9 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

9 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Akşam Yarın akşam e 9 Mart 1932 m — iz. MA JİK Başlıyor. —— BU AKŞAM FEVKALÂDE BiR HADISE! — | MEİLHAC ve HALEVY'nin meşhur opereti, JOHANN STRAUSS'un musikisi YARASA yy YARASA (La Chauve Souris) Almanca olarak : ARTSITK'te OPERA'da Mü silleri : mi GEORG ALEXANDRE MAURICET, PIZANI HANS ZUNKERMANN MARCEL DENYA BETTY WERNER ANNY ONDRA ANNY ONDRA İVAN PETROVITCH İVAN PETROVITCH Bu akşam ELHAMRA SİNEMASINDA Dünyanın en meşhur tenoru TİNO PATİERA'yı HAYDUT AŞKI Fra Diavolo) Filminde tagamni ettiğini işiteceksiniz. Yerlerinizi evelden temin ediniz. Gördüğü fevkalâde rağbel ve arzuyu umumi Üzerine ilk Türkçe Tim elan ISTANBUL SOKAKLARINDA nam muazzam film yalnız ŞIK sinemada Pazar gününe kadar devam edecektir. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren PRENSES EMRiNİZ LİLİAN HARVEY ve HENRY GARAT m temsili muazzamları. Şehzadebaşı Bugünkü (omatinelerden itibaren Kendisine lâyık olmayan bir adama delicesine âşık olan dilber ve . n . a İ . zengin bir genç kızın romanı... Aşkının esiresi olan bu kız her MİLLİ ve HILAL ALKAZAR sinemasında bir ayıp ve mahcubiyete katlanıyor ...... İşte z Dehakâr artist ŞARLO'nun en son temsili olan Marcel Achard'ın müessir ve mühiç piyesi ve (Comedie Sinemalarında Française) den MADELEİNE RENAUD'un temsili GÖNÜL KİMİ SEVERSE ( Mistigri ) filminin mevzuu budur. BU AKŞAM MELEK SiNEMASINDA göreceksiniz. Türk şecaat ve kahramanlığını, Türk azmü sebatını canlı olarak gösteren sesli, sözlü hakiki harp filmi ÇANAKKALE Emsalsiz büyük muvaffaki devam ediyor. Her gün 2,5 Suvare 9,30 da ŞEHİR IŞIKLARI | Üsküdar Belediye Ş. müdürlüğünden: Üsküdarda İhsaniye Yalıbe- yundan Harem iskelesine kadar imtidat eden teşçir sabası ile Seli- miye talimhanesinde yaptırılacak olan takriben 800 metre tulündeki su tesisatı beher metre tulü üzerinden ve bir ay zarfında ikmal edilmek üzere pazarlıkla talibine verilecektir. Taliplerin her gün Üsküdar Belediye müdürlüğüne müracaatları. Bugün akşam saat: 21,30 da Umamuu arzusu üzerine İstanbul Belediyesi Şehir'Tiyatrosu m 9 mart Çarşamba akşamı Istanbul (1200 m.) — 18 Gramofon, KISA HABERLER İl . 19,30. Yesari Asım B. ve Cennet J£, i di Inhisarlar tarafndan saz, 20,30 Gramofonla opera, | Yalova Türküsü Da 5 R i z musikili komedi | : lele A, 21 Bedayii musiki h 22 Cazbant, Eş | l b t rik Bee BAŞA Belgrat ( m. 4298) — İ9 Almanca rl in u € urgaz zıraa nakilleri bir sene için tehir edil- sim i ği Na Hasan Ferit ez > z > ders, 20 konser, 30 komedi, 21 Nakili: 1 Galin miştir. Jnhisar idareleri tevbit | kuarteto, 21 arkılar, 29,05 | Fintlarda zam yoktur, TN b k d . edilerek vücuda getirilecek yeni | hava yo orkestrası Yakında: KAFATASI an asın an . teşkilât tecrübe mahiyetinde ol | Bükreş (304,2. ) 19,40 şarkı, - B Lari t fede H b köyünd mak üzere bir sene müddetle | 20 Koman konse 5 piyano kon- | Şehzadebaşı Raşit Rıza Tiyatrosu e EE e a vaki Hüseyin Hüsnü beye ait ziraat bankasına ipotek olupta bu defa yanmış olan değirmen binasının bakiye kalan gayet sağlam ve yene değirmen binasına elverişli ve üzeri açık binanın arsasile beraber kırkbeş gün müddetle açık artırma ile satılığa çıkarılmış ve 20/4/932 tarihine müsadif çarşamba günü saat on altıda ihalesi mukarrer bulunmuş olmakla talip olanların ve daha ziyade tafsilât Istanbulda kalacaktır. İnhisar idareleri tevhit edilince bir inhisarlar umumi müdürlüğü teşkil edilerek ve son karara göre bu müdürlük bir sene için seri 21,15 cazbant, Budapeşte (5 müzik 19,30 Mac servaluardan nakil. Roma ( 42935 m. ) 21,15 musahabe, 20,45 Roayal Perşembe günü Büyük Gala OTELLO Şkespirin asarı 5 perde 2 tablo Gişe her gün açıktır. radyo gazetesi, akşamı m.) — 18,30 şarkıları, 20,15 kon- — 20 müzik, opara- Istanbul'da ifayı vazife edecektir. Inhisar ve gümrükler vekâleti de tevhit hakkında evvelce verilmiş sından pakil, Prağ ( 4559 m.) 19,05 konfer Bir irtihal Muharrirlerden Mehmet Nured- almak isteyenlerin yüzde on depozito akçelerile Lüleburgaz ziraat bankasına müracaatları ilân olunur. > i <1. | no konser din beyin büyük valdesi hanım - - olan vr ar bir kere er nam Çİ 517, m.) — 1815 | irtihal etmiş ve cenazesi Beyler- * Devlet Demiryolları ilânatı es) e İyem | kantrans, 1945 sentnik kamsar, 2105 beyindeki makberesine defnedil- Ankara istasyonundaki satış barakası iki sene müddetle ve aleni üzere komisyona iade etmiştir. Tütün, müskirat, barut ve tuz komedi 21,42 radyo gazetesi, 10 Mart Perşembe akşamı miştir. Arkadaşımıza taziyet beyan ederiz. müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 22/Mart/932 Salı günü saat 15 de idare merkezinde inhisarları umumi müdürlerinden Belgrat (429,5 m.) — 20 tibbi apılacaktır. mürekkep komisyon dün de top- | musahabe, 2030 çarkı, 21 mosahabe, y da , ç r 21,55 radya ork Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer kuruşa satıl lanarak müzakeratta bulunmuş ve raporun yeni şekle göre tadili ile meşgul olmuştur. # Şüpheli bir yangın — Şişlide — 19440 gramo- senfonik o konser, Bükre fon, 20 ; 21,45 haber. Budapeşte (b505m.) — 15,40 İstanbul 8 Mart 1932 (Akşam fiatları) makta olan şartnamelerde yazılıdır. * Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu civarın- da 147-4-750 nci kilometrede vaki taş ocağından: çıkarılacak üç bin İzzetpaşa sokağında oturan İbra- | konferans. 19,10 salon orkestrası, 20,10 Istikrazlar | Tahvilât 9 5 Silah 3 y x 9 Ef ” metre mik'abı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 23 him zade Lütfi beyin evinden | konservaluvar konseri. m a yi miki Ri Mart 932 Çarşamba günü saat 15te idare merkezinde yapılacaktır. çıkan yangın şüpheli görülmüş, Roma b ml 7 A D. Muvahhide 56, | Tünel 4,75 Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya satılan müddeiumumilik tahkikata başla- | v9 70” m gümrükler 3/10) Rıhtım “—) şartnamelerde yazılıdır. a zel. sez: | piyesi 22,45 Senfonik konser, Saydi mahi 4,50 | Anadolu 129,20 mıştır. Bu işin tabkikatile müddei Varşova (m. 1411 ) 18,10 şar. | Bagdat: “0 ban umumi muavinlerinden Muhiddin | gı, 19,15 musahabe, 19,95 gramofon, | Teaskeriye — “Mümessil 24,10 a ova ma bey meşgul olmaktadır. 19,45 ralyojumal. 20 tefrika, 20,15 Esham * Kadıköy kumluğuna ağaç | hafif musiki konsei 22,10 gramofon, | #ş Banka 9,85) Terkos 26,50 .. .. ..... dikilecek — Kadıköy kumsalının | 22,50 dans havalar Anadolu nil erimez © mu ur ugun en: di i 3172 Reji ,05 | Ünyon dey. 21, meydan ittihaz edilecek kısmının Viyana (öi72 m.) a kayıya 16,30 | Şark e 275! EN Du bezli b l tarhü tanzimi için ağaçlar dikile- be, 19.40 gramofon, Tramvay 57,50 | Balya 7—| Samanlı köyünde şarkan Değirmen su bendi garben şose yolu el ve lar iş lek Zİ er m öc 2 Dağ aça bn me ga Xx Avukat Gad Franko Ef. — — — ! mahdut önüm tarlanın yı yedeye çı ştar. : i i Keş ai Taliplerin 13 mart 932 tarihine müsadif pazar günü ( Yalova mal Lwir Rıhtım şirketindeki sui | Selim Sırrı beyin konferansı |, m şa, | Taliplerin 13 mari a pazar g istimal (o hakkında © malümatına Yarın akşam saat sekiz bu- | yondra 757,—| Viyana 412 müdürlüğüne müracaatları. müracaat edilmek üzere İzmire | çukta Selim Sırrı Bey radyoda | Nüyork 0,4730 | Madrit 6,1814 : > e Sali ve çağırılan Gad Franko EF. bir çok mühim bir konferans vere- Li 2007. ii vü Ankara - Ereyli hattı ınşaat uçuncu müddet evvel şehrimize dönmüştü, | cektir. ati 3155 | Peşte 308 .. . ue 1 Gad Franko Ef, vaki olan ikinci Mevzu: ( İsveç halk musikisi ) Göre 24462) Bükreş 78,16 şube mühendisliğinden: davet üzerine tekrar İzmire git- | dir. Konferans arasında piyano ai ii ve çeşi 2658 | 933 senesi mayıs sonuna kadar hat için vapurlarla Filyosa çıkarı- ile | meterdam ,17SA | 5 3 z : : miştir. ile isveç havaları çalınacaktır. ! lacak olan takriben 2500 ton mikdarında demiryolu ve demir Nukut (5003) köprü malzemesi ve teferrüatının Filyosta vapurda supalan olarak Davet A8IZ ve bo hs aci ği kuruş | kuş | mavunalarla iskelyee ihraç ve vagona istifi ve depo mahallinde tah- Galatasaray Klübü Riyasetinden: FOR! e 10(. e 170,—| ve Aw 8) Jiye ve istif işleri kapalı zarf usulile münakasaya Pe Bir intihabın tecdidi meselesini RMTTR | Dz İrez Taliplerin münakasa müddetinin hitam bulduğu 17/3/932 ye müsadi müzakere etmek üzere Heyeti KORMITROL | 20 liret | izloli perşembe günü saat on beşe kadar münakasa şeraitini ve mukavele umumiye ( içtimama Jüzum hasıl İİ pastillerinin istimeli ile temin odile. Ğİ 20 1. Belçika EE projesi mutabık olarak teklif mektuplaril vakkat teminat e usulen tevdi olduğundan Martın 11 inci Cuma Bİ 1 oezcanelerle (078“de 20 drahmi 20 dinar zarflarını Zonguldakta üçüncü şube mühendis ünü â ü in sabr. Püskiye işin dep 20 t.lsviçre 1 Çernoveç —İ etmeleri ve tafsilât almak için İstanbulda Haydarpaşada Liman günü saat on buçukta âzanın klüp C. PERVANİDES ii ig wi İs li i ale i # > v 20 leva 2 in 27, de han ai sliğine binasını teşrifleri ehmmiyetle rica /AZAPIS Galata: hel, B. 0. 18 iyiki 85/—| 1 Mecidiye © 49,50) | işleri müdiriyetine | ve kezalik o Zonguldakta şube mhendisliğ olunur. İ de kure Çek) 125—) 1Banknot (o 297,—) müracaatları ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: