22 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> | Bugün Bugün SAYIFA SAYIFA 18-1 inci Yıl © Sayı 6329-269 © Perşembe 22 Ağustos (8 inci ay) 1935 Bakanlarımız dün F loryada bir toplantı yaptılar Izmir panayırı bugün açılıyor Ekonomi Bakanımız dün gece gitti ARİ alin dünkü toplantıya gelirlerken Floryada | Soldan: nomi Bakanı Celâl Bayar , Dış dalar eri MEL Tevfik Rüştü yi Bayındırlık Bakanı Ali Çetink. İngilizlere göre durum çok ciddi ve çok vahim! Italya Afrikaya ye- niden beş fırka daha gönderiyor Londra, 21 (A.A.) — İskoçyadan “dönen Bay Mac Donald şimdiki du “ Tumun çok varim hattâ 1914 yılın « Bakanlarımız dünkü toplantıya gelirlerken Floryada Yukarda: Finans 7 i Fuat Ağralı, Sağl Bakanı Refik Saydam, Boşba- kanımız İsmet İnö ü, İnhisarlar Baka nı Râna Tarhar. Star iç ie AY nı Şükrü Kaya Dari Bakanı Muhlis Eiknen, Tüze Bakanı Şükrü Sü Bakanı Gene ral Kâzum Özalp Genei politika dram gözden geçirildi Balina rekanülir öğ rkaç gün içinde kendi: ödevleri yolunda tasârladıkları işlere iüminçekideriz Sayılan bakanlıklarda bir değişiklik olacağı sezar doğru değildir danberi karşılana: durumlarm ep zartesidenberi şehrimizde *)| Kaya diğer kel erken Flor” Yahimi olduğunu ken iştir. tn panayınmın açılma törenini dedin bulunan bakanlarımızın a yaya gelmişler ve rada denize (AKEM KOMİSYONU HABEŞ - yapmak üzere Ekonomi Baka türkün başkanlığı altında bir toplan-| girmiş bulunan ulu adetim bir- DELEĞESİNİ DİNLEDİ Bay Celâl Bayar, ani it | 8 e sara zılmakta idi. Bu iy ii ve banyosu ap ” Pay ilah Esat toplantı ira olm e doğr tün ie A) — Italyan . Hab Erir ii Mr aş nımız nl ismet İnö-| lar Ke gelmiş e Zeyi hemi yön iL dele ali n RE liker bu çukta Geliri “İ nüile İç İşleri Bakanı Bay Şükrü| (Lütfen sayfayı çeviriniz) iŞ, iy elegesi nm tale bazı şahıslarla mini, Bandırma yoliyk e ve hususi ZE i i üzere yakında Berne git bir en gidilecektir. Her gün bir edipie... meye karar vermiştir. y Celâl Bayar bugün İzmirde m AML sl açtıktan sonra yeni Sümer - MR “Edebi hayatta muvaffak omi Kiler de gezisine olmak için... 3 on m — Habeş işine dair gelen yi ği İstanbul ma de iştirak etmiş, 2. mz 8 inci: ; ün, alttâ: Makdonalı temiz namma Neşriyat Müdürü- | : > > En wa Me EE ye en akel Sevengil beraber | ilk mektebi, ortamektebi, | seyi ve ürüversiteyi İTALYA m silen DAHA GÖN Roma, hr — bk beş si" Yah lee fırka pek yakında do: Zu Afrikasma hareket edecektir. F , b çikmiş tir, bitirmeli; bir Avrupa dili öğrenmeli! rTavuün un karısına e€en- 7 ncide Izmir sayıfamıza Bay Mi ie ii şimdi harıl ha- e İd / bakınız yi roman or. Romanın adı: Üç —— ——) İstanbul. zeyen sınema yı 1ZI! Yeni bir proje ia ne. erek ge z den rada biraz edebiyat dediko - Yemişten Eyübe kadar ai yaparak konuştu! e ileri nhtım yapılmalı lamadığı yeni bir şiirinin tam mısra- Mısırlı bi : ki ŞA Uray fen müşaviri Bay Vagnerden | larını ahenkle okudu; romanının nü imi ö Eyüp ile Eminönü arasındaki saha - | dört beş yüz sayıfasını yazdığını söy” e bü. LE ie nm imarı etrafında bir proje hazır - | ledi. Sonra ank al me) im bir lanması istenmişti. na aldı. Onlara İğ baka yi va a kiyet le Vağner tefkikatını. bitirmiş, rapo- (Sonu Sa. 2 254. 5) m imiz unu hazırlamaya başlamıştır. Bu A ela me plâna göre, Vağner Yenicami etrafı | ni yaparken bunun tatbik Me Sir Tini Ve tamamiyle temizlenmesini, Emin- | olup olmadığı öz önüne alır. dan an z önünde Valdehanınm kaldırılmasını, | Ben Yenicamiin etrafını : izlen - karısı kk a Yemişten Eyübe kadar bir rıhtım ya sini urayın yapabileceği kanaatin: fetitir e uzatılacak tramvay er vede e ik parası temini de dü - ce ee) son dere- ttmin ıhtım üzerinden geçme- | şünülm ir. o Yalnız ei hususta Tülmüg Bİ gö - sini tavsiye etmektedir. Bu rıhtım ya” Simeilik zi şey söyliyemi / Kraliçe, iy pılırsa Yemiş ve Eyübe kadar olan Vağner Sirkeci iL fedai yeri- keli il ii sahilin çökmesi ei olacaktır. | ni beğehmekte, yalnız tüccar eşyası Tun, e Vağner dün bu hususta demiştir ; intasyön iküle , dışında ol - bu benzeyiş i büsbütün göze çarpmıştır. »eğea e Dae sasi plân projesi “masını ia ileri rek. Mithat Cemal

Bu sayıdan diğer sayfalar: