22 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

44 -Gazi Bulvarı - IZMIR İmtiyaz sahibi : ŞEVKET yu Sıyasal dostluklar Ekonomik bağlarla Kuvvet bulur Panayırların şehirlere ve arsı- ulusal eçvl verislerin işle- mesine © yaptığı ei ve ei herkes tarafın- içi nun ÜZ€- mak bize kıvanç veriyor. Böl- emizin enerjisi, Genç elle kuvveti ve uriyet ii yle ya Jerile ulusal ekonomimizi bes iyor. ve kuvvetlendiriyor. İzmir Panayırı, endüstri ha- iraz pana; alanında k layhı örüp an ylmy Va Ya bununla da kalmıyarak ulusal endüstri- mizle ek ülkelerin duru- Munu karşılaştırmak fırsatını ele geçirmekteyiz si İş bu bakımlardan incelenir- deryası içinde yürümüş ise e iki ie sun devrim Era day, da,9 kadar EN Yakın bir kardaş “bir. birlerine bağlı kalmıştır. En “aranlık günl ala bütün bi n 5 e düşmanlığı ile Gi in iL ovyet Rus Smuz ermiş, silik yardım tenleri üzerinde bir Me arlığı © yaratmıştı” Külağun anlamı dip” Hesi smırlarında kalmamış | m €r iki ulusun içine ve kafi Sı 2 hi Biye 0 216 sah na Cumhuriyetin Ve Oumhuriyel Eserinin Üçler konuşmasından sonra Ingiliz kabinesinin Fevkalâde toplantısı B. Mak Dorald diyor ki: “1914. tenberi bu kadar vahim bir durumla hiç Baz bull e Bay Makdonald Londra, 21 (Ö.R.) — Eski Lebende istirahatini kesen ni bakan B. Baldvin Paris inle ransının . geri doğan bırakılmasından ami vaziyeti görüşe- çirmeden Sir Sa- uel Hoare ve B. enle gö- rüşecek ve onla; urunun gidişini etraflıca öğrenecektir. sabah, yarbaşbakan bay Mak Donald ile oğlu Sömür geler bakanı bay Malkon Mak Donald dinlenmekte o'dukler; Iskoç n kabine toplantısın- da bulunmak üzere dönmüş- lerdir. Üçler konferansının sonucsuz kalması üzerine vahim bir saf- haya giren Italyan * Habeş an- laşmazlığı dolayısile B, Ram, Mak Donald demiştir ki: “1914 ten beri bu kadar vahim bir durumla kareilakkiğeer hiç ol- mamıştır. , ” Yarın > töplanacak elan ka- — Sonu 7 inci Sahifededir — Bu sabah B. Celâl Bayarla Sov- yet sefiri, gazeteciler geliyorlar B, Celâl Bayar Arsıulusal panayırını açmak ve b n Nazilliye ek yası kAalan BE fab ii ının açılma töreninde b unmak üzere Ekonomi Bilen Gi Celâl Bayarın şehrimize geleceğini yazmışdık. Bugün aat trenle ayar hane | iayonunda törenle kar- şılan ie onu 2 üni sahifede — PERŞEMBE 22 Ağustos 935 Ş Reklâmlarınızı Egenin en çok okunan gazetesi veriniz. Çok istitade edersiniz Yeni Asır matbaasında basilmıştır. Bakanlar kurulunda yeni Değişiklik şayiaları var Başbakan sık sık bakanlarla ayrı Ayrı ve toplü ie YES bulu: için tada nlankı yapıl- gör ülmiyor. Ba- ileri vermemekte anlarlığım edirler. sürmekt Bakanlar Yeni ilbayımız geldi Candan tezahüratla karşılandı Bay Fazlı Güleç diyor ki : “General Kazım östpi yeli il er a duyurmam olm lüğünü biliyer: Fakat bu ödevi, b trak Peli iü iğ Yerine getirebilirsem kendimi lm tanen Furs ilbayı sayın bay Fazlı güleç size vk beze şeh- Basmahane izde (bulunan sağlar $ lbaylı, uray, parti, a erkânı, © gi? 6 amışlar & yeni Ubaylar kar- e ümmü süel uzika, (o asker, jandarma, kala e bi ii polis ini yapmıştır. ilbay bay zi v Basmahanede z B. Fazlıya parti ve naf ve e birlikleri yemini birer zet verilmiş ve candan Yeni ve eski BEDENİNE. istüsyondan e mutlu si a ürat © yapılmı Bay Fazlı gar dahiline gine ora- a binlerce halk fından şiddetle in Bay Fazli general Kâzım Dirikle birlikte otomobile bine- doğruca Hükümet kona aretlerini ka- bi Bi müddet sonra kendisi belediye; parti ve kumandan- lığına giderek; ziyaretleri iade etmiş ei yerini gezmiş ve ondan tekrar maka- mina dönerek” akşama kadar kalmıştı vaka! 7 kendisini iyart dük ibi İzmir Panayırı bugün 18,30 da törenle açılacak Vapurlar, trenler | ziyaretçilerle Dolu geliyor oteller kâmilen doldu Dün gece panayır e taraçasından son çalışmaları tetkik li ite üyeleri lusal beşi: açılacaktır. Panayır ko- yırn bugün saat e ân ki mesi tarafından bütün büyük- nomi (bakanımız (o panayırın | lerimize davetiyeler gönderil- al asbaşkanı sayın “Celal Be tarafından açılacak ve elimi ça mayırı gezecekler- dir, Pani umuma si saat yir mir Şehı adresleri biline: en vetiyeleri yengi megidel — Sonu Sonu 2 besi e i önde! e ön istiyor. a ol uğra söy İemleyinir. püyü siz sikir e da iğ bana verirsiniz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: