22 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

22 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

y o rin - ki kısa a zey iki j m O PARİS, 21(A.A.) —Ga- zeteler, bütün dikkatlerini Lon- binesinin pp top- © lantısına çevirmektedir! J diyor ki : “İngiliz bakanlar kurulu, bil- ç bassa İtalya ve Habeşistana silâh © ihracatı müsâadesinin tatili me- selesini bir sonuca (O bağlamakla © meşgul olaca Bazı Londra lik iddia ettiklerine öre, silâh ihracatı üze- rine konulan yasak, İtalyayı mü- teessir etmediği halde Habeşis- tana zarar verdiği bahanesi ile dringham sipir kabul için sok ener- e görüş - aydalı olacak hiç bir Me ik 20- runda bulunduğunu,, önemle söy- lemiştir . Echo de Paris MM ulusal hükümetin, kamoy karşısında u- luslar #osyetesi am a sa- al almak zorunda olduğunu ve yapmadığı takdirde işçi par k lerinin muhalefeti ile karşılaş- k tehlikesinde ( bulunacağını yazmaktadır. Hükümetin $eçim bakımından duyduğu kaygu, kendisini daha ve ii tarzda harekete sevke- di ki hükümet, hareketle- de özgür bulunsaydı, bu kadar sıkı bir yol tutmak istemiyecek- İs Excelsior gazetesi de “Pariste- mala: rda . zler ta- rafında; ıl, ve pisiko- loji pri bir de vikaye tedbirleri, i ğ nu lima onra sö ilâve © nir yolda bir tedbir, İtalyanın fena duygularını şiddetlendir - mekten başka bir işe yaramıya- cak ve'İngiltere, uzun yıllar için sadık bir dostunu ye yerini doldur mak kabil olmıyan bir müşterisini kaybetmek tehlikesine düşecek- tir.,, Esasen, hızlı bir süel seferi, u- © zun sürecek bir imha savaşma çe- virmeğe yol açmak, eşi ahalisinin de menfaati iktizasın- a değildir.,, FAŞIST HARBİNE KARŞI MÜŞTEREK HAREKETTE BU- K İÇİN a 21 (A.A.) — Sosyalist enternasyonalinin i icra komi- talebi reddetmiş ve faşistlik har- r bine karşı müşterek bir harekette bulunmak ha me ike ve es ; münist enternasyoalleri kend gelecek opet da aramayi kararla: İNGİLTERE TEK BAŞINA HAREKET ETMİYECEK Londra, 21 (A.A.) — Bakan- lar unun ca işi, - şeyden evvel uluslar sosyetesinin alya — Habeş işleri İngiliz kabinesinin top- lantısına önem veriliyor İngiltere Uluslar Kurumunu 4 Eylül-| ; den evvel toplantıya çağırmıyacak © İngiliz kralı, Britanyanın uzlaşma için çok enerjik hamleler yapmak zorunda bulunduğunu söylemiştir | : Perşembe CUMA 42 Ağustos (33 Ağustos Takvim 21 C Evvel | 43 C. Evvel Gün doğuşu 817 549 Gülü bâtısı 18.89 18,56 abah Pen 426 433 Öğle Iğız 12.16 inal ri 16.08 1802 Akşam namazı 18489 18,86 ie Damaz < 40.35 406 429 iel çet güaleri| . 3. Tin kalan günleri 104 133 4 eylül tarihli toplantısında tutu- lacak yolu belirtmektir. eme eyteiedee hiç bir şey kaybetmi an uluslar #osyetesi nizamnamesine uygun hareket etmek kararında olduk- ları ve tek başına bir hareketin mevzuu ar bulunmadığı sanıl- makta LAVAL HAKEMLERLE KONUŞUYOR Paris, 21 (A.A.) — Bay Laval, öğleden sonra, İtalyan ve Habeş hakemlerini kabul edecektir. İNGİLİZ KABİNESİ BUGÜN TOPLANIYOR "Londra, 21 (A.A.) — Kabine 22 ağustosta toplanacaktır. Bu toplantının bütün hai devam ede- ceği sarılma! KABİNE TOPLANMADAN Londra, 21 ei .) — Kabine- mak üzere bir toplantı yapacak- Bay Eden, Bay Mac Donaldın başkanlığı altında toplanacak o- za kabineye bir rapor gerecek öğ Baldvinin Londi bu akşam gelmesi beklenilmektedir. BİR HABER VE TEKZİP Cenevre, 21 (A.A.) — İngiliz evvel özel toplantıya sağırılma- sı teklifini ileri sürmesi icap et- tiği fikri yürütülmektedir. İNGİLTERENİN ŞÜMULLU SİYASASI Londra, 21 (A.A.) — Sir Sa- muel Hoare ile parti liderleri a- asın, sabah yapılan De benzer ileri ya- pılması, arsıulusa! sıra- sında tatbik edilecek irki metot olarak kabul edilmek İyi haber alan mİ öğ- renildiğine göre, Londrada uluslar | sosyetesi konseyinin 4 eylülden evvel toplanması, hiç bir zaman teklif edilmemiştir. İngiliz hükümetinin şimdiki si- | yasası, diplomatik yol ile yapılan görüşmelere büyük bir önem ver- ktir, Fakat P aris konuşmaları mu- vaffakıyetsizlikle sonuçlandığın » danberi İngiltere, İtalya ile hiç hiç diplomatik görüşme yapmağa teşebbüs etmemiştir. SEVKİYAT SÜRÜYOR de gemiye binmişlerdir. bir vapur, uçak yüklü olarak al ş HABEŞ ORDUSUNDA HİZ- MET ALMAK İSTİYENLERİN Adisababa, 21 (A.A.) — Ha- beş ordusunda harp etmek üzere izmete gi istiyenlerin sayı- sı, o kadar çoktur ki, hükümet bu m p— » Londı 62: iyan 23. * Nevyorr (| 195, -İ * Madrid Z we Paris 168 —| « Berlin “— * Milâno 198, —| « Vatşo: «0 » Brükse 87, —| « Budapeşir 24,50 « Atina 74, —| * Bükreş © - * Cenevre (o «20 --| & Belgrad » Solya ya, —| * Kokeğimi m - # Amsterda, 81, —| # Altın 928, — * Prag 98 —| « Mecidiye o 58, 4 Stokholm (o 31, --| 4 Batknot — 284 ——— ç ki » Londra 620, | Stokhlm 2.1143 # Nevyor« 07975) « Viyan 4.1865 # Paris 12.64 (e Madrid 58075 Milâno ozal e) 197 Prüksi 4.7975) 4 Var; 4,2133 * Atin 88.416, k Erim 4,3325 m Cenevre (o 2.4575) w Bükreş (o 101,0978 » Sofya BAS) # Belgrad o M468— » Amsterdam Wi * Sia 271— * Prag 1091.75 —— —— * İş Bankası — ©.59— ay 9 Anadolu 26.15) çime” as 1050 Reji 250) Ünyon Değ. —,— Şir. Hayriye o18—( Şark Det -——- a 5825 e -- Sal 2 ii o. —> sti tikra: serik #1933Türk Bor.l 27.873 lektrik —. . 11 26,85 Tramvay 3170 — ML 26875) Ruhüm 4 lstikrüzı Dahili 1 0412) see 457) ie NE 9S 0, < Se e e) «Mümessil A 4630 işe bakmak için yeni bir büro açmağa mecbur olmuştur. İTALYA 4 EYLÜL TOPLANTI- SINDA BULUNACAK . Roma, 21 (A.A.) — Bay Alo- isi Romaya döndükten sonra İtal- yanın, uluslar sosyetesi konseyi- nin 4 eylül tarihli toplantısında bulunması, kesin denecek kadar kuvvetli sanılmaktadır. KÜÇÜK BİR İMPARATORLUK KONFERANSI TOPLANDI Londra, 21 (A.A.) — Bay Lo- yid Corç, dış işleri bakanlığından çıkan sonra, Sir Samuel Hoa- eun başkanlığı altında küçük bir İpar konferansı toplan » mıştır. Bu konferansta, Avusturalya yüksek komiseri Bay Bruce, yeni Zelanda yüksek (komiseri Bay Parr, Kanada yüksek (komiseri vekili Bay Raneer ile Mısır elçi- si hazır bulunmuşlardır. 'ASINA GÖ. NÜLLÜ YAZILMAK 1STİ- Roma, (A ütün İ- talyadaki yel teşkilâtları sek- A.) — Büt reterlerinin toplantısmda o parti genel sekreteri, partinin işleri hakkındaki raporunu rü” ütün kongreciler hemen doğu Md gönüllü kabul edilme- lerini tekrar istemişlerdir. Bay Musolini, zamanı geldiği vakit bu talebi yerine getireceği- ni Eyi MERİKA BRİAND - KELLOG MISAKINI Eris SÜRMÜYOR Vaşington, ( — Ya bancı merkel ida ha- berlerin tersine olarak salâhiyet- li kaynaklar, Birleşik odevletle- rin İtalyan - Habeş anlaşmazlığın- da, Briand - a oz andlaşmasmı| ileri sürmieği, şimdiye kadar asla düşünmediklerini açıkça bildir- mektedirler. KURUN'un Romanı 75 — Biran sabırsızlıkla bekliye- Doktor telefonu kapattı, ya nında an ve bu haberin verdiği halecan ve-kinden yüzü sararm; olan Binnaza — Neler konuştuklarını dinle- meli ister.m in? edi ki. aya mı götüreceksin, diya eyi m! —Hayır, canım, buradan takip edeceğiz. Ni —Simdi görürsün. Baş hemşire Makbula orada ; hırçımlık etti, yel kin bağladığı; la ona fenalık hepi değiliz. rom emlâki nim bu iümatım veli Sehid edilen bir air ızıma fi etmiyec: ona ene abalik kâfi bir delildir.,, Cemil cevap veriyor: . k güzel, Haticeye elin bu OFSUNUZ, Biz e tıracağız. A bizim misafi- rimiz a işer ryan Binnaz: LER e, bana fenalık etmemişmiş! leiiieğe söyle de bana yaptıklarını, pad işiterek herifin suratına çarpsın u olamaz. ii hem; renin iradesini sildim. Za radiyasyonlarına bi kadar Fi debilecek bir kuvvet verdim. ipnotize ettim. Oradaki sözleri, bir radyo gibi buraya da aksettiri- yor. BİNNAZIN DADISI HANİFE MOLLA Cevadır ele geçtiğinin ertesi günü sabah gazete yeri birin. de böyle bir havadis vi “K. ta, al yi maz bir vr çıkmı a) olan ti anl olduğu veee Bin en Hacı şar ağa Km » gitmiş, çök iyi bir bakım ile ugün. kendisine acı Yaşar n bir muhaeriri- mize şunları e yinduriie Huviyetinizi ispat edecek evrakla bankamıza gelmenizi rica ederiz. idi; Kilapaya oturdu. Doktor ateş) saçan özlerini, onun gözlerine dikti, Hemşire nları meydana çıkarmaya çalışı en sonra sirri Doktor emirle-| yor. Babamı öldüren o Bulgarı rine başi > diz a onlar bulmuşlardı. Kendileri” e iline git, mü.) ne her zaman borçlu olduğumu dürün na ze de söylemeliyim.,, — Girdim. vimli ve nazik bayan: gü- e cenmezlerse, başkalarından duy- — Cemilin karşısında bir a-| d ir hab dam oturuyo, tacağız. Binnaz, kendisini hasta- Na li lığından kurtaran doktor Mah- onuşuyorlar. et ei Kayma kem e . İkisine de'uzun ve sağlıklı e. — Konuştuklasını Vee ra Kalarlar (talihler) dileriz.,, — Binnaz ölürken belki kendi.) , , Gazetede çıkan bu havadis. sine iftira etmiş diyor; sonra an beklenilmiyen bir 8 verdi. atıyor: “Onu oğl Imak iste.) Ertesi günü Binnaz bir mektup al dim, razı olma dı. Bu, büyük bir yabancı bani Iduğunu| ari araş- Yazan: A. ismet Ulukut — “İyi bir tesadüf, beni bura” şar ağa denilen be b yapmış ve İyi olduğu; ın bana veril mesini bildirmiş. Şimdi burada, dol ktorla birlikte çalışıyorum. Ba- bam Süleyma: kai bir doktordu. "0, öldürü İdükten sonra i koru! altma alan dandı. Doktorun bile ne olduğu- nu anlayamadığı bir haberi gizli- ordu: “Hüviyetinizi isapat edecek evrak ile bankamıza gelmenizi rica eder ve ihtiramlarımızı tak- im eyleriz.,, oktor, Hüsnünün bir iki gün itle Buzırladığı vesikalar ala- | bankaya Süleyman Şefiğin oraya koymuş ol mücevherat, esham ve tah- vilât Binnaza tesli ldi. Bugü- ne gördüğü oruma- dan, her iyilikten daha çok, anne- in mücevherlerinin eline geç- mesi, Binnazı çıldırtacak kadar sevindirmişti. Otomobilde bir ço- ik yerinde duam Ni ei iğ elini tuttu iyi adamsın LD SÖZ ver: ağn gibi bana şifa ve saade- imi sağladın. dedi ve bu eli öp- istedi. Doktor, aa elini iki eli ara- nda heyecanla sıkarak dudakla” rına değdirdi ki gün sonra hastane kapısına bir ihtiyar kadın gelmişti; kapıcı- ya soruyordu — Öğün burası hastane mi? — Eyet, valde, bir şey mi isti- yorsun — Bi Herleri görmek isti- yorum, ve — İçeriye gir, bahçenin sonun- daki Milrdlimdik çık, doktor Ne- zir diye sor! e kadın doktorla konuşu- Ep lâdım, en Binnaz â- di bir kız var Mi var) Yukarıda Cins ve evsafı muhar v çıkarılmıştır. 26—8--935 e gününden itibaren land Tülnlerin yüzde 7,5 pe; si günü saat 14 de teşekkül edecek icra kılı olunur. (4939 ) Fatih kazası idare heyetinden: Mükellefin o Hesap Mahallesi (OSokağı No. Cinsi ismi 7 Nedri 125 (Oruç Gazi Hamam 810 Hamam 12 ıymeti Yeni kıymeti “ 12300 Kuruş Adiye (o 600 Lira Hazım (| © i nacak aleni müzayedeye arttırma suretile iştirakleri ilân rer emlâk vergi borcundan dolay" gününden itibaren 21 gün sonund8 de on gün zarfında kat'i ihale y#” akçesile gün pazart€ komisyona müracaatları ve o va

Bu sayıdan diğer sayfalar: