1 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

1 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pölcıla ülcılar Cc Ml © Bilmem nerede bir — kadın ya- kalamışlar, mahkemeye vermiş- ler. Bu havadis, gazeteler için İs- tanbulun tifo vakalarını hatırla- mek bilmez dai- Kurtulmak imkân haricinde, g Fakat bu işte, falcı mi kaba- hatlı, falcıya gidenler mi? Falcı- nin kabahatlı olduğu şüphesiz. ünkü müracaat edenlere uydu- şeyler Eriyaağ di: r. B mişi ve linde bir hüsnü şehadette bulı biliyorlar, pen aldattıkları aldatmağa alet oluyorlar. Fakat falcı için böyle esbabi muhaffefeye imkân yoktur, O bi- le bile evine oturmuştur, liyor ve masa Mk ie #arak para kazanı Ya falcıya denle e lir ki bunlar kendileri r: darı zorlıyan yok. tıpış tıpış, bin zahmet ihtiyar ede- rek, gizlice, falcıya müracaat edi- yorlar ve seve seve para veriyorlar. eme zâfının bir memleket için ilmi düşünce, müsbet d mına bir noksan teşkil etmesidir. “Acınacak bir eriği ki ipe itikat yalnız tahsil görmemiş, ca- hil, ve fikri ei bağı kimse- lere inhisar yi En kibar ta- bakaya meni üne ları icap 6, “tool kinle beri bir kaç ecnebi lisan söyliyen hanımefendiler görürsünüz ki si- ze ciddi ciddi filân falcının gayet e gelirler ki işlerini bırakırlar, uzak mtlere kadar giderek falcıyı söyletirler, Eğlenirler, vakit geçi- rirler. Beer esl el cının sözlerine zahiren pek k inanırlar ve herkesi de falcılığa inandırmağa uğraşırlar. Böyle safderunlukların geçme- sini ancak tahsil ve terbiyenin ile- rilemesi temin edebilir, o da bir > . Odun meselesi Pahalılığa sebep az odun kesilmesi imiş u sene odun fiatlerinin geçen seneye nisbetle çok pahalı oldu- ğunu yazmıştık. Belediyeye veri- len malümata göre bu pahalılığa sebep bu sene daha az orman ke- silmesidir, Ziraat vekâleti orman- ları muhafaza için odun kesme işi- ni bir takım şartlara tabi tutmuş- tur. Diğer taraftan ormanların de- niz nakliye ücreti de çeki başına 20 kuruş arttırılmıştır. yecek dercede kışın yn odunsuz kalmamak için ziraat vekâleti nezdinde Be büste male nakliye ücretlerinin arte odun kesilmişse, ii. gelince bunun için or- tada bir sebep yoktur Istanbul bağları Bu sene fazla üzüm alınacağı ümit ediliyor İstanbul civarındaki üzüm pim larının bir kısmı son senele de bakımsız bir halde Hirismg “bir çok eski ve yetişmiş bağlara has- talık ariz olmuştu. Bu bağlar mah- sul vermez bir hale gelmişti. Ziraat vekâletinin gayreti neti- cesinde bir çok ba vie Mei kan se gözta zi edildiğinden sağ 4 İstanbul bağları geçen seneye nazaran ih- timama tâbi olmuştur. Bu sayede yin eski bağlardan bir kıs- mının bu sene meyva ei an- üye Eğ Bu itibarla bu İstanbul bağlarında mebzul iner olacağı tahmin ediliyor. Maral seyahati Galli an Mar- siya bi bir m dile; imiştik, Ticaret Dönemde seyahat mini tanzim etmek için bir komisyon > edilmiştir. 5” bırakma arş resmen rt ncüm. Ge se it İn Cünkü falcılar eli müterakki Avrupa memleketle- rinde bile var ve safdiller ora- ların tahsil görmüş ve görmemiş insanlarında d. Falcılık menedilirken falcılara tıl fikirlere daha kuvvetli bir set çekilmiş olur. Akşamcı vg ee am Sarhoşun yaptığı Çıkardığı kavga ı kavga kendisinin yaralanmasile neticelendi Haçik isminde birisi evvelki ak- şam ortalığın kalabalık olduğu bir sırada son derece sarhoş bir halde Tavukpazarı civarında a öv evlerden v. ma Haçik işini bitirdikten sonra Mus- tafa efendinin arkasından yetiş- miş ve, «— Sen benim işime ne karışı- orsun?» Diye küfür en rise iğ lamıştır. Mus efendi sai başından sem istemişse ei We bil olamamış, nihayet k orta- sında kavga büyümüştür. Kavga neticesinde ik başından tehli- keli surette yaralanmıştır, Zabıta Haçiği hastaneye kaldırmış, Mus- akalanarak tahkika- rar- laştırmıştır. Bu defaki kararın hakkile tatbik sileceğini ve bir çok sıhhi mahzurlai n kulla- mik kâğıt kalanmak” eli hayet verileceğini eriz, A Maliye vekâleti b belediyeye bir tezkere gönderdi Sinemacılarla belediye arasın- daki ihtilâf üzerine maliye leti belediyeye bir tezkere yaza- rak, maliye varıdatına da tesir yap- tığı için, sinemaların hanği kanu- ni» sebepte a kapatılmış ol ui sormi Belediye, ri dahiliye vekö- evabı bu sefer de de bazı sinemaların Darülâceze hissesini vermeğe razı olduklarını ve bu suretle faalliyetlerine mü- saade edildiğini bildirecektir. Cevat Nizami bey borsası umumi kâtib Cevat Nizami bey iktisat iz leti rm yemedi tayin edilmiştir. Ce kk ey iki İneği yakın bir danberi ticaret vr ar uma kdtiplik wi atçıl, il azifesini miş mızdandır. vazifesinde de muvaffakıyet temenni ederiz. o Amca beye görel!.. |) görüşülen me Şehircilik Belediye koopera- tifi yeni eserler neşredecek Belediye kooperatifi neşriyat besi bu sene içinde şehirciliğe ukuk ltesi Mm profe- Ars meş 'doktor N ymark «be- lediye ve diğer idari -cüzütamlar arasında mali likid vazifele- rin taksimi hakkında bir eser yaz- mıştır. Yakında basılacaktır, Di- ğer taraftan belediye iktisat mü- dürü Asım Süreyya bey de İstan- bulda eşya se sie iye bir ki- tap hazırlamakta, Bundan .. ço de- eller Hilmi Ziya'beyin şe- hircilik hakkındaki kitabı da ya- kında çıkacaktır. Bu suretle bel diye ameli me şubesi, bizde şehirciliğe ir kütüpha- ne kurmak ve boşluğu doldurmaktadır. Gebzede iş! Kısıklıya gelince cebindeki paraları alıp kaçtı Hatice hanım isminde bir ka- lira ve bir altın beşibirliği alarak zeye gitmek üzere yola çık- mışlardır. ee hanım ve Şükrü Üsküda- çmişler, yürüyerek Kısıklıya geçimli Ee bir yerde Şükrü, Hati hanımın üzerine hürak cebindeki elli Si irasile altın beşibirliğini alıp kaç- tır, Buna ani taarruz karşısında neye Hatice hanım eşkâl üzerine zabıta Şükrüyü yaka: | layıp tahkikata başlamıştır. üç hırsız tutuldu Polis Şakir, e, ve Hidayet isimlerinde ü ç kişi rp ani Bunler Ki rag melik, ında yapılan bir a. İrili ile dar olmaktan suçludurlar. Hır- sızlar sulh hâkimli iğinin tevkif kararile tevkifhaneye gönderik mişle ile tamam 14 mülâkat sapı bsr iki N bir, üç ayda bi rürdüm. rimel VA i kralı Soli esrarengiz | bir kud- ş ret olduğuna iman etmişti, Yoğurdu o yalnız bir gıda de- gil, mühim bir ilâç olarak telâkki ederdi. Ne zaman kendisini ziya- rete gitsem yoğurtlu pide yerken görü Şimdi bunları yazarken ağaya. dair şayanı dikkat bir hatıra aklı- . Bir gün Tophanede, be- hur evine gitmiştim. Ağayı sor. dum: — Sokakta düştü. Yatıyor. Gis rin görün.. dediler. Girip gi da kapısından içeriye ilk mi atar atmaz hayretle dan Ben pace — doktor bi e İlle yoğ RR eş ağanın son Mil gi hanım da sağdı. İçeriye. sırtı yarılmış, yi üç gün içinde geçmiş.. Evet, Zaro ağa hayatında yö- ğurdun büyük kudretine candan inanmıştı. Son senelerinde buyer ık kralı bunu her yerde söyliyerek yoğurdun canlı bir reklâmı halin- de dolaşıyordu. 'n yoğurtçuların yerinde ok sam . araya ve ağaya bir r yaptırmaz: bile 4 brine bir çelenk koyar- hai Hikmet Feridun Japonyanın nüfusu fazlalaşıyor Tokyodan bildirildiğine 5 — Sporu insan ei göre şöyle ayırYorum Amca ... Boka veya futbolüi seven bir adam mutlaka kaygacıdır. l .. Plâjı seven alçak gönüllü, dağı se- ven azametli... 'Tayyareyi seven yi ruhlu, oüorisbil seven atılgandır. ji ; ir ği rsaklarin mi ağrıyor. den mi.. Yoğurt. j

Bu sayıdan diğer sayfalar: