9 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

9 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“MİLLİYET Millet mekteplerinden kaç kisi şahadetname alacak? Ekonomi Afyon fiatlarında tereffü Hamburgtan afyon talebi fazla.. Ofisin Hamburgtan aldığı malümata nazaran, şarkta hava ların fena gitmesinden dolayı afyon zeriyatı yapılmamıştır. Bu sebeple afyon fiatleri yük- selmeğe başlamıştır. Hamburg borsasında, son günlerde afyon fiatleri çok yükseldiği gibi, fi- atler de sağlamlaşmıştır. Ofis aldığı bu haberi dün ticaret bor sas salonunda ilân etmiştir. Borsada son günlerde hararetli afyon talepleri vaki olmakta- dır. Fakat satıcılar nazlıdır. Dünya bugday vaziyeti Roma beynelmilel ziraat ens titüsünün neşrettiği son bülten, dünya buğday vaziyeti ve buğ- day fiatlerinin nereye doğru gittiğini göstermesi itibarile şa yanı #tir. “Son seneler zarfında dünya buğday istil İâtı artmıştır. 1929 senesind 939 milyon, 1930 da 1015 mil- yon, 1931 de 990 milyon kental buğday istihsal olunmuştur. Dünya kışlık buğday zeriyat sa r fazlalığı daha ziyade kendi hissettirmektedir. Fransa, İtal- ya, Almanya ve İngilterede bu sene kışlık buğday zeriyatı faz la olmasına mukabil Rusya, Le histan, Romanya ve İspanyada kışlık buğday zeriyat sahası da- ha azdır. Amerikanın bu sene kışlık zeriyat sahası 1,800,000 ental azalmıştır. Buğda: t- lerinin bir asırdan beri görülme miş şekilde düşmesine sebep, öday istihsalâtımın fazlalığı olduğu cihetle, Amerika önü; imüzdeki mahsul senesinde 2Yni Yaziyetle karşılaşmamak için uğday zeriyat sahasını tahdit etmiştir. 1 Şubat 932 tarihinde dünya buğday stoku 631 mik Yon buşeldir. Karadenizden İspanya limanlarına vapur Beynelmilel vapur kumpan- Yalarından olan Ellermen Sayn Vapur kumpanyası vaki olan te sebbüsler üzerine Marttan iti- baren 15 günde bir Karadeniz sahilile Valansiya arasında ve Pur işletmeğe karar vermiştir. Simdiye kadar Cenevre kum- Panyası on beş günde bir Kara- eniz sahilile İspanyz arasmda Vapur işletiyordu. Yeni tesis €- dilen seferler her hafta Karade- niz sahilile İspanya limanları a Tâsında vapur seferleri temin €- dilmiş oluyor. Bu seferlerin İs- Pahyaya yumurta ihracatımız noktaj nazarından büyük bir €- emmiyeti olacaktır. Fransa- Borsa fiatları Kambiyo | Kapanış 5. 7 00 Bir 7. Lirasının mukabili Ingiliz Kirası 71203 e > 8 385 ü-üNüvee 8888822480995 BASSRRBURLAĞ Bilka 100/00 D. Muvahhade 0 A. Demiryolu (29j21 başladı İnn yumurta ithalâtın: konten- İjana tabi tutmasından sonra İlspanya yumurta ihracatında mühim bir mevki almıştır. Şark tütün tedki katı ATİNA, 8 (Milliyet) — İs- tanbul Ticaret odası için Bal- kan tütün vaziyetini tetkik e- den Müderris Hakkı Nezihi B. burada tetkikat yapmaktadır. Hakkı Nezihi Bey Yunan res- mi mahafilile temas etmekte- dir. Ingiliz lirası yükseliyor Son günlerde borsada İngi- liz lirası | yükselmektedir. Bir kaç gün zarfında İngiliz üzer de büyük tereffü kaydedilmiş- tir, Bu vaziyetin bağla yat A: dan gelen telgrafları Züleek olmasıdır. Dün borsada İngiliz lirası 751,75 te açılmış ve yükselerek akşam 757 de ka- panmıştır. > LONDRA, 8 (A.A.) — İngi 5 İ hiz lirası, tereffü etmekte berde mdır. Açılışta 3,535 dolar ve 9115 frank idi. Saat 13,30 da lira 3,595 dolar ve 91,75 franga çıkmıştır. ROMA, 8 (A.A.) — Ticaret İ mezareti tarafından neşredilen İbir ikten anlaşıldığına göre Şubat zarfında İtalya'ya yapılan buğday idhalâtı mikda- şında geçen senenin ayni ayma İ nazaran 821,000 kentallik bir İ fark kaydedilmiştir. ii leg Hazin Bir ölüm! İ Aş Bankası Zonguldak şubesi mü- İ dürü Mehmet Ferit Bey | teessürle öğrendiğimize gö çe dün irtihal miştir, Ferit Bey memleketim yetis- tirdiği güzide ban kacılardandı. Bir kaç.ay evvel has- talanmış ve mezu- niyet alarak İstan- bula gelmişti. Ban- kanım çok kıymet verdiği bu mesai al ay yi FERİT BEY tedavi edildikten sonra geçen tekrar vazifesi başına dönmüştü. Ne Beyin hiç beklenme- da ölümü baberini al- Fi zaman, © bulunuyoruz. Kendisine Zonguk- dakta büyük bir cennze merasimi ış ve dün akşam üzeri rahme ti hakka tevdi edilmiştir. Bu münasebetle merhumun ke- derdide nilesine ve mesai arkadaşla rına taziyetlerimizi beyan ederiz. Yanlış bir tebliğin verdiği korku İli sene sed Ankarada ine: arbiyeden bir zabiti çiğniyerek ve- yen sebebiyet verdiğinden dolayı Şükrü oğlu Reşat namında bir şoför hapse mahküm edilmiş fakat tecil kanundan bilintifade müddetini dol” 'durmadan serbest bırakılmıştır. Yal nız bu zabitin veresesine — vermiye mahküm olduğu (35,000) lira taz- münatın icra er maya bir — müşabeheti yüzünden o zaman, kara Ziraat Bankasında, şimdi de Bursa Ziraat Bankası şoförlüğünde bulunan Abdulhamit oğlu Reşit efen diye tebliğ edilmiştir. Garibi şu ki: Şoför Reşit ef. bu tebliğnameyi, ba ka müdürümü bir yere götü rada scele ile başira bir borcuna ali tir zanniyle imzalamış, avdette bak- mış ki: tebliğname kendi zannı gibi 7 - 8 lira değil (35,000) | biralıktır. Şimdi Reşit efendi buna itiraz etmiş, Gustav Lebon hak- kında konferans Dr. Abdullah Cevdet Bey ta- rafından dün akşam saat 6da Union Française'te “Gustave Italyaya buğday ithalâtı! “ İmesi üzerine Nafia vekâleti me ilkin heyecandan kurtulamamıştır. | Belediyede Yemişte istimlâk Başlıyor | Nihayet bu dar sokak ta açılıyor Yemişte Rüstem Pe. camiinden Balıkpazarına kadar olan kısmın ya: kında istimlâkine . Yola gidecek olan binaların dört- te biri, kanunen, parası ödenmelsi- zin yıkılarak sokağa ilâve edilecek- tir. Dörtte üçü işe yaramıyacak hal de kalacağından Belediye bunları timlük etmeğe mecburdur. Bu mü sebetle binaların vaziyeti hakkımda tetkikat yapılıyor. Şayet, sokağa ilâve edilecek ietstm para sarfedilmeksizin temin edilirse derhal bu binaların — yıktırılmasına başlanacaktır. Aksi takdirde bu se neki bütçeye istimlâk için tahsisat konacaktır. Belediye tahsilâtını tanzim için Yapılan tetkikat neticesinde bele- diyenin bir kısım varidatınm şimdi- ye kadar ancak yüzde 38 nispetinde tahsil edildiği anlaşılmıştır. Sene ni- hayetine kadar bu mispetin yüzde 50 ye yükselebileceği tahmin edilmektedir. ki Ekseri tahsildarların ildarlara maaşlarından başka tahsilât üzerinden yüzde mu- ayyen bir miktar verilmosi düşümül. mektedir. . Darülâceze himaye komitesinde Darülâceze himaye komitesi dün lima &derek tetkikatına devam et- miştir. Kadıköy kumluğuna ağaç dikilecek Kadıköy kumsalın meydan itti- haz edilecek kısmın tarhü tanzimi kararlaştırılmıştr. dikilecek ve trotuvar inşa edilecek tir. | İfaiye için alınacak 70 bin lira kiymetinde levazımın ihalesi yarn yapılacaktır, lük stajı Sinemalarda makine dairelerine operatörlerden başkalarının girmesi memnu olduğu halde, bazı İkimsele- rin staj maksadile makine dairelerin ve bulundukları anlaşılmıştır. Bele- diye, operatörlük öğrenmek istiyen- lerin birer muvakkat vesika taşıma. larını tensip etmiştir. Tahsisat bittiği için © Tarlabaşı, Cabi, Boğazkesen yollarinin inşaatı durmuştur. Yeni bütçeye kadar bir şekli hal bulunabilirse inşaata devam, olunacaktır. Beyazıta ağaç dikilecek! Belediye Beyazıtta İstanbul kisesi binası önüne ağaç dikmeğe © karar vermiştir. Havalar müsait olunca a- ğaç dikilmeğe başlanacaktır. er Mühürlü telefon Meselesi Şirket komseri de vekâlete bir rapor gönderecek Belediye mülettişlerinden A- li Yaver Beyin Telefon şirketi aleyhine, fazla müküleme yaz. dığı iddiasile, dava ikame et. seleyi tetkike başlamıştır. Ve- | kâlet şirketin buradaki komise- rine emir vererek tetkikat yap- masını bildirmiştir. Şirket ko. miseri Fuat Bey tetkikatını bir rapor halinde yakında vekâlete bildirecektir. — asi Bir ingiliz temsil heyeti geldi | Şehrimizde bir kaç temsil ve i recek olan İngiliz komedi kum- İ panyası dün şehrimize gelmiş- İ tir. Temsil heyeti bu akşamdan Buraya ağaçlar | itfaiyeye yeni levzzım | İEvrak tahkikatın tamiki için tekrar polise iade edildi Sinemalarda operatör- | İ lar ve buralarda 6 kilo Ikiyılmış, 200 G gümrük muhafa za ve ile görüştüm, O ırkâp işini teahil edecek, buna & mukabil ben ona 60 lira verecektim. Esrarın nakli için bir & otomobil düm. Bu cadişeyle otomobili değiş | tirdim. İlk otomobilden indiğim 2a- | man, ayni evde beraber oturduğum İstefan efendiye rast geldim, kendi- sinden bir otomobil tutmasını rica İstifan ve Panayotla | tırmda Mahkemelerde Esrar kaçakçısı nasıl esrar kaçırıyormuş ümrükte birmemura rüşvet vere rekesrarı vapura geçirmekisterken eldi. Sandığın içinde ne olduğunu stefan bilmiyordu. Kendisine nere- Panayottan sonra İstefanla Feh- mi Kadri isticvap edildiler. Bir şey bilmeden bu işte bulunduklarını, bi- rinin dostluğu, diğerinin şoför olma- sı dolayısıyla bu felâketin başlarına geldiğini söylediler. ettim, İstefan efemdi otomobili tuttu, Poliste Bir imamın çak eşya Tütün inhisar idaresi stanbul | başmüdürlüğü takibat O mersurları dün Fenerde şayan: dikkat © bir kn. çakçılık vak'ası meydana çıkarmış. lar ve failini de tevkif etmişlerdir. Bir izin tahkikatına kçılığın tafsilâte şudur; Bazaran kaçal Fenerde Abdi Subaşı de İmam Ataullah ef, nin evinde ka. tütün i mışlardır. Takip memurları, evvelâ kömürlüğe saklanmış, tütü zi Sü mler elli Ye Sıkardıktan sonra, odaları, dolap a- ralıklarını ve diğer yerleri aramış gram yaprak tütün bulmuşlardır. Bundan sonra, şüphe üzerine ta- van tahtaları sökülmek suretile bu. rada da 612 defter kaçak sigara kü- Zıdı meydana çıkarılmıştır. Bu suret İle taharriyat ikmal edildik. ten sonra icap eden tahkikat evrakı tanzim edilmiş, bu defa da gerek i- mam efendinin, gerek zevce ve kayin nuyor, Meriç etrafmdaki evlerin tah liyesi için zabıta faaliyete geçmiştir. Aero klüpte konferans da eve girmişler ve her tarafı ara | evinde ka-...»- bulundu Çalınan kumaşlar ve esrar kahvesi Geçenlerde Demirkapıda © terzi Yuda'nın dükkândan kumaş çalın ve kumaşlar bulunmuştur. i Refet te bunları Kürt Meh- metten aldığını söylemiş ve o da ya- anmış Arap kalanmıştar. Arap Refetin Londra birahanesi müs tecirini yaraladılar Beyi apartımanın i nan bir şahis bıçakla başından yara- lamıştar. Esrar kaçırırken İsmail Sami efendi isminde biri Haydarpaşada bir okka esrarı götü. rürken yakalanmıştır. lar terkip edilerek tahlili ve ter kibi eserler vücuda getirilecek- tir. Samsun mektupçuluğu Jitibaren Fransız Tiyatrosunda Bernard Shavv'ın Candida piye Tayyareci Vecihi Bey cuma günü saat 4 | arı 1, Açı kulüpte ADAPAZARI, 8 (Milliyet) Mein Şişli Yangını! İlk keşif dün yapıldı Tahkikat derinleştiri- liyor, yangında kast görüldü mü? Bomontide İzzet paşa sokağında Ibrahim Lütfi Beyin evinde zuhur eden yangına âit tahkikata ehemmi- yetle devam edilmektedir. Tahkikata vaziyet eden müddelumumi muavin | lerinden Muhiddin Beyin huzurun- da belediye fen heyetinden bir mü- hendis grupunun iştirakile dün 29- bah saat 9,5 da mahallinde bir keşif i © Reji ya gitmeleri, hattâ uşağı da beraber. lerind i, bundan manda üç dört gün evvel, bir takım eşya- man ev civarda Nereme isminde bir apartı mana nakledilmiştir. Tetkik edilen, bazı sandıkların boşaltılmış oldukla- rı da rivayet olunmaktadır. — Evde kalan eşyaya ancak beş bin lira kıy. met takdir edilebildiği halde bunla rın 15,000 İiraya sigortalı © olması nazarı dikkati celp etmiştir. Müddei umumilik, yangının na- sil çıktığını kat'i surette tesbit için tahkikatı tamik etmektedir. Netice ancak bundan sonra alınacaktır. Mer İzmirde aa maria zmürde yı sıklaşıma alâkadar makamların nazarı dik- Malüm olduğu veçhile sigortalar bükümet inhisarındadır. Yangınlar. dan mütevellit zararın da yüzde el. lisi hükümete aittir. Bu itibarla res- imi mahafil de bu gayri tabii yangın larla alâkadar Vilâyette İşsizlere İş —— — seçe VE icin bi İdari zl eden- Maçla Palas'ta gelmiştir. Ziver en vesika isteyecek - Vilâyete her gün birçok kimseler yüracaat ederek iş istemekte ve bun muhtelif şirket ve mücssesel tavsiye edilmektedir 2 t son 300 imzalı istida ül rine ba işte Vilâyet yeni - bir ezel Bundan sonra iş için müracaat © denlere Vilâyetten matbu | bir beyan. yaldesinin tabakaları da kontrol edi. denle . imiz dn sllağ görüle mans | Yangın başlangıçları | “İş iüyen bu beyamameyi del ilmistir. Ata 5 duracak ve mahalleden de tasdik 5 l ime eye my zak Ak |, Unkapannda Yaruz Sinan mahal | trecetkir. | merkezi çi emer İhti. üddeiumemiliğine gönderilmiş. | || Fener” tür, Mahkeme tahkikatın tamil evrakı tekrar merkeze iade etmiştir. üştür, ——ğy—ş——ü ku 5 xs, ca cih edilecektir. Çünkü Meriç Kabarıyor z z İnlete meydan veriyorlar. Nehrin büsbütün taşma- Böyle bir cemiyet Viliyet bu gibileri enğamleği ğ n me: isle olmakiediğ, sından korkuluyor vücude getiriliyor H. Hüsnü Bey Edirnede verilen malâmata göre, | | Halk bilgisi derneğine men- iŞ zi üç haftadan besi Edirmeyi kaplamış | sup bazı gençler İstanbulda bir | tetiy içi Sileee gitmiş» olan karlar son günlerde yağan yağ-| etnoğrafya cemiyeti tesis etm ye e iştir Blkanladı cx” | ğe karar vermişlerdir. Bu husus TİME elle yen bu karlardan Nleriş nehri tekrar | ta tetkikat yapılmaktadır. Halk | — İthalât gümrüğü yükselmiştir. Dün nehir yatakların. | bilgisi derneği şimdiye kadar müdürlüğü Kğ a | eke Se EYİ Nünce Heğden © inkiüai e m ti il gi en ÜR Nehir il metro yükeelmiş bula | Yeesik toplamıştır. Bu vesika-| istanbul idhalât gü ei dürlüğüne gümrük müfettişle- rinden Arif Bey tayin edilmiş- tir. Arif Bey bugün vazifesine başlayacaktır. Gelecek seyyahlar -| leden çöml Maarifte Millet | Mekteplerinde | Imtihanlar bu 4 nihayet buluyor — | Millet mektepleri imtihanla. rı bu akşam hitam bulmakta, | dır. İmtihanlardan sonra hep mektepten gelen neticelerin tat nif edilecek ve bu sene kaç kişi nin şahadetname alabileceği ta ayyün edecektir. i Mülkiye talebe cemi- yetinin ziyafeti Mülkiye mektebi Talebe ce | i tarafından dün akşam iy otelinde Mülkiye | mezunları şerefine bir çay ziya feti verilmiştir. Ziyafette Vali | muavini Fazlı Bey ve Mülkiye mektebi müderris ve muallim. lendiğine | lerinden bazı zevat ve refikaları | hazır bulunmuşlardır. Memlekette i Adana mekteplerinde menenjit aşısı j ADANA, 8 (Milliyet) — İlk menenjit aşısı tatbika. tuna devam ve aşılanan gocukların — istirahat etmeleri için mektep bir gün tatil olunmaktadır. Bütün mekteplerde menenjit a- yiti yapılacaktır. :g Sabancada grig SABANCA, 8 (Milliyet) — Burada şiddetli bir grip vardır. Birçok kimseler yataklara seri mişlerdir. Burada doktor yok. tur. Yalnız sıtma mücadele | doktoru varsa da halkın fakir. lerini meccanen tedavi edecek bu | bir bükümet tabibinin bulunma ması teessürü mucip olmakta. dır. İki kardeşi öldüren iki kardeş 4 ADAPAZARI 8 (Milliyet) abancada il mahal. lesinde oturan Kangul oğlu Kü üseyin dd ie kardaş an lüseyin isminde iki |, çar şedan evisrine öööeclerime EE İİ şunla katledilmişlerdi, Maktul. lerden Hüseyin ilk kurşunla öl. mediğinden, daha yedi kurşun sıkılmıştı. Katiller ayni mahal. i oğullarından Osman ve Ali isminde iki kar- deştir. Bunların mahakesseleiğii alâka ile takip edilmektedir. | Babasını kurtarırken katil oldu ; pahiyesinin Aya köyünden muamele yapıldığını iddia ederek, Ahmet isminde birisinin yanına kaç. mıştır. Davut karısına haber gönde- rerek eve ini o söylemi kaçıran Ahmede tesadiif etmiş ve üzerine saldırma tır. Fakat Ahmet daha kuvvetli ol. Âli karar heyetinden 2 kalan dosyalar ANKARA, 8 — Kanuni müdde. tini ikmal ettiği için bir kısım dos. m n der. hi heyetinin kisa hiz vali 1 det icin tekrar teşkili şi lan dosyalar üzeri ile geriye ka- tetkikatın öle. tida bir heyet bu tetkik salâhiyetinin veril. bir teklif yapılması ihtimali kervval Tekaütlüğünü isteyen ordu mensupları ANKARA, 5 (Akşam) — Mül müdafaa vekâleti alâkadarlara

Bu sayıdan diğer sayfalar: