24 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

24 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Haziran 1934 GÜVELER», elbiselerinizi x KEMİRİRLER Bs. onları FLİT ile öldürünüz. velerin ika etikleri sararlar müdhiştir. Onlardan kar Funmak mümkündür. Yalnız eli. Medolabınızı muta: iman ELİT le size hiçbir oklir. Fakat âdi haşarat Bidürünü mayiler 18 Birsizairler. Bunun için FLİT dört dikkat ve onları muz Sirran talep ediniz. meni Depe İL KEPEN, İsim, Gala, Vayvsa Har Na Türkiye hilâliahmer ” Cemiyeti merkezi umumisinden: Cemiyelimiz tarafından yaptırılacak: olan Gaz maskesi fabrikasının şartnamesi eği ye kapalı zart usuli 18 haziran 1984 cumarlasi gan saat 15 de yapı. an münaküsasında, bu müeakasaya giranlelm az olmasından ve teklif olunan Balerin haddi JAyıkında görülmemesinden munakasa hükümenz addedilmiştr. Tvvelee İatirim olunup isteyenlere verilmiş olan gartnameye ve bu gerin hasnin on ikinci maddesine göre: Â — Şartnamede yazlı şartlar dairesinde yapılacak teklifte talip'rin bu kıy âlim bir fabrika tesisine muktadir oltuklarmı bildiren va bir banka tarafndan Verilmiş iktidar. mall şahadetnamesi il boraber şimdiye kadar bir çaz maskesi fabrikasını alât ve edeyatile bilikte yapmış ve teslö etmiş. olduklarına dair Fes tasdikli ye resimli vesikalar; 3 — Yine çarinnmede yazılı şartlar dalresinile herhanet fenni bir üassssn amına taklıatta bulunacak retmeccilerin temeli ettikleri müsssesa pamına ekl! yapmağa ve mesuliyet deruhte etmeğe selâkiyottar. oldukların ve hangi Botesssse nama tekli yaptıkların bildiren resmi vesikalar; Göstermek: kayıt va gartlp yeniden alent olarak momakasaya konulmuştur. Münakasa 1684 haziranının 26 nci perşembe gürü saat 16 de yapılacaktır. A ve 5 firarda yazılı vesikalar mevcut olmıyan veya KA görülmiyon Halipler, münakasaya giremener. Al hamilan Ankarada Yenişe: birde Bimniyos muydanmda kilin cemi zl ümümisnde hazır bur hun: Belediye sular idaresinden: Adet 0,015 lik ana musluğu © 150 Key 30 0040, . 10 0,010 , zarp . 30 teklif kabul edilmez. Münakasaya girmek isteyenler teminat mik- tarı vesaire hakkında malümat almak ve şartnameyi görmek için ber gün Taksimde Sıraselyilerdeki idare binasında malzeme şef- Jiğine mi Şark Demiryolları ilân Yran Şahinşabı Hazretlerinin kariben Istanbula teğrifleri mürase- İe anahat mevakifi İstanbula gelecek yolculara azimet ve avdete #pahsus olarak yüzde elli (9. 50) tenzilâtı bilet vereceklerdir. Bu tenzilât Şahinşah Hiz. nin Istanbulu teşriflerinden bir gün evvel başlıyacak avdetlerinin ertesi günü bitam bulacak ve avdet biletleri nihayet bu müddet zarfında muteber olacaktır. ğ Müdiriyet w—— — z İstanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Vefada Sekban başı Ibrahim ağa mahallesinin Kırkçeşme soka Bunda 14 Parsel 389 Ada ve 54 Kapı No lı 47,07 metre murabba arsanın beher metresi üç lira üzerinden açık arttırma usulile satı “caktır. İsteklilerin 8/7/934 pazar günü saat 14 de pey akçeler müracaatları, (W) (3281) . TURKIYE BiRİKTİREN RAHAT-EDER 1 — Maltepe tecrübegâbında inşası mukarrer tütün (Enstitü) binasının inşaatı kapalı zarfla kırdırmağa konulmuştur. Kırdırıma şartaamesile evrakı fenniyesinin musaddak suretleri de Cibalideki Levazım Muhasibi Mesullük vezne- 3 — Kırdırma 14/7/934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Cibalideki Alım ve Satım Komisyonunda icra kılınacaktır. 4 — Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir. 5 — Kırdırmağa, şartnamenin dördüncü maddesinde yazılı olduğu veçhile fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 6 — Her istekli bedelin *, 7,5 ğu olan (3375) lira muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir. 7 — Kırdırma için tayin edilen saatte tutulması kâğıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmez. » 1 — Şartnamesi mucibince (14) kalem muhtelif levazımı kırtasi (477/934) çarşmba: Saat (15) 2 — Şartnamesi mucibince (5) kalem muhtelif kâğıt (23/7/934) ç Pazartesi: Saat (15) Taliplerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek için yukarıda gösterilen gün ve sanilerde (7 7,5 teminatlarile beraber Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesine müracaatları, (6406 det olan zabıt (8315) * Yeni ölçüler kanununa uygun “250, kiloya kadar tartar yerli malı “6, adet baskül satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak edebilmek üzere “tı, 7,5, teminatlarile beraber “25/60934, pazartesi günü saat “15, te Cibalide Alım Satım komisyonuna müracaatları (8294) Ticaret İşleri Umum Müdi Siğorta çirketlerinin teftiş ve moraka Kanun kokümlerine göre yangın ve naklıyat Ozers tescil edilmiş olan ecnebi sizorta şirketlerinden (Balkan Sigorta Şirketi) bu kere müracaata Türkiyedeki mcunmulülmı tas ederek tasfiyesine karar verdiğini, va tasfiye müamelesinin ilasına İttihad Mili Türk Gigorta şirketini memur ettiğini bildirmiştir. Mozkür şirketle alâkası elanların girketo vo icabında İstanbul Mıntakası Ticaret Mülripgüne müracaatları 8 üncü defa olarak ilin olunur. 6), Çorlu Belediyesinden: Çorlu Kasabasının pilâni yapılacaktır. Talip olan mütehassısların Belediyeye müracaatları ve tekliflerini ilân olunur. - (3407) sigorta. müsmelelerle çalişmak, Mücssesat ve bildirmeleri MAADİIN Türk Anonim Şirketinden: Şirketimizin 934 senesi Hazirannın 17 sine topluncağı ilân olunan adi va feykalâda içtimalarında oksoriyat hasıl ndan ticaret kanuncun önel ine tevfikan her İki içtimai “Tanmuzunun. 16 inel Pazar günü saat 17 ya talikine mebüi merkür gün ve saatte Galitada Ömer Abit hanında fn i yazıkaneda hazır bulun maları ill ol Adi ruznamei müzakerak: 1 — Mecisi idare ve murakıp ara: rilen raporların kuran, 2 — 10 i hesabat ve bildinço sunun tetkiki ve. Meclisi idare âzaları m 8 — Meclisi lara Azalığında müddet. leri hi bulmuş olan iki âzann yer. diğerlerinin #ntihabı,. Fevkalâde ruznamei mü zakere : 1 — Şirketin 1784962 numaralı ocak arı satıldığınılan Şirketin devam veya feshine Karar ilası MECLİSİ İDARE 610 Büyük Mükâfat Ayaspaşa'da Alaş Hanının pence rosino konan bir. Saka kuşunu ya: yan zata Almanya sefarethanesi karşısında İndigo hanıma, getirdiği Buy fından her Içto kullanışlı biri OTOMATIK | SOĞUTMA MAKİNELERİ İ çin acentaliz takdim elliyor. «Capacit8 pour propre, #irdeki adrese, Azenee PİRAS e) Sabi e Necmeddin Sadik Urum mepriyat müdürü: Enis Tahsin,

Bu sayıdan diğer sayfalar: