22 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ingiliz kabinesi bugün toplanarak ingiliz politi- kasını kararlaştıracak mmm — 17 — No, 6050 Fiatı her yerde 5 ar PERŞEMBE — 22 Ağustos 1935 Napolide bir fırtına çok zarara sebep oldu, 12 ölü var Telefon: 24240 (idare) - 24249 (Tahrir) - 24248 Matbaa) - 20113 (Klişe) “Uydurma habe haberler Italya ile münasebetimiz muayyen andlaşmalarla çizilmiştir. Bu normal münasebette bir değişiklik yoktur İtalyanın Adalarda askerlik tedbirleri aldığı, Türkiyenin, Italyanın Afrikada uğraşmasından istifade ederek Boğazlar meselesini halletmek, Ada- lara saldırmak istiyeceği şayialarının aslı yoktur Son günlerde gazetelerde bazı tarip havadisler görüyoruz. Rew- F ve Havas ajanslarının Atina mehafilinden alarak verdikleri telgraflar bu cinsdendir. Zamanlarda insanların hayali da- a fazla tefsire meyyaldir. Fikir- ler, okunan şeyleri, sakin vakitler- den daha çok büyültür, üstüne ken-| dinden de katar, Bu suretle, oku- mâna duyulan da inzimam eder, Bahsetmek istediğimiz haberler Şunlardır; Güya, İtalya adalarda, bilhassa odos ve Leros adalarında bazı #skerlik tedbirleri alıyormuş... Bu haberin bir de mukabili he- Men ortaya çıktı: Güya, Türkiye, İtalyanın Afri- ada uğraşmasından istifade ede- rek, Boğazlar meselesini hallet- Mek, adalara saldırmak isteyecek- | miş Dünya işlerinin, zaten pek düz- gün gitmediği bir zamanda bu gibi haberleri kimler, niçin çıka- Firlar bilmiyoruz ve aramıyoruz. alniz, gördüğümüz bir şey var İş o da, böyle şeyler uydurmak ta menfaatleri olan karışık şebe- elerin dost memleket Yunanis- tanda da yer etmiş olmasıdır. omşularımızın, sırf dostluk şev- ile dikkatlerini bu iş üzerine çek- Meyi vazife biliriz. Haberlerin mahiyetine gelince, anların baştan aşağı asılsız ok Böyle | | duğunu söylemeye hacet var mı?. İtalya ile münasebetimiz muay- yen andlaşmalarla çizilmiştir. Bu normal ve iyi münasebette bir de- gişiklik olduğunu, şimdiye kadar işitmedik. Eğer olsaydı, bu politi- kayı yakından takip etmemiz do- layısile duymamaklığımıza imkân yoktu. Bunun içindir ki, İtalya- nın, deniz sınırlarımız yakınında, herhangi bir tedbir aldığına, ala- İ cağına inanmak abes olur. İtalyanın Afrikada uğraşmasın- dan istifade etmek isteyeceğimiz rivayeti daha saçmadır. Türkiye Cumhuriyetinin sulh politikasını bilenler bu gibi şeylere gülerler. Boğazlar meselesi, Türkiye ile şu veya bu devlet arasında bir mesele olmadığı gibi, bir Türkiye- İtalya meselesi de değildir. Bo- gazlar hakkındaki iddiamiz, Sov- yet dostumuz ve Balkan mütte- fiklerimiz tarafından iyice anlaşık mış ve diğer devletlerce de anla- sılmaya başlamış ve kendiliğinden halledilmek yolunu tutmuş, bey- nelmilel menfaatlere uygun milli bir dâvâdır. Bu haberlerin uydurma oldu. ğunu yazmayı faydalı bulduk, Bu- gün Avrupa politikasını ve fikir. leri meşgul eden hâdisede, Tür- kiyenin vaziyeti, Milletler cemi- yeti konseyindeki devletlerden farklı olamiyacağıni söylemeye bile lüzum yoktur. — N. $. i | İngiliz kabinesi bugün topla- narak bir karar verecek Makdonald, 1914tenberi vaziyet hiçbir zaman bu kadar fena olmamıştı, diyor İngiliz nazırları arasında iki fikir var: 1 - Harbin Avrupaya yayılmamasına çalışmak, 2 - Italyaya karşı tedbirler almak.. Kabine bugün bir karar verecek Londra 21 (Akşam) — Başba- kan-M. Baldvin tedavide bulun- duğu Aix les Bains kaplıcaların- dan Londraya gelmiştir. Başba- kan dün akşam kaplıcadan ayrık mış bu sabah Parise varmıştır. Pa- risten 8,20 trenile yola çıkarak öğ- le vakti Londraya vasıl olmuştur. M. Baldvin öğleden sonra dış bakanı M. Hoar ve M. Eden ile uzun müddet görüşmüştür. Yarin kabine fevkalâde bir toplantı ya- parak durumu gözden geçirecek, İngilterenin tutacağı yolu karar- laştıracaktır, Tatil zamanını geçirmek için başka yerlere gitmiş olan bütün nazırlar Londraya gelmişlerdir. M. Makdonald bu sabah İskoçyadan gelmiştir. Kendisile görüşenlere yalnız şu kısa sözleri söylemiştir: — Durum çok vahimdir. 1914 denberi hiç bir zaman bu kadar fena olmamiştı. İngiliz Dominyonlari da Habeş işini yakından takip etmekte ve İngilterenin arkasinda bulunmak- tadır. Londrada bulunan Avustral- ya fevkalâde komiseri dün dış ba- kanile uzun müddet görüşmüştür. Morning Post gazetesinin diplo- matik muhabiri Habeş işinde kabi- Şark vilâyetlerinde yapılacak ıslahat k Başbakan İsmet İnönü doğu ve re vilâyetlerinde yaptığı tetkikleri, gördüklerini ve derhal Yapılması lâzım gelen işleri, cu- r reisine arzetmişti, Tedbirleri hakkında Atatürkün yüksek tas iplerini aldıktan sonra bakanları stanbula çağırmıştır. Dün 21 ağus- ; Sarşamba günü Florya deniz Vinde Atatürkün huzurunda top- nan vekillere, başvekil gördük- İK teninin gereken işleri vlet idaresinin her noktası- ni alâkadar eden işlerden vekil ler salâhiyetlerinin yapmağa kâ- fi olanlarının derhal tatbiki, yapıl. ması kanun ve bütçe ile alâkadar olanlarının şimdiden hazırlanarak kurultayın ilk toplantısında kanunm-| laştırılması muvafık görüldü. Atatürk başbakanı ve bakanla: rı akşam yemeğine alıkoymuştur. Milli Müdafaa, Sağlık, Dış ve İç işleri bakanları Resmimizde dün Floryaya gelirlerken görünü. yorlar, İzmir panayırı Bugün Celâl Bayar tarafından açılacak İzmir 22 (Akşam) — Panayır bugün Celâl Bayar tarafından açi- lacak ve evvelâ müzika ile istiklâl marşı çalınacaktır, Bundan sonra belediye reisi Behcet ve Ekono- mi bakanı Celâl Bayar birer söy- lev söyliyeceklerdir. Açılma me- rasimi için lâzım gelen davetiyeler gönderilmiştir. İngiliz başbakan muavini M. Makdonald nede iki fikir olduğunu söylüyor: 1 — Ingiltere harp sahasının ge- | nişlememesini temine çalışmalıdır. Bu fikre göre İngiltere, İtalyan - Habeş harbinin bir müstemleke muharebesinden ibaret olmasına çalışmalı, Avrupada sükünun ve Stresa politikasının devamına dik- kat etmelidir. Muhafazakâr nazır- lar bu fikirdedir. Fransanın da böyle düşündüğü anlaşılıyor. 2 — İngiltereyi harbe sürükle- memekle beraber Milletler cemi- | yeti tarafından İtalyaya karşı eko- nomik tedbir alınması. Bu fikre M. Eden ve bir kısım arkadaşları taraftardırlar. Bunlar, alınacak ik- | tısadi tedbirlerin derhal Italyan mukavemetini tesirsiz bırakacağı- nı söylüyorlar. — İtalyada bir ejderha peyda olmuş — Habeşistanda mu imiş?., Yarınki kabine toplantısında iki fikirde gözden geçirilecek ve Milletler cemiyeti konseyinde tu- tulacak yol kararlaştırılacaktır. Halk Milletler cemiyeti prensibi. ne sadık kalınmasını istiyor. Kabi- ne bu suretle hareket etmezse s6 çimde amele partisi tır, Bir rivayete göre İngiltere Mil letler cemiyetinin 4 eylülden evvel toplantıya çağırılmasını isteyecek- tir. Kabine bunu da görüşecektir. Ayni zamanda İtalya ve Habeşis- tana silâh satışına konulan am- bargonun kaldırılması konuşula- caktır. Bu yasaktan İtalya zarar görmediği halde İtalya müteessir kazanacak- i oluyor. Toplantı Pariste merakla bekleniyor Paris 21 (Akşam) — Pariste herkes İngiliz kabinesinin toplan- (Devamı 4 üncü sahifede) Sürekli müsabakamızın 3üncü serisi 25 ağustos pazar günü Başlıyor! Şimdiye kadar yaptığımız müsabakaların en eğlencelisi ve en bol hediyelisidir. Her halde iştirak ediniz! 10 YA tr e ad man başı Romada,. kuyruğu taaasana; şesve

Bu sayıdan diğer sayfalar: