17 Ağustos 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

17 Ağustos 1939 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Carole Lombard filim çevirmekten vaz geçiyor Bundan sonra bütün vaktini evine, kocası Clark Gableyi mesud etmeğe hasredecek Carole Lombard Hollivutun meşhur yıldızlarından Clark Gable ile Carole Lombard geçen- de evlenmişlerdi. Amerikadan gelen haberlere göre Carole Lombard ya- kında filim çevirmekten vaz geçecek, bütün .vaktını evine hasredecektir. Artist kendisile görüşen bir gazeteciye demiştir ki «— Bundan evvel William Powel #le evlenmiştim, Willlam iyi bir adam- dır. İlk zamanlar çok iyi geçindik. Fa- kat bir müddet sonra aramızda ihti. laflar, münakaşalar baş gösterdi. Bu- nun üzerine ayrılmağa ve dost kâlma- ğa karar verdik. William iyi bir Insan olduğu halde neden geçinemedik?.. Bunun sebebi ikimizin de çalışmaklığımızdır. Hem de nasıl çalışmak?... Bütün gün insanı müthiş surette yoran, sinirleri bozan bir çalışma... Akşam eve yorgun argın İ geliyoruz. Hiç birimiz de biribirimize kompliman yapacak hal yok. Sonra Wullam Powel iyi bir adam olmakla beraber biraz titizdir. Herşeyin yerli yerinde olmasını ister. Halbuki hiz- metçi ne kadar olsa buna itina edemi- yor. Bu yüzden aramızda münakaşalar oluyordu. İkimiz de yorgun, ikimiz de sinirli oldüğumuzdan münakaşayı kı- sa kesemiyorduk, İşte bu hal ayrık maklığımıza sebep oldu. Clark Gable İle uzun müddet bera» ber gezdik, biribirimizin mizacını ted- kik ettik. Çok iyi anlaştık. Fakat emi- nim ki, İkimiz de çalışmakta devam | edersek onunla da aramızda müna- | kaşalar başlıyacak. Bunun için ben si- Malatya (Akşam) — Mıntakada güreş seçimleri yapılmış, Pıratspor gü- nema hâyalından çekilmeğe, evimle meşgul olmağa karar verdim. Clark tabii mesleğine devam edecektir.» reşçileri mıntaka şampiyonu ilân edilmişlerdir. Yukarıda klüp büşkanile be- raber Fıra spor güreşçilerini görüyorsunuz, Amerika gazeteleri Carole Lombard- ım bu kararını haber verirken artis- tin ayni zamanda anne olmak istedi. gini de kaydedi Carole, sinema» d kilince artık ismini de bi e bayan Gab olacaktır. | bu kararını r an tatbik r Fakat ya- ilim İaaliy casile bir Avru yahati yapmak istiyor. Bu seyahatten | döndükten sonra yalnız ©vile değil bahçesile de fazla meşgul olacaktır. | Artist bahçe meraklısıdır. Evinin bah- çesinde bir çok nadide ağaçlar, çiçek. | ler vardır. Diğer taraftan garip bir haber veri- Uyor: Clark Gable'nin evlenmesine bir« çok genç kızlar kızmışlar... Amerika- | da tanınmış sinema yıldızlarının bir. | çok peresteşkârları vardır. Genç kız- lar içinde Clark Gableyi beğenenler pek çoktu. Bunlar artistin evlenmesi üzerine küplere binmişler. Bu hiddete sebep Clark'ın evlenmesinden ziyade | dul bir kadınla evleni ir. Bunlar diyorlar ki: «Ortada bu kadar genç kız var, Bunlar dururken bir dul ile evlenmesi mânasızdır.» Genç kızlar buna k şu var ki, Hollivui iJön pi ye rin çoğu dul ar erie evleniyorlar; Son seneler zarfında 37 genç &rtist | evlenmiştir. Bunlardan yirmi altısı dul kadınla, on biri genç kızla evlen- miştir .Daha geçende Tyrone Power, Arna Bella ile evlendi. Anna Bella Jean Murat'nın eski ısıdır. Hattâ pek güzel de değildir. Fakat ince ve sevimlidir. Bu halile, Holivutun dön Juanı olan Tyrone'yi teshir etmiştir. Halbuki Clark Gable, Tyrone'ye nis- betle hem daha yaşlıdır, hem de ken- disi de duldur. Clark ilk karnsmdan geçen sene ayrılmış, ondan sonra Ca- role ile evlenmiştir. ilirler, fak İzmir fuarı pazar günü Ticare Vekilinin bir nutkiyle açılacak Açılma töreninde bazı Vekiller, mebuslar ve 7 ecnebi Devlet sefiri bulunacaklar İzmir fuarında suni gölden bir köşe İzmir 16 (Akşam) — İzmir Fuarı- nm açılmasına dört gün kaldı. Fuar sahası, halkın ziyaretine kapatıldı. İçeri yalnız işçiler, dekoratör, mühen- dis ve bir de ekspozanlar birukılıyor. İzmir şehri, Fuar için gelenlerle şim- diden kalabalıklaşmıştır. Otel, 16- kanta ve gazinolarda müşteri kala- balığı göze çarpıyor. Devlet Demir- yollarının trenleri, Türkiyenin her tarafından İzmire Fuarda teşhir edi- lecek eşya, emtia taşımakta, gelen memurlar, temin edilen işçiler, Fuar eşya ve emtlasını Fuar sahasındaki | paviyonlara yerleştiriyor ve durma- | dan çalışıyorlar. Fuar sahası, şimdi yuvasını andırmaktadır. karınca J B. Cezmi Er açılma me programma 20 ağustos pazar günü ire saat Fu 18 de açılacaktır. Açilma merasimin- de Vekillerimizden bir kısmının, me- buslarımızın ve Fuara iştirak eden yedi ecnebi Devlet sefirlerinin bulu- nacakları öğrenilmiştir. Ticaret Ve- kili B, Cezmi Erçin, Ankaradan İs- tanbula geçecek, Fuar pazar günü | açılacağı için Devlet Denizyolları ida- resince yalnız bir defaya mahsus ol mak üzere cumartesi günü İstanbul- dan kalkacak Ege vapuruna binecek ve pazar günü İzmire gelecek, mera- simle istikbal edilecektir. Bu vapur- Ja, İzmir Fuarının açılma merâsimin- de bulunacak bir çok zevatın ve se- firlerin de gelecekler! haber alınmış- tır. | yetimize aid olacaktır. Fuarın açılma merasimine 9 Ey- lâl kapısı önünde muzikanın çalacağı İstiklâl omarşile başlanacak, sonra Belediye ve Fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz bir nutuk irad ederek İz- mir Fuarının enternasyonal karak- terini iktisab edinciye kadar geçen safhaları, üç yıl içinde tamamlanan Kültürpark için Devletten görülen yardıniları anlatacak, Fuara birer paviyon inşası $ iştirak eden ecnebi devletlere »kkür gelecek yıllarda Fuarın Akde ederek teker nül ede Ticaret VekiM, 21 ağustosta İl borsasında üzüm piya 1 ve o gün Mani rTamında bulunaca! ce Manisada şereflerine bir 2i verilecektir. B. Cezmi Erçin tüccar ve müstahsillerle ayr görüşmeler yaparak dilek ve ihti larını öğrenecektir. Bu gör daha ziyade bu seneki ihracat ecnebi dekoratör ir Fuar uarlardan üs- m, rlar. Çal Ü linda bulamluğı söylenen define hikâyesi Ahmedden 40 lira dolandırmak suçile adliyey3 verilen Muzaffer İle larında bulunduğu iddia edilen bir define burada günün mevzuu halini almıştır. Bundan iki gün evvel Mu- | zaffer ve Halli adlarında İki kişi, Ah. ! İzmir (Akşam) — Çal kazası dağ i med Çallımın bir mikdar parasını do- landırmak suçundan zabıtaca tutul- muş, adliyeye overilmişlerdi. Ahmed Çallının şikâyetine göre suçlular, Çal kazası dahilinde bir dağda bulu- nan bir defineyi çıkarmak için mas- raf yapacaklarını iddia ederek ken- disinden 40 lira almışlar, işe esraren- giz bir mahiyet vererek büyü ve üfü- rükçülük yapacaklarını da ilâve et- mişlermiş. Muzaffer ve Halil, dolan- dırıcılık, büyücülük ve üfürükçülük meselelerini inkâr ederek vakayı şöy- le anlatmaktadırlar; — Mimi mücadelede Çal havalisin- de Necib adında bir çete reisi vardı. Maiyetinde 200 süvari ile dolaşan çe- te relsine bir çok köylerden, hattâ kazalardan heybeler dolusu altın, gümüş para vesair kıymetli eşya gel mekte idi. O vakit toplanan bu parâ- ları nakletmek çok güçleşmişti. Bir l İ mak lâzımdı, bunun için masraf y Halil ne diyorlar ? gün Necib, bizi çağırdı; ze itimadım var. Bu paraları, beraber bir yere gömelim. Güzel bir yer intihab edin, İleride kolayca bu- lacağımız bir yer olsun, dedi. Biz de bir yer bulduk ve gösterdik. Gece ya rısı, herkes uykuda iken çete reisi ile berâber üç gaz tenekesi tutan para ları, açtığımız üç çukura gömdük. İki tenekesi altın, bir tenekesi gümüş ve nikeldi, Aradan zaman geçti, Ne- cib öldü. Bu define orada gömülü kaldı. Ahmed Çallı, çete reisi Necibin akrabasıdır. Paraiarın ona şid olması lâzımdır. Bunu kendisine anlattık. Bu paraları bulup çıkarmağı teklif ettik, Kabul etti, Fakat bunu çıkar- mak için Çala gitmek, araştirma yap- Kendisini do şılık bi pılacağı tabii dırmadık, zaruri mas mikdar para aldık nfa kı bu görme. Müddeiumumnilik, hadisenin şekline göre ortada bir salâ İ miş, defineden İzmir deftardarlığım haberdar etmeği muvafik görmüş tür,

Bu sayıdan diğer sayfalar: