoru Çıldırmak Bere Hastalığı Akıl Hıfzıssıhhası cemiyeti, sinir hastalarının evlenmesindeki mahrzura ve hiç olmazsa çocuk yapmaların- daki tehlikeye işaret ederek şayamı dikkat bir içilmal mesele üzerinde durdu. Sön Posta, bu mevru ile meşgul oldu, mütcaddit akıl ve sinir mütehassıslarının fikirlerini aldı. Bu uzvf ve bedeni faaliyetler de bi- ter ve hasta ölür. Hastalığın seyri ve teda- visi — Seyri senelerce sürer; tedavisi bıfzissıhba kaidelerine riayettir. i işarıdan Bereler iisisten disandan parak, sıyırarak, keserek, yara- rak, çizerek husule gelen bereler bir kaç türlüdür: 1 - Bere koyu vişme çürüğü renğindedir; bir kaç gün sonra yeşilimtirak, sarımtı- rak olur ve nihayet kaybolur. 2« Yumuşak bir şiş halinde kanın yayılarak ortasının sertleşmesi ve çiban olabilmesi. 3 - Soğuk kur- şuni; hissiz olan bere kararır, kurur ve kabarır ki cerahat çi- kınca iyi olur. Tedavi 1 — Soğuk su ile kom- pres yapmak, sonra sade zey- tin yağı, yahbut kâfurulu yağla hafif masaj yapmak. Uzvu o su- retle tutmalı ki kan deveranı yı- karıdan aşağı vukua gelsin. 2 — Bu tedaviden başka be- renin stüne pamuk, daha üstü- ne fanila koyarak masaj yapılır. 8 — Lâpalar konur ve yara tedavisi yapılır. Yerli Mallarımız Filistinde Teşhir Edilecek T Nisanda Filistinde Tel'aviv şebrinde açılacak olan Sergiye Hükümetimiz nimresmi bir şekik de iştirak edecektir. Hereke, Bakırköy, Beykoz, fabrikalarile, Feshane Mensucat şirketi sergiye mal göndereceklerdir. Sergi tertip heyeti, sergiye iştirak edecek Türk tüccarlarile temas etmek özere İstanbula bir murahhas gön- dermiştir. Bu murahhas perşembe günü Harici Ticaret Ofisinde tüccarlarımızla konuşacaktır. Yol Parası 4 Lira Bahkesirde Umumi Vilâyet Meclisi faaliyete başlamıştır. Mec- lis, vilâyetin varidat bütçesini 885,600 lira olarak kabul etmiş- tir. Ayrıca yol parası da görüşül- müş ve 932 senesi için yol vergisi (4) lira olarak tesbit dilmişti

Bu sayıdan diğer sayfalar: