1 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

1 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 Aman . Bununla: beraber. 'evinize geldiğiniz zaman soğuk bir şeyicmek: imkânını” bulamıyor- sunuz |! sayesinde" bütün meşrubatını gece gündüz soğuk olarak: ıçiyorlar: Sizde 'sıcağa' daha fazla tehammül yi cek misiniz ? FRIGIDAİRE AKŞAM .. ne sıcak... , Fakat komşularınız; > Frigidaire” meral Motor mamulâu /BOURLA BİRADERLER w Ş», 11.9 Y A z erletnle G Ü N fpakala Cildi yalnız sam kalm Dokunduğu t kolayca geçmiye: kabarcıklar, ivi lekeler yapal Kullananlar için endişeye lüzum yok f Bu harikulâde - kre neşin ciltte tahribat) masına, kat'iyyı 7 İyi, Temiz ve Zarif giyinmek istiyenleri ancak: JJ kumaşları 3 tatmin edebilir yani kumaşları gerek desen, gerek renk, gerek mukvemet noktai nazarından İngiliz kumaşlarından farksızdır Ütüsü kat'iyen bozulmaz Toptan satışlar ve sıparışler için: Bahçekapı - Eski Şamlı Han - No. 18 erakende vw Için: ği i Postane civarında por Zeki Rıza mağazası 2— kirilir Ipekiş elisi İsak Nyego kumaş mağazası & Yed 477 — Hummai Tifoidi, * sizi öldürmeden ' evvel Siz, MERA “Gidürünüz ynul epıeper d e ünl “© 3 N ii » Temizlik! İşte size RADYOLİN'in hediyeleri Sıhhat! Güzellik! Daima, Radyolin her zaman Rad Dişleri inci gibi yapan RADYOLİN diş macunlarının incisidir, 5 a Erzurum imar Bir- .wü isinden: u rnmun imar ve tanzimi için Hususi idare ile Belediye nin iştirakile vücude getirilen İmar Birliği, Büyük zaferimizin ve er ek eni mebdei olan Erzurumda Reisicumhur hazret- erinin bir heykelini yaptırmağa ve bunun için bir müsabaka ilânına e sonik Müsabak şeraiti berveçhi atidir A — Heykel Müşir üniformasile ve şaha iliki at üzerinde olacaktır. B — Heykel bronzdan ve kaidesi Erzurum taşından yapılacaktır, — Heykel yüz metre kutrundaki Cumhuriyet meydanının orta- sına ileriki (Bu meydanın etrafı şimdilik boştur. İleride bodromile beraber üç kattan aşağı bina Saplğalanı müsaade Silmis ktir.) — Heykel müsabakada en ziyade muvaffak olan san'atkâra yaptırılacaktır. e — Müsabakaya iştirak edecek san'atkârlar heykelin kaidesile mari bir resmini ve yalnız proje körsen alçıdan yi me elik aşağı olm inal üzere) eskizlerini — mem 934 tarihinden itibaren 15 Ağustos a lğmçe kadar a İmar B Birliğinde müteşekkil Jüri Heyetine gönderecek- alen iz eskizler, eserin bitmiş şekli hakkında vazih bir fiki vermeğe müsait olmalıdır. F — Kaidenin etrafında Büyük Gazinin Erzuruma ilk defa teş- riflerine ve e inkilâbamızm en canlı kısımlarına ve vr Kongresine ait resimli ve e hat ıralar bulunması şayanı arzudur. — Heykel bedeli tamamen karli rar Birlik banka. teminatı da gösterebilir. san'atkâr i fi den */, de 15 m kat'iye akçası itaye mecburdur. Gumbhuriyet bn kez, İş, Ziraat ve Osmanlı Bankalarının teminat mektubu ve Ergani Madeni istikrazı dahili çim eyi kabul edilir. 4 — Fazla malümat almak resimi telgrafla Erzurum İmar Birliği sisedilini çemen (3524) Lüzumu yolin kullanınız. ere Asliye 638 nci raddesi mücilinci Kar c ie Me adet (Radyofar) kapalı zarf usı vw Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: adeniz- boğâzı Rumeli feneri civarına vaz ve Zee takarrur ulile ve iki ay müddetle a konulmuştur. 16 Ağusto os 934 tarihine müsadif per- daki üm Merkidye ie ihalesi icra kılınacağından taliplerin fenni ilulizeye Galatada mi Rıhtım hanın- beşi e edilerek 16 c en çok artırana ihale eüilec eği v namesinin görülebileceği i adrese yipılan tebligatta ikameti. bi lez meçhul kalan Osman Hi: va Ba beye İstanbul “Birlrl ver e 14 eylül 932 tari ih we 8 nümarasile mu attan IŞ ilânen tebligat icrasına karar veri ilmişe il ğe itibi Beğ am fında icranın tehiri aç Bİ yali ei Bg 29 İstanbul 6 Kai nn Year marasina bildi ödeiik "12 kamına a tebliğ olunur. İstanbul 5ci mr ig olup paraya çevri rilmesi Mü we “bi adet Şecel Deypii Ma vay a icra e > 4 e kadar Ali « Afet So. 8 önün e na yeyn ler

Bu sayıdan diğer sayfalar: