August 21, 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

August 21, 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ | Sebe — İ | İÇERDE OLUP BİTENLER | Talebe kaydına in başlandı Bu sene bilhassa orta ra müracaat çok Kültür tür bakanlığının karari mu- | Shine din sabahtan itibaren X r> orta okullarda mamzed ia tün Ydına e il kenden nn kapılarına le tek ş ve akşama kadar bir Mn kayı yapılmıştır. v8 be kalabalığını daha ziya- İş : EE irler. Ka- Yala Müamelesinde eskisi gibi uzun yaz pi için işler görülebilmektedir. lay 2. on gün zarfında — ZN kaydı bitirilebi- ik atname mucibince her sr ta talebe adedi elliyi geçmiye- ie cihetle fazla talebe tehacümü oki sında bu sene bilhâssa orta ib &rda ilk sınıflar için eş eler açılmaşı icap etm anal bitirilip rs me tebin kmındn fazla olan tar i binası daha olan ven makledilerik şubeler açıl- ek suretile bunlardan vi ereği Ni kalmasına meydan Kadıköy suyu bekenin genişletilmesi kumpanyaya bildirildi ıköy su kumpanyası şebe- ihtiyacı karşılamaması şikâyetlere sebep olmuştu. Mu göz önünde tutan bayın- ği Eğ nmak ii bir plân hazır- » Ânci ek ak kumpanya, plânın ev- hükümetin tasdikile yapılan nin tashih ve tadilini icap ceği ileri mii bunu tat- aa yapac. 000 liralık mrt ref zam ay ve müddetini an ik iki llalği tek- im şebekenin ıslahı ve i kumpanyanın işini Ti çö rma Gray pa teklifi kabul etmemek mmm imtiyazının satın Mite için a sene müddet kal- May akat istediği za- getmeye el Merin du- yk işi ik in: ve le beraberinde tir. İzmirde Türk kuşu İzmirde gencler arasında paraşütle atlamağa rağbet fazla umuz tarafından. Sovyet Rusyadan uzman olarak getirtil-. miş olan bay Anohim paraşütle atılarak me di indikten sonra genç- asında. (Türk Kuşu) na üye yazılmak ve yi uçaktan atılmak için bir alâka baş- lamış pi alâka Bu Sbebile İzmirin eski spor klüblerinden Altınordudan 14 gencin (Türk Kuşu) na üye yazılmak için hazırlandıkları du. yulmuştur. Ayrıca makinist bay Necati adında: bir türk genci de wa kurumu İzmir şubesine baş vurmuştur. Bu zatla görüştüm. diyor ki: — Uzmani paraşütle. atıldığı vakit gördüm. de hemen paraşütle atılmak için. bir re uyandı" ve buna: azmettim, Ç. retim fazladır. Hattâ bu al bir ayağımda hafif bir sakatlık Hattâ atıl Tani bana bir defa nasıl atıla- cağımı öğretmesi kâfidir, Inhisarlar anason alıyor Çeşme 18 (Akşam) — İnhisar. Çeşme ha- lar idaresi ti valisinden anason müba; ayaasına. devam edil tedir. diye ka- dar 45 bin kilo anason satın alın. mıştır, Rekolte yakında: bitecek- tir, İnhisarlar elinde pek az k leri de Ziraat bankası Urfada alıyor idaresi, o müstahsil almış. İsi mahsul day & Urfa 18 LAleşana). — — Urfada hükümet: buğday almağa: başladı. Şimdilik: piyasa: üzerinden: kilö- su iki buçuk kuruşa alınıyor. Dört gün zarfinda: elli bin kilo kadar alınmıştır. ME A aş nigymei Şal Maşka,.. Tal ente ayranı ml Yenişebirde apn Ga- ataş Karaköy, Emi eği çekapıda vi med ri şa: Merkez. asköy Heyielaği. a: lal Bü- yük ink ii bilime bn yer: Nuri, Ak: ev, Beşikti keiki Ca Pan Kiler Mümtaz pe Modada ee Üsküdar F ener: :Çali remini:. N AKŞAM ——— Inhisarlar şarap- lık üzüm alıyor Kilosuna 2,5 ve 2,75 kuruş fiat biçildi Şaraplık yaş çekirdeksiz üzüm Er : için inhisarlar genel di- rlüğünden xd İm direk- sörlüğüne emir veri! Mübayaa eni eya giderek Bornova dolayında şa» ak imaline başlanacaktır. ie nisbeten daha Bunun için iyi ürünlüre, 2,75 ku- ruş, karışık olanlara da 2,5 kuruş değer biçilecektir, Misket üzümle- rin fiatleri bundan daha yük- ektir. Fakat misket: üzümlerin müba- bayaası için de henüz emir gel memişti ştir, ve zlar bayram same! e e ze Aim yl Halk evi tarafından bir müsamere ter- tib edilecektir. Hayvan ihracı İzmirdeki tacirler kırtasi muameleden şikâyet ediyorlar İzmir 18 (Akşam) — İzmirli- odası başkanlığına müracaat ede- rek bazı şikâyetlerde er lardır. Bu şikâyet; vapura hayv. yüklemek için , resmi ve lüzum gösterilen kırtasi muame- lelerdir. Yunanistana iri la ede. ve tecimer evvelâ ekle beraber ire da hir istida verecek, bu istida baytar ve. hukuk mezi in Yunan gidecek, bütün Bürglirdi” ee ge- girilecektir. Hayvan ihracatçıları; tasi muameleler e hayvan ihracatının duracağını a alâkadi bildirmişlerdir. ar amlar nezdinde teşebbüslerde bulunulmuştur. Urfada futbol maçı Urfa 18 (Akşam) — Müşspor takımı kardeşce bir maç yapmak. üzere Urfaya gelecek ve Şa spor klübünün birinci: tak mile. len Sahife 5 Arnavutluktaki isyan nasıl patlak verdi? Luşna kasabası yakınında çarpışmalar olmuş, birçok ölü ve yaralı var Belgrad 20 (Akşam) — Burada çıkan «Politika» gazetesinin, Ar- navutluğa gönderdiği yazıcısı son Mz Arnavutluktaki ayaklan- şu tafsilâtı ver- iin «Ayaklanma, şarşamba günü 3 birkaç arkadaşile telgraf ve tele- fon tellerini kesmiştir. Diğer ta- raftan seferberlik ilân etmiş ve topladığı erdi Luşma kasaba- sına doğru ermiştir. Lada isyan Harelima ride general Ghiraldinin öl Yk başlanmıştır. General Ghiraldi e ak- şam saat 6 ya doğru iştir, Ka- sabada daha otelin önünde otomo- bilile durduğu dakikada. kendi- sine karşı : birkaç el silâh atılmış ve otomobilinden yere MEŞİN dükekinnkikilim sıkmıştır. Böyle- likle general Ghiraldi öldürül” mü iştür. 1918 da Arnavutluğun istiklâli di edilen Luşnâda o sıralarda pek az polis bulunuyormuş, Kar- deşi tarafından Fiyeride isyan ğı ihbar edilmesi eri jan darma kumandanı Maraşi, Luş- er topladığı adamlarla Fiyeri e yürümü t gecenin Fakat inden sebehile geçe kalınmıştır. arşılaşmış. ve ç cunda birçok maktul ve yaralı düşmüştür. Çarpışma esnasında her iki ta rafada yardım gelmiştir. çeri maya yem e iltihak edi di ve ni- hayet mi Âsilerin önderi Musa Rüstem Kranâ, bütün maiyetile kaçmağa muvaffak olmuştur. Hükümet as- kerleri, birçok âsileri yakalamış- ardır. İsyanın çıkacağı, aşağı ve or- ta Arnavutlukta daha önceden biliniyormuş. Fakat bu Fiyeride bu kadar erken patlak vereceği bi- linmiyormuş. isyanı idare eden Şevket Varlantsi imiş. Ni- yeti Arnavutluktaki bugünkü re- jimi yıkarak hükümeti eline al makmış. Hali hazırda —— nerede öl- duğu bilinmemektedir. imiş. En yakın yardımcıları Musa dan söylendiğine göre isyan, Nolinin si lim tarafından çı karılmıştır. ü Tiranda kral Zogunun başkan- lığı altında takan heyeti bir yanın yenide korkulduğu i “er gok şiddetli tedbir- ler alınmıştı Belgrad 20 TaLğ am) — «Prav- da» gazetesinin yazdığına göre isyan elebaşısı Şevket Varlatsi bir vapurla İtalyaya ar, (Akşai — Titaı dan «Utro» gazetesine bildirildi- gine göre, hık isyanı ta- maile bastırılmıştır. İsyanın aşıları törlü' kayıkla İtalya- ya kaçmışlardır. İsyanın patlak ği Fiyeri halkı arasından bir çok kişiler tevkif edilmiştir. Fa- kat tevkif edilenlerin isimleri bil- |dirilmemektedir. Bunlar hususi mah- eme tarafından cezalandırıla- caklar ve cezaları da çok ağir ola- caktır. Istanbul öğretmenleri Izmirde İzmir 19 (A.A.) — İstanbul öğretmenlerinden otuzu kad otuzu erkek m ve olmak üzere altmış erer incelemeler yapmak için şehrim! İmişler, e İzmir lime Karşılanmışlardır. Kim kazanacak? Dinarlı mı, Çoban! Mehmed mi? En doğru cevab verene 50, ikinciye 30, üçün- cüye 20 lira vereceğiz! $ Dinarlı, Çoban Mehmed ile 8 © | lülde m Hava kurumu mı çlüyazularımız. arasında. mükâfatlı bir anket ağa karar verdik. Oku- gelirmek. suretile mi bihi mi ni knamlack. Galibiyet, hasmın sırtını ye- e Dak suretile kazanılacaksa, bu netice, oyunun kaçıncı dakikasın-. da elde Silecek. kabul edilecektir. Cevaplar birer birer tetkik edile- cek ny kereye ri Cevabınızı bu kupona yazıp gönderiniz. Ankete cevab: ai şa lime lame inzekdir Dele aşa mame iti ein (AKŞAM spor anketi kuponu) kuponu kesip minde bi im o ümre (20) lira imüleâfı elik mi diğer okuyu- cularımızın isiznleri de sıra ile bildiri- Tecektir. Bu ankete iştirak etmek istiyen o- itibaren 6 eylül 1935 tarihli nüshamıza kadar derilecek. b kabul edilmiye- cektir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: