22 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

22 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAMDAN AKŞAMA gam Bam ii mama Vapurlarda çabukluk Mr için ısmarlanacak Yap ar hakkında imek mecburiyetinde Z, Vapurlarin hizli gitmesi çok arzu ediliyor. Bugün dünyanın €n hızlı gemisi olan Normandi se İcre başlar el Atlântik Menizini iki günde katedec Purlar yaj gi sözü ortada do- laşmağa başladi. Bu imkânsız bir tey değildir. iii ve masrafi ek va- Söze alınca İse Fakat tilecek pa: par elde dak ei Ye değer mi ie lâp edince iş değişir. sir biz iki, on dört ninde sebil e * kabiliyetin Yaptırmak istiyoruz. Bunu Sabse mı, yapmamalı Mi? Oniki mil, on dört mil bir sürat değildir. On iki mil üzerin- İ ee sefer eden bir vapurla gitti- iz zaman gene yavaşlıktan | tikâyet edec. eceğiz. Vaziyet | Srpacak, ehemmiyeti celbede- | e” surette değişmiş Bi efanekiR la masraf i Bene memnun kalmıyaca in e sa Karadeniz seferlerin- — haklı şikâyetlere sebep olan ta: bu yüzden senevi yüz i e denize atılıyor, di- | ie ln insanlar rahatsız olu- imi 2 o > iş EE 5 N: Z Di a — w deni bir Mdee ia kiş Bir çare var; Nakli iye vapurla» tile yolcu vapurl Bö se arını ayırmak, Yle yapa hem sürat mesele- İ Pk emk hem masraf ve ik- âd meselesini. b Sn ugün > yaptırılacak yeni m in kuz mil süratinde b hi gayet idareli su- ile iletilebilir, ugünkü mas- N Lı köhne vapurlarımız bile bir iğ Arsa iyi mevsim- ŞEHİR HABERLERİ Bizans sarayı Araştırma yakın- da daha ziyade genişletilecek ski Bizans sarayını bulmak üzere oSultanahmedde yapıl: araştırma devam ediyor. Yeniden bazı eserler meydana çıkarılmıştır. dırırken binaların temellerine do- kunmak ihtimali baş göstermiş- tir, Bu binaların temellerinin baş- ka suretle tahkimi, yahut al sa hiplerile anlaşma yapılması şünülüyor. Bu mesele biye ten sonra araştırma daha çab ilerliyecektir. Alke meselesi Alacaklı borçluyu ağır surette yaraladı Kadıköyünde bir ad genlerde Osman adında bir a daşına iki lira borç vermiş, fa- kat günü geçtiği halde Osman pa- rayı iade etmemiştir. Dün sokakta Hakkı gene Os- manı m parayı çen alamayınca kavgaya a- e Aİ Hakkı bıçakla Os- manı başından ve yüzünden ağır kalir, Hakkı yakalanarak tahkikata gi- rişilmiştir zünden böyle büyük bir tasarruf temin ettikten sonra sırf yolcuya ut iki vapur ehemmi- yetli, lâfa değer bir sürat temin etmek Pr Bu yolcu rumuz, vâsal - 22 mil Siri gitmelidir. Bu, çok masraflı olacaktır, bi- liyorum. Bir vapurun süratini iki misli artırmak dört misli mi göze almakla kabildir. li fazla süratiçin on misli lüzum vardır. Fakat Karadeniz seferlerine ayıracağımız bir va- purda hayat Yük ve yolcu vapurlarını yaa ini 10 - mil gibi edi altı bin lira kâr kaplumbağa süratile yürütme! > x Klorlu. ri az kömür ya- | ve kimseyi memnun edememek- Yeni bir. vapurda bu kâr da- | tense yiN ve a vpurlarni | Artar, golem beş on kamara da bulun- ai için iskeleler arası yolcu ha- <tine de halel gelmez. bi, ük vapurlarında ihtiyaca kâfi 4 Süratle memnun olmak yü- ürat- le e ve Me modern ı Kaçak et Edirnekapıda gizli bir mezbaha bulundu Edirnekapı b m ibrahim adında bir adamın kaçak et sat- in haber ey zabıta kendi- etler olduğu halde evden çıkar- ken yakalanmıştır, Evde imiz Kii ei alt kattaki bod n mezbaha hali- ne getirilmiş. ekduğak görmüş- tığı ni Etler musade- re edilmiş, İbrahim evrakile bir- ikte mahkemeye verilmiştir - Karpuzcu, karpuz beğenmiyen müşteriyi yaraladı Kadıköyünde Sadık adında bir arpuz sa- arp a birçok yerlerinden yaralamıştır. Zabıta yaralı Sadı- ğı hastaneye kaldırmış, İsmail ya- kalanarak tahkikata başlanmıştır. Otomobil kazası rahim adında bir şoför dün otomobilile Beyazıd caddesinden geçerken Velid yadında on yaşla- rında çocuğ tahkikata başlamıştır. Sarhoşun yaptığı Kapıyı kırarak bir kadının evine girmek istedi İşsiz güçsüz takımından Mehmed adında bir adam dün akşam eli- ne geçirdiği birkaç kuruşla rakı ve ispirto alıp içmiş, kendini bil- miyecek bir hale geldikten sonra Fatih tarafında dolaşmağa baş- lamıştır, Sarhoş Mehmed bir aralık evi- ne gitmekte olan Şayeste adında bir kadıncağızın yanına so ak istemiş, ve sağmği ka- çıp evine girmi Mehmed bu ti kapısına gide- rek zorla içeriye girmek için ka- pıyı li küfür etmeğe ve camları kırmağa kalkışmıştır. ürültü; Büy polilr vey yetiş- yerlerine mi hem şia kârlı hem daha mantıki olmaz mı? Akşamcı ia b yakalamışlardır. Mehmed karakolda ayıldıktan sonra adliyeye teslim edilmiştir, Ekmekler Belediye temizlik kontrolü de yapacak Belediye şimdiye kadar ekmek- e şimdi bu kontrol genişletilecek ekmek- lerin ve fırınların temiz olup ol- madığına da bakılacaktır. een. EE pa E iE için- deki kül gildi Ekmek konulan yerlerde ayak- kaplarile gezilmesinin, ekmekle- çerse çok iyi bir iş görecektir, Duvardan düştü Başı taşlara çarparak ağır yaralandı Sultanahmedde oturan Nuriye adında kırk yaşlarında bir kadın dün evin bahçesindeki duvara çı- karak taşları düzeltmek istemiş ve müvazenesini öleli du- vardan aşağıya düşm Bu düşmede kal pi taş- lara çarpan kadın ağır surette yaralanarak olduğu yerde bayı- ıştır. Biraz sonra evde- ar ve kaza sa bildirilmiştir. Yaralı Nuri- söz söyliyemiyecek bir halde ğe kaldırılarak kaza etra- fında tahkikata başlanmıştır. —. kamışı yüzünden . ahmudpaşa taraflarındı ie ve Battal adlarında iki e şi dün bir şeker kamışı parçasi- nı paylaşamamak e a etmişle Kavgada İsmail, Battal ln ie surette yaralamıştır. li hastaneye kaldırılmış, İs- mail yakalanarak adliyeye tes- lim edilmiştir. Bir çocuk çeşme üzerinden düştü Beyoğlunda Kumbaracı yoku- da oturan dokuz yaşlarında Pol adında bir çocuk dün sokak- rine tırmanmıştır. Pol çeşmenin eğri taşları üzerinde dolaşırken üşmüştür. surette yara- lanmış, hastaneye kaldırılmıştır. BSür çaz'gpndi Telâkki meselesi selesi ” bedbaht tlık telâkki mese- a Yeryüzünde telâkki meselesi ol. mıyan hiç bir şey yok.. ben son zamana kadar bundan yalnız pa- rasızlığı hariç tutardım. Parasızlık telâkki meselesi ri derdim. Parasızlığın elâ melâk- kisi olur mu?. İnsan ya yarnad z ya değildir... skiden böyle düşünürdüm. Fa- kat ne yanılmışım, ne yanılmışım!, ire o vE alelâde bir telâkki me- ak İZ an ln anladım. eskiden işleri pek tıkırında ili bazı tanıdıklara baktım, a. bi var, &- gama var, söz aramızda bir ar. men var.. pili arma iğ Sam «200.000 Ha te YE 'arasız.. çünkü bir tek otomo- ilciği var., arasız.. çünkü ancak bir tek metresciği var... elâkkisine göre zengin- lik 200,000 liradan sonra başlı- yor... ve adamcağız kendisini müthiş ve bini addediyor. Hi ün birinde biz ©- nun eni bir «parasız» olsak zıp zİp $i e herkesin içinde bek kide ilanla atarız. üphe yok ki bugün meşhur milyarder Rokfellerin eline bir tek milyon verin ve: — İşte.. deyin... Görüp görece- ğin rahmet budur.. Bu bir imi doları görünce Rokfeller ELE olsun.. ne kadar dürtledim. Ne kadar parasız 5 dım.. diye döğünür.. Bir milyon ri mere te lâkkisine göre pi de mek ki emi bee mekle Maamafih bu teselli verici bir şey.. şimdi şöyle düşünebilirsiniz. ben kendimi parasız buluyorum.. fakat bu mütevazi cüzdanımla kina» bilir birçokları beni ne kadar pa- ralı addederler.. öyle ya parasızlık bir telâkki işi değil mi7. Hikmet Feridun Profesör Nissen geldi Bir müddetten beri Avrupada bulunan Dr. Profesör Nissen dün Istanbula gelmiştir. . iINGAL PAR . ELERİ Kurudulmuş ve fırınlanaıştır. yer rde takdir edilmiştir Bay Amcaya göre... ISorulmadan başka yere basılamaz. başka dile çevrilemez.) İ bir kuş olup İzmirde, > Simdi söyle k Siz gersinin Pr bulunmak | ter Y Amca khk /2 . Yalnız merakımı çeken bir nokta Bütün milletleri bağrına toplıyan var: böyle bir sergi. açılmıyor?... .. Daha iç, daha ortalık bir yerde B.A barış*severliği, biri- ve diş Mi m gözüne da ba olsun diye olsa gereki, ö & ülml'Si ikisi

Bu sayıdan diğer sayfalar: