22 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

22 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vr eğim 10 1 Baş tarafın özü: 'k cadır. Kurulduğu anın Diya ri se giriyor. Seyiretlr arasın - da 'unan Dr. Moşkovel, f muayenesiyle hakikati mey - i lana çıkaracaktır. 1 Kaptan Koffin, üstünde Mira. İİ 'ay Murfi ile yanyana durdukları l pasa v Fran atlayıp, biraz geri- i edi ya m sö e di: lay, araştırma; Haydi, ikizler > çağırın ve mu Yene ettirin! Kap il » Koffin, işaret etti. Eng| ile Çângın hassa askerleri çekil- pi k Kardeşler ANG — Allahım, Büyüksün ! Döktarun muayenesile ikiz kardeşlerin yapışık oldukları anlaşıldı! lerini baliğ k vk Dö ” İcanını güçle zaptediyordu. SAG ve SOL Yazan: Rudolf Van Wehrt Jill peşi sıra eyi Seyirciler?.. Böy|: le on dakika geçmiş olmasına v. şiddetli bir merak tesiri altında a rağmen, se- rciler kişi lal kı- ört bin seyirci, yekpare- leşmiş, kütleleşmiştiler. Orada a- yak üstü duran Miralay da hals- ap- tan pen meşin tütün kesesin- we ar m ile bolca seyi tekrar rdklağ me ee istih- ifade eden bakışlarla süze- rek, piposunu tıka basa doldurdu ve yaktı, Piposunu zevkle içiyor ve kler masmavi dumanlar ordu. Keseli on beşinci rak!'- kasında, Dr. muayene çadırından dışarıya fırladı. Heyecandan tit- .. sesi kısıklaşarak, şöyle di- ordu: — Allahım, ne büyüksün sen! Bu bir ii e” bilgi dün. yası için bir yondur! Hem de en büyük Dİ İçerdeki ikiz kardeşin vücutları, sahiden biribirininkine yapışı! (Arkası var) di. Bando, > yin galmağa Yuldu. Bütü aiyet uzaklaştı Bass dikte in tahtırevanla Bitti. Manejde yer tutan bir kısım Seyirciler de oradan çıkarıldı. eydan nca, geniş bir eren yim di. Görünüşe gö. enden hiç bir şey an: dular, arş doktoru muayene Ye day. 1” ti üzerine | Dr. ei ie e le makam altında iki dükkân in olan çeli ir apartımanın yüz Mi çerçeveli sözlüğünü hisse itibariyle kirk hissesi açık art- ) zeletti, elini ağzına PM tırmaya çıkarılmış ol YK | öksürdü ve ağır ağı tarihinden itibaren şartnamesi her Manın ortasına do; gru yürüdü “sy kesin görebilmesi için daire divanha araftan da Miralay sirk melanie nesine asılacak ve 3 — 10 — 935 tarı “Tine bazı emirler veriyordu. Bun- hine müsadif Perşembe günü saat 14 lar, ça bi dü 16 ya kadar İstanbul Altıncı 1: cak ir şemsiye, bir kaç dairesinde satılacaktır. Arttırma- Mona bezi, bir sandal | ya iştirak için yüzde yedi buçuk te 4 getirdiler ve bu eşyalar atele| minat akçesi evya bir bankanın Şölen ortasında paravanamsı | teminat ektübu alınır. Arttırma * çadırcık kurdular, Bu ufacık) Pedeli muhammen Gokil 4 yüz: Siper yetmiş beşini bulduğu dirde ihale ta pe Ma Ne başba-| olacaktır. Aksi art: , Onlari gözden geçire-| tırann taahhüdü baki > zere k, Ee Doktor, gene öksürdü venedik € edi. *ptan Koffin şöyle dedi: Terek 18 <> 10 —. 935 tarihine müsadif — Şimdi rr içeriye soku;.| Cuma günü ayni e mühamme: Sırçıplak soyunuz! kıymetinin yüzde iş beşini bul kizler, takdirde en çok arttırana ihale Talay Murfi, hekimi kolundan tu. ral kanununa (te n satış tarak, Ser söyledi: geri bırakılacaktır. 2004 numaralı ie ie Dr. Moşkovel, hiç ileri ra ve iflâs kanununun 126 me mad- irininkine desine tevfikan ipotek sahibi ala: mıdır? e yapışık ti Irlar ile di darların ve irti - Böyle bir şey sezin roj? Dokto; fak hakkı sahiplerinin dahi işbu gay: li şu cevabı verdi: ri menk i üzeri hakları ! Tabii saçma şey! ve hususiyle faiz ve masarife da' sen apağ cevabı verip, araştırma| İr d n İdi ır evrakı müsbitele- Pacağı si; yle birlikte virmi gün içinde icra eğildi, 9 Ey Mk dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi kaybol BE ları tap sicilleriyle sa ia t olmadıkça satış bedelinin paylaş: fes e dindi, sanki kimse ne-| tırılmasından hariç kalırlar. Alâka - rdu. O derece birl darların ışbi ei uniyeye aş havasını durgun- Mi hareket etmeli ve daha fazla “ Sabırs; mal t ik istiyenlerin de 934/ sükün! Aradan ik b al 2741 dosya numarasiyle e Seçti, bed eş 8İ mize müracaatları ilân olunu; akika bunun Kk er, siper yere girdiler. Mi. i ni İstanbul Altıncı İcra Memurlu- un? Ölmüş e Rafael oğlu Hayim Levi, yapar Levi Menahem il fa mü İzmir incir piyasası - açıldı İzmir (Özel) — Borsada cir alış verişi de başladı. Piy nın açımı münâsebetile her yıl olduğu gibi bei iy e ve havalisinden 9 — val kuru incir aldi İstanbul öğretmenleri İzmirde İstik lâl marşını söylüyorlar ören esnasında borsada bü- ük bir kalabalık toplanmıştı. ecimerler, er incirciler, ofis, tecim odası ve borsa erkânı azır Mdleiküğlada naleyh incirin değer Yala söylediler. Neticede 8 — 9 isi uruş üzerin- den satış yapılması muvafık g rüldü ve derhal muameleye e landı. İSTANBUL MUALLİMLERİNİN Ni GEZ İzmir, (Özel) — Şehrimizde bulunan ere muallimleri, iç Anadoluda gezilerine devam için bugün İzmirden ar. , kaldıkları arı ler ve çelenk bır: ar. meyânda cumuriyet meyda- nındaki Atatürkün heykeline de giderek tezahürat yaptılar, Ata- türkü selâmladılar. KADIN YÜZÜNDEN BİR BIÇAKLAŞMA İzmir, (Özel) — İsmail, Akif, Kemal ka- dın yüzünden Peştimalcılar cad- desinde bıçak bıçağa geldiler ve ördü de gr em ani an Kemal, Leman ile em Mustafa ise Lema- rün aleyhinde sözler söylemiş. Hâdise bundan vi İkisi rin yaraları ağ! dr ÜLKEMİZ DE Ankara ilçelerinde «| Kızılcahamam yolunda Banyolarile ün almış güzel bir kasaba Kızılca hamam, (Özel) — Bin. diğimiz otobüs Ankaraya 107 ki- lometre uzakta bulunan Kızılca hamama bizi ü aatte ge- ördi. Bu yolun ete başla- yarak Şimali garbiye doğru üza- ki yan 35 kilometrelik kısmı ile Kr- zılca hamamdan Ankaraya gelen ne 35 kilometrelik kısmı Anka- ranın çok değerli ve çok şa eği. gaye Ankara- olan kanalından biri de Kızılca hamamdır. Burası, meşhur ban- za sayesinde gerçekten süratle büyümekte ve ün almaktadır. B'ı hal kasabada güzel ve muntazam evlerin yapılmasına, içinde otu- ranların zenginleşmesine sebep ol-| Burada hava ve su ha- kikaten emsalsiz denecek kadar nefisdir. ece 1Z de yattım. Sabah beş- te uyandığım vakit üzerimde ak- şamki yol yorgunluğundan yalnız biraz bel ağrısı vardı; bu da bin- a otobüsün üç buçuk saat- maktadır. k sürekli sarsıntısından ileri ge!-| ii Üstleri yemyeşil dağlarla çev- sabada Ağustos güneşinin göz -amaştıran parlaklığı fecirle be- aber Arim or, çam ve fundalık- lar az yüksek dağ 'eteklerinden kanabaya kadar i nik şehrin or- âbidesi halinde görünmektedir. İçimde Mi bir arzunun sar'a- si var — in Anadolu kasabaları böyle vi diyorum. Bu isteğimiz bir gün gerçekleşecektir. Buna i- manım vardır. i Akşam 21 de otobüsümüz lâm- balarını iş geçtiğimiz yolun güç n ndan sayılan ve bir çok Aİ kıvrılan bir kıs- mını geçiyordu. Şoför haber ver- di: — Burası meşhur karga sek- mez geçididir... Yolculardan birisi meğerse bu-| Konyada Doçent Bay Gaiip;devlet çiik üzerinde bır erans verdi (Özel) — Şehrimizde ralspor klübü üyeleri bir konferans serisine baş- lamıştır. Konferanslar, her hafta cumar tesi günleri saat 17,30 da halke- vi konferans salonunda verilmek» e afta ilimizin yetiştirdiği Ni mi gençlerden Oral- spor Phi el bra ve deniz teci Galip afili Dimi konusu üzerinde önemli bir kon- ferans verilmiş ve kalabalık bir ei sinin dokuzuncusudur Bay Galip bir çok Avrup: letlerinin 17 — 18 inci asırlarda detle alkışlanmıştır. rasını eskiden biliyormuş; ilâve tti- — İnsan sekmez.. diyiniz!. Es- kiden belada soygundan yol- cular kafile olur öyle geçerlerdi.. Dedi. Şösenin ye ei ed po delikanlı ve yanında e ii Mai aleme sallana yürüyordu. Karşı- laştığı otobüsün gürültüsü bile o- nun umurunda değil gibi.. Anado- lunun eskiden bir kaç yerinde > kaç kere soyulduğumu henüz u tamadım. Yolcunun “İnan se ak mez,, sözü ve yl elikanlınm UD: rüyüşü bana keikir sein Bulunduğum otelin pencerele- yorum. Uzun arabalar.n biti. yaslanmış bir çok insanl lerek. eğlenerek esenler doğ ru giri daha ötede bi ve bayların bilim teşkil odali çeşitli istikametlere kıyılarına akışlarını andırıyor. » Kadri Kemal Kop Satılık hane Acele satılık » — Çemberlitaş, Dizdariye, Şatir sokak gl ira No (13) bir bni hai “Tophanede Topçular iadsale 3 — Toj de Kışla avi Ketani Ömer paşa mahallesinde No, e (303 - 40) metre murabbaı arsanm tamamı. 4 Görmek için müstecire, görüşmek i için Kasımpaşada Dz. Kütüphanesi müdüriyetine. di K) siri, a MZ N vi 4 T j y A i ii giz kle lie

Bu sayıdan diğer sayfalar: