21 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Harp tehlikesi gittikçe artiyor, harbin Avrupaya Yayılmaması için çalışı- lacak. Ma Öi 17 — No. 6049 — Fiatı her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA — 21 Kğülei 1935 Harbin örgü yayılmaması için çalışılıyor İngiliz kabinesi >si fevkalâde toplantıya arıldi Amerika da endişe içinde Paris 20 (Akşam) Üçler konferansı dağıldıktan sonra se firler vasıtasile konuşmalara de- Yam edilmesi kararlaştırılmıştı. Paris gazeteleri bu konuşmalar. dan hiç bir sonuç çıkmıyacağı ka- haatindedir. İtalya ile Habeşis- tan arasında harp olacağı muhak: kak sayılıyor. Şimdi burada her- kes harbin Afrikadan başka yere Yayılmaması için çalışılmasından bahsediyor. 4 eylülde Milletler cemiyeti konseyi toplanacaktır. Konseyde bütün Habeş meselesi görüşüle- cektir. İngilterenin o küçük itilâf Zümtesini de kendi tarafına çek- mek istediği söyleniyor. M. Eden Paristen ayrılmadan evvel Çekos- lovakya elçisile uzun müddet gö- Tüşmüştür. İtalyanın konseyin toplantısın- da bulunmıyacağı sanılıyor. logiliz kabinesi toplanıyor Londra 20 — İngiliz kabinesi 23 ağustosta ööztüimaği ği mıştır. Fransada bulunan başba- kan M. Baldvin, İsviçrede bulu- nan maliye nazırı M, Çemberlayn, İngilterenin muhtelif taraflarında tatil zamanını geçiren M. Makdo- nald ve dış bakanı sir Samoel Ho- ar Londraya gideceklerdir. Sir Samoel Hoar, Londraya gitmez- den evvel kral ile görüşecektir. Şimdilik parlamentonun çağırık masına lüzum (görülmüyor. İşler fenalaşırsa o zaman parlamento da toplantıya çağırılacaktır. Nazırlar meclisi şu üç mesele yi görüşecektir: 1 — Habeşistan ve İtalyaya si- lâh gönderilmesi yasağının kaldı- rılması, 2 — Adis Ababadaki İngiliz sefaretinin muhafazası için ted. bir alınması, 3 — O civardaki İngiliz koloni- lerindeki kuvvetlerin arttırılması, bundan başka Milletler cemiyeti Ç. Mehmed, Dinarlının şartlarını k kabul abul ediyor “Dinarlı Mehmed pehlivanla istediği şekilde güreşmeye hazırım,, diyor Dinarlı, Mülâyime yenilmekle beraber, 8 eylülde Çoban Meh- Medle şehrimizde yapacağı güreş <hemmiyetini kaybetmemiştir. Dinarlının evvelki günkü mağlü- iyetini talisizliğe, yorgunluğuna Atfedenler pek çoktur. Bu zannın Ne kadar doğru olduğunu Dinar- inin İzmirde, Ankarada ve İstan- Ida yapacağı üç güreş göstere- “ektir, Dinarlının yapacağı güreşlerin *n ehemmiyetlisi şüphe yoktur ki nesi Mehmedle karşılaşması lacaktır. Bunun i için dün Çoban N gördük ve Dinarlı -Mü- âyin maçı hakkındaki düşünce- ile bizzat kendisinin yapacağı Büreşin neticesi hakkındaki tah- Minlerini sorduk. Çoban Mehmed 126 dedi ki: >— Dinarlinin Mülâyim ile yap- ©” güreş hakkında düşüncelerimi Size açıkça u karşılaşmada muvaffakiyet gös- Kedi Güreşinde incelik, tekyik öremedim. Dinarlı, kuvvetli has- i karşısında mı oyununu göste- Te, , Medi, yoksa cevheri mi yok bile- Mem, söyliyeyim: Dinarlı , — Mülâyim pehlivan: «Çoban çe Dinarlı ile yapacağı inin” iki üç dakika içinc de has- sırtını yere ge zam basarım» diyor, Si ersiniz, Dinarlıyı yenecek mi- İniz? (Devamı 8 inci sahifede) receğine | z buna Çoban Mehmed mağ Sürekli müsabakamızın 25 ağustos pazar günü Şimdiye kadar yaptığımız müsabakaların en eğlencelisi ve en bol hediyelisidir. Her halde iştirak ediniz! konseyinde tutulacak politika da görüşülecektir. Hakem komisyonu toplandı Paris 20 (A.A.) lantı yapmıştır. Komisyon, ancak bir uzlaşmaya varamadıği takdir- de beşinci hakeme müracaat ede- (Devam 4 üncü ncü sahifede) Vekillerheyetin etinin Bfibulda | topla- nacağı doğru değil Kabinede değişiklik olacağı haberinin de asıl ve esası yok Bir iki gündenberi gazetelerde heyeti vekilenin burada şu veya bugün toplanacağı yazılıyor. Hal- buki böyle bir toplantı olmamış- tır ve olması varid değildir. Bizm bildiğimize göre seyahat- ten dönel başvelii famet İnn, yaz münasebetile gerek Ankara dan, gerek diğer gezintilerden İs- tanbula gelen vekil arkadaşlarile ayrı ayrı ve toplu olarak görüştü- gü gibi, başvekil ve vekiller sık sık Cumur başkanı Atatürkü de ziya- ret etmektedirler, Büyük şefin huzurunda başvekil İnönünün vekillerle müdavelei ef. ! kârda bulunması muhtemeldir, He. yeti vekile toplantısı yapılacağı ri- vayeti bundan galet olsa gerektir. Heyeti vekilenin burada toplan- ması varid olamaz. Çünkü evrak ve bürolar Ankaradadır. Bu sabah bir arkadaşımız ka- binede bazi değişiklik olacağını, adliye vekili Şükrü Saraçoğlunun maliyeye geçeceğini, adliye ve. killiğine eski vekil Yusuf Kemal | veya Mahmud Esaddan birinin ge- çeceğini, gümrük ve vekilinin çekileceğini yazıyordu, Aldığımız malümata göre ka- binede değişiklik haberlerinin ka- tiyen asıl ve esasi yoktur. DÜŞÜNCELER MEGALOMANİ Yalnız insanlarda değil, ağaçlar, tabi at kuvvetleri ve hayvanlar arasında da mogalomanlar vardır. Ağaçlardan, Kavak ağacı megaloman- dır. Gözü yukardadır, kendini beğenir, uzadıkça uzar. Tabiat Okevvetlerinden © yıldırımda megelomeniyi görebiliriz. Yıldırım, in- mek için yüksek yerler arar, öyle aşağı yerlere düşinekten sakınır. Hayvanlara gelince; meğerse sivrisi- nek en büyük megalomanlardan biriy- miş, Denemişler; bir yere iri yarı bir atla | uyuz bir eşek kapamıslar sonra buraya bir yön sivrisinek salmışlar. Üç saat sonra atla eşeği gözden geçis rince bir de örsünler? Bir tek sivrisinek bile uyuz eşeğe sal- dırmamış; sivrisineklerin atın üstüne çullanıp kanından tatmek istemişler, «Yemişli ağaçlar taşlanır» o sözüyle, eşeği bırakıp ata saldıran sivrisineklerin bu megalomanisi arasnda bir benzerlik yok mu? Orhan Selim — İtalyan - İ Habeş hakem komisyonu bir top- | inhisarlar | | | topu birden | Ekonomi bakanı, Izmir panayırını açmak üzere bugün izmire hareket e e. Telefon: 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Karadeniz deniz kıyılarında. ii Mavi gök, yeşil ormanlar, karlı tepeler.. Bütün bu müstesna güzellikler ta yanıbaşımızda duruyor Karadenizde bir güneş batması Bütün gün çalışan, bilhassa kafasile yorulan (kimseler için, senede beş on gün dinlenmek Adeta bir mecburiyet teşkil eder. Geçen sene, Yunanistanın ucuz- luğu hakkında dinlediğim hikâ- yelerin tesirile, biraz deniz ve dağ havasi almak için, yeni Yuna- ni a, bizim eski Rumeliye git. | meyi düşünmüş ve bu kisa se yahatten çok memnun kalmıştım. Bu sene, ayni dinlenme ihtiya- cını tatmin etmek isterken, ayni | seyahati kendi memleketimizde | yapmayı nasıl olup da daha evvel düşünmemiş olduğuma utandım: Karadeniz kıyılarının güzelliğin: | den pek çok bahsediliyordu ve | ben buralarını hiç görmemiştim. | İstanbuldan kalkan vapurlar beş atı günde en son noktaya, Hopa- ya kadar gidiyorlar, tekrar dönüp | on bir gün sonra İstanbula geli- | yorlardı. Karadeniz kıyılarında | on bir gün seyahat; bundan dahâ âlâ bir tenezzüh tasavvur edile İ bilir miydi? O tarafları görmüş olanlar be- i ni bu fikrimde takviye ediyorlat | İ Umumü yerler nasıl harab lar? 2 ve bazı yerlerin güzelliklerini pek seve seve anlatıyorlardı. Kararı- mı verdim. Bana, iyi bir vapur seçmemi tavsiye ettiler. Vapurcu- luk şirketinin yeni aldığı «Güney- su» yahut deniz yolları idaresinin Karadeniz, Ankara gibi vapurla- rından birine binmemi söyledi. ler. Ben deniz yolları idaresinin vapurlarından birile gitmeyi ter- cih ettim. Bunun da sebebi şu idi: Deniz yolları resmi bir idare idi, Resmi bir idarenin ticari teşebbüslerine karşı içimde daima bir emniyet. sizlik hissi yaşar. Onun için, bu Vapurculuk işinde ne kadar mu- vaffak olduklarını anlamak ve çocukluğumda tanıdığım mahud idarei mahsusa vapurlarile ara- daki farkı mukayese etmek fırsa- tını kaçırmak istemiyordum. Mükemmeliyetinden (| bahset. tikleri vapurlara da binmedim. Çok iyi bir, iki vapur bu müesses se hakkında bir fikir veremezdi. Vasati bir vapur bu bakımdan daha münasip olurdu. Onun için, (Devamı 4 ü 4 üncü sahifede) ( No. 7 S4BA <EBLEBYEYE X

Bu sayıdan diğer sayfalar: