21 Ağustos 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İm | Sahih ve Başmuharriri SIRRI SANLI İ 'DAREHANESI | izmir Birinci BEYLER z SOKAĞINDA / Dercedilmiyen evrak iadi edilmez Hal AKKIN SESIDIR kın Sesi Neşriyat Âmiri SIRRI SANLI ABONE ŞERAİTİ Seneliği 7, Altı Aylığı 4 Liradır, Günü Geçmiş e geçir Za heri ( eri — il Meka Basılmıştır Küme SENE No: 2556 21 AĞUSTOS 1935 ÇARŞAMBA TEL: 3503 ( 100 PARA ) İNGLIZKARARINEOLACAK “İzmir panayırı Zogonun kayınpederi konomi bakanı bay Celâl Bayar elile açılacak : hi Panayırının busenki Yiklrı da tamamen bit- İY CELÂL BAYAR sl Panayır, yı ela w “Ya? genel enspekörlü- - Syin olunan vali Ge- m Dirik'in 10 se- ” hakkında şu or: Reel Müfettişli- yag yüğümüzün yük- ata, dım ta Son Arnavutluk isyanının başında bulunan dö İstanbul m EM — — na saat > se. da büyük törenle z açılacal | vutluk anayırımızın busene de Baş doğruya nl ea Mei bakan General İsmet İnönü hazırlanmış bir suikasd ve | tarafından açılması mukar harekettir. Bu hareketi Şev- rerdi; fakat & nlerde ç ket Bürgülçi isminde sabı İ çıkan mühim devlet işleri | başvekillerden birisi hazırla- Başbakanımızın İzmire şeref | '$ idi. vermelerine mani olmuştur. | (Şevket, 1922de krallık Bay Celâl kama ile birlikte i ilân ettiği sıralarda kızını Sovyet Rus; Ankar: a e Zogoya nişan etmiş firi e daş sig var- dır. Bu sene panayırda Sovyet paviyounu geçen seneden azla önem Mi iştir. Bay Celâl ER şerefine | yarın oda tarafından bi yağ verilecektir. onomi bakanı Nürilya | ge ği ktir. bir zi- EİN enelik aylığında General Kâzım bütün idealler.ni yavaş ya- vaş fakat hiç durmiyarak kesinlemeğe çalıştım. Bütün cev Me l 21 (Özel) — Yu- erden bahsile Yer reislerinden ve Ah- rar fırkası reisi Ba; ful Baş vekil Bay li paz telgraf çekerek vaziyetin yanı dikkat olağan” bildir. diğini bildirmi: yi Bu cevab, cumhuriyetçiler yi bei Ahmet ve Asim el fabrikalarının en zarif ve en dayan kamara ai purova ie 22 liradı elbise alınan kapa Hizal Uy BN i İngiliz 2 Ez Zogo bu nişanı bozmı Vw sebeble iki aile ii müthiş bir busumet husule gelmişti. Şevket, 1924 de krala kar- ı hareket ettiği için Arna- vudluktan kaçan katolik Ar- imf reisi 7 ile de bulunmı an başka m ya “ yardımı ve yi İsyanın dör- ii kabinesi “Yarın toplanacak vaziyet hak BAY BALDVİN iğ fevkalâde bir ehemmiyet ve- | rilmektedir. İngilrenin Habe- | | gitarda bir harb çıkmasına Ni mani olmağa karar verdiği i muhakkak (o addedildiğinden * kabinenin bu içtimaımda ve- 8 Bay Çaldaris Muhalefet reisine iyi bir . di şılanmıştır. 8 rilecek a mühim arın pek e kat'i olmasından BAY MAKDONALD korkulmaktadır. Bir rivayete göre, İngiltere harb zuhurun e çıkan ak rum lm da gö- B. Ba ere al- tında, toplanacaktır. ondraya gelecektir. Makdonald da Oheman Bossemnutan dönecektir. 01000009000000000000008088. rt reisin birisidir çen düncü el peri olan Muhar- rem bayraktar esasen bir bu çuk senenenberi isyan ha- lindedir. İsyanın üir kaç hafta sonra EN mukarrer di. Fakat el zevcesile aşı- in münasibetler (o peyda ede general ( Giraldinin “Telgraf, ve “Saat, gaze katil tarafın- dan kâtli isyanı taşrig etmiş- tir. Re: malümata göre is- yan » böstrmmş fakat hu- susi istihbar: gö ii Tİ Alonyâya da sirayet etmi bulunhakt tadr. TRAKYADA Süel maneyra- lar yapılmakta İstanbul 21 (Özel) — Ge- nel erkânı harbiye başkani Mareşal Fevzi Çakmak Tr. i k garnizon tat un- mak üzere Trakyaya gittiğini akşam yazıyor. Kantar işi İçin ölçüler baş ispektörü B. Lemi Aksoy izahat veriyor Kantar ihtiyacı hakkında yazdığımız samimi yazıya öl- Memnuniyet ile der- cediyoruz: Sayı Halkın Sesi gazetesine; Değerli m Yaa 17-8 935 günlü ve 2553 sayılı nüs- hasının birinci sahifesinde (Kantar ihtiyacı| başlıklı ya- zıyı oku: İk) eek muâayene- arttaki dara tavzih edilen noktaların ii önünde urulmâsı ge- dn 1— Mi diğer mler e olduğı üzere getirilen el kantarları- nın muayeneleri, dairemizin disiplin la nde nizamname miz göre doğru ei 04000 000009840000808 İngiliz ve ransıZ i lunanları ancak damgalana- “ ayi ve şimdiye kadar i r hafta sonunda dairemize örilmi imiş oluk muayenesi yn mamış bir tek kantar dahi bulunmaktadır. — Baş ispeterliğimizin mevcud kadrosu bütün iş- leri özel bir özenle, düzenli başarabilmeğe ve bugüne ka ni He bir sızıltıya mahal ve ayri ırakmıyacak bir şekilde çalımağa müsaiddir. 3— Yu yep yeni bir iş olan Üçler va lerinin anun ve . hükümlerine göre hiibai beri şa itilebi. İ in Başis- pekterliğimizce elden geldi- ğinden fazlasile geceli gün düzlü adan ve yorulma dan gayret gösterilmekte ve el dir. Bu duru çi "b e Ki is ekterliğ in her ir ölçü iş i ind olursi ema ri ii ve yül kmletini, tamamile 4 heri bulun: Eğe 7 4 arak böl gibi neniş ve ekonomi! — yi e — 1000040000006 -onferansın! üzerine İngiliz ik b bitbinlik O göstermektedirler. İngiliz gazeteleri müşt derek arasında memnuniyetle kar- BAY ÇALDARİS bir hücumla Sinyor Mussoli- | buğuşmak “için hazırlanmış ik maş ine b mM Mİ amme İİ emmi wpkkesel yeli ezeli ve BİT PAZARI 2042 Gazeteleri Afrikada bir Zenci - Beyaz insanlar arbını muhakkak görüyorlar ie 21 A v ş id cihan sülhunu bozmakla sının ttiham rına göre şu bir milyon zenci, elm lardır. Ve bu gazeteler, ai Sonu 4 üncüde

Bu sayıdan diğer sayfalar: