11 Mayıs 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

—- İSTANBUL ——— — — — — Uluslar koııŞ*eyi bugân top)anıyor Tlkü M_îsl_îariî — Halk Partisi ve devlet —— üvü Nahas Paşa yeni Teşkilâtı Esasiyede yeni kabineyi teskil eli | ve mühim değişiklikler aa Cümhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık devlet- Habeşistanın ilhakı büyük Kahire, 10 (Tan) — Veft Partisi lideri Nahas Pa ı—ı.kıı Cîr eki Veft Partisinin çilik, Iâiklik, inkılâpçılık, devletin vasıflarıdır münakaşalara yol açacak Bitaraflar Fransa ve İngilterenin kararını bekliyorlar, Fransa —— , di - “ e k:ı ı:mdxânW san HĞ ai n AA küvbiz gi ö tir Deksi ö el yrellka Pa
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ AN 11 MAYIS YA 2 — No. 379 Ankara cadde: ———— m — Uluslar konseyi bugün toplanıyor Habeşistanın ilhakı büyük münakaşalara yol o açacak Bitaraflar Fransa ve İngilterenin kararını bekliyorlar, Fransa zecri tedbirlere devam etmek kararında ısrar ediyor Romada yeni Habeş | Statüsünün tekrar de- ! EVi TELEFON: 24318, 24319, 24310. si No 100. ğişebileceği söyleniyor (MA) Milletler de konseyin en mühim mesele-İ lerin, yani Habeşistan m Ren meselesinin omüzake tehir edileceği hakkındaki tahminle- ' te muhalif olarak konseyin bu iki' Mesele gul olacağı söylenmek | tedir. Aloisi'nin Habeş imparatorlu-| Bu ortadan kalkmış olmasına binaen | Habeş murahhası Volde Marjam'm çekilmesini talep etmesi muhtemel- dir. Konseyin İtalyanların taleplerin! reddedeceği muhakkaktır, Bilhg İngiltere, İtalyanın hareketini kat surette protesto edecektir. Diğer dev , Fraraa da dahil olduğu ikârane bir hattı ha neleri ihtimal dahilin- Cenevre, 10 Cenevrede ilk temaslar Cenevre, 10 (A.A.) — Eden, Bru- *6, Tevfik Rüştü Aras, Rene Massig- li bu sabah Cenevreye gelmişlerdir. Pol Bonevur, Beck ve Litvinaf yarm geleceklerdir. Madariaga, Bunch ve Rivas Vicuna İse iki gündenberi Ce- hevrede bulunmektadırlar. Eden-ile Massigti, bu sabah görüşmüşlerdir. Ritaraflar da Fransa ile İn- gilterenin kararını bekliyorlar Cenevre, 10 (A.A.) — Bitaraf dev letler murahhasları, dün saat 15 den 19 a kadar devam eden bir toplantı Yaparak Milletler Cemiyeti konseyi nin yarını timamda takip edecek- leri müşterek hattı hareket hakkm- da görüşmüşlerdir. Ritaraf murah. baslarm Fransa ile İngilterenin ne Bİbi bir hattı hareket takip edecek: lerini öğreninceye kadar verecekleri kararları tehir edecekleri beyan edil- mektedir. Necaşi hemen Cenevreye Sidecek Kudüs, 10 (A.A.) — Necaşinin et- | tafında bulunanlar, Halle Selâslenin Habeş davasını müdafaa etmek üze- PS hemen Cenevreye hareket edece- İNİ beyan etmektdirler. Negüsün beyanatı bu dü, 10.(A.A.) — Negüs mat- Şe sta yaptığı beyanatta, teessürle “makla beraber vi olmıyan bir cadelede devam etmemeye ve mem etin menfaatlerini Cenevrede mi- », 1 #tmeye karar vermiş olduğu- htan sonra demiştir ki £ lArkası 3 üncüdel İn DA ütün dünya büyük âlimin 80 ninci yaşını kutluluyor: Yek; Sigmund Freud Yarın glimin en yakin dostu meşhur uharrir Stefan Zweig'in bu bü İnsan hakkmda yazdığı bir hı; k akalesini neşredeceğiz: ani zamanda arkadaşımız Fik- temgâil'in Freud. nazariyelerine * eden ve “Müphem hikâye- | ei gri altında topladığı bir se- yı, elerini neşre başlıyacağız bey kret Adll yardan itibaren | Mimi yaylada Notlar serlevhası takiye ber gün methim hâdiselerin Yapacaktır. a Saran RENE 9 İ raşmistlü Tmpuraturun -Habeşistan- Haşmetlü Italya Kralı ve Habeşistan daki Vekili Mareşal Badoglio Selânikte gröv Korkunç bir şekil aldı İSTANBUL Mısırda i Nahas. Paşa yeni | kabineyi teskil etti Kahire, 10 (Tan) — Kabineyi Veft Partisi lideri Nahas Paşa teşkil etmektedir. Bü- tün © bakanlar Veft Partisinin azasıdır. Dış Ba kanı, son Veft kabinesinde Diş | Bakanı olan Va sıf Gali Paşadır K: binenin Par- Wimentoda hiç bir muhalefete| maruz kalmıya- cağı ümit edil - mektedir, Veft- pması Mısırda bü-| et tevlit etmiştir. Nahas Paşa lerin kabineyi İ yük bir memnu

! İspanya Cümhurreisliği Madrit, 10 (A.A.) — Azana, bugün milli meclis tarafından cumurbaşkan- İuğma se | Bulgaristanın silâhlanması Atina, 10 (A.A) — Bulgaristanm tekrar silâhlanmak için vâki olabile- cek talebini Yunanistan kabul etme ye âmade olduğu hakkındaki güya Metaksas tarafından yapılan beyanat hakkında Bulgar matbuatnm : İmparatoru üçüncü Emanuel (| haber kat'i olarak yalanlanm Şehir asker tarafından işgal edildi işçilerle kanlı çarpışmalar oldu Nihayet asker © sükünu tekrar iade edebildi Atina, 10 (Tan) — Tü şimendi fer ve tramvay amelesinin grevi dola yısile dün Selânikte pek kanlı çarpış- malar olmuş ve şehir korkunç bir gin geçirmiştir. Şehir, asker tarafından işgal edildikten sonra sükünet temin olunmuştur. Üçüncü ordu kıtaatı şehrin her ta- rafına yayılmışlardır. Sokaklara mit ralyözler yerleştirilmiztir. Süvari as- kerleri, caddelerde dolaşmaktadır. Dün sant on bir raddelerinde, evvel ki gün hâdiseler çıkaran işçilerle grev |” yapanlar polis ve jandarma tarafın - dan dağıtılmıştır. Bu arada jandarma kuvvetlerine yardım etmek ilzere ge- tirilen zırhlı bir polis otömebili; grev- ciler tarafından zaptedilmek istenil - miş ve şoför öldürülmüştür. Bu mü- sademe sırasında ameleden 10 kişi ya ralanarak ölmüştür. Amele ile jandar | ma kuvvetlerinin çarpışması öğleye kadar devam etmiştir. Hükümetin ver diği emir üzerine üçüncü ordu kıtaatı polis ve jandarma kuvvetleri yerleri- ne ikame edilmiş, çarpışmalara bu suretle son verilmiştir. Askeri kıt'alarm şehri işgal etmesi Üzerine amele, şehrin ahalisi ile bir- likte, büyük bir kütle halinde ordu ku mandanlığı ve adliye dairesinin önün den geçerek nümayiş yapmışlar ve ya şasın asker diye bağırmışlardır. Selânikteki bütün dükkân ve miles sesat kapatılmıştır. Her türlü nakil vasıtası işletilmemiştir. Metfaksasın beyanatı Atina, 10 (Tan) — Tütün amelesi- nin patronlar ile uzlaşması kabil ola- mıyacağı anlaşıldıktan sonra Başba - kan Metaksas gazetecilere beyanatta bulunmuş ve grevcilerin güttüğü yo- tun iktisadi bir yol değil, bilâkis siya- si bir yol olduğunu söylemiştir. | Metaksas hükümetin intizamı yeri- ne getirmesinin muhakkak olduğunu, bundan sonra grevi ancak müstahak olacaklarm yapabileceğini ve umumi intizamı, ve âsayişi bozmak istiyenle| rin dağıtılacağını de ilâve etmiştir. Gece saat ikide Selânikteki ordu | ki ndanı şehirde sükünetin iade &- dildiğini Başbakan Metaksasa telgraf | nılmaktadır. la bildirmiştir. , TArkası 10 uncuda? Kanlı çarpışmalara sahne olan Selânikten bir manzara İngiliz harp gemileri manevra için Cebeliftarikte toplanıyorlar Ingiliz filosu seyir halinde Cebelitarık, 10. (A.A) — 1 |tiklerinin umumi surette silâhlandı- nıfına mensup 9 Ingiliz torpite muh- | rlmasma mı başlamıyor 7 Her hal- ribi Ingiltereden buraya ( gelmistir.|de Ingiliz amirallığının kararı gös- “Dödney,, büyük deritnotunun pazar |teriyor ki Avrupanm üzerinden #ş- tesi buraya vasıl olacağı sa-|makta olan dalga yeni baştan silâh lanma dalgasıdır. İngiliz posta vapurlarına | MM konacak toplar | İTALYA İNGİLTERE İLE Berlin, 10. (A.A.) — Bahriye ma-| HARBİ GÖZE ALMI bafili, Ingiliz amirallığınm o Cunard GÖRÜNÜYOR ş Lne'e posta vapurlarma Ingiliz dev- leti nam ve hesabıma toplar koyması — Için mezuniyet vermiş olduğuna dair | Akdenizdeki Malyan - İngiliz rekabe- olan haberi heyecanla — karşılamış | tine dair Sphâre' mecmuasından al- lardır. dığımız şayanı dikkat bir yazıyı al- Berliner Tageblatt, diyor ki: tıncı sayfamızda bulacaksınız Aceba bütün Ingiliz. transatlar- İmama aa a Okuyucularımızı sigorta ediyoruz (Sigortaya ait tafellât 11 incide) Halk Partisi ve devlet Teşkilâtı Esasiyede yeni ve mühim değişiklikler Cümhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık devlet- çilik, Iğiklik, inkılâpçılık, devletin vasıflarıdır Dün! Partisi Sekreteri Recep Pekerin An Halkevinde bir İnkılâp dersi ini ve bu derste, teş devletin olarak kanunl lacağını (Arkası 5 incidej kara verdi 7. Hava kurumunun raporu Hava tehlikesini uçaktan başka silâh yenemez! Doğu Afrikasındaki büyük facia gökleri kanatsız mil- letlerin ölüme mahküm olduklarını göstermeğe kâfidir (Yazısı üçüncü sayfanızda) : Fenerbahçe 2 Güneş 1 Fener, senenin en güç galibiyetini dün elde eti eke e Nİ Beykoz - Gülatasaray maçından heyecanlı bir an (Yazısı yedinci sayfamızda |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler