6 Mart 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7

6 Mart 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DKBN gaÜNU SS 3| 4D 6/3/937 aa e7 ü NADOLU aa ae A A GAT BAD A Y DA D DRİP MAD D ON D Ziraat Bankası İzmir Şubesînden; Izmir harici askeri satın alma ilânları — . Burnava Tümen satın alma Komisyonundan: : Gayn Menkuı satış 1 — Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 3500 kilo askeri ev- Senet No. Borçlunun ismi Köy Mevkii Miktarı (Dekar) Nev'i safta irmik pazarlık suretile satın alınacaktır. 390 Kırlı ahmet o. ibrahim hakkı Işıklar Dede önü 2,527 Bağ 2 — Pazarlığı 8/3/937 Pazartesi günü saat 10 da yapıla- Alankırı 2,297 Tarla caktır. 405 Kıw.ıılılı M. ı:ı'uri O."M. celâl Bıyr:klı Salhane 27,110 Bağ ve bahçe 3 — Umum tahmin tuları (613) lira olup muvakkat temi- 423 Ömer O. osman Çikli Gediz 9,19 Tarla BELL Ş PC 37 Dramalı kasım o. fazıl uca Birahane 3,676 Tarla 4 — Şartnamesi komisyonda görülebilir. » B ü h ” Melenkeçli kuyu 4,135 Bağ 5 — İsteklilerin muayyen vaktinde Bgmavı'dıki Askeri sa- 45 Süleyman o, ahmet Bozyaka İkiçeşmelik caddesi 18,380 Zeytinlik ——0 alma komisyonuna gelmeleri. — — — — 635 » 91 Hasan o. abdullah, ayşe, makbule Buca Sıtma pınar altı 2,757 Bağ Burnava Tümen satın alma Komisyonundan: e Çıpro 6,892 Tarla 1 — Söke'deki alayin ihtiyacı olup 1/3/937 Pazartesi günü n Yıkık kemer 26 Adet zeytin Zeytinlik pazarlığı yapılacak olan 139500 kilo yulaf veya arpa- ağacı. nn münakasasına talip çıkmadığından yeniden pazar- Caler 0: ahmet rdak 7,581 Bağ yeri hk suretile satın alınacaktır. Hasan kızı sıdıka Bozyaka Şi.nciıli kuyu m:092 Tari Pazarlığı 8/3/937 Pazartesi günü saat 11 de yapıla- Sait 0. M. nazım Buca İzmir karoça yolu 34,003 Bağ caktır. 3 ; i Melimet « hadan İşıklar Tekke kuyusu 2,067 Tarla Umum tahmin tutarı 8091 lira olup muvakkat temi- Çabı: döresi 6. 433 natı 607 İliradır. Meı;'m.t Çmuu. Ka ” Ti 25’502 y Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Süleyman kızı hanile Deu'ı'irci Kepence 22,975 — İsteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki Askeri Ö, F 14'704 Bl'i satın alma komisyonuna gelmeleri. 636 Filitî.ı'eli n iıı’ı;ıil İziii His;r zlin 3,6716 Tarla Dtpiz_chızını satın alma komisyonundan: Tahmin edilen BFa helle aa düce Ve serce / TEtaniğ İlsenez. oğlu 42.044 â bedeli 92300 lî" olan 10,000 ton e Kçîkernpoze kömürü 22 ÜnürH © büserin Teke Sürüüe 1838 Mart 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 .de kapalı O yi Dim 6|4B3 Üi zarf usulile alınacaktır. ” ” ” n i E ğ N Muvakkat teminatı 5865 lira olup şartnamesi 461 -5 kuruş B a gığ tel;:l- â'_ş;nv“ı_ ııâ';â?ı e ı'g?ğwm mukabilinde komisyondan her gün verilir. İsteklilerin 2490 ustafa kızı hatice ağkızılca öl yeri l; ü zeytli ( bissesi ı.ıyılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı tek: Te L 5l İ 7;';'2 .mnh:ıi;reı bağ lif mektuplarını en geç 22 Mart 937 Pazartesi günü saat on - n üçe kadar Kasımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına mak- Sadık o. süleyman Çakallar Fetrik çayı 203,099 — Palamutlu tarla | ,, mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek teklif İbrahim o. ibrahim Kavaklı pınar 19,758 Tarla İamik ei ; a Ç ği N 16 21 Seyii ni Bahik satlyiyilküdiri BelüeCr V8. Sabi: dercül 30327 — — Müfcez tarlar ha laamn bakvuk edilmiyeğeti Pesle Mehmet kızı gülsüm Şemikler — Şemikler 7,352 Tarla İzmir Komutanlığı ilânları " "” "” : - .. Ahır kapu ü 5,7143 ” Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: Kaba kulak ©. M. ©. ibrahim Reşadiye ÜŞ hl!“l' yahya deresi 137,850 ” 1 — Manisa Tümen kıtaatının ihtiyâcı için (230) adet nö- İbrahim e. ahmet Çiğli Dikili taş 5$5,140 ” betçi muşambası açık eksiltme ile alınacaktır. Mustafa, vasfiye, selim ve abbas © ” » 41,355 " 2 — Behberine tahmin edilen fiat 21 lira olup ilk teminat Hüseyin o, ahmet Işıklar Koca su 5,514 Bağ parası (363) liradır. Hüseyin 0. mehmet $ Manastır 9,845 İhalesi 22 Mart 937 Pazartesi günü saat 15 de Ma- Hekim o. H. rüştü * ” 11,028 n nisa'da Tümen satin alma komisyonunda yapılacaktır. Ali o. mustafa 5 Alankırı 23,894 li Nümune ve şartnamesi Manisa'da Tümen satın alma Mustafa 0. mehmet $ Taşlı tarla 4,135 Ğ lğomisynnundı gâailcbili_rr. Manale H Mehmet ali o0. H. ve kerimeleri fatı Kızılca kö Yukarı alan 11,028 — Baj; inlik ksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında ti olma- *n ı::ı:;l 5n hd aa İ TEzmk a D İN ları şart olmağla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve İbrahim şe_.rîf ali o. Işıklar Sayi deresi 6,433 Bağ 3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika- İsmail zevcesi ayşe ve oğlu mustafa K Kavaklı kuyu 9,19 Tarla larlı_birlikie teminat _makb_uzlınnı ihale ıunndıfı en Buğdaycı o. salih kızı ayşe Uz' ' hlin 13,969 az bir saat evel Manisa Tümen satın alma komisyo- T ni nuna vermeleri. 6 10 16 20 644 Mehmet o. hasan Bıf’euvı Mürsilderesi 7,352 Ze"ylînlik - Hüsamettin kızı ülker Narhdere — Halil ibrahim çeşmesi 9,19 Bağ İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al, Ko. Rs. den: Hacı ali kerimesi abide Işıklar Bağ burunu 7,352 'Tarla 1 — Her birkilosuna biçilen ederi (?30) kuruş olan (25000) " " n a Oluk başı 1,838 Nar bahçesi ilâ (30000) kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla alı- ; Azmak! karabent 11.028 1/2 Tarla nısıf hisse nacaktır. Dıı'ı.'nıu; ali k'e'rimesi. sultan Nırl'ıdere Köy civarı 4,197 Bağ 2 î:ş::;:;:";ıjqğü:"ı'_)uğşı:d:lı:n:tn: î;";l":/ni S'ıök.mı:: Kara mehmet o. hasan kızları şerife Işıklar Taşlı dere 9,19 Tarla a t komisyonuna gelmeleri. Ş Emr iKerLŞ A Bağ İlk teminat miktarı (4700) liradır. Ah'lan ayge - ğamk 4595 — Tet elesi 2UYES7 Çarımba Günü eat V1 de M v K n Karabent 8,271 kl ğ R İ d Yukarda isimleri yazılı borçlular borçlarını vadesinde ve tebliğ edilen ihbarname müddetinde ödenmediklerinden hizalarında &ı?::yğlı!ş;üîelâî:;%eîm;;%oj:ysıî:ld;ı::yn:: o= Yazılı ve bankamıza birinci derecede ipotekli arazileri 1697 numaralı kanuna göre ve kırkbeş gün müddetle açık arttırma ile 3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika- Satılığa çıkarılmıştır. Birinci ihaleleri 21-4-937 çarşamba günü saat 15 de bankamızda yapılacaktır. Arttırma şartnamesi banka larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale gün ması kapısı methalinde asılıdar. Kati ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta banka muhtar olduğu gibi kat'i ihaleye kadar borçlu ve saatından en geç bir saat evel M. M. V. Sat. Al, mü':]ınıı faiz ve masrafile birlikte öd:rsehutış muamelesi fesh ve iptal olunur ve müşle;'ı pey akçesini istirdattan başka hak Ko. nuna vermeleri. 5 10 16 20 645 lebesinde bulunmaz. Başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile ” Mü $ ğ : fhiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde bankamıza bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları İızm_ıı r%ağ—t;mmpf:;:: î:'n ı;ıg:gğ; :::Zo;;lî:ıhk böde fapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 640 zin ile 200 ton muadili 274348 litre 87 oktanlık ben- ÖS ü zinler ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmnştur. â No — MANİSA L . anştur. | Emlâk ve Eytam bankasından| ©* yacila Saptazı. sağır mah, 2 — 1000 Tonun fiati 329905 lira 30 kürüş olup ilk temi- nat parası 16946 lira 21 kuruştur. 3 — 200 Tonun fiati 85459 lira 30 kuruş olup ilk teminat Fsas No, Yeri No. su- Nev'i T.L. | l10 — * Attarhoca mah. rası 5522 lira 97 kuruştur. Tit 20172 B. Karaâtaş 9 eylül sokak 124 Ev 10 b Ç'P_'u' l_'*" m.h_- 4 — İhalesi 8/Mart/937 pazartesi günü saat 15 dedir. ?,t;uı D , 118 20 * — Yeni cami caddesi 5 — Şartnamesi 2077 kuruş mukabilinde M. M. V. satın Depozitosu | 45 Kasap hızır mah. kuyumcular s. 41 — Dükkân 20 Saray mah. uzunyol cad. alma komisyonundan alınır. Göztepe mısırlı caddesi 428/258 — Ev 35 Alaybey mah. çömlek so. 6 — Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma: Oruç reis mah. çukur sokak 11/21 Ev 10 Gazipaşa m. Muammer ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve Yol bedesteni servilihan — 55/4 — Mağara 10 bey sokak 1/2,198,99 * 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi- Karataş duygu sokak 47/438 — Ev 10 Saray mahallesi K - kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 229/2 Osmaniye caddesi 43 Mağaza Çaprazi sağir mahallesi — — dükkân saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 701/2(:' Karataş 9 eylül sokak 198 Ev Saray mah. üzüm pazarı — — mağaza satın alma komisyonuna vermeleri. 19 26 2 6 485 DUDA, y ee * 100 PSERAE GA e S LA A N ;g;lı Hatuniye mah. dellâl başı s. 2 Aydı ramazan paşa mah. M uterc'm a'lna- y ” » » ” 4 mimarsinan s. 30 ” : : kt » » ” "” ydın ramazan paşa 299 Buca mecidiye mah. 48 hükümet bulvarı 15 ca ırl Güneş mah. berber zade so. 47/51 Aydın ramazan paşa K bükümet bulvan ©— — s| Askerifabrikalar S'ımın iskelesi 15,17 Güzelhihisar mah. Turnac. — 16 S0 Hamidiye mah. tire kapusu so. 40/42 n u d n ı y j 90 3 Cü karataş mah. halil ri- — 235 Kasaba yeni mah. u mum mu ur u' tat paşa c. kilise sokak — Ev 15 e d Ş ş/ M Birinci kordon saman iskelesi — İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 17/3/937 undenl 18; Reşadiye urla caddesi 1025 çarşamba günü saat 10 da ihaleleri yapılmak üzere ertirmaya B 9; Karşıyaka alaybey selâmet so. — konulmuştur. Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye 19 Reşadiye urla caddesi 985 İstekli olanların yevmi mezkürda hizalarında gösterilen de- | muktedir bir mütercim alınacaktır. İsteklilerin istidalarile Mart 202 Gazi bulvan tuhafiyeciler 102 pozitoyu veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ilân olunur. | 937 sonuna kadar Umum müdürlüğe müracaatları, Bitice> Saman iskelesi 21 B 6 10 19 648 M S 5 Paö 11 318 531 ç y

Bu sayıdan diğer sayfalar: