5 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

5 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 13 Güzel ellere güzel ELDİVENLER yaraşır Şık, sağlam ve ucuz SUMER BANK Yerli Mallar Pazarlarında 6 Ağustos 1934 Hakiki, EN barik tesirli ASPİRİN, G3 marka- çabuk ve gom gider. e uracağınız > deva, * dünyada RE i “müstahzarı olmalıdır va ASPİRİ 2 B inde sını ta; gl mek iü ve 20 kombrimelik ambalajlarda bulunu istanbul belediyesi ilânları İda) Belediye kanununun 15 inci madde- sinin 3üncü fıkrasında mevzuubahs umumun yiyip içmesine, yatıp kalk- masına, taranıp temizlenmesine, eğ” lenmesine mahsus lokanta, birahane, gazino, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar dansing ve emsali yerlerle ecza- neler ve alelümum yazıhaneler hariç veya evvelce tayin ve ilân edilen hü- kümlere tabi bulunmak kaydile gıda maddelerini satan dükkânlar saat 21 ve bunlardan maada müesseseler de saat 19a kadar açık bulundurulabile- cektir. Bu saatlerden sonra açık görü” lecek dükkânlar hakkında 5/8/934 Pazar gününden itibaren umuru bele- diyeye müteallik ahkâmı cezaiye ka- nunu tatbik edileceği tembih ve ilân olunur. “4456,, | Tophanede levazım âmirliği satın alma komisyonu ilânları Nafıa Vekâletinden: Derincede teslim suretile 1/8/934 tarihinde pazarlıkla mubayaa edileceği ilân edilen ve ir a için talip zuhur etmediğin- den pazarlik 6 Ağustos 934 müsadif Pazartesi günü saat iğ > Nafıa Vekâleti Müteal Makam nda yapılacaktır. Taliplerin > odasi vesikası ralık teminat m ve saatte e di ilinin lâzımdır. . Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden tedarik edilebilir, “4395,, Harbiye Mektebinin 30 Eylül 934 tarihine kadar Ye Ayazağa civarında kam İ time yevmi 650 ilâ 700 kile, > im — azarlı 5/8/934 Pazar günü t 15 te Me Taliplerin erime komisyona gelmeleri. ala e .ğ Eşya anbarı için tahta, lâta ve sair anbalâj eş 78 ünü s 14,30 da allak, aklar Tophanede Komisyona gelmeleri. , (172) (4442) Harbiye ve merbutu mektepler hayvanatı için 10,000 kilo Mei nın pazarlığında verilen fiat pa halı ogörüldüğünden (10/8, y03A cumartesi günü saat İ4de pa: lıkla alınacaktır. Taliplerin Top- hanede Komisyona gelmeleri. (170) (4443) — Harbiye mektebi i için bir sene li Taliplerin Tophanede Komisyona gelmele: (171) (4445) Harbiye mektebi i için 4200 adet rozet ğine salı günü 14,15 de arlıkla alınacaktır. Taliplerin İM ona gelmeleri. (169) (4444) sanssesnanaa e Necmeddin ig Sahibi ; Um neşriyat li Tahsin Akşam Mai -—Bir Müdür aranıyor BIR MUHASİP ARANIYOR Hariçte bir fabrikanın muhasebe be Sö yapabilecek m ibtiyaç vardır. fotoğrafını İstanbul 176 No. posta kutusuna (Fabrika muhasibi) rumuzu altında göndermeleri. Kemerler... Korseler..? Asri “kadir; bölün arzularındal mel 3 numerolu katalogdan ii adet e ve üsarl de edin 166, Bovlevord Haussmann iSTANBUL Beyoğlu Tünel Meydanı No. 12 © istiklâr Caddesi No. 385 istanbul'a yakın bir yerde teşekkül eden bir kooperatili idareye muktedir tahsil görmüş, lisana aşina tecrübeli bir müdür araniyor. Bu evsafı haiz olup ta talip olanların tercümei hallerile Mer işlerden aldıkları vesaik suretlerini ve ne gibi şerait ve Ücretle bu işi deruhte ede- bileceklerini fotoğrafile li) istanbul, 176 No. posta kutu- suna (Kooperatif) rumuzile göndermeleri. Kabul şeraitini haiz olmıyanların gönderdikleri evrak adreslerine iade olunacaktır. TARSUS AMERİCAN COLLEGE Amerikan Erkek Lisesi Tedrisat 1 Teşrinievvelde başlar. Tam devreli Lise olduğu Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir. Türkçe, İngilizce, Fransızca ur. Ticaret dersleri vardır. Leyli ücret 220 Lira, Nehari ücret 40 liradır. Fazla ali için Müdürlüğe müracaat. & (1516) Yüksek Mühendis mektebi Satınalma Komisyonundan: ale tarihi (o Saati 1 — Fizik Lâboratuvarı a eli iğ eledi cumartesi n — Mektep reviri için 8/934 4,30 â e es Ak ila inan münakasalrına Ni bir talip çıkmış olmasından dolayı mezkür alât ve n hizas ara yazı > gün ve saatlerde ei Pe alli “edilecekleri unu (4344

Bu sayıdan diğer sayfalar: