21 Ağustos 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

21 Ağustos 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sahife 2 i Safiye Şağları ile İstanbulun çok ko- Ka 'aklarında kadınlar “Güzel igissa, “a anılırdı. b Şemsi ın ikinci bir > ve dre de kadın- karşı çok hürmetkâr ol- idi. yi nası İl en ve adeti i vardı; bii a ne ; esi ve birçok cariyesi bulunuyor idi. Bytü »larak hüsnü ee» ve smamelesi «örürlüedi. “Harb ve Ee, m İ ie on binlerce yeni pi ve askerden müekked ularla en çetin harbleri senelerce idere etmi: iş vakur paşalara. rından ye- im zevk ve sraf devrinde saraylarda yan zelmiş vir vezir idi. Bunun çin kelimenin tam manasile Sağ ve zevkçi bir adam- Kadının, süs düşkünü bir © kadının wŞ ve ari sev- diği gibi, Şemsi paş a evkine hizme! : tiği pek ziyade sever ve hiç ora vakıt elmali mn © buldukça ğ vermezdi! Ea belki ei ununçün, zamana göre gü- zel ve kalbdendoğma şiir- im. ge de söylerdi. Eğ- ve İk munis in ik ya gibi. kadın ihtiras- yanın gözü- nü fan bir Zade konuşu- orlardı. İbi hi Şair, zevk ar COM | İkek güzeli şanlı bir adamdı! Y' Eyir yer eyi içe k Vi geyinirdi. nın “andisi idi! Vezerat hilafl sultan i — İKİNCİ KISIM — Bi msi paşa, kadınlara çok hürmetkâr bir adamdı İstersen saray kakıları sana“ çok çabuk açılır. Bu sırada, Şemsi paşa ve yanındaki li e ile Esterin tam gel- mışlerdi! Kadınlar: leri “birisi dayanamadı ve Lukiyanın gü- zel yanaklarını okşayarak: — Tıbkı birmelek! dedi. Şemsi paşa da kıza dik- katla baktı: — Evet! dedi. Bir mel lek. güzel şeye benzeyen semavi. oir mahluk!. ( Arkası var ) 09 ELELE Çok ticaretli bir havadis MÜHENDİSLERE, EA Hakiki ya çadırcısı Yuda Çaves İzmirde Şekerciler şar- çadır ve ai re bet kabul e lider m satılır. Hürişten geti- de ret edebilisi siniz ta ARMA SORtAR SARIZ Tekçe ide Kadı hamamı | 5 İzmirin e emiz ve en kibar hamamlarındandır. Çok a bir hamamcı olan müsteciri rafından lerinin bir hale getirilen ve müşterilerinin sıhhatlarını düşünerek si göre tertibat veren bu hami mda yıkanan ücutca da istifade görür. Fiatlar 25 - 50 kuruştur. vi tarafıda sabah- akşama kadar. açıktır. ( Halkın Sesi ) Uzüm için Müşteri var, noksanı işi Bu senenin derdi malüm Yaş m ve az, züzm de para derece daha şiddetli ve kor- kunç! Üzüm, kuru olarak müs- tahsile maliyet fiatına bile see Bunda al kimin?.. Bilmiyoruz, geri fakat söylmekte fayda kalmadı di- ebiliriz! Bu sene için olsun üzüm dinl deği fiatına ite Zi | İ 21 AĞUSTOS Eski Paralar ar, fakat teknik © Battal Damgalılar tekrar bozuyormuş! - | gözden geçirilecek üzüm piyasaya geldikten ve e a a piyasa berbad bir hali bul- Merkez bankasına müracaat ediniz duktan sonra akla gelir. size yenileri verilecek pada taze meyvalar ihracı meslesi rahi ted- my aram ağ Ali Riza kikatta bulun İ Alemd ei Yetanbul me mucibince OCumbhriyet dönmüş ve © oi ii a Merkez Bankası tarafından miz için “ tetkik edilmektedir. Fakat ü yine bu nizamnameye' göre, terisi gibi kn demişti ski paraların yerine yeni Yalnız, bu hazır mü: terini elde etmek için: imiş vaya Yır! 1 — Ambalaj işine ama- (paraların eksik olmazılâzım- mi çeheyiniyai vermek, ir, — Yüks sek tekniği der Bu değiştirme usulü epey bie nda Bniliedi metini kaybetmiş demektir. Fakat son zam ni- | zamnamede değişmeler yap- tığı için huriye merkez bankası bu battal damga # âğıt paraları tekrar geçirmiye karar -* vet Yeni nizamname daha amı it olduğu için bu batia ri galı Baanedls bir: kısmına" mektedir. Değiştirilme esna- sında da, eksik ve çok yırtık ğuk hava mahzen- âzimede, her g İzmir Be İcra Memar- luğundan Evelce Yamaç Kurşu- ni sokağında 32 numarada iken alan ikâmetgâhı Bilin- möyön Hüseyin tarafına : Emine Halimeye bir kıt'a nnter Demi 1400lira bor- cunuzu işbü ilânın tarihi neş- rinden muteber olmak üzere beş gün zarfında ödemeniz ve şayet bu müddet zarfında borç odenmez veya hükü olunan teminat verilmezse ve tetkik merciinden veya tem- yiz mahkemesinden irani bulunul- takdi rde gerek ken- din ek üçüncü mil mal ve alacak her türlü ka- zanç ve gelirlerinizi ve yaşa- yış tarzına göre geçim men- balarınızı ve borcunuzu ne suretle Seyacağinizi bildir- meniz ve aksi takdirde ha- pis ile tazyik lal leiz İcra/emri makamına kaim ol- ye üzere ilânen tebliğ o- i lâzım zat pi Köne 8 8 8 li e e. yapmak g olan kâğıt paraların üzerine battal damgası vurulmuştur- ki Bunlar Mak tedavül kıy- si ni 8 i Yapma beyin ile işliyen makine | İngili terede bugünlerbe bir — Baştarafı iŞ radyo snrgisi el Sergide bakımından işlek bir en mühim göze çarpan ma- alanda ölçüler işlerini sürekli kine, Markorütin kafasını © Kınav ile ve verimli sonuçlar taşıyandır. ile yürülmekte olduğu tai u kafanın içinde yapma kanaatinde bulunulmaktadır. bir beyin va ii Mai Anca aki kantar ibti ziyaretçilere en zat, (Yad diğer ölçülerden daha bu kafaya bir En aliler ziyadedir ve bu ihtiyacı bir- Yeikal bire ve ayni günde kar- soruyor ve makine bu erreii çe veriyor. Makin |. işlediği | heneler Ti ina terlikçe firmaları tescil edil- henüz bir $ sır halindedir. Ve makinenin muhterii de adını o 'D$ İzmirde 6, Aydında. bir gizliyor. , Tirede 2 Nazellide 2, ve Denizlide 1 ki hepsi — ima- Bir deyişe göre bu makine es iğ in işlamek- lâthane bulunmal Bu-imalâthanı bii “ Makinenin adı Telepato- pekin! ter dev- voxdur. | riminin tatbik li | 934 yılının — başlangıcından Patrasta : beri bu kadar muaye- Mi »sonuncunpa Karakol içinde bir niza! : İ me hükhmlerine uygun bu- çinaye Atina (Özel) — Patrastan Keme di Lokantası Türkiyenin biricik mönoloğul meşhur bay Mazlum iğiniz bay Müzlüm bu e güle gil esinde ber gece Temizliği ve ucuzluğu ile zmir” halkını e ve orada yemek Ai bir İmak istemi- İ yi atmak suretile öldürmüştür. Bir ziyaret Hükümet caddesinde Şemsi e ha başka gm piç and mişlerdir 1 li li itme ca Mei Tapu hakikat Oucuzluk o sergisini | Sicil Muhafızlığınd i ğından : Ye e mz b > Mersinlide Bornova cad- e iye yorulm İ desinde sağı Eminin 26 nü- aldandmadan e ve | maral ewhsanla ayol nl JB Burnov: caddesi, va Ra- ayni zamanda muhayyer alır N sıniz. | A Şanlı sancağımızı şere- file mütenasib almak ! ri Volandiden metrük olara! ve takmak isterseniz | ös İtilâfnamesi mucibin- 10 numa ğe ki Mv | idare v arrufu o vele- ralı dükki dil ce satışı Ziraat Banka- BAYRAKÇI sına devredilmiş ve bank .. .. M. Kemâle satılacağı bil- Şükrü dirilmiştir. Bu arsanın eski sahibi anlaşılmak için 31/8/935 Ulu ba rak günü mahalline bir memur Ticarethanesinden © aliniz. | gönderilerek araştırma yapı- Burada senelerdenberi her | lacağından bu yerde her han- boyda yeniği model üze- | gi bir aynı hak iddiasında rine ve gayet .sağlamdir. ii o Ka Mi C.H. Parti o bayrağı da | deki mem kadar Kala Dördüncü Mm- taka tapu sicil muhofızlığına mükemmelen yapilir. Töptan ve perakönte' sı- >kantari işi ör. u ki şehrin 3 üncü polis komser Alaşehir p tedavül müsaadesi verilmesi çi mubtei di alı para varsa bunları “| Dea a gütürünüz. Muhte- meldir ki bu sefer size ye- nileri vbrilsin, ( Son Posta ) w — “ 8 inci i yüzde — o (1903) tane mgalattirılmış ve Mile kâfi miktarda böl gemizin her bir alış veriş merkezine hönderilmiş bnlun maktadır. Yu rdun iş mevsiminde bu gibi ölç fazla ihtiyaç rg 5 tabii görül- r yalmız iş sa- yanlış” x 2 hiblerimiz üredi ir zihniyet eseri olarak müb- k, rem ihtiyaçlarm bile ancak son dakikada hemen tamam- /8 lanması' ve temin &dimesi is- tenilmekte olduğundan bu üzden «mevcut 12 kantar maça bütün ge ların e içnde b hemen ie esti | iie receli dı- şındaki mevsiPlerde' ( kış ve Il rda ) lık esinei abla verilmektedir. V pi ki işin ir. kadılar, ölen tam m sile ba gören baf İspektürliğimizde ve — bütü . pariş kabul'edilir. Azâmı ko- müracaatla. bildirmeleri - ilân. | laylıkigö ili ki, oli i

Bu sayıdan diğer sayfalar: