20 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

20 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Sahife 11 |İBORSA | hm 19 Ağustos 1935 (Akşam kapanış Kğ am ve Tah! İnt dabi 94 — | iş. ve 9,60 Kuponsuz 1908 | > Mesela Gü bkrazı 'T. C. Merkez itürk 1 g7, BO) Bankasi 68,85 Anadolu hisse 26,— Telefon 5 16,50 - & — El g 2 5 Ss 0, 8,76 Ny abe Şark O» 0,8850 ara (gah tlatleri ) g3 0| Bi m 1,18,—| Moskova 10,96,— iz yolları ve İŞLETMESİ Yu, depözi 2 Bire ahardre Tel: 22740 gzl AYVALIK YOLU BANDIRMA vapuru 21 “ala ARŞA günü Saat 19 da Ayvalığa kadar. (4907) amm tândinavian Near East Agecny ta <a han Tri ü kat Sw. 44991 enska hek Linien Gnenbure Gothenbürg, ee “Oslo WE Gdynia Copenh işe ve a Baltık imanlar e ve Kani Istanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen değeri Lira Ayvansaray : Siri Mustafapaşa ME le sokak eski 39 yeni Nafıa Bakanlığı Sular umum müdürlüğü Arttırma, Eksiltme ve ihale Komisyonundan : : Ankaranın Çubuk maye mıntakasının tel örgü ile çev- rilmesi işi 135 > rihinden itibaren 15 gün ie kapalı mu usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif parası 18,200 e yas Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğünden parasız verilir. adı geçen iri görülebilir. İşin muvakkat temi- ri mıktari 6 liradan ibar Eksiltme 27/8/935 vin peri Salı günü saat 15 te Nafıa vekâleti Sular umum müdürlüğü odasındaki eksiltme komisyonunda Yel İstekliler ii —— e ihale kanununda göste- rilen vesikalarla beraber adı anunun i madde- me yazılı teklif ve ele mektuplarını 27/8/935 tarihine müsadif Salı günü t 14 e kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz Makal le Teklifler zikrolunan 2490 numa- ralı kanunun tariflerine uygun olacaktır. o (2104) (4688) ii li harab 75 oğlu (O: Hüseyinağa ——— Feridiye soka eni 2 v 81 sa ; yılı ebe 38 p ? m7 493 lu Oo: Hüseyinağa mahallesi Feridi e sok eni ii 83 sa a 3/8 payı. ; ei 1125 Beyoğlu (o : Beyoğlu a Gr sokağı eski 5 yeni 9 sayılı evin 3/8 p 338 Abiçelebi £ Asmaaltı a Kanbur. “ei banı kat 3 yeni 17 sayılı odanın gar 251 Aksaray (o: Kâtib a berlagi Ora çur eski 2 yeni 4 sayı 600 Üsküdar © : Selâmi Çiz di ade eski 191 yeni 3 sayılı furunun 1/9 75 Kamerbatun: Tapeeterink Şirket tal yeni 6/1 evin eğ Üsküdar o; in Hamamcı başı sokağı eski 3 yeni 5/7 sayılı arsanın tamamı. 520 50 Büyükçarşı : Takyeciler sokağı yeni 3 dükkânın 1/3 payı. (o 300 ” ” ” mpi m m 74 ” ” ” m » » 200 Galata ; rek in Mahmudiye caddesi yeni 71 dükkânın 1/12 payı 625 Kadıköy o; atılı. sade a sola eski 23 M. yeni 37 sayılı evin 3/8 pi 885 Balat : m mahallesi Mekke altı ağ eski yeni 26 sayılı dükkânın 6/12 250 Balat : Karaş mahallesi İşkembeci salağı caki 38 sayılı ev ve arsanın 6/12 pa 1250 Büyükdere : atin eki 101-107 yeni 98-102 sayılı önün- de i bulunan yanmış büyük yalı arsa- sile arka tarafta iki harab mağaza ve mat- bah yeri ve bahçenin 36/64 p Umumu 2 etre ve 50 santimetre murabbaı, 4083 Büyükçarşı : meni sokağı eski 24 yeni 36 dükkânın ö amı, 75 Yu Bi yn ni 1s salı günü saat 14 de peşin >> Dokumahane şubesine işletme şefi alınacak rn Ziraat Bankasından : Ür a Mensucat mekteblerinin birinden ne a rimez Fabrikalarda dokuma bariz Talipler arasında Almanca bilenler, işletme a enli yapmış ve iplikeiliği de tahsil etmiş olanlar tercih ol e. Ankara ve İstanbul nez Bankalarında mevcud hizmet tnamesini okud sil KN mekteb şahadetname- aldıkları bonservisler mezun ve en aşağı 25/8/1935 tarihine kadar Adanada Ziraat Bankası cat Fab- rikası rlüğüne taahhütlü bir mektubla göndermeleri veya bizzat getirmeleri. “4732“ ve açık ai ile , İsteklilerin 5 yedibuçuk pi akçelerini Eğe on m — yatırmaları. (M) (4663) kia limanları arasında 15 gün: İl t için muntazam pos“ e « Dantzig - Gothenburg ve Olan beklenen vapurlar. Höneland vapuru 27 Ağustos: a ğ lo; ru 10 Eylüle doğru Fazla yaslar i için Galata" Üzen a 2 üncü ü kâin acentalığı ai Tel: 44991 23 (13452) Düko ile boyanmış modern BİR SALON TAKIMI hye in ülğeyii ki Yük gömlek, b diğ çi mağazası, pijama, Tol de NR öm de memnun edecek Teced, in itleri #cede rif ipekli kumaş çeşitleri iştir, Beki, e 4 Yolu, Galatasaray Litesi kamuda ii rada, Bankalar caddesinde No.23 ETAMORFOZ Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Nafıa Bakanlığından : ksiltmeye konulan iş (Ankara ii Ankara » İstan- bul iyon betonarme Ovaçay küpeli inşaatı) dır, bye atın keşif bedeli (34500) lira — Bu işe ai cla ve nk şunlardır: » “Eksiltme şartnamesi b) Mukavele projesi c) Nafıa işleri ni rr rgir İnşaata dair fenni şartname, ee el fenni şartname, f e. hulâsa cedve! ) P ür bu şartnameleri ve evrakı (173) kuruş bedel muka- bilinde Nafıa vekâleti Tl reisliğinden Ren ie 3 — Eksiltme 5/9/935 de perşe günü 16 da te ara vekâletinde gore sr da me — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktı eli Eksiltmeye İk Li isteklinin (2587, 5) lira muvak- kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olması lâzımdır. 1 — Ticaret odasina kaydı bulunduğuna dair vesika, — İsteklilerin yapmış oldukları işlere ald sekili ihaleden az üç gön evvel göstererek Nafıa vekâletinden alacakları eh- ya vesikası, 6 — Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatt, dairesine getirilerek a Yo ve Ankara Valiliğinden: — Ankara Vi ağ Stadyum etrafirida yapılacak yo- ii aid eyl türabiye, şose imali ve sathi asfaltlı - kaplama inşaatı vakkat ile kabulü kat'i arasında bir senelik mütemadi beril Keli zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 — Bü inşaatın tahmin edilen bedeli 77628 lira 88 kuruştur. Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır, — Eksiltme şartnamesi B — Mukavelename projesi C — Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. D — Tesviyei türabiye, şose ve kâgir inşaata aid fenni şartname E — Hususi şartname F — Keşif ve silsilei fiat cetveli. İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankara Vilâyeti Nafıa baş “İ mühendisliğinde görebilirler. — Eksiltme 2/Eylül/935 tarihine müsadif pazartesi günü sa- at 15 de Ankara Vilâyeti binasında Vilâyet ni tarafından ya- mii — Eksiltmeye girebilmek çapa — İsteklilerin 2490 numaralı ai a, eksiltme ve ihalei kanı unun 17 inci maddesine uygun 5131 1 yp kuruşluk muvakkat te- minat vermeleri. B— bide odasına me niş bulunmaları. pabileceğine dair Ankara Vilâyeki Nafıa baş mü- bendinden ii biyel vesikalarını haiz olmaları. — Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 de kadar An- kara e binasında Vilâyet encümeni riyasetine makbuz muka- pu verilecektir. Posta ile gönderilerek mektupların nihayet saat e kadar gelimş olması lâzımdır. Postada yağ. gecikmeler kabul ilmi «2133» 4744» kadar gelmiş olması rf mış olması lâzımdır. Postada EE gecikmeler kabul “2178, o “4813, .A.KUTİEL Ürü Topçular caddesi No. 33 ya Yİ — Galata maliye şu m tan $ olduğum 676 numaralı golü ağ karnemi kaybettim. Fanta > dan eskisinin hükmü yoktur. İ Mehmed Bak mİ Tapu müdürlüğün: enköyünde Merin İmam "iz 62 yeni 66, 56, 58 kükenie İs- zayii ünde iken vefatile X da eski h bir Rain t sy Satılık Kuru Meşe odunları: Türkiye Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: Bankamıza merhun Fındıklı Cami meydanında 104 numaralı de- poda mevcut 933 senesinde kesilmi meşe odunlarından Gümrük Muhafaza Genel Koüyinlği Istanbul Satınalma Komisyonundan: 1 — Gümrük idareleri için 15 tane büyük ve 10 portatif küçük Remington marka yazı makinesinin 2/9/935 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile yapacaktır ir, — Tasınlanan tutarı 2697 lira 50 kuruştu. — İstekliler 4 7,5 tutarı olan 203 laik vezne makbuzu veya beniz mektupları ile komisyona gelmeler «4769» > 000 kilosunu resi kiloluk iki ve halinde 1697 numaralı aat Bankası kanun le mleri altında 22/8/935 Perşembe ei saat 3 de Bankamıza » a) yriarak, satılacaktır. Pey akçesi 250,000 kiloluk Dir parti için 200 li re yukarda adresi yazılı depo ve Dame kapısına asılmı: (4872) Böcek, z ondan sonrada mahallinde e Apu memuruna yek kan, rından bavekâleti üniletinin 986/1070 mim numa We m müracaatları ilân olı mdiye © . 97) | Makine Mühendisi aranıyor. Ankara Yaralanan Şarbaylık işleri için 300 lira ücretle , Yüksek mühendislik di- plomalı bir 2 per: İsteklilerin mektep Beyoğlu - Tündibaşı - Yeniyol ALMAN LİSESİ iv Orta ticaret mektebi - Pi Kız ve —— “Tam de 1 kâğıdı, veya şeh: in Fi racaat veya 44941 - 44942 ye telefon lime Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 304 No.lı SAPUNCAIIS Çiçek ticarethanesi, pazar orna bütün gön. ei , bulunduğunu muhterem gene rine bildirir. n Te ya si

Bu sayıdan diğer sayfalar: