9 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

9 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AT gere b zi S;yfı rî-lal;kın Sesi Keyfi Hareketlere Artık Nihayet Verelim.. ai Dimelr * v ge LA engoller — çıkarılıyor, ihtiyar ve arzusuna birakılmış. bazı teberruat temin etmek için bu teberruat alınımadan ihraç müsaadesi verilmiyor- muş. Bu gibi hareketin ne derece indi kaydet- mek bile zaittir. Bu münase- betle dün görüştüğümüz bazı karilerimizin bize söyledikleri fikirler şunlardır 1 geret Bey (Unkapamı atlama taşı 28) — Hediye, teberru bir viedan ve hamiyet işidir. Binaenaleyh ihtiyaridir. Bir i .san bunları ister- &e verir, istemezse vermez. Fakat bunu yapmadı diye devletin hiç- bir resmi işi geciktirilemez. Şu buhranlı zamanda tüccara ait ğ!e.—im;ı.le.btöylo bıhıne= ir il geciktiril. doğru değildir. Bazı iskele me- murları tüccara ait” resim mak- buzlarını hususi — müesseselere iane taahhüt etmeden sahipleri- ne vermiyorlarmış. Bu, açıktan açığa bir sulüstimaldir. Bu gibi memurlar tecrübe edilmelidir. Hhan — Bey saddesi 71 ) Hükümet olur olmaz kimsele- rin istedikleri zamnada iane top- kanuni: tâbidir.Trabzon Muha- um Memurları iskele * (Fatih — Macarkardeşler diye resmi işleri tehir edememe- Hidirler. Tehir edenler kanınsuz hareket etmiş sayılırlar. Böyle yapanlar varsa cezalandırılmalıdır. * İhaan Bey (Kumkapı Kadirga meydamı 3) — Hükümet Hayır müessese- lerine bile iane toplımayı birçok gaytlara tâbi tutmuştur. Her önü- ne gelen istediği zaman iane topliyamaz ve bu da tamamen ih- tiyaridir. Bu ihtiyari işi yapmadı- lar diye iskelelerde tüccarın ma- ha tutmak doğru değildir. Böyle gayretkeş memurlar varsa ceza- landırılmalıdır. * Alt Rıza Bey (Beyamt Rıza paşa yekur M 32) — Şu zamanda kazanç az. Ka- zanan her Türk hayır müessese- lerini gözetir ve istediği zaman iane de verir, teberrü de yapar. Fakat resmi müesseseler hiçbir ferde iane vermedin diye ceb- redemez, hele erbabı. mesalihin işlerini hiç emer. Bu h- şsusta kanunlarımız gayet hassas- ar. Trabzon iskele memurları z ramamamm n söllüez —— DABİ SESLİ FİLM Mecidiye Köyün- de Stüdyo Yapılacak Şehrimizdeki sinema sahi; riııdeı:d hı:]ılı: lılğl:;;m:â ııı::: caat ederi ecidi. Ü civa- rında bir sesli film stüdyosu açacaklarını bildirmişler ve tesi- sat için —ruhsat — istemişlerdir. Müracaat İktısat Vekâletine bil- dirilmiştir. Ruhsat verildiği tak- dirde müteşebbisler -Avrupadan sesli film tesisatı getirteceklerdir. Hava Vaziyeti Havalar birkaç günden beri tanmiş bulunmaktadır. Rasathane bugün havanın kapalı ve kısmen z.ıgıııhı geçeceğini bildirmek- Anadoluya Balık Sevki İçin Ankara ve diğer Anadolu vi- lâyetlerine taze balık sevkedilmesi için, Demiryolları idaresi soğuk hava vagonları alacaktır . Yerli Halat Ticaret Odası Denizcilik Ko- misyonu yakında toplanarak Milli wapur ve kumpanyaların yerli ha- lat kullanı ı temin edici kararlar alacaktır. Bir Zorba Bir Adamın Sırtından Ce- ketini Alp_ lîıçıyordu Kemal isminde bir zorba, dün sokak ortasında Koço namındaki rumun Üzerine atılmış ve sırlın- daki ceketini çıkararak alıp kaç- mıya teşebbüs etmiştir. Bu eçık- göz zorba yakayı el» vermiştir. Ziraat Odasında Faaliyet Ziraat odası Ziraat Müdürlü- ğünde bir toplantı yaparak ziraat işleri ve mayısta açılacak olan Tavukçuluk ve Bahçıvanlık Ser- gisi hakkında bazı kararlar al- mıştır. Sergiye tahsis edilecek olan Vilâyet bahçesindeki lar Bi bebalı. Kai d üzerindeki kapısı açılarak araba- larla taşmmaktadır. Afyon Fiatı Yükseliyor Afyon Hiatlerinde on beş gün zarfında (7,5-8) liradan on İiraya çıkmıştır. Hamburg Konsoloslu- ğumuzdan alınan haberlere göre Avrupada afyon piyasası yüksel- miye başlamış ve daha da yükse- >ğer böyle yapıyorlarsa cezasını lecektir. Bunun sebebi Çinde şekmelidirler. karmakarışık vaziyettir. Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: SON POSTA | Ticaret Ve Sanayi Bankası Alacağı 300 Bin Vereceği 400 Bin Liradır Ticaret ve Sanayi Bankasının tasfiyesine İş Bankası Müdürü Muammer, Ziraat Bankası Mü- dürü Ahsen Beyler memur ve tayin edilmişlerdir. Şimdilik ban- kanm alacakları tahsil edilmek- tedir. Bankanın ( 250-300) bin lira kıymetinde bir çiftliği ve yi- ne kıymetli bir ormanı ve barut şirketi ile diğer bazı müessese- lerde mühim miktarda alacağı vardır. Bu alacaklar” tahsil edi- lir edilmez evvelâ halkın ( 400) bin lira kadar tahmin edilen mevduatı tediye edilecektir. Bir Sermüvezzi Mahkemede Vazifesini ihmal etmekle maz- nun Beyoğlu Postahanesi Sermü- vezli Hayri Bey mahkemeye ve- rilmiş ve muhakemesine dün Bi- rinci Cezada başlanmıştır . Dava evrakına wazaran Hayri Bey paket ve mühim mektuplara ait dolabı kilitliyerek anahtarı serbekçiye teslim etmiştir. Ertesi gün bu dolabım parça parça kı- rıldığı ve mektuplarm yerlere atıl- dığı görülmüş ve Hayrı Bey bu yüzden mahkemeye verilmiştir. Bir Sarhoş Islah Olğ;ı.c;a Kadar Hapiste Yatacak Rakı yerine ispirto içecek kadar işrete düşkün o'an arzuhal- ci Hayri Efendi evelki gün yi- nez Adliyede bir hüdise çıkar- mıştır. Bu adamın evvelce yaptığı bir takım gürültülü işlerden bah- setmiştik. Dün yine sarkoş olarak Adliye binasının önündeki arzu- halcilere musallat olmuş ve rorla para istemiye başlamıştır. Bu sırada bazı arzuhalcilerin yaka- sına yapışmış ve bağırıp fena sözler söylemiştir. Ayakla dura- mıyacak kadar sarhoş olan Hayri, polis tarafından tutularak Adli- yedeki kapıaltına getirilmiş, fakat hakkında zabıt varakası tutulur- ken oradaki — camları — kinp geçirmiştir. —Adliye — doktorları” bu adamın islah olunciıya ka- dar hapsedilmesine lüzum gös- termişlerdir. ——— —— — İ HABE üLER Günün Tarihi İnhisar İdareleri BiR TAARRUZ Burada Kalıyor Meçhul Adam Gazino Sahibini Niçin Vurdu? Londra — birahanesi — sahibi Ziver Bey evvelki gece Maçka- daki apartımanma girerken meç- bul bir şabıs tarafından başından yaralanmıştır. Hâdis şöyle olmuştur: Ziver Bey her vakit olduğu gibi evvelki gece de kayınbira- deri Ekrem Beyle birlikte saat birde birahaneden çıkmıştır. Ek- rem ve Ziver Beyler bir kahvede bir müddet oturduktan sonra bir otomobille Maçkaya gelmişlerdir. Ekrem Bey başka evde oturdu- ğundan Ziver B. evinin civarında otomobilden inmiştir. Ziver Bey anahtarile apart- manın kapısını açarken meçbul bir şahsın ani bir taarruzuna maruz — kalmıştır. Meçhul şahis Ziver Beyi bıçakla başından teh- likeli surette yaralamış ve kaç- mıştır. O esnada Ziver Beyi bekliyen Ekrem B. meçhul adamı kovalamışsa da yakalıyamamıştır. Mütearrız aranmaktadır. Hırsızlıklar Dün, İki Kadın, İki de Erkek Hırsız Yakalandı Recep isminde bir sabıkalı Şişhane — caddesindeki — Hatice- sultan camünin avlu demirlerini çalarken tutulmuştur. * Güllü isminde sabıkalı bir kadın da Eminönünde, İrfan isimli hanımin cebinden. parasını aşırır ken yakalanmıştır. » Birkaç gün evvel Tahtakalede Telefon Şirketi civarındaki tuha- fiyeci Jozef Efendinin mağaza- sından bir sandık makara çalan bırsızlar — tutulmuşlardir. - Bunlar, Galip ile karısı Fatmadır. Çal- nan makaralar kısmen evlerinde, kısmen de - satıldıkları yerlerden geri alınmışlardır. Yumurta Nakliyatı Ücretleri Harici Ticaret Ofisinin yaptığı teşebbüsler üzerine, Şark Demir- yolları idaresi, Türkiyeden Silivin Grad şehrine kadar olan yumur- ta mnakil ücretlerini yüzde elli in- dirmiye muvafakat etmiştir. Inhisarlar Vekâletinden şelirinize gelen yeni bir talimatnameye göre Inhisar İdarelerinin Ankaraya nakil- leri bir sene için tehir edilmiştir. Şimdilik bu idarelerin bir kısım şu- beleri tevhit olunacak Ve bu şekil bir sene müddetle tecrübe edilecek, kat'i karar sene sonunda verilecektir. Fırka Grupunda Ankara, 8 — Haydarpaşa yangıs mına ait sigorta bedelinin tahsili için uğraşan Adliye Vekili Yusuf Kemal ve İktısat Vokili Şeref Beylerin (25) bin llralık komisyonu hazineye ter- kettikleri dün Halk - Fırkası Meclis grupunda azaya bildirilmiştir. Grup- ta Maarif Vekili Köy ve Musllim Mektepleri hakkında — bazı — izahat vermiştir. Dünyada Buğday Vaziyeti Buğday piyasası geçen haftaya nazaran (5) para noksandır. Dün Anadeludan 50 - 55 vagon buğday gelmiştir. Ticaret Ofisinin aldığı malümata göre dünya kaşlık buğday zer'iyat sahası geçen zeneye mazaran bir buçuk milyon hektar fazladır. İtalya, Almanya, İngiltere, Fransada kışlık fazladır. Rusya, Lehistan, Romanya, lspanyada azdır. Amerikanın bu sene kışlık zer'iyatı bir. milyon 800 bin hektar azalmıştır. 1 şubat 932 de dünya buğday «stoku 631 buşeldir. Bizde kaşlık zer'iyatın az olacağı tahmin edilmektedir. Bir İdam Kararı İzmir Ağırceza Mahkemesi, iki ameleyi öldüren Hâmit isminde bir katili idama, kendisini teşvik eden Molla Osmanı da 24 sene hapse mahlüm etmiştir. - Mülkiye Talebosinin Çayı ; Mülkiye Mektebi talebesi dün akşam Tokatlıyanda bir çay vermiş, ziyafette Mülkiye mezunlarından bir- çoğu hazır bulunmuştur. Bir Vefat Iş Bankası Zonguldak Şuhesi Mü- dürü Ferit Bey vefat etmiştir. Marsilya Cinayeti Server Cemal Beyin Cena- zesi Şehrimize Getirilecek Marsilya - Türkiye Başkonsolosu ServerCemal Beyi öldürdükten sonra intihar eden odac: Osman 23 ya- şında müteverrim bir gençti. Osman | evvelâ Server Cemal Beye birkaç k kurşun sıkmış, sonra da kendini t öldürmüştür. Osmanım yanmda iki otomatik tabanca bulunmuş- tur,Merhum Server Cemal Beyin ailesi İstanbula hareket etmiştir. Cenaze tahnit edilecek ve İstan- bula gönderileceklir. . | —rrn İ Pazar Ola Hasan Bey Ve İki Kız % 3: Kızlar — İkimiz de ayni terziye ve ayni berbere gidiyoruz da onun için biribirimize benziyoruz. Hağla siatikae. — eee öe snellkaİaklilke 4: Husan Bey — Ah okaâfir terziler, ©o kâfir berberler... Desenize bizim kuk beşlik Arap dadıyı da sizin terzile berbere göndersem size yip çakacak| eee eli B aü di e Haa M biribirlerine nekadar İ--nziyorlar, bunlar | değiliz, kız kardeş te değiliz, biribirimize 1: Hasan Bey — Bu iki güzel kız 2: Kızlar — Hasan Bey, Hı&iıdeı ikiz mi acaba? Dur surayım, neden benazeriz, bilir misin ? &u dümn eai

Bu sayıdan diğer sayfalar: