11 Mayıs 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

11 Mayıs 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milletler cemiyeti kon- seyi bugün toplanarak görüşe- Habeş cektir işini ne 18 — N » 6308 — Fiatı ber yerde 5 kuruşğ AK Italya kralı yakında Aksuma gidecek Imparatorluk tacını giyecek PAZARTESİ — 11 MAYIS 1936 ŞA Telefo: 24240 (İdare) « 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 ( Gişe) Habeş işi hakkında Cenevrede Mühim konuşmalar başlıyor İtalyanın Habeş den çekilmesini fırtınan Cenevrede Milletler Cemiy yi yarın öğleden sonra toplana- müzakereye başlayacaktır. Kon- Seydeki delegelerden bir çoğu bugün Cenevreye gelmişlerdir. Bir kısmıda eceklerdir. ilme rüznamesin: e Italy . ; fi ve Ren gayri askeri nn işgali vardır. Ren gayri 8skeri mıntakası hakkında Alman- Yaya verilen sual listesine henüz bu hükümet cevap vermediğinden bu müzakere geri bıralkılacaktır. > Habeş işine gelince, iptida bu mü- de geri bırakılacağı tahmin imdi et de- Konseyi Habeş ih Mıntakası zake ediliyordu işmiştir. Habeş sine ba: Mariam elegesin. Zi tahmin ediliy İşte bunun rine müzakere açılacaktır. Konse- Yin İtalyanın talebini reddeceği mu- hakkaktır, Bu münasebetle İngilterenin, Y& tarafından Habeşistanın ilhakını Protesto etmesi bekleniyor. DİĞ sahifede) İtal- (Devamı 4 ün İzmir limanını yeri muvafık gö ME Yeni limanın Alsan Bayraklıda yapılması Mm İzmirin bug mir 10 (Akşam) — İzmir limanı vii Islahı için tetkikat yapan iktisat ie, Jeti beş müşaviri Von der Pof” in Telsliği altındaki heyet, İzmirin bel limanının şimdiki Yı uyacağı neticesine varmıştır. GüP- #imdiki idman genişletmeğe mü ola, ın kopacağı ünkü Ilmanından b erinde | tah etinin yeni binast ERİ PE Aş, italya kralı impa- ratorluk tacını Aksumda giyecek Bu münasebetle yakında Aksuma gide- ceği haber veriliyor Roma 10 (Akşam) — İtal ya kralının Habeş imparator- luk tacını Habeşlerin mukad- des şehri olan Aksumda gi- yeceği haber veriliyor. Kral Viktor Emanoel bu münase- betle yakında Aksuma gide cektir. Mtalyada büyük bir affı umumi ilân edilecektir. Poli- tika mahkümları ve âdi cü- rüm işliyenlerden bir kısmı affedileceklerdir. örülmedi cak, Mersinli ve uvafık görülüy ir görünüş | sait değildir v mağazalar inşası : z indiki imanda dil için yer yoktur. jar yapılması dan doğruya rh kat | ma 4 üncü sahifede) n bugünkü or e bu mıntakada umumi şeklinde dok- ve vapurların doğrü- tıma yanaşmaları da bunun çok mas- beş delegesinin konsey- istiyeceği, bu yüzden min ediliyor Ingiltere mühim bir karar verdi Büyük posta vapurlarına toplar konuyor Berlin 10 — İngiltere bahriye neza- reti, Cunard Line şirketinin posta a devlet nam ve he- sabına top konmasına karar vermiş- tir, Bu karar Almanyada heyecanla karşılanmıştır. Top konacak vapur- e Ar işleyen en yeni yo Şimdiye kadar bu gemilere yalnız umumi harp za manında tahtelbahirlere karşı müda- faa için top konmu Gazeteler İngilterenin bu tedbirinin vapurların bugünkü vaziyeti emniyet- te görmediğine - yorlar. Berliner Tag rarın Avrupadaki yeni baştan & lanma dalgasının gunu yazıyor. Bir damad kayın babasını öldürdü Genç bir kadın ölen babası ve öldüren kocası için ağlıyor bir neticesi oldu- Konya 9 (Akşam) kazasının Koşmar ki yet olmuş ve bir damı İ sını tabanca ile öldürmüştür. iyiledir' — Kadınhanı

inde bir cina- t kayın baba- Vaka Koşmarlı Mi d, . köyün eşrafındandır, eselesinde dolayı damadı Kemalle arasında ge- çi lik vardır. Bu geçli faatlerine uygun gören katil dama dın kardeşi Mithatla arkadaşları Kı daima teşvik etmekte ve arala- rındaki husumeti arttırmaktadırlar, Geçen cuma günü tarlasından kö- ye nen Seyit Mehmed, köy camii önünde damadiyla arkadaşlarına ras- lamış ve burada eski tarla İşi tekrar açılarak münakaşa büyümüştür. Bu aralık Kemal büsbütün çileden çıka- rak belindeki tabancasını çıkarmış ve kayın babasına ateş etmeye başlamış- tır. Çıkan kurşunlardan başından ve göğsünden yaralanan zavalli kayın baba camiin önüne ykılarak biraz sonra ölmüştür. Yaptığı işin fecaati karşısında aklı başına gelen Kemal ve arkadaşları köyden kaçmişlarsa da yetişen Jan- darmalar tarafından yâakalanmışlar- &ır. Şimdi Kemalin zavallı kansı ölen babası ve öldüren kocası için ağ- lamaktadır. Seyit B. Numan geliyor Moskova 10 (A.A.) — Türkiye dış bakanlığı genel sekreteri B. Numan Menemencioğlu Stalin otomobil fab- rikasını ziyaret etmiş, Metro ile bir ge- xinti yapmış, öğleden sonra dış ko- ri muavini M. Krastinski tarafından Kabul edilerek akşam üre Sovyet Rusyadan hareket etmiştir, başladı: Ta Her sene Bo yül hur yalılar Imış yürümüştür... Bu ticaret ta» van ticaretidir Boğazda eskiden için imzalanmış sulh mua- eşhur tarihi nış tavanları vardır. İşte satılan bu fevkalâde güzel tavanlardır. tah nl külmeden evi üzerine nun lar sö- muhtelif parçalarının alar . konulmaktadır. Sonra tavan alarının numaralarına göre kuruluyor. a 200 - 300 seni ık eski arı böyle satılmış! bir binaya nak Bilhassa Kanlıca, Anadoluhisarı, Vaniköy, Kandilli gibi yahları fazla öları yerlerde bir çok tavanlar satıl mıştır Ihtiyar bir Kanlıcalı bana şunları anlattı — Kanlıcanın arkasında «Kavacık; Mısırlı Mahmud pa larının güzelliği fevkalâde ü vardır. Bu tavanlar ve ün harikulâde nefis kapıları sa- . Bunları Be; unda Gardenbar Barı bunlarla süsledi ie açılan yeni eski yahlar- dan pek çok güzel tavan ve kapılar satın almışlardır. Son zamanlarda mısırlılar İstanbul- dan pek çok tavan ve kapı salın al maktadırlar, ılar geçen sene meşhur bir yalının bir yatak odası ta- vanını 1700 Vi satın irenler bu tavanın tinden bir sanat şah lüyorlar. almışlardır oymacılık cihe- ri olduğunu söy Boğaziçinde yıkılan yalılardan satın alınan yalnız tavanlar değildir. Bu yallar ve Boğazdaki köşklerden hari- kulâde güzel,yekpare mermerden, oy- macılık sanatinin birer şaheserleri olan havuzlar, musluklar, pencere ke- narları da satılmaktadır. Bu ticaret İ günden güne alıp yürümektedir. | nn nsan Istanbulda yeni bir ticaret van satışı.. Boğaziçindeki eski büyük yalıların güzel tavanları birer birer satılıyor dırlar. meşh maktadır doluhisarı arasında- ine kazıklarla sı Kanlıca ile Ana ki burunda ve deniz tutturulan kırr u, meşhur amcâ Hi ıdır. Yalı sadrazam Köprülü Fazıl Paşanın amcası sadrazam amca Hü- Seyin paşa tarafından yapılmıştır. Tam 357 seneliktir. Meşhur Kaynar. ja muahedesi bu yalının deniz üstün- | (Devamı 4 üncü sahifede) Ge eri Hindistanda büyük heyecan Italyaya karşı şiddetli hareket edilmezse Hindistanın Milletler cemiyetinden çekil- mesi isteniyor Paris 10 (Akşam) — İtalya nın Habeşistanın ilhakını ilân etmesi Hindistanda büyük bir heyecan uyandırmıştır. Kalküta- da, diğer bir çok şehirlerde mü- teaddit toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda Milletler Ce miyetinin İtalyaya karşı şiddetli hareket etmesi istenmekte, aksi İ J takdirde Hindistanın Milletler 4 Cemiyetinden çekilmesi | talep edilmektedir. ALMAN GAZETELERİ NE DİYORLAR ? İ Berlin 10 (Akşam) — Alman gazeteleri İtalyanın Habeşistanı ilhak kararının evvelâ İngiltere- ye, sonra Milletler Cemiyetine büyük bir darbe olduğunu, İngil- terenin ve Milletler Cemiyetinin şerefini sarstığını söylüyorlar AL A am Lüks apartunanların; Arka cephesi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler