25 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

25 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmidördüncü Yıl No. 6124 CUMA 25 Kânunusani 1935 üzüm Fiatlerini mek Için Neler Yapmalıdır? Bu Iş üzerinde Düşündük- Türkofise Bildirdiler. Ta- | Gbyledikleri ökonomi Bakanlığına Bildirildi. Söyle Satıcı ve Alıcı Tacirler, lerini tirlerin İzmir'de üzüm ve İncir fi | atlerinin saman zâman düşü | Tülmek istendiği görülmüştür. Bu yüzden müstahsilia ııaı_nıııg. | — tararlar pek bnyukını.'lwıı?ııı flatlerini düşürmek 1mes'elesin | den doğan münakaşaların haf | falarca gazele sütünlarında de- | Yam ettiğini henüz onutmadık. | Ökonoml Bakanlığı, ba dü | Tum karşısında - tedbir alınma # muvafık gördüğünden #züm ve İncir satıcılarının badi yeri e Juna alınıp alına “'!:::ıl"h:n:ıdı tetkiktere düşürenlerin yalız küçük ser: | mayeli bazı tacirler - olduğunu söyliyerek üzüm ve iacir mu gnvassllığı ve İhracatçılığı yap mak içie ebemmiyetli bir ser Düşürme- Türkof is: hazırlanacak nizam- nameye konulmak üzere muh telif kimşelerin de mütalezla Tni almış ve Ökonomi Bakan: hığına bildirmiştir. Soğuk ve Yağış Ne Vaziyelte? Bazı h—ıîe.ı'e: Kar, Bazı Yerle- re de Yağmur Düştü. Ankars, 23 (ALA) — Zirast Roma Andlaşması Fransa -- İtalya; Bulgar'ları Ro- ma Andlaşmasına Girmiye Davet Etmişlerdir. Uzak Şarkta Harb Başladı Japonlar, Icabında Çin Seddini De Geçecekler. Son Harbde Çin_:Iiler Çok Zayiat Verdiler ve Mağlüb Oldular. Namzetleri Kimlerdir? —a e ma— | İstanbol, 24 (Hasusi) — Saylav seçiminin ne gün baş: hyacağı henüz kat'i sürette tesbit edilmemiştir. V veya 8 Şubatta başlıyaceğı söylenmek tedir Saylav namzetlerinin de seçimden bir gün evel ilân edilecekleri tahmin olunmak: itadtt, Saylav namazetleri artasında bolmcacakları söylenenler şun- xar Ka lardır: General Şükrü Nahli, Gene. ral Zeki, Könm Nami, orta tedrlent umum müdürü Hasan ÂH, musrif müfettişlerinden Reşat — Şemsittin, — İnhisarlar gmam müdürü Büsmü, mu barrir Bay İsmall Müştak, mu- barrir Bay Ercüment Ekrem, Lstavbul müddelamumisl Bay Kenan, birinci umumi müfet: Silâhli Japon geneleri | Birişilmeslni ve bunların hsiz Slmoları — Jâzimgelen — vasıfler hakkında bir nizamsame n timi Türkoflsten — mulalen s0> Tülmuştü. Türkofis İzmir vu- besi — müdürlağü, — bakanlığın buyrultusu üzerine ticaret odası Ve İzmir'in tanınmış Üzüm Ve Bakanlığı meteoroloji — enetitü. sünden aldığımız malümata göre ton Zd esat İçinde hava: Yurdun Trakya, Eğe ve orta Anadolunun Konya, Sıvas çev. relerinden maada yerleri ve Ka radeniz kıyılarının batı — taralı yağışlı geçmiştir. Yağış orta İ tiş Bay Hilmi, Bay Cevdet Kerlm, Devlet şürası nafıa dalreel başkamı Bay Ali Rıza, Bay Hüsrev Sami, Bayan İffet Halim Oruz, cski Tahran bü yük elçisi Bay Hüsrev, Başba Hanlık miwamelât umum mü- dörü —Bay Ecırullab, Bay Ümlle tardı için Dalren, 24 (A.A) — Dün Johol'da Japon ve Çia kuvvet leri arannda — müsedemeler ol muştur. Japon sekeri makamma tından bildirildiğine göre, Çin kuvvetlerinin Johol'dan tama aekeri hareket başlamıştır. fina geçecekleri — bildirilmek- tedir. Tokyo, 24 (A.A) — Haknis tan civarımnda dün yapılen çar- pışmalarda bir Japon askerl ölmüş ve dört Japon sekerl de yaralanmıştır. Çin generali Şung Şeh Yuvan'ın küvvetlerine, ağır İtcir tacirlerile görüşmün, Mü: falealarımı almıştır. Bize verilen malümata göre, Bazı satıcı ve İhracatçılar vasıf- landırma hali hakkındaki mü Ökonomi Bakam Bay Celâl Bayar maye konmasının miecburi ta talmasını — bu yapılmazan fiat düşürmenin önüne geçilebileceği Anadoluda ker, diğer yerlerde yağınır — şeklindedir. Cenubi Anadolu ile doğu — Anadolusu ve Karadeniz kıyılarının doğu kısmı umuümiyetle bulutla geç Ayni mahafilde Çin kuvvet. lerinin Çin seddinla ön tara- n Eski Başvekil Tarassud Altında zaylat — verdirilmiş ve bu kuv- — Sonu 6 1mcı enhifede — Mustafa Mecdi. mütaleasında bulunmuşlardır. —x — —e Amerika'nın Tayyare Sa- yısı 4000 Mi Olacakmış? Bazı Adalarda Tn-yyareler _lç_in Iniş Merkezleri Istenmektedir. ileslarinde, — üzüm fistlerini miştir. Yağış en fazla 17 mill: metre olarak Muğlada — ölçül- müştür. Diğer yerlerde yağış 2 ile 8 milimetre arasındadır. Hava, orta Anadoluda düne na zaran iki derece daha soğumuş tur. Diğer yerlerde iki üç de- Tece etrafında 1sımmıştır. Bu gece en düşük suhunetler sefi: tin altında Sıvasta 21, — Btsa- rüm'da 16, Kastamoni'de 15, Korsta 14, Ankara'da 11 de- rtecedir. B yöksek suhünetler tıfırın üstünde Adana'da 17, Antalya'da 16, Dörtyol'da 15 derecedir. Bugün öğleden sonta Ankara'da sübünet sifirin al- tıada 4 derece idi. Rüsgârın saniyode sür'ati bir metredir. Bugün Ulı;sevinde Konferans Var.. Bir Tayyate sergiti: üzere bir merkez yapmasını S- Yrsata het aa Te hatediğini İfşa etmistlir. SÜt hayacılık komleyonu Pana- Syanson — | Perlkan hava şirketinin bava Babriye — noziri B;ıık'ıılrdn İzmir Ülmsevinde ve ıluıı-"ı’ıııieı bahrimobit sahil- [ııgız:ılueı b,;::îçîlnl mes'ele- İ| rilmekte elafi — döğüm eli t im) geçe- | de bunü — İstet Khi iş ı.km' Hnıtö .ıı(?ı: )(ıl!mık nin tetkik edilmekte oldoğuD? konferanslarının beşincisi Seeplete Köba | söylemiştir. Şirketler Midrsy | de bugün saat — onbeşte e k LAT adasında da bir merkez ite- | Ulusevi salonunda veri- —— y BaŞbukan Ve | maklerdir. Diğer taraftan :':'; lecektir. Avukat — Bay ” R ğ »i hava komisyonu ıl. ;' o ol İ| Mustafa Münir tarafından K n Te e : ııııy Receb Peke l çavın :erlle::k m::.'.mım(cı:: feransı ) 2üm- ı'lgünlerde Tekrar yermiştir. hüriyel) tir. T | Stanbul'a Gidecekler. — jJkinci Seçmenler Bu çok değerli kon: Ankara, 24(Husasi) — Bat Saylav - seçim tefilş MYT:İ feransı dinlemelerini sa- (_:i;'ı gşmnıılkı::;lhxîlııh;: | İzctir'de ik'"ıdrmw:::hu. yın İzmir'li hemşehrile. $ #aylavı 'ı:“ltmh Poker bo: | ilen 4:.3-'1:“ :,nı..aıuiıı rimize taysiye ederir. B Bünlerde lstanbul'a gide- | Tarıbi b D sektergir, S gederait'a Bulgaristan'da Tevkitat Var! Gizli Diktatör Kışlaya Nakledildi. Ya- Sofya, 23 (A.A) — Hususi kaynaklardan bildirildiğine göre yeni kabine asker partlden kral taraftarlarının bir galebesi ola —. rak telâkki edilmektedir. Gizli diktatör Jemile maraf olan ml- ralay Valçef mevktini teamamen kaybetmiştir. Dün evi geve polls Zelzele Felâketzedeleri- ne Evler Yaptırılıyor.. Sağlık ve Soysal Yardım Bakanı Dr. Bay Refik Tedkiklerini Bitirdi.. İstanbol, 24 — (Hususi) — Marmara denizindeki adalarda Döktor Bay Refik mıdtakasındaki darumu yakın- dan görmek Züzere bizzat tet. kike giden sağlık ve soysal yardım(Sıhhat ve İçtlmni Maa- venet) Bakamı Dr. Bay Refik tetkikini — bitirmiş ve buraya gelmiş, buradan da — Ankara'ya gitmiştir. Toplanacak olan ba: Fkablar 'heyetinde zelzele felâ »keti ve felâketzedelerin duru Şmu hakkında İzahat verecektir. — Hükümet tarafından zelzele Tmıntakemoda zelzeleden — yıkıl- mıyacak şekilde, tek katlı ola |örsk İaşa — ettirilmesi kararlaş tırılan evlerin inşannu başlan miştir, EZelzele — felâketzedeleri bökümetlmizin gösterdiği yük sek şelfkat ve yardımlardan çok — mütehhassle — ve minmnet. tardırlar, e— Kapıdeğ yarımadasında zelzele | pılan Araştırmada Bombalar Bulundu tarafından turassnt altı: mış ve kendisi bir kışlı | Evi taraasud — altında bulundurulan eeki başvekil Bay Gorgiyel lolunmuştur. Sabık başvekll Ge- orgiyefin evi de tarsssnd altın- dadır. Sofya'da 50 60 kişi tev- kif olunmuştur. Bulgaristan'da sükün vardır. Sofya, 28 (A.A) — Kabine tebeddülü hakkında mütalea: lar serdeden güzeteler bu tebed: dülü İntaç etmiş olan sebeplerin tanamen dahili olduğunu yaz: maktadırlar, — General Zlatefin teşkll etmiş oldoğu yeni hü- — Sonu G ancı sahifede —

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler