9 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

9 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Sayfa — Almanya Neden Yenildi ? Nakleden:! 4 KS Ü vali Yazan Emlil Ludvig Fırtınanın İlk Günlerinde Kumanda Hulâsa * Emil Ludvig » 1914 temmuz serlevhalı kitabında büyük muha- rebenin nasıl patlak verdiğini anlatmışlı. Bu esere lâhika l eden bu yazısında ise Alman peratorunun muharebe ııııııııdı gösterdiği haleti ruhiyeyl tetkik etmektedir. Dün dercettiğimiz ilk tefrikanın hulâsası şudur: * Artık muharebe başlamak üze- redir. Fakat nyanın şark ve garp cephelerii ayni zamanda çarpışacağı, yoksa yalnız Ruslara karşı mı harbedeceği noktası he- nüz katiyetle anlaşılmış değildir. Çünki ( Londra ) dan bir telgraf gelmiştir. Bu telgrafta Fransanın bitaraf kalabileceği ihsas olun- maktadır. İmperator Erkânı Har- biye reisine dönüyorı — Şu halde diyor, yalmız şark cephesinde tahşidat yapalım. Erkânı harbiye reisi itiraz ediyor — Bu mümkün değildir, fennt ezbap 'dolayısile evvelce yapılan plân tatbik edilecek, yani her ildi cephede birden tahşidat yapıla- caktır. Karar benüz verilmemiştir. Erkânı Harbiye reisi Moltke evine dö- nüyor. Meyustur, çünki plânımn altüst olmasından korkmaktadır. Maamafih Londradan gelen tel- grafın (Çyanlış olduğu anlaşıhıyor. Moltke saraya çağrılıyor, tahşl- datın yine iki cephe üzerinden yapılması takarrür ediyor. Muha- rebenin önüne geçmek mümkün değildir. Çünkir Bir makina kurulmuştu ve şim- di bu makina tabiatin kuvvetine ram olarak kendisini yapanın vücudunu eziyordu: Londradan gelen haberde yanlışlık olmasaydı bile, iki mu- hasımın sulh arzusuna rağmen muhasamatın önüne geçilemiye- cekti. Muharebe patlak verecekti. Çünki taarruz plânının makanizması tevkif edilemiyordu, Çünki bir mil- yon kişilik bir ordu, bir milyon kişilik diğer bir ordunun karşı- sında bir tek tüfek patlatma- dan ilânihaye bekleyip duramaz- dı. Moltkenin Hatası İmperator giyom ile Başveki- linin ve Erkânı Harbiy Reisinin arasında geçen muhavere - bize çok mühim bir şahsiyetin de karekterini öğretmiştir: Bu adam ordunun başıdır. Fakat hayatının en mühim bir dakikasında, on senedenberi ha- zırlandığı ve ordusunu da hazır- ladığı bir muharebenin patlak vermekte — olduğu bir zamanda saatlerce atıl kalmış, odasına ka- pamp beklemiştir. Çünki cihan siyasetine ait bir sebepten doı.,. taarruz. plânının tadili düşünül- müştür. Halbuki bu adam, İmpa- rator kendisinin mütaleasını alma- dan hareket etmek istediği zaman derhal - istifasını verebilirdi. Bu cesareti gösterememiştir. * Bu ordu Erkâni Harbiye Re- isinin yanıbaşında bir İmparator vardır ki, daha pek genç iken mevcut seferberlik plânımı esaslı surette değiştirmiye cür'et etmiş- tir. Binaenaleyh harp Fenninde kudret sahibi olmak lâzımdır. Halbuki bu İmparator işte har- Diplomatlar esrarengiz mükâlemelerle meşgulken halk ta sokaklarda türlü nümayişler yapıyordu bin en nihayet patlak verdiği bir zamanda, harp makinesinin tAbi olduğu kanunlara karşı tecahül göstermiş ve bu makineden ya- pamıyacağı bir aksi hareket iste- miştir. Diğer taraftan — suitefehhüm zail olduğu vakit ordunun başı, harp her şeye rağmen iki cephe üzerinde başladığı için değil, fa- kat biran, yalnız bir cephede başlamak manzarasını gösterdi- ğginden dolayı kedisini ye'se kap- tırmış ve üzerinden bu yeis ha- vasını atmıya muvaffak — olama- mıştır. Ye'sinden ağlamaktadir. Çünki plânlarının tebdili isten- dökmesi bizim için hayreti mucip bir manzaradır. Fakat buna rağ- men anlıyoruz ki Jeneral (Molt- ke) sulh esnasında istediğini ya- pan müstebit hükümdarın harp esnasında da ayni şekilde hare- ket edeceği hakkında içinde bir “hissi kablelvuku, duymuştur. Fakat hakikat böyle olmadı. İmparatoru yalnız zahiren tan- yanlar bundan — dolayı hayret ettiler, ( Arkası var ) e— EMLÂK VE EYTAM BANKASI İSTANBUL ŞUBESİNDEN Satılık Kat'i HFHaneler İhale: Nısıf Taksitle Satış Va Beyoğıunda Kâtip Mustafa Çelebi mahallesinde Hoca zade sokağında 6 oda 4 sofa, mutfak, sarnıç ve müştemilâtı saireyi havi 10 numaralı hane. 2 — Haıiç Fenerinde Tevkii Cafer mahallesinde Kiremit caddesinde 4 oda 3 sofa ve müştemilâtı saireyi havi hane, Esaslı tamire ihtiyacı olmıyan ve her tarafa kurbiyeti bulunan işbu hanelerin İstanbul Dördüncü İcra Dairesinde 10 Mart 1932 tarihinde icra kılmacak 931 - 194 ve 302 dosya numaralı müza- yedesine iştirak edeceklerin uhdelerinde kaldığı takdirde şeraiti umumiyemize tevfikan beş senc müddetle bedeli müzayedenin mısfı derecesinde ikrazda bulunulacağı ilân olunur. * Emlâk ve Eytam Bankasından HALİÇTE SATILIK FABRİKA İstanbul : ARSASI Eyüpte Bahariyede kâinma müştemilât harap araba fabrikası peşin para ve kapalı zarf usulile -satılıktır. İhale 14 mart 1932 pazartesi günü Ankarada Banka İdare Meclisi huzurile yapılacaktır. Teminat 1363 liradır. Bu bususta tafsilât almak istiyenler İstanbul İzmir, şubelerimize veya Ankarada Umum Müdürlük Emlâk İdaresine müracaat edebilirler. | dinlenmek — bilmeden GECE YARISI BİR TELGRAF — Köprüsü İradesiz Adamların Elındeydı G beş yaş- larında İstanbullu bir Rum kar- sıdır. Otuzu geçkin olmasına rağmen onu gören ancak 25 in- de zanneder. Sevimli, — oynak, neş'eli ve bilhassa çok kurnaz bir kadındır. ( Eleni ) ahbaplarını çok sever. Ahbaplarının hepisi erkek ve ekserisi Türktür. Ben de onun bir ahbabıyım. Kendi- sine mahsus şivesile durmak, dereden tepeden, hatıralarından bahset- mesi çok hoşuma gider. (Eleni) nin kendisine — göre " fikirleri de vardır. Yine bir gün Ş vağ maktadır. | 5 ’mişüt.Bîr Prusya Jenaralinin gözyaşı . « coşkun — saatlerden — birindeydi. Nasıl oldu bilmiyorum, lâf şarkı- hlarla Avrupalıları mukayeseye döndü. —Eleni bağıra bağıra dedi ki; — Kuzum ben size birşey söyliyeyim. Şu Avrupalılar yok mu, öyle aptal şeylerdir ki sor- mayın. Amma hepsi öyle, hepsi iyle. Bakın size mütareke zaman- larında işgal zabitlerine yaptığım bir oyunu anlatayım. Beni bilir- siniz ya, Ben kalbi açık bir ka- dınım. Gizlim yok. Mütareke günlerinde yaşım ancak 23, 24 vardi. Malümya. Annem filân, işte anlıyorsunuz. Para meselesi, ecnebi zabitlerinin çok parası vardı. Hele Amerikalıların. Bu zabitlere rast gelmek için ozaman — Beyoğlunun — malüm bir kaç — gazinosuna filân gi- derdim. Ötesi — kolay, zabitim biri beni görüp beğenirse he- men yanıma gelir, konuşurdu. Bir iki lâf filân.. bir iki gülüş- me.. oradan çıkardık. Bizim eve oturmıya giderdik. Aradan bir müddet geçti. Bana onların br raktığı sırasına göre ufak, bazan daha cömertçe hediyeler az gö- rünmiye başladı. Bunları çoğaltmak, hem de adamakıllı çoğaltmak — lâzımdı. Ne yapmalı. Bir çare bulmuştum. Bakın size anlatayım. Bir akşam bir Amerikalı ile evime geldik. Amerikalı okadar kaba bir adamdı ki lokantada bana 10 dolarlık bir kâğıt göstererek o akşamki — hediyesinin miktarımı anlatmıştı — bile. Eve geldik. Amerikalı dehşetli sarhoştu. Elile, ağzile işaretler yaparak bana paltomu falan çıkarmamı işaret ediyordu. Dediklerini yap- tım. Tam o esnada kapı birden- bire çalındı. İçeriye bir çocuk geldi ve bana bir telgraf uzattı. Telgrafı açtın. Ve okur okumaz sevincimden çıldırmış gibi tepın- miye başladım. — Amerikalı bir koltuğa yıkıl- mış aptal aptal yüzüme bakı- yordu. Amerikalıya anlattım. — Ayol. İzmirde bir dayım vardı. Çok zengin bir adam. Ölmüş. Bana tam 100,000 lira bırakmış. Mütemadiyen zıplayordum. Bu hikâye Amerikalının hoşuna git- medi. Buna alâkadar olmakta bir sebep görmiyordu. Bana yal- varmıya başladı. Bu Sütunda Hergün ÂYE Muharriri: Cenap Fazlı — Peki, peki. İyi. Fakat ba- na ne, Hadi, gel otur yanıma. Amerikalının yözüne hiddetle baktım. — Deli misin sen. Ben ar- tık seninle kalmam. Ben şu ande zenğin bir kadınım. Olur mu öyleşey. Amerikalı şaşırmıştı. Fıkıt o kadar heyecanlıydı ki gitmesine imkân yoktu. — Peki dedi öyle 20 dolar. — Olmaz olmaz 50 de ver« sen olmaz. — 50 Dalar. — Olmaz. — 100 T — Hadi neyse. Seni kırmayım. Bu hikâyeyi dinledikten sonra hayretle Eleniye sordum. — Ne diyorsun. Herif telgra- fa inandı hı.’“ Ka — Tabit tabil. Sade o mu? Sayısını Allah bilir. Spor Lik Ve Güreş Müsa- bakaları İstanbul Futbol Heyetinden: 11 Mart 932 cuma günü Taksim stadında icra edilecek lik maçları: Süleymaniye - Kasımpaşa saa 10 hakem Emin Bey, Eyüp - Beyler- beyi saat 11,15 hakem Emin B, Süleymaniye - Anadolu saat 18 hakem Refik Osman Bey. Bey- koz - Vefa - Kumkapı saat 14,15 hakem Arif Bey. Havaların muhalefeti dolayı- sile tamamlanamıyan Süleyma- niye - Anadolu maçı 15 dakika oynanmak suretile tamam edile- cektir. Güreş Müsabakaları 1932 — güreş — müsabakaları programı tanzim edilmiştir. Bu müsabakalar, temmuz ve ağustos ayları müstesna olmak üzere bi- rinci kânunun 16 sında bitecektir. — Fevrozin Bir tek Kaşe Nakris Fevrozin Romatizmayı Necdet Sinirden gelen Ş Tedavi eder Baş ve diş Mideyi Ağrılarını Kat'iyyen bormaz Her yerde FevrozinNeedet arayınız SON POSTA Yevmi, Siyasi, Havadlı ve Halk gazetesi . Istanbul: Eski Zapti M' Çatalçeşme nkıııı"ı'r Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu: İstanbul - 741 Telgrak İstanbul SONPOSTA ABONE FİATi — Gelanvavrak göri verilmez İlânlardan mes'uliyet alınmaz. Covap için mektuplara 6 kuruşluk pul ilâvesi lâzrmde. Adres dığ)u.ıılhıeıl (20) kur çt e KE O Ş ç el

Bu sayıdan diğer sayfalar: