22 Ağustos 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TATE m 5 HAKKIN SESIDIR Ş 2 5 i N Neşriyat Âmiri SIRRI SANLI . ABONE Seneliği 7, Altı Aylığı 4 ( Bis ps iy Mi Basılmıştır ŞERAİTİ liradır, Günü Geçmiş ni eheri NCI SENE No: 2557 22 AĞUSTOS 1135 PERŞEMBE TEL; 3503 ( 100 PARA ) “ Or. rim kuran Celâl > b bu unutulmaz işi İle li ke e gal birçok işler ü- İag alanını hazırlamış ol- sü ayni zamanda Türkün ir kapasite onu & , İstemiyen bir çok N kafalı düşmanlarımıza 1, *1di, ispat etti, *miz ve passız bir dev- en yorulmak bilmez g iv ve Mi dünyasına in Bakanımız t- yı, eli heray yeni et İyer yaratmağı kendisine ilkü edindi. g- ö- ık İ Rtici birer unsur olmakla a ebileceğini bu memle- yn m Türk Ingiliz Kabinesi İtalya - Habeş harbı ihtimalinde alınacak tedbirlerin kat'i olması için imperatorluk monferansını bugünlerde toplıyor NAMA ERP EDİLİYOR MU?. Londra, 21 (A. sabah toplânmış b saçak | Pi ki lale Bu toplantıdan sonra Ho- b feransma serbest Irlanda ile Cenubi Afrika birliği mümes- silleride ğe, inekleri. Bay Eden ile Bay Hoare birbiri ardı sıra Bay Herbert Samuel «ile Bay Loid Corç ve Lord Sansyoriyi kabul et- mişlerdir. , Kal binenin yarın ve imali “Zabilin de alara klbadai son derece önemli olması için imparatorluk kon- feransı kısmen olsun top- ayrışık ının duru- lantiya o çarılmasını muhtelif başkanları mundan haberdar edilmesini zaruri kılmıştır. Londra 21-(&.AJ — Bay. Baldovin ile bay; Neville Çamberlayın öğleden sonra Löndra geldikleri zaman va- ziyet a her türlü mu- talea yanından istinkâf Lönüm, 21 (A.A) — Bay Makdonald ve Samuel Hava- en, Runçimas ve değer yan - Habeş anlaşmazlığı et- rafında görüşmüşlerdir. Bay Eden yarınki fevkal- âde kabin toplantısında ha- zırlamak üzere arkadaşlarına durumu anlatmıştır. Bu top- lantıda Irlanda ve Afrikanın mümşsilleride hazır bulun- ini Bg bl öğleyin ay Çorçili ka- —ertiz İNGİLİZ KRALI CORÇ 3s 8s g Damad berber | — Sabi Br fevkalâde a vie ni dır. se 8 8 ul etmiş ve bay Edende ar vr ile paye hleyin İngilter: Danpson ile Mısırın Londra elçisi bay Sabri b rbiri arka- anı ile konuş- İngiliz dur karşı büyük el) "içi eli mektedir. layiriş 22 (A.A) —İngi- ordu ve donanmasında hr in” ası hakkın- daki haberler resmi olarak Ustura ile kâynata ve kay- nanasını Dün gece Parla 23de Kar- şıyakada feci aile cina- me Kapan Hindi şöylece "Karıyakada a yap makta olan minde birisi, bundan ilme gün evvel karısı ile kavga etmiş ve karısı bu kavga ki Dündar babasının evine ii ie Hilmi dün olam ımı almak öz poğiriiik evine gitmiş, fakat ka; , karısını ve ar göğe iste- Panayır e be e oğla de bir eli ile konomik aim ilemi alg anlamı o olan | ia diğer ni de Na s Snsucat fabrikasının 8 m erin uzata- - neşeli an- vaya. senli ve Savaşlarnda h oğraş Ma Prensibini Gi Yara bütün İzmir Bine elbise yapılır. Bugün 18,30 da Celâl Bayar e açılacaktır Panayır ii işler 4 yem k va ye gündüzlü bir eticesinde tamam: ri vii yerli yerine konmuştur. uş Busene gösterilen özen çok mrimize hoşgeldin » demek- le sonsuz bir sevinç ve kı- vanç duymaktadır. ŞIRRI SNLI Ahmet ve Asım zarif ve en dayanıklı merke üç purova Münir 22 rada 26 liraya kadar mükemmel paro tamamen iade Mağ zın levha: ii eshane ve Karamürsel en alina elbiseyi müetesi iie nmezse alınan ka; Bugün öğleden sonra 18,30 mi Bakanı Celâl resmi için birçok > davet kartı gönderil- mi: Pali saat 20 den itiba- izi halka açılacak ve herkes arafından ziyaret olunabile- sıla NUMARA 15 — BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI ESKİ BİT Mİ 204 Jalal Ka ızının feryadına dayana- miyarak ne araya ei mek isteyince, berber rasını sekerek ak) diğ rısının anne ve 'babasını bir kaç ili olm ve m pin kaçmağa baş- Diye Polis uğ Mi ve mecruh bir eczahaneye gö- törülerek yarasını sardrmş ve mecruhun vaziyeti keli olduğ -anesine b girmemi adiseden haber alan di- ğer polisler de e arama” ğa başlamışlarsada henüz tutmağa muvaffak olamamış- lardır. Mamafi e tevkifi kuvvetle melhuzdur. am Gazi Enstitüsü kara (Özel) — terbiye enstitüsünden bu yıl çıkan talebe orta Si ii menlerine İ Eylüle (Okadar ONDRA HEYECAN ICINDE önemli işler rimizde bulunan rk e Filed a cumur reisi Atatürkün baş- kanlığinda zi yap- ! 8 Bursa İlbayı Bay Fazlı Gü- leç dün ey ekspresile ize basmane İma yer y Ge- neral Dirik, Hal & gri baş- kanı Bay Avni , şar bay ve rinde man Bakanlar Kurala |Atatürkün irkün Başkanlığı altında İtoplanan Bakanlar kurulunda görüşüldü. iğ v İstanbul 22 ar — vo $ mışlardı Bu oğla cihanın gölün tahmin mektedir. 8 Yeni beyana Bay ay Fazlı azlı güleç ç dün gel geldi atanan $ eni ve pek çok kimler rafından karşılanmıştır. Fazlı Güleçin İzmire si umumi bir mem- o nuniyeti mucib olmuştur. ğ Yeni ilbayımızdan yeni va- zifesindende büyük muvaf- fakıyetler uma ız. 3 ındaki rivayetler gaze- mi sütunlarına da akset- Sli ır,, arkadaşımı İstanbuldan aldığı özel bir habere göre Finans bakanı Fuad Agrali İnhisarlar ba- Finans bakanlığı- haber Anadolu arka- fakat Ayni iu daşımızda da /vardır, biraz ve başkadır. Ve tüze bakanlığına Yusuf tayin edilmiş aklarını 17 TELEFON Arasında önemli değiş iklikleğ? olacağı söylenmiye başla il Şükrü Saraç oğlunun gele- di cekleri, dahiliye bakanı Şük- ie si Kesi finans bakanlığına z »

Bu sayıdan diğer sayfalar: