4 Mart 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

4 Mart 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

inde kurulan Beşikt rdikten sonra mı Şerefin şahı yretile birinci plânda yer aldı. Ve Şerefin ölümü onlarda bazı sarsıntılar yaptı. Bununla beraber 0- mr kurduğu esaslar üzerinde yürüyen siyah beyazlılar gene ayni kuvveti mu- hefza ettiler. Hattâ İstanbul ve Tür- kiye şampiyonluğunu kazandılar. El- lerinde mükemmel denecek bir stadla- rı var, Fakat bu stadı da klübüne mer- hüm Şerefin kazandırmış olduğunu Şu- rada kaydetmeden geçemiyeceğiz. İş- te bugün okuyucularımıza siyah be- yazlılarn on birini tanıtıyoruz. Mehmed Ali: 1330 senesinde Selâ- nikte doğdu. Babası bay Hüseyin Hüs- nüdür. yri federe klüplerde oy- Diğiyein sonra Hüsnü on gördü ve & âldı. Az bir zaman B takı- munda oynadıktan sonra birinci takı- ma geçli ve dört sene var ki, birinci ta- kımda oynamaktadır. Bir müddet ©- kuduktan sonra serbes olarak çalışma- ğa başladı ve serbes şekilde çalışmak- tadır. Hüsnü: 1908 senesinde Gönende doğ» du. Babası bay Mehmettir. Balıkesirde rette oynamağa başladı. Muak tebini bitirdikten sonra Balı- rek Beşiktaşa dahil oldu. eref onun üzerinde çok ça- Birinci takım kaptanlığını üzerine Müli takım ile Prag kampına işti- Ve ondan sonra birçok defa inde oynadı. Beşiktaş umumi nda bulundu. Hüsnüye birin: ocukları bir ağabey hattâ bip >slemektedirler. O kendisi- ilrdi. Bugün mili takımın müdafii, ayni zamanda kaptanıdır. Spor hayatı çok temiz geçmiş, emektar İutbolcü hakikaten çok temiz bir spor- cüdür. Onu yalnız Beşiktaşlılar değil bütün spor efkârı umumiyesi öyle ta» nır. Senelerce muallimlik yaptı. Şimdi Ankara beden terbiyesi enstitüsüne de» vam etmektedir ve klübünün maçlarıs na Ankaradan gelmektedir. Faruk: 1913 senesinde İstanbulda doğdu. Babası bay İbrahimdir. İlk klü- bü Kasımpaşadır, Kasımpaşanın bir 58 na İstanbul ikinci küme şampiyonlu- ğunu kazanmasında âmil olanlar ara | sında idi. Bilâhare Beşiktaş klübüne dahil oldu. Bir müddet muavin hate tında oynadı. Şimdiki halde müdafaada oynamaktadır. Yüksek ticaret mekte- binde talebedir. Feyzi: 1911 senesinde İstanbulda doğdu. Babası bay Mehmettir. Futbole Boyacıköyde arkâdaşları arasında baş- ladı. Bir müddet gayri federe klüplerde oynadı. Beşiktaşa dahi oldu. Merhum Şeret onda çok istidad gördü, yüksel» mesine âmil oldu. Seneler varki bi- rinci takımda oynamaktadır. Elektrik şirketinde memurdur. Bundan az bir müddet evvel evlenmiştir. Hakkı: 1910 senesinde İstanbulda doğdu. Babası bay Mehmed Nedimdir. Futbole Beşiktaşta başladı. Askeri lise- ye devam ediyordu. Liseler şampiyona- sına iştirak ederken nazarı dikkati cel- betti, İlk Balkan futbol şampiyonasına iştirak etti; Bulgar mili takımına kar- Ve senelerce Bağ iç oynadı. yar | kım kaptanlığı yaptı. Ankaraya hukuk mektebine gitti oradan klübünün bütün. maçlarına gelmektedir, Şimdi merkos muavin oynamaktadır. Elân talebedir. Fuad: 1332 senesinde İstanbulda doğdu. Babası bay İbrahimdir, İlk kiğ- bü Beşiktaştır, Genç takımlardan ye- tişli. Arasıra birinci takımda yer ali” yordu. Onu muhacim hattında da göre dük, şimdi muavin oynamaktadır. Nü fıs fen mektebinde talebedir. Hayati: 1908 senesinde İstanbulda doğdu. Babası bay Abdurrahmandır. İlk Klübü Beşiktaştır. On bir seneden beri birinci takımda sağ açık oyna maktadır. Milli oyuncularımızdandır. Maliyede memur bulunmaktadır, Ridvan: 1324 senesinde İstanbulda doğdu. Babası bay Cavittir, Futbola « ii Kaleci Mehmed AH da senelerce oynadı. Takım kaptanlı- ğında bulundu. Muailimliği dolayısile Balıkesire nakletmek mecburiyetinde kaldi. Balıkesirde lig maçlarına işti rak etti, Daha bu sene Beşiktaşa dahil oldu. Ancak Son zamanlarda lig maçla,

rında oynamağa başladı. Kendisi elân Bandırmada muallim bulunmaktadır, Nazım: 1910 senesinde İstanbulda doğdu. Babası bay Emindir. Futbole Darüşşefakada talebe iken başladı. Dar rüşşafaka klübünde bulunuyordu. Da- takımda merkez muhacim oynamakta» dır. Belediyede memurdur, Şeref: 1913 senesinde İstanbulda doğ» du. Babası bay Akiftir. Küçük takım- avdet etti, Milli takım oyuncularımı dandır. Mektepte talebe iken mektebi terketmiştir ve boştâdır. Eşref: 1908 senesinde İstanbulda doğ- du. Babası bay Agâhtır, İlk klübü Be- şiktaştır. Seneler var Ki, birinci takım- da sol açık oynamaktadır. Mİlli takım oyuncularımızdandır. Denizyolları idam resinde memurdur. Enver: 1326 senesinde Dramada doğ- | du. Babası bay Şeriftir, Futbole Fatih idmanda başladı. Fatih idman Süley- maniye ile birleştikten sonra Valaya geçti, senelerce birinci takımda oynadı. Bu sene de Vefadan ayrılarak Beşik- taşa geçti. Ve son maçlara iştirak etti, Kendisi serbes olarak çalışmaktadır. Beşiktaş Güneşle bu pazar karşılaşıyorlar B.İ.T.O.K. tan: 24 şubat 1937 çarşamba günü yapıl- ması lâzım gelirken havanın fenalığı Tİ li larda oynarken merhum Şerefin nazarı | dikkatini celbetti, evvelâ birinei takım- | da sol açık oynadı. Ve sonra da 80l İçe geçti. Şerefin ölümünden bir müddet sonra klübünden ayrıldı Fenerbahçe İM Sağ müdafi Faruk dolayısiyle tehir edilen dostluk kupası final maçı 7 mart 1937 pazar günü Gü- duhullye 28 kuruştur. Bu maç için ey- velce dağıtılan davetiye ve klüp bilet- leri muteberdir. B. takımları arasında kupa maçı Beylerbeyi klübü başkanlığından; * Lig maçlarının bitmiş olması dolayi» siyle, Beylerbeyi spor klübü 23 üncü yıldönümünü kutlamak için federe Ye gayri federe kiüplerin B takımları Arasında Beylerbeyi sahasında bir ku» pa maşı tertip etmşitir. kür. İştirak etmek istiyen klüp- zin Beylerbeyi spor klübü baş kanlığına müracaat et i rica olur nur. . Galatasaraylılar cemiyetinden: 20 şubat 937 tarihindeki heyeti umur. miye içtimaımda ekseriyet hasıl olama dığından 6 mart 937 cumartesi günü saat 14,30 da bütün Gi kadaşlarını, üzere mezkür & leri rica olunur. Güneş klübünde konferans Güneş klübünden: 6/3/937 tarihine tesadüf eden önümüzdeki cumarlesi i günü saat 18,30 da bay Bedri Rahmi ta“ rafından (Resim ve ressam) üzerine bir konferan: ve dostlarımızın bu toplantıya kalmalarını dileriz. aa an a Idman şenlikleri hazırlığı Bu sene şehrim pılacak idman şenliklerinin progra ı hazırlamak üzere yakında rhanrif müdürlüğünde bir komisyon çalışmağa başlıyacaktır. Bu seneki iğman şenliklerinin geçen 40 neden daha iyi olması için ekzersislere daha erkenden başlanacaktır, Balıkesirde eşya piyangosu Bahtkesir (Akşam) — Yoksulları gö zetme birliği ile çocuk esirgeme kuru- mu menfaatine tertip edilen eşya pi yangosu, dün Halkevinde büyük bir kas labalık, önünde çekilmiştir. Piyangoda radyo, oda takımı, elbiselik kumaşlar ve saire gibi kıymetli eşya vardı. Piyan» go, her iki kuruma 1500 lira Kadar bir kâr temin etmiştir. mevzuu ecektir. Az& şeref Balıkesir Halkevinde temsil Bahkesir (Akşam) — Halkevi temiz sil kolu tarafından verilen bir müsa merede Pat, Patişon ve Şarlo tipleri muvaffakıyetle canlandırılmış ve a- kışlanmıştır. İ Sağ açık Hayati

Bu sayıdan diğer sayfalar: