29 Temmuz 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

29 Temmuz 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Çin de Japonyaya bir ültimatom verdi 48 saat içinde Hapei'nin tahliyesini istiyor - * Çinlilerin mühim bir muvaffakiyet...
 Trakyada büyük manevralar ve geçid resmi yapılacak Manevralarda ecnebi erkânıharbiye heyetleri, Ataşemiliterler bulunacak...
 Bir Hollanda tayyaresi düştü, 15 kişi öldü Brüksel 28 (AA.) — Bir Hollanda tayyaresi sukut etmiş, dördü tayyare mürettebatı
 Kumkapı sahillerinin, İstanbulun ep pis yerlerinden biri olduğunâ dair bundan bir müddet evvel belediyenin dikkat şuzarını
 NDikkatler:ı: Bu ne istiğnal Türkofis, gayet isabetli bir - fikri ileri sürmüştü: Her mıntaka kendi istihsal etliği ve dahili
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1937 AKŞAM'ın Küçük İlânlarını Mutlaka Okuyunuz! İ KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ Pazar, Salı ve Perşembe günleri çıkar. kanli il mlm - —— —— —— ————— Sene 19 — No, 6746 — Fiati her yerde 5 kuruş PERŞEMBE 29 Temmuz 1937 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) — ma — man — ; T üvü Çin de Japo rakyada büyük manevralar | Çin de Japonyaya bi .. | z . ili yanılacak ir ültimatom verdi ve geç z y 48 saat içinde Hapei'nin amy moya rapin v . Manevralarda ecnebi erkânıharbiye o (tahliyesini istiyor i vü Çinlilerin mühim bir muvaffakiyet kazandıkları ve heyetleri, Ataşemiliterler bulunacak) Japon sağ cenahım tebdil etikleri aberi üzerine ATA e ELİZ GK, sik Kem el Yİ Şanghay'da nümayişler yapıldı İcra Vekilleri Heyeti, Âli askeri Şura azaları, İkinci, Üçüncü Şanghay 28(A.A.) —Çin ordu müfettişleri, daha birçok zevat ve matbuat gazetelerine nazaran gene- Harb resmen heyeti manevraları takib edecektir ral Sung-Che-Yuan, mareşal Trakyada. yapılacak büyük - askeri n Şang-Kai-Şek'in emri üzerine başlıyor mu? manevranıt hasırlıklârı ilerlemektes £ ; Japonlara bir ültimatom ve- m dir. Manevrayi idare edecek ordu ka (|| —— rerek Hopei'yi tahliye etme- | | Japon Başvekili “Ağır rargühundan aldığımız son malümata *” — siğii leri için:48 saat mühlet ver- i göre Müreşal Fevzi Çakmağın nezire. ç yim tir . karâr ei zamanı ti altında yapılacak olan birinci ui » N gel manevrası Tekirdağ vilâyetinin Saray ai 29 uncu ordu, dokuz Çin: geldi,, diy kazasında olacaktır. — — tayyaresinin yardımile Şarki Nankin 28 — Japon ültimate- Manevra kumandanı birinci ordu Sö Hopei muhtar kükümetinin munun röddi üzerine sulh müza- müfettişi Orgeneral Pah merkezi olan Toungtcheow'- kereleri kesilmiştir. Sulh ümidleri baş hakem Korgeneral Sali! bi i: iştü zalmakladır. Vaziyet ü kırmızı târaf kumandanı Korgeneral G —— > se 'aziyet çok gergin- Nafiz Gürman, mavi taraf kumanda inlilerin bir muvai yeti ” > yer nı Korgeneral Sabit Noyandır. Şanghay 28 — 20 uncu Çin ordumu- |, | sapar ssl gole hell geo Manevraya bazı ecnebi erkânı har- Da Tensüp kıtalar Yangevun yakınım. İN e seğmiie seli olmehieni biye heyetleri ve bütün ataşe müliler- da Peihe nehri üzerinde Tiyençin - Po- rap Ge ole ii ler davet edilmiştir. Bunlara genel an demiryolu köprüsünü işgal etmiş- İmer ye ik kle > yeli kurmay ikinci başkanı Korgeneral A- lerdir. Diğer Çin kıtaları Paotingfou'- ik ie sss Peyas e. am Gündüz relakat edecektir. Erkâ- KE e a AİR ” Di nı harbiye heyetlerinin mihmandarlı- ” | den sonra Langfanga 10 kilometre me- ğını Tümgenerel Veysel, atâşe militer- |, safede bulunan Antse'ye varmış ve Ja- Şanghay 28 (A-A.) — Siyasi lerin mihmandarlığını Tümgeneral & pon sağ cenahını tehdid etmeğe baş- mahafil, sulh ihtimallerinin git- Mustafa Sabri yapacaktır. | Jamıştır. gide azalmakta olduğu mütalda- Ecnebi erkânı harbiye - heyetleri ve Pekin - Hankeou hattı son derece sındadır. Çin efkân umumiyesi, staşemililerler 18 ağustos günü sant tahkim edilmiştir. İçlerinde tayyarele- çıkacak bir harbi karşılamağa har Y7 de: İstanbuldan İzmir vapu- > İ Te karşı kullanilan toplar -bulunan arlanmaktadır ve Nankinin azim- ruğa binerek Tekirdağına gidecekler zırhli trenler mütemadiyen dolaşıyor- | | #ârane hattı hareketini tasvib et. ve 22 ağustos akşamına kadar manev- lar, Paotingfou'ya 27 Çin tayyâresi mektedir. ra sahasinda kalarak hârekâli tekip «İğ gelmiştir. Şanghay 28 (A:A.) — Central &ttikten sorira 28 ağustos sabakı'İs- İğ - Şanghay 28 — Şimali Çinde şiddetli | | News Çin ajansının bildirdiğine tanbula döneceklerdir. muharebeler oluyor. Çinlilerin Peki- | İl göre, Tientsin önünde Takow da Manevraya İcra Vekilleri Heyeti ve . nin şimalindeki Chaoki Achuan tay. saat 20 de, Takou'nun şimalinde Büyük Millet Meclisinden bir heyet i- | yare meydanını işgal ettikleri, Lang- | İ bulunan Japonlar ile cenubunda — 1e Âli Askeri'Şura âzaları, ikinci ve ü- © fang'dada bir muvaffakıyet kazandık- bulunan Çinliler arasında bir çüncü ordu müfellişleri, Trakya u- 7 ları haber verilmektedir. Bu haberler muharebeye başlanmıştır. g mum müfettişi, İstanbul, Ankara ” İ (Devamı 4 üncü sahifede) mk Ki Matbuat heyeti davet ie ei a e ile li Şi 5 ( ovüzüi 4 üncü sahifede) yare filosu uçarken, ortada motörlü vesaitle asker nakli, aşağıda piyade hücumu | K . .. k b : h i mme t I e | Bir Hollanda tayyaresi düştü, Yazan: Bürhan Cahid — ü Ç u I Fr İ i 15 kişi öldü z İ Herkes tarafından zevkle takib edilecek çok kuvvetli vü Brüksel 28 (A.A.) — Bir Hollanda se sök ükli bö / labilir 9 tayyaresi sukut etmiş, dördü tayyare çok meraklı bir eser le“ netler yap I . ji idrestehati olmak üzere 10 kişl'öi Cumartesi gününden itibaren neşrine başlıyoruz | müştür. Kazanın vukuu sureti hakkın- 4 gi . . | daki tahkikat, gayet güç olacaktır. Zi- Kumkapı sahilleri temizlendi, | v tryarınn bütün üamı yanmış Sergi - Mektep. j e ir, | “Allah razı olsun ,, diyor & halk ” | kiye Kumkapı sahillerinin, İstanbulun ep mü i | MDikkatlor: nam” is yerleririden biri olduğuna dair bun- | — revir miğde öve belediyenin df- Bu ne istiğna! care kat zuzarını çekmiş idik. yeme bandi © Bu neşriyatımızı nazarı dikkate alan Türkofis, gayet isaböt bir ” fikri vali ve belediye reis vekili B. Şükrü, ileri sürmüştü: Her mıntaka kendi Ban Kumkapı sahillerini bizzat gezerek va- istihsal ettiği ve dahili piyasada sü- ag ziyeti tedkik etmiş ve o yerlerin temiz rülebilecek malları, Ticaret odaları, liği için esaslı tedbirler almıştır. baldiyeler Büğılülile pözüleleriğ Ula e gar Dün Kumkapı sahillerinde alınan edecek; memleketin muhtelif yerle- ecek- temizlik tedbirlerinin ne netice verdi- Tindeki müşteriler de bunların evsaf ğini anlamak için o târafları gezen ve şeraitini öğrenerek i K i perakende ha- sr yü Marian linde bile kolaylıkla sipariş verebile- isg bit iikten hayrette kalmıştır. Sahil, bütün ci ke Gk ee ğa ; : » zluk, hem fazla sü- efliğe ye zle om ağa gün rüm temin edecek... | tini tehdid ederi fenâ kokulard e Bu hayırla teşebbüse hizmet edebil. kalmamıştır. Bu netice, azim ye him- mek için, gazetemizde günlerce bele- huri Kumkapı halkı da muharririmize diyelerin, ticaret odalarının dikkafi- retile demiştir ki: ni celbeltik ve binlerce nüshamiz yur- st08/, metle neler yapılacağını gösterir. dun her tarafına yayıldı. Ne dersiniz; a — Allah sizden razı olsun. Neşriya- Ankara müstesna olmak üzere, hiç tınızın büyük faidesi görüldü. Beledi- bir yerden alâka uyanmasın! a ye memurları derhal buraya geldiler, «Malını çok satabilmek için beda- a sahillere çöp atılmasını yasak ettiler, va ilân koyacağız!» teklifine de cevap mevcud pislikleri de kaldırdılar, Artık | gelmezse, varın artık Kıyas edi bu belâdan kurtulduk. Şimdi beledi. ,4,, | de | LAS yaz edin. eleri, yiden bir eanuz dahık Yar: Şu âçık Eskiden çöpten geçilemiyen bu sahiller) Reklâma ki, ticaret erbabı, dünyanın bi a vi imdi böyle temizdir her yerinde avuç dol 2 gördüğünüz lâğımların üstleri de kâ- ş v y ç dokusu, para serfe- — Serginin bu sene de Galatasara; rünasip 4 K sene y mektebinde mi veaği İ patılsa... faal vali ve belediye reis vekilimizin-| diyor... Belediyeler, biçaret o müş! a “> i Kumkapı halkının bu . dileğini de | dikkat nazarına arzederiz, yumaıyalım! TK İl — Demek ki hâlâ yerli malı carek İ ANKARA. yı ın ne olduğunu öğrenmiyenler vari. İsem >

Bu sayıdan diğer sayfalar: