8 Nisan 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16

8 Nisan 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KEŞAM HASTALUK Getiriyoruz. Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı, karınca, örümcek ve bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, ara- larına boka FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvaların FAYDA ile tahrib ediniz Bütün yaz bu muzır bhaşarattan kurtulacak ve rahat edecöksi- niz. Bilhassa apartmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, er- zaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, ha- mamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvana- tında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan kene- leri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Tesiri daha az oldüğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak istiyenlerden sakınınız. FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. Hasan marka- sına dikkat, Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Beşik: taş, Eskişehir. — dişlere | Amalik | A emi ! ğ ki . . M. M. Vekâletinden: 332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp Askerliğine karar verilmiş ve daha evvelki doğumlulardan olüp muhtelif söbeplerle henüz Askerliklerini yap- Mmamış olan ihtiyat subay yetişecek kısa hizmetlilerden deniz sınıfına ayrılan- lardan gayrisi ehliyetnameleri dereöelerine göre aşağıda yazılı tarihlerde Asker- liğini yapmağa başlayacaklardır. 936-937 ders yılında lise ve muadili ile daha yüksek mekteplerden mezun olacaklardan lâzmgelen evsafı taşıyanların da yoklamaları yapılarak Askere gönderileceklerdir. Yukarda yazılı şartları taşıyanların sevkedilmek üzere bu tarihlerden evvel bulundukları yerlerdeki Askerlik Şubelerine müracaatları ilân olunur, 1/Mayıs/937 Askeri ehliyetnamesi olmayanlar. 1/Tommuz/937 Orta Askeri ehiliyetnamesi olan. 1/Eylül/937 Tam ehliyetnamesi olan. 1/İkinciteşrin /937 Yüksek Askeri ehliyetnamesi olan. (664) (1965) İstanbul Hayvan Borsasından: Hayvan Borsasının yeni idare heyeti intihabı 14/Nisan/937 tarihire müsadif çarşamba günü saat 10'dan 13'ye kadar Sütlücede mezbaha karşısmda Böfsa binasında yapılacağından, Börsaya kayıtlı abone ve: mübâyaacıların reylerini kullanmak üzere, o gün ve saatte, seçime iştirak etmeleri rica olunur. - (1976) a mr ” Sahibi Necmeddin Umumi neşriyat müdürü: Enis Til v0 Dikine" m Akşam matbaast | vd kt Kamyonlarına haddinden fazla yük atan 8 Nisan 1937 KAMYON SAHİPLERİNE: Piyasada satılan 32x6 ve 32x6 2 lâstikler on katlıdır. Kamyonunuza pe fazla yük attığınızda en kuvvetli lâstiği takmağa dikkat ediniz ve: SEİBERLİNG Fabrikasının sırf bu gibi hizmetler için imal ettiği Lâstiği kullanınız. Hususi X Ekstra Plai ” 12 katlı Bu lâstikler diğerlerine nisbetle '/, SO den fazla dayanabil- dikleri halde fiyat farkı ancak '/,10 dur Birinci mal 32X6 10katlı Tarife fiatı 132.70Lira » ” 32X6 df ” ” ” ” 160.50 ” ” ” 32X6 12 çy Ekstra Plai ” ” 146 ” Netice olarak 32x6 EKSTRA PLAİ LASTİĞİ kullandığınızda 342 1049 1273 1940 çarşamba Ne kadar tasarruf edebileceğinizi yukardaki rakamlar sarih olarak isbat ediyor. Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 30 ARŞİMİDİS MÜESSESESİ Antalya Umumi Nakliyat Türk Anonim Şirketinden: Müessesemizin şimdiye kadar muhterem halktan gördüğü rağbetten kuvvet alarak İstanbul ve Ankara halkına da bir hizmette bulunmak üzere yi. Şehir içi ve civarı nakliyat servisi açmıştır.,, Bu şube gerek şehir dahilinde gerek civar yazlık köylere yapılacak ev eşyası naklini ve ambalajları kendi vasıtalarile şirketin şiarı olan CİDDİYET İNTİZAM EMNİYET ile ve ucuz fiatla yapacaktır. Müracaat yeri: İstanbul için, Sirkeci Ankara caddesi No. 26, 28 Telefon: 24220 Santral Ankara için: Yeğen Bey caddesi, Antalya Nakliyat Şirketi Şubesi Telefon: 1821 ADEMİ iKTiDAR ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI HORMOBİ Tabletleri MB Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin ) Galata İSTANBUL Istanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 'D.No, Semti ve mahallesi Sokağı Emlâk No. Girisi ve hissesi Hisseye göre muhammen K. Yedikule Fatih Sultan Mehmet. Desmirhane caddesi E.105Y.103 120 metre hane arsası (200 Açikart- Ortaköy Karanfil E.4Y,8 Hanenin 1/4 his, 60 Büyükada Maden E; Ayanikola N E. 50 > 5244 metre çamlık 5250 X: Yılmaz Türk Y.56 Aksaray Kâtip Kasım E. Yalı Y. Kâtip çeşmesi E. 16 . 166 metre arsa 1000 ve Yenikapı Kumsal Y.32 Eminönü Ahi Çelebi Yemiş iskelesi E.9Y.7 Üstündeodaları olan 1630 kâğir dükkünün 1047/ 1920 his, Böoynelköy Fırın E. ve Y.8 Bahçeli ahşap hanenin 300 Açıkart- 4/5 his, tırma Büyükdere Büyükdere E. 322-324 Y. 312 : Dükkânı olan ahşap - 1030 Kapalı câddesi Mahallen: 307-309 Tane vö bahçenin 1/4 his. zarf Ortaköy Köyiçi Portakal oğlu E. 24 Y. 99 | Ahşap hanenin 2/4 hi, 110 Açıkart- Z tırma Üsküdar Altuni Zade Mütevelli çeşmesi 10. 918 metre arsa 190 » Bebek: Alipaşa E. Yenimahalle Y, Bebekbağı E. 24-44 760 metre arsanın 1/3 his, 60 », Kınahada Aziziye Karanfil E22Y.5 215.25 metfe arsanın 30 » 3/10 his. Burgazada Hacı Balaş E.9Y.7No: taj: 13 Hanenin 14/940 nis, (© 200 Üsküdar Aşçıbaşı ÇE Camii şerif E. ve Y, 4345 İki dükkân ârsaları 50 X. İnadiye camii ve Mahâllen: o ran 3/20 his, r Mehmet, çavuş 4143-45 ve 13 Yukarıda evsafı yanlı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 21/4/937 tarihine düşen saat 14 dedir. Salış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. tırma , Kapalı

Bu sayıdan diğer sayfalar: