3 Şubat 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

3 Şubat 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e çalışkan iki gazete sa- tıcısının resmini dercediyoruz. Bun- lardan birinin adı Şeref, diğerinin Hüsemeddindir. Bu iki çalışkan ço- cuk, posta gelince hemen AKŞAM gazetelerini alarak okuyuculara da- ğıtıyorlar, Urfada et fatleri Urfa (Akşam) — Son günlerde et flati 20 kuruştan otuz kuruşa fırlamış- tar. Buğday kilosu da beş buçuk kuruş- tan satılmaktadır. Urfaya çok kar yağmış ve Akçaka- le yolundan başka bütün yolları ka- pamıştır, Urfada tarla farelerile mücadele Urfa (Akşam) — İki yıldır Urfa ekinlerine yüzde elli zararı dokunan fare mücadelesine bu yıl çok ehem- miyet verilmektedir. Mücadele kadro ve teşkilâtı genişletilecektir. Urfanm Siverek ve Hilvan kazaları ekinlerini mahveden yabani domuz mücadelesi de devam etmektedir. Gö'cük çocuk esirgeme kurumu heyeti Gölcük (Akşam) — Gölcükte çok kısa bir zaman evvel teşekkül etmiş olan çocuk esirgeme kurumu Senelik toplantısını yapmıştır. İdare heyetine geçenler: Reis Bayan Mefharet Ak- man, kâtip Neşet Ersy, muhasib Ce- M4), âza bayan Selma Targaç, Vedia Ölçen seçilmişlerdir. Yeni idare heyeti başında bulunan çok muhterem ve çalışkan Mefharet Akmanla arkadaş- larına muvaffakıyetler diler ve kendi- lerini tebrik ederiz. Trakyada göçmenlere öküz pulluk dağıtılıyor Biğlabukyaz (Akşam) — Bütün Trak-| yada göçmenlerin müstahsil bir vazi- yete geçebilmeleri için öküz, pulluk ve tarla tevziatı devam etmektedir. Geçen yıl Lüleburgaz kazasına ge lip yerleştirilmiş göçmenlere de son günlerde 119 baş öküz dağıtılmıştır. Pulluk almıyan çifçi göçmen kalmamış gibidir. Bir kaç güne kadar daha beş-| yüz öküz alınarak tek öküz almış göç- mehlere birer tane daha verilecektir. Bir katii 15 sene 20 gün hapse mahküm oldu Çatalcanın Örgülü köyünde beraber yaşamak istediği Emine adındaki ka- dının bu teklifi kabul etmemesinden hiddetlenerek Emineyi bıçakla on ye- rinden vurup öldüren rencber Hasa- nın muhakemesi dün ağır ceza mahke- bitirilmiştir. Muhakeme neti- in on beş sene, yirmi gün apsine ve müsbbeden #mme inden meminuiyetine karar verilmiştir. Kadıköyünde bir tramvay bir arabaya çarptı, araba parçalandı ünde vatman Hamdinin İ tramvay dün Üsküdara yolda önünden gitmekte olan ük arabasına çarpmıştır. araba parçalanmış, tarafı da kırılmıştır. da kimse yaralanmamıştır. Za- bıta kaza otrafında tahkikata başla- mıştır, KADIN BULMACAMIZ Miniş ki b 10 BOLDAN SAĞA: I — Dopdolu (7) 2 — İle muhaffefi (2) Nida (2) L&- hika, edat (2) 3 — Amelebaşı (9) 4 — Maaş, Ücret (5) 5 — Küçük daneli hububat (4) 6 — Dokunduğu yeri acıtan ot (7) Be- yaz (2) 7 — Mısır mabudu (2) Muzaffer (5) 8 — Mamallarda meşhur dağ (3) Mu- zari edatı (2) 9 — Eski Türk cengâveti (5) İla mu halfeti (2) 10 — Müni (3) Tad (6). YUKARDAN AŞAĞI : I — Sıcak suyu az soğutmak (10) 2 — Baş (3) Değnek (3) 3 —PBaşına (A) koyun bal yapsın (2) Tabaka (3) 4 — Avuç içi (3) Rençper, Amele (65) 5 — Geminin tutacağı istikamet (4) Habersiz (5) 6 — Bir erkek ismi (5) İle muhsffefi (2) 7 — İsim (2) Tezarru (5) 8— Şeref (3) 9 — Mebzul değil (3) Beraber (3) 10 — Nota (2) Mukim olma (6) GEÇEN BULMACANIN HALLİ: Soldan sağa; | - Abajur, Toy, 2 « Dana, Aya, 3 - Ayancık, 4 - Nı, Hayal, 5 « Ankaz, Ki, 6 - Daracık, 7 - Kuma, Ölü, 8 - Ar, Artık, 10 - Ayaküstü. Yukardan aşağı: 1 - Adana, Kaya, e ee eşe, darma, 5 - Zaar, 6 - ih, Tas, 7 - Kadı, 8 - Ta, Köklü, 9. Gm 10 - Ya, Li, Üvey. Kolunu cama çarptı, cam damarlarını kesti Saraçhane başında oturan Necati a- dımda bir adam dün gece evde bir ye- mek meselesinden karısile kavga et- meğe başlamıştır. Kavga arasında Ne- cati fazla hiddetlenerek yerinden kalk- mak isterken sağ kolunu pencereye çarpmıştır. Şiddetli çarpma neticesinde camlar parçalanmış ve kırılan camlar Necatinin koluna saplanarak damar- larını kesmiştir. Birkaç damarı birden parçalanan Necati fazla kan zayi etüi- ginden olduğu yere düşüp bayılmıştır, Hüdiseye polis el koymuş, yaralı Necati ifade veremiyecek bir halde hastaneye kaldırılmıştır, Para meselesinden kavga Tahtakâlede Kundakçı haninda Mustafa ve Ramazan âdlarında iki kişi dün bir para meselesinden kav- ga etmişlerdir. Kavgada Ramazan bir demirle Mustafanın Kafasına vu- rarâk ağır surette yaralamıştır. Va- kaya polis el koymuş, yaralı hastane. ye kaldırılmıştır. Zabıta Ramazanı yakalıyarak tahkikata başlamıştır. Son 10 sene içinde sinema ve İSTERSE Baş rollerde: ADOLF VOHLBRUK - LİL DAGOVER Numaralı biletler şimdiden satılmaktadır. 1- 9. BU HAFTA AZAK sinemasında WPELJİZ SİNEMASI Arzuyu umumi üzerine POLA NEGRİ'nin Şaheseri olan MOSKOVA ŞANGHAY Filmi bir kaç gün daha gösterile- cektir, Görmeyenler ve tekrar görmek istiyenler için SON FIRSAT T: Tatlı belâ A: DANİELLE DARRİEUX ve N 4 Venedik Şarkısı I OGÜSTAV FRÖHLİCH KERMES FİLMİ 40 gün 40 gece şenlikleri münasebe- üle Kızılay (o tarafından tertip edilen Kermes ve beynelmilel bebek sergisi smz tamamen Türkçe sözlü olarak filme alın- miştir. Önümüzdeki çarşamba O akşa- mından itibaren bu filmin şehrimiz sine- malarında gösterilmesine başlanacaktır. Konser ve konferans Şişli Halkevinden: Şubatın 5 ci cuma günü akşamı sa- «t 2i de Halkevimizde doktor Muzaf- fer Esat tarafından bir konferan ve bayan Müzyyen vo sikadaşlizile Aze- layan kardeşler taraflarından birer de konser verilecektir. Herkes gelebilir. Kadıköy Halkevinden: 5 Şubat 937 cuma ukşamı saat 21 de Evimiz salonunda bay Halit Bayrı ta- rafından (Konyalı âşık Şemi) adlı bir konferans verilecektir. | Konferanstan sonra konser. Davetiye yoktur, herkes gelebilir, Tepebaşı dram kıs- mı bu akşam saat 20,30 da, Şire operet kısımı gün- düz saat 14 de çocuk tiyatrosu Akşam 5. 20,30 da AŞE MEKTEBİ Bu akşam saat 21 de Z0ZO DALMASIN Iştirakile ŞİRİN TEYZE BETHOVEN'”'in güzel eseri 9ncu SENFONİ Bu hafta TÜRK Sinemasında Muzafferane muvaffakiyet kazanmaktadır. Mükemmel musiki, cazip mevzu 250 kişiliki BERLİN OPERA ORKESTRASI, film sanayiinin TEK KEŞFİ, SON İCADI olan CANLI Son keşif üzerine Amerikada yapılabilen YARIN AKŞAM Fransızca nüshası MELEK SİNEMASINDA Ayrıca proğramda: Nefis ve mükemmel bir film DOĞANLA SELMA SARAY sinemasında Eski Hamam Eski Taş! Yarın akşam TAN'da Pek yakında SE-YEK FILM YEGÂNE FİLM CUMA AKŞAMI Hasusi surette Hollivutta müessesemiz nsmına yaptırılan Renkli ve Türkçe nüshası İPEK SİNEMASINDA Ayrıca proğramda; Musiki, aşk ve zevk filmi OLMEYEN MELODİLER ! Meşhur, Viyanalı bestekâr ve çapkın STRAUS'un hakiki gönül maceraları Her iki Film Renkli Olarak DANS KORSANLARI KUKARA A Oynıyanlar : CHARLES COLLİNS VE STEFFİ DUNA Bugün mevsimin 2 p MiLLi Sinema Psi green > ÇAPKIN GENÇ Baş rollerde: DANIELLE DARRIEUX - HENRY GARAT Aşk - Saadet - Neşe saçan büyük operet. Heyecanlı sergüzeşt filmi. BU AKŞAM: SAKARYA sinemasında Fevka'âda bir proğram I — KERMES EĞLENCELERİ: Kınlay tarafından çevrilen ve Kermeste yapılan: Bebekler sergisi, aile kızları tarafından klâsik danslar, Taksim artistlerinin numaralari le bütün eğlenceleri gösteren film, ALÇAKLIK (Fransızca sözlü) 2 — Fena bir iftiranın kurbanları olan 3 kişinin haysiyetlerini iade için çektikleri iztiraplar. Kötü bir dilin yaptığı tesirler... Küçük, şima- nk bir kızın bir aile saadeti üzerinde yaptığı tahribat.. Oynıyanlar: MİRİAM HOPKİNS - MERLE OBERON - JOEL Me CREA Yeni orijinal bir mevzu ! İLÂVETEN: Hatay'ın istiklâline kavuşmasını candan kullulamak ve büyük ATATÜRK'e minnettarlığını arzetmek maksadile pazar günü Beyant meydanında halk tarafından yapılan büyük miting ve tezahürat göslerilecektir. Yerlerinizi evvelden alabilirsiniz. Telefon: 41341 Fiyatlara zam yoktur. Yarın akşam: SARAY sinemasında Şayanı hayret Rus yıldızı NANA'nın kahramanı ANNA ŞSTEEN emsalsiz bir ihtişam ve güzellikte olan en son temsili : BALALAYKA Fransızca sözlü şaheserinin ilk iraesi şerefine BÜYÜK GALA Büyük bir aşk romanı... Rus kadınının ruhu... Rusya... Rusyanın en büyük bale heyetleri ve orkestraları bu film için engeje edilmiştir. Bu filmdeki danslar, lüks ve ihtişam, tuvaletler ve Çıgan şarkıları cidden göz ve kulak için birer bedi ziyalet olacaktır. uzu, Gala suvaresi için biletler evvelden alınabilir. Bu akşam SÜMER sinemasında Komedi Fransez'in büyük artistleri MARİE BELL - MADELEİN RENAUD - MAURİCE ESCANDE tarafından bir sureti fevkalâdede yaratılan MARCEL PREVOST'un filme alınmış meşhur romanı SöZDE KIZLAR filminin ilk büyük iraesidir. Bu filmdeki mükâlemeler bizzat müellif tarafın- dan telif edilmiştir. Büyük bir zekâ ile oynanmış büyük bir monden dramdır. Bu filmde — KRAUSS'un 30 eri kızları ve Ampir'in bale heyetinide iniz. FERAH sinemasınna bu akşam 9 da MUNİR NURETTİN KONSERİ Nefis bir programla İstanbul halkına musiki ziyafeti | İ |

Bu sayıdan diğer sayfalar: