9 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

9 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i © Jandarma kbü Komisyonundan: © ilân olunur. C. > Ankara-Ereğli hattı İnşaat üçüncü şube mühendisliğinden: 933 senesi Maym sonuna kadar hat için vapurlarla o Filyosa çıkarılacak olan takriben 7500 ton miktarında demiryol ve de- mir köprü malzemesi ve teferruatmın Filyosda vapurda supa- Jan olarak mavunalarla iskeleye ihraç ve vagona istifi ve depo mahallinde tahliye ve istif işleri kapalı zarf usulile münaka- saya konulmuştur, Taliplerin münakasa müddetinin hitam bul duğu 17-3-932 ye müsadif perşembe günü saat on beşe kadar münakasa şeraitini ve mukavele projesi mutabık olarak teklif mektuplarile muvakkat teminat zarfları Zonguldakta Üçün- cü Şube Mühendisliğine usulen (tevdi etmeleri ve tafsilât al- mak için İstanbulda Haydarpaşada Liman İşleri Müdiriyetine ve kezalik Zonguldak'ta Şube Mühendisliğine müracaat etme- leri ilân olunur. . (651) Büyük e ci TERTİPZ. ei KEŞİDE 11Mart 1932 dedir | Büyük ikramiye: 35,000 liradır | Ayrıca bir de 20,000liralık mükâfat Tozluk ve serpuşile beraber on iki bin takım kışlık elbisenin imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin nü mune, şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya işti- râk için de 19 Mart 932 cumartesi günü saat on beşe kadar Ko- © G misyona muracaatları. (712) ALMAN KİTAPHANESİ Beyoğlu Tünel meydanmda 523 KARON o | Emlâk ve Eytam Bankası ilânları HALİÇTE SATILIK FABRİKA ARSASI İstanbul: Eyüpte Bahariyede kâin maa müştemilât harap ara- © ba fabrikası peşin para ile kapalı zari usulile satılıktır. İhale © İ4 Mart 1932 pazartesi günü Ankarada Banka idare meclisi bu zurile yapılacaktır. Teminat 1363 diradır. Bu hususta tafsilât © © almak isteyenler İstanbul, İzmir, şubelerimize veya Ankarada Umum Müdürlük emlâk idaresine müracaat edebilirler. (753) Satılık haneler Kat'i ihale: Nısfı taksitle satış 1— Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi ma- ballesinde Hoca zade sokağında 6 oda 4 sofa, mat- bah, saharnıç ve müştemilâtı saireyi havi 10 numa- ralı hane. 2— Haliç fenerinde Tevkii Cafer mahalle- sinde Kiremit caddesinde 4 oda 3 sofa ve müşte- milâtı saireyi havi hane. Esaslı tamire ihtiyacı olmıyan ve her tarafa kurbiyeti bulunan işbu hanelerin İstanbul dördüncü icra dairesinde 10 mart 1932 taribinde icra kılnacak 931-194 ve 302 dosya numaralı müzayedesine iştirak edeceklerin uhtelerinde kaldığı takdirde şeraiti umumiyemize tevfikan beş sene müddetle bedeli müzayedenin nısfı derecesinde ikrazde bulunulacağı (889) Devlet Demiryolları idaresi ilânları Ankara istasyonundaki satış barakası iki sene müddetle ve © aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 22 Mart 932 Salı günü saat 15 te idare merkezin- Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer kuruşa satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (815) Haydarpaşa — Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu civarında 147 -- 750 inci kilometrede vaki taş ocağından çıka- rılarak üç bin metre mik'âbı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 23 Mart 932 Çarşamba günü saat 15 te İdare mer- 'kezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. e (814) Üsküdar Belediye $. Müdürlüğünden: Üsküdar'da İhsaniye Xaltboyundan Harem İskelesine kadar imtidat eden teşçir sa- © Ohası ile Selimiye Talimhanesinde yaptırılacak olan takriben 800 metre tui su tesisatı beher metre tulü üzerinden ve © bir ay zarfında üzere pazarlıkla talibine verile- GRİPE rs *.| Henmde birinci katta 6 numaralı f hel ve şeklide #rsmele yapılır, Balıkpazar,Maksudiye Han No35 uğurlu zede MM. Dervişi Tel 23397 Telgraf AD. Maksudiye Han Uğurlu SATILIK HANE Kartal'da —Yakacık'ta— Ayazma | çıkmasında kâin atik 6 ve yeni 191 numaralı etrafı duvarla mahdut ma «bahçe bir bap hane satılıktır. Talip olanlar Galâta'da Ömer Abit Yâzıhaneye müracaatları ilân olur | nur, Sanasar Han No. 1 komisyoncu Üsküdar Tapu İdaresinden: Üs küdar'da Murat Reis mahallesinde Turşucu Odaları sokağında bir evin yarısı Halil Ağanm uhtesinde iken NESTLE Etiketleri Büyük müsabakasının keşidesi vukuu vefatile verescsine bedeli in- tikal ahara satış muamelesi yapa- cakları cihetle mumaileyhin infası talep olunmuş ise de malları ciheti le muamelenin ifası talep olunmak Üzere mahallesinden verilen ilmuha berde mezkür hissenin senedi zayi olunduğundan kaydının ihracile mu amelenin ifası talep edilmiş ve mez kör mahalle ait kayıt ihracı için ev- takı kayıt kaleminde verilmiş ise de yazılan cevabı derkenarda işbu mahalle ait diğer nısıf hissenin 321 Senesinde muamelesi yapılırken € sas kaydı bulunmadığı bildirilmiş ve bu veçhile esas kaydı olmayan mahaller hakkında senetsiz tasarra- fatta kıyasen müamele ifası lâzım gelerek 6—3—932 tarihinde mahal Jen tahkikat yapmak üzere izamı takarrür eylemiş bulunmakla bu yerin tasarruf ile alâkası olanlar varsa 10 gün zarfında 932—157 mü. amele nüriarasile Üsküdar Tapu 1- daresine veyahut yevmi muayyende maha)lirsle hazır bulunacak tahak- kuk memuruna müracaat evlemeleri ei Sİ metr 9 MART 1932 .” PHILIPSin En son sistem 930 A tip numaralı radyo makinası piyasaya çıkarılmıştır. Alın! TecrübeEdin! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı: 225 Türklirasıdır. ,V 23 Mart 1932 Ça: saldık. izderi Özü almalarınırica ederiz. Tepebaşı'nda ASRİ sinema salonunda, icra edilecektir. Ke- İşideden evvel dutruliye kartını hâmil olup teşrif edecek muh- İterem hazıruna meccani bir sinema müsameresi verilecektir. Senelerdenberi devam etmekte olan &eşidelerimizin gör- Hüğü fevkalâde rağbet karşımda numaralı kuponlarımızı hâ- nil toplayıcılarımızın hepsini istiap edecek vâsi bir sinema salonu bulunmadığından duhuliye kartları tevziine mecbur Bu itibarla markalarımızı yaşatan muhterem müstehlikle- ö irler diler ve sinemaya gelmek istiyenlerin Ga- ata'da Mumhane'de 96-98 numarada kâin yazıhanelerimizden yetlerindeki 10 numaralı kupona mukabil bir duhuliye #artı İ İstiraHâti ümümiye nazarı dükkete almarak duhuliye kart Bi karının adedi (1000) olarak tahdit edilmiştir. Etiketlerin son kabul günü 20 Mart Pazar günüdür. avrularınızı besleyiniz. Gürbüz, kuvvetli olur. günü sabah” saat 9, 4 da Beyoğlu Çabuk yürür. Neş'eli büyür. Deposu: Bahçekapı Salih Necati 3 uncü Kolordu i ilânları No. 1 Lis NESTLE Şirketi le > 200 Ustura . Ni 50 Et makinası (maa yedek Istanbul Deniz Ticaret im) ie eee 200 Et bıçağ Müdürlüğünden: İÇ Müdiriyetimizce Mmübayaa edilecek 20-30 ton benzin kapalı | No 3 Liste © © zarf usulile münakasaya konmuştur. Adet Şartnameye tevfikan vermek istiyenlerin yevmü münakasa olan 15 Mart 932 salı günü saat 15 te yüzde 7,5 teminat lerile birlikte komisyona ve şartnameyi almak üzere her gün Müdiriyet İdare Şubesine müracaatları (dördüncü) defa olarak ilân olunur, (636) SATILIK ARSA Fatih malmüdürlüğünden: 30 Sırlı berber leğeni 100 Berber bileği kayışı 100 Berber bileği taşı 100 Berber önlüğü 100 Berber havlusu Yukarda yazlı bir ve iki mu- maralı listelerde muharrer eş- yanm aleni münakasa ile müba yaası icra olunacağı ilân edilen bu eşyaya verilen fiatlar haddi itidalde görülmediğinden aleni akçe- Çarşambada Dibağ Yunus mahallesinde yokuş başı sokağın- | münakasa, bir hafta müddetle da atik 14 çedit 12 No. Ir tahminen 320 arşı miktarında bulu- | 12 Mart 932 cumartesi günü bir nan hane arsası bilmüzayede satılacaktır. Müddeti müzayede | mumaralı histe saat 15 te, iki 23 Şubat 932 tarihinden 13 Mart 932 tarihine kadar 20 gündür. | numaralı liste saat 15,5 ta iha- Taliplerin 1$ Mart 932 tarihine müsadif pazar günü Fatih mal- | leleri icra edilmek üzere talik müdürlüğünde müteşekkil müzayede ve ihale komisyonlarına | edilmiştir. Taliplerin şartna- müracaatları, o (642) Tütün inbiserı umumi deliğinden: Adapazarmda Düzce, Bolu ve havalisine sevkolunacak se- nevi takriben (125000) kilo mamulât ve levazımın şartnamesi mesini almak ve nümunelerini görmek üzere ve münakasaya iştirak etmek için yevmi mez- kürda komisyonumuza müra- caatları. (112) (866) “.. 1. Tayyare TB.ile tayyare mucibince nakli kapalı zarfla ve yirmi gün müddetle mahallin. | Wektebine ait ve Şişli'de tram- ce münakaşaya konulmuştur. Takiplerin şartnameyi görmek | v8) garaj caddesinde Fort Ot üzere hergün Galatada Mübayaat komisyonuna ve münakasaya iştirak etmek üzere de (375) liralık teminatlarmı ve Ticaret Odalarından alacakları vesaiki hâmilen (21—3—932) pa: günü saat (15) te İzmit'te Tütün İnhisarı Başmüdiriyetine racaatları, o (859) alara Malmürlğünden iki adet beş yüz yedi modeli zartesi | eoüstamel 59 parçadan baret mii, | $85€ motör ve teferruatı aleni münakasa usulü ile ve 16-3-932 çarşamba günü saat 15 te Kom, da satılacaktır. Taliplerin mez- kür şase ve teferruatı mez- kür garajda görmeleri ve şart- nameyi almak üzere KOM.4 Samanlı köyünde şarkan değirmen su bendi garben şose yo- | ve yevmi ihale günü münaka- Ti şimalen değirmen bendi ve şose cenuben de Emlâki Milliye | saya iştirak edeceklerin temi- tarlasile matidut 60 dönüm tarlanın mülkiyeti müzayedeye çı- | natı muvakkatelerile birlikte | mücevherat satrlacağı ilân olunur. in İ3 Mart 932 tarihine müsadif Pazar gü-| KOM. a müracaatları, nci e) komprimeleri kullanınız. —— | ibi uhtesinde olup pazarlıkla Milli Reasürans TÜRK ANONİM Şirketinden: Şirketimiz hisse senedatının 3 numaralı kuponlarının beherine 35 kuruş temettü tevziioc başlanmış- tır. Alâkadaranın mezkür kuponlar la Şirketin İş Hanmda kâin mus melât merkezine müracaatları ilân olunur. üm bir fabrikanın TESİSİ İÇİN (S ilâ 10,000) liralık İSermayedar aranıyor. Makinele rin kıymeti 38 bin diradır. Mamu- 'âtonm satışı müemmendir, İstan bul 2151 posta kutusu adresine yazılması. Pertevniyal Vakfından: Köprübaşında Valide Hanı tahtında 9 No, lı ecza'tane ta- müzayedededir. Kiraile tut- mak istiyenler yevmi müzaye- de olan mahi halin (10) cu per- şembe günü saat 16 ya kadar İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Pertevniyal vakfı İdaresine ve ya İdare Encümenine müraca- at etmeleri. - (897) İstanbul Birinci İflâs Memurlu- undan: Müflis Tenekeci zade Meh met Emin Efendiye ait ve bir ala caklıya merhun bazı mücevheratın mahi halin 14 üncü Pazartesi günü öğleden sonra Sandal Bedesteninde mezat dairesinde açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. ERGANİ BAKIRI T. A, ŞİRKETİ O HİSSEDARLARINA Şirketimiz sermayesine | mahsu- ben hissedaran tarafından tediye &- dilmiş olan mebaliğa zamimeten, bu Dizamnamei dahilimizin altıncı mad desine tevfikan, sermayenin yüzde beş nisbetinde bir miktarın daha ta- İ lebi ,bu kere Meclisi İdarelnizin $ İ Mart 1932 tarihindeki içtimamda karargir olduğundan, bâmil olduk- Sarı hisye senedetmn yüzde beşini teşkil eden mebaliği 1932 senesi Ni- san ayının 10 untu gününe kadar şirketin İstanbul'da, Bahçekapı'da Taş Hanında kâin idarei merkeziye- İsi veznesine tediye ve wsulen kayıt ve temhir edilmek üzere yetlerinde bulman senedatr muvakkateyi #hraa eylemeleri hissedarandan rica ol- mar, Meclisi İdare İstanbul Mahkemei Asliye Birin- ci Ticarer Dairesinden: Selânik Bankasının bir rehin mukavelesi beş adet sehinname ve 3 kıt'a hesa- bı cari kabul mektubu mucibince Karaköy Palasta 4 üncü katta mu kim M. Mayer ve Kompani Limited şirketi zimmetinde matlöbu bulu nan 9799 İngiliz dirası I şilin ve211 | buçuk Türk lirasının temini istifası zımnında Ortaköy'de Fatma Hanım deposunda mevcut tahminen 85000 kilo tütün kırıntısı satılmasına karar verilmesi talep olunmuş ve ikametgâhı hazırı meçhul bulunan girkete tebligat kabil olamadığı. 'dan ilânen tebligat icrası tensip ki- lınmış olmakla ilânın meşri tarihi- nin ferdasından muteber olmak üz€- re borçlunun bir itirazı olduğu tak- dirde üç gün zarfmda mahkeme bildirmesi Ticaret kanununun inci maddesi mucibince ilin olur ——— istanbul İkinci İcra Dairesinden: Bir borçlân dolayı mahcuz ve fu- ruhtu mukâzrer Galatada Agopyan hanında 9 numütada mevcut yazıha- Be, kütüphane, kanape, koktuk vesa &r eşyanın 10—3—932 Perşembe gü- nü saat onda açık arttırma ile satı lacağından talip olanların vakti mu ayyende mahallinde hazır bolun” ları ilân olunur. Mücevherat satışı Bugün Sandal Bedesteninde saat ikide gayet kıymettar ve nadide tek taş yüzüklerie pırlanta ve inci gibi

Bu sayıdan diğer sayfalar: