April 30, 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4

April 30, 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ANADOLU ; Belçika TASVEs bitaraflığı.. Taşla garalamak — Başı | inci sahifed — her türlü düveli taahhüdlerden tec- Karşıyakada 'Bostatılıda Ah | rül etmiş, yani ” herhangi bir vaer kızı Raife ve kardeşi Veysel, | ruza oğradığı takdirde yalore başı Salih oğla Şabanın kulağım taşla yarıladülumdın yakar na kalmış olacaktı. Bittabi böyle birşey ge altı lanmışlardır. Dövtmek di milyonluk Dülusluk Belçikanın alabileceği bir ihtimâl Çorakkapıda, Amerikan tü- tün kumpanyasında Mustafa oğlu Hüseyin ve Recep kı1_.ı Bedriye, Ahmed kızı Hayri- yeyi dövdüklerinden yakalar- ;n-şlurdır. *Say'a 4 n . Kireçlikaya cinayeti Safinaz, vur, ölqür, kork-v ma, diye bağırmış - ğırçezı_ı salonunda görülmemiş derecede kalabalık vardı — | | — Bazı şahidler gelmemişler: di, Mubakeme, bu şahidlerin celbi ve dinlenmesi için başka bir güne bırakılmıştır. — Bir mayıs bayramı için Avrupada ha- zırlıklar var — Başı 1 nci sahifede — nacaktır. Büyük caddeler, başı | tan başa donanmıştir. Gazete- lerin hiçbiri ç'hmy.ıcaklır. Hükümet, asayişi muhafaza için esaslı tedbirler almış bu- hunuyor. f Söylendiğine göre, o gün yüz binlerce amele, 1 Mayıs bayramını kutlulamak — için alaylar tertip edeceklerdir. Dahiliye Nezareti, amelenin bütün hareketlerini uzaktan takib eylemektedir. —— İngiliz matbuatının hiddet ve infiali Londra, 28 (AA) — Gu ernicanın bombardımanı bu hâdiseyi müttehiden protesto eden İngiliz matbuatının hid- det ve infialini mucib Çe Meclisinde ! —a » ©» e— ” : Alman partisinin ver diği proje Berlin, 28 (A-A.) — Gare- Prag meclisine Alman |2a akşamki program İstanbul radyosu Gündüz neşriyatı: Saat 12,30- e ein | 14 Türk musikisi, haberler, ve Çek kanunuesasisi için Vei ııxyıus'ık'ıv milletler prensibinin tesisine matuf olan prejeler hakkında tefsitâtta bulunmaktadırlar. Volkiseher Beobahter gaze- tesi Çekoslovak devleti içinde Nasyonalistler meselesinin hal- li için yegâne çare mevzubahs olduğunu #ira böyle bir tarzı hallin andak Sudet Almanları partisinin teklif ettiği kanun yolile n kün olduğunu bil- dirmektedir. Berliner diyor ki: Bir. otonomi fikrini ortaya kaymıyan bu kanun lâyihaları hakikaten tahammülü imkân sız bir şekle girmiş olan bir yaziyete nihayet vermeğe hâ: dim olacaktır. Bu tekliflerde Çekoslovak devleti yerleşmiş olan muhtelif nas- Şınnalısll—r arasında barışı te- | min için yapılmış mesud bir tşebbüs görmekte haklıyız. ; — Llalk baleayyorlz Bo Belçikonın istiklâli u Berlin, 28 (A.A.) — Siya mahfeller B. Ededin Brükse de B. Van Zeland ile yaptığı gö leri — dikkatle takip etmişlerdir. Salâhiyettar mah- fellerde — Belçikanın istiklâli meselesinin ne kadar vuzuh mevcud olursa olsun batı Av- yupasında barışın ve bilhassa Belçika emniyetinin kat'i ola- krine o kadar iyi olacağı bildi partisi tarafından verilen Ve yer Akşam neşriyatı: Saat 18,30 dans musikisi, 19,30 konferans, 20 Türk musiki heyeti, 20,30 Arapça havadisler, 20,45 Türk musiki beyeti, 21,İ5 stüdyo orkestreii * 92,187 Aşant' Va borsa haberleri; 22,30 seçilmiş müsiki parçaları. Belgrad radyosu Saat 20,45 Türkçe nı:şviy:ıL Romanya-Lehistan Sürprizle karşılanan bazı haberler Bükreş, 29 (AA) — Ra- dor ajansı bildiriyor: : B. Bekin Bükreşi ziyareti münasebetiyle bazı yabancı gazeteler Romanya resmi me- hafilinde sürpriz ile karşıla- nan bazı havadisler neşret- mişlerdir Halbuki neşrıdil:şı tebliğden de anlaşıldığına gö> re B. Bek ile B. Antenesko arasında yapılan dostane gö- rüşmeler haberleşme mahiye- tinde olmuş ve iki hükümetin siyasetinin hiçbir değişikliği kaydeylememiştir. Ezcümle mil- letler cemiyeti paktının muüh: | temel bir ıslahı hakkında alı- nacak yeni bir hattı hareket | hakkında iki Hariciye Nazırı | arasında her hangi bir anlas- ma hiçbir zaman mevzuubahs olmamış ve esasen böyle bir mesele düşünülmemiştir. Mühim müza- kereler yokmuş Cenevre, 20 (Radyo) »( Uluslar sosyetesi asambleximu! ürsemn t * Na mühim) bir _mi'ıınkıve olmıyacaktır. —| İtalya filosuna Bir tahte'bahir daha iltihak etti Taranto, 29 ( Radyo ) — | Desiye tahtelbahiri bügün İtıl-â yan filosuna iltihak etmiştir. Lehistan | 1 mayis merasimine bazırlanıyor Varşova, 29 ( Radyo ) — Lehistan halkı bir mayıs me- rasimine hazırlanmaktadır. Zabıta şimdiden birçok ko- münist tevkif etmiştir. ” Dublinde sından FĞVY" iş Müzakere raf ha- Kireçlikayada Dolaplıkuyu ğ ymahallesinde bakkal Cemali | dalçata bıçağile öldürmekle maznun Esatla kendisine yar- dim etmekle maznun Mehmed — Ali ve Safinazın muhakemele ” rine dün şehrimiz ağırceza mahkemesinde başlanmıştır. | Mahkeme salonu, dinleyicilerle doluydu. Maznun Esad; ya- | nında kiracısı Safinaz ve kar- deşi Mehmed Alile Tepecikte Nezirin evinde içki - içtiğini, | sarhoş halde evine dönerken bakkal Cemalin kendisine küf- | rederek alacaklı olduğu parayı istediğini, bu yüzden ara'arın- da kavga çıktığını söylemiş ve: — Ben kendimi kaybetmiş- tim. Ne yaptığımı bilmiyor- dum. Hatta çok uykusuzdum. Demiştir. Maznun Mehmed Ali, kavga edenleri ayırmağa çalıştığınr söylemiş, hış.kı bir h “alâkası olmadığını iddia et- | ! miştir. | Diğer — maznun Safinazın, Esadın metresi olduğu iddia edilmektedir, Şahidlerin İh-k delerine göre Safinaz, kavga esnasında Esada bir bıçak vermiş ve: Times gazetesi diyor ki: — — Şu (p...) gi ne söyletib ' 'Taarruz müdhiş surette mü- duruyorsun, hapishaneye dü- İvessir olmuştur. Bu - taarruzun şersen ben sana bakarım. hedefi Bask hükümetine deh- Demiş, onu cinayete teşvik | şet vermek ve ona Bilbaoyu etmiştir.. Bunun üzerine Esad | hekliyen akibeti göstermek hıcakla - Çemali, üç, yerinden | <uretiyle şehrin teslimini te- üç.yerinden Cemel Ynı.ıîayııı bask demokratları asilere kar: öldürdüğünü gördüklerini söy- | * - Sonuna kadar mücadele lemişlerdir. Bazı şahitler de | “tmeğe karar vereceklerdir Safinazın teşvik edici sözlerini Güernica şehri askeri bir duyduklarını, hatta vak'adan ".'d"[ değildi. Bu şehrin tah- rip edilmesi tarihi askeride sonra polis memuru, maznun K misli olmıyan bir hâdisedir. nginızı alarak karakola gö- türürken maktul Cemalin karısı Bır Alman he 'eti 5 Mayısta Belgrada AZehvıyı ağlarken gör- gidiyor.. birdenbire — üzerine atılarak, saçlarından tutarak: Belgrad, 29 (Radyo) — Yu , Ne bağırıyorsun, kocan | göslavyanın muhtelif tetkikler ol_dü_ iştel Dediğini ve dövdü- | yapmak üzere 40 kişilik bir ğünü, anlatmışlardır. Alman heyeti 5 Mayısta Bel- grada gelecektir. Şahidlerin bir kısmı: — Safinaz, üç senedenberi Kahvelerde vestiyer Bazı kahvehanelerde şapka metresidir, bir arada yaşı- yorlar. Demiştir. Safinaz, bu | veya palto asacak yer yoktur. Belediye, kahve sahiplerini, şahidlerin sözlerine karşı: — Yalan söylüyorlar. Be- | şapka veya palto asacak yer- ler teminine mecbur tutacak- nim kocam var. tır. Bu gibi kahvehaneler sa- l Üç senedenberi dışardadır, İzmire yi ipleri , gelmiyor, ben namuslu | hiplerine -tebligatta bulunul- | arasında görüşmeler vukua muştur. gelecektir. bir kadınım demiştir. —— - Atilla'nınDefinesi t | taahhüdle- te bir zarar mali şarki hadud- latı birdeğbir akta olan Pran: 29 bi Yağişete bir türlü yanaşınak | Yangın Bozyakada Ağa mevkiinde Yusuf oğlu Ahmed ve Mcfaı med oğlu İbrahim, müsteciri | halundukları Osman karısı Ne- beye ait bahçede bulunan bü- yük selvi ağacına konan bal arısı oğulunu bir kovanın içi- ne almak üzere evlere yakın olan selvi ağacının çu ük ko- vuğunda ateş yakmışlar, yan- gına sebebiyet vcvm.şlerdirı Yangın, etrafik sirayet edeceği z : K v eee İlR sırada tahrik edilen ifaiye | v —a L a dönden iln sodra ve gekli bulundu, Fransa Milli M hereye bir Seyahat yaptı. vlet'adamları ve bilhassa af Nazırı Dala- Borsen — Zeitung diye İn; İngiliz milli müdafaaya memur nanırlarla cereyan eden müzak İ aurahare' taahhüdleri biraz daba aydile terenin Fransaya mev'ud 0! taşrih ve takviye edilmek k Fransa maclası da ortadan — küldi Fransa oldu. İngillere ve vek bir beyatına- içinde vasıtasile söndürülmüş ve yal- nız ağaç yanmıştır. Bu yan- gına sebebiyet veren suçlular yakalanmış ve haklarında ka- nunt muamele yapılmıştır. —— İ -— — Montrö konferansı Mayısın 8 ine kadar iyi bir netice vermiş olacak Montrö, 29 (Radyo) — Mr sır kapitülâsyonları eksperler komitesi şimdiye,, kadar 34 maddeyi tetkik ve kabul et miştir. Cuma günü umumi ko mite toplanacaktır. Tahminlere göre, doğru iyi bir nelice edilecek ve Nahas paşanın Y azdenma tae Givme MerTaSi” Montrö, 29 (ALA ) — Fran- sız. delegesinin — avdetinden beri Montröde nikbinlik ziya- deleşmiştir. Fransa artık mad- delerin kat'i surette tesbitini istememektedir. Halen arzu edilen Mısırın ikamet hukuku hakkında esaslı beyanatta bu- lunmasıdır. Yabancının tarifi halen bir takım şekillere sebebiyet ver- mektedir. Mısır diğer memle- ketlerden gayrı olarak Fran: saya karşı hususi imtiyazlar vermekten eylemek- tedir. Mısır Başvekili kral Farukun tahta cülüsu yıldönümü müna- sebetile bu akşam bütün de- legeler için bir kabul resmi tertip eylemiştir.. Bu akşam Nahas paşa ile B. De Tessan taraf lığını kebu gene nmumi har oldua. ti kenı rafhık vaziyeline TU Avrayamın garb | di mıstakalarında sul: ol- di sralarında | muştur. gel muahede hulmaya ' kendik anti etme- | ye ve hem ide mü n Belçika- nn bitaraf lığımı tekeffata düveli ihdas et- | ü ile de dilerini mütekal rak tarsini hizmet € rilmektedir. Bu görüş Belçikanın Millet- ler cemiyetine karşı olan ve- siheleri huşusunda Almanya: etmekte ve binacnaleyh — Al- manyanın — İngiliz ve Fransız | beyanatına iştirak edip etmi- | yeceği hakkındaki suale de cevap teşkil etmektedir. Milletler cemiyeti” statüsü- nün 16 ıncı maddesinin şim- diye kadar umumiyetle kabul edilecek bir tarzda telsirine imkân hasıl olmaması siyasi bir hakikattir. Aylarca evel Belçika ve Hollanda istiklâl- lerinin zamân altına alınması için Almanya tarafından yapı- lan teklif te bir realitedir. Bu realite muhtelif tefsirlere tabi tutulamaz. Batı paktına dair olan 12 Mart tarihli Alman muhtırası Belçikanın hakiki istiklâlinin Almanya tarafından | rak ve propaganda neşriyatı al::ı rl:ima teşvik edilmiş ve | bulunmuştur. Lehistan mat- n - edilmekte olan batı paktı hü- | £ bu münasebetle komi- talığı esnasındaki alâkasından | kümlerinden birini teşki » | terni şiddetli bil İ dolayı teşekkür etmiştir. | bileceğini göstcıiırı üzüre ;:'d" j İK;('—']'_*'" SS etmektedir. kadar | ısırdı. Vikont, pijamasile bu- | Yok, yok.. Senin delirmekliği- | azami badde getiriyorsunuz; lunuyordu. Bunüun için dok- | ne taraftar değilim; ben şuu- | görüyorum ki kurtulmak ıciı; torun sağlam ve keskin diş- | runun yerinde kalmasını isti- — hayatımı feda zarureti hasıl leri, Vikontun kaba — etine | yorumki, yaptıklarımdan adâtn Olmuştur. Dedi. y azami bir şekilde işliyebildi. | akıllı müteessir olabilesin. He- Doktor, Vikontun telâş ve | le salonu tenvir edelim. korkusundan istifade ederek Vikont, duvar, masa vesaireye dişlerini Vikontun e 8 mayısa temiti | n alscak bir formül meye kaldi. skalım. bü görden döğümünü Pokahıe. PABURE Yarıyarr Kon trol-ı;ı “teknik cephesi Londra, 29 (Radyo)— Ade mi müdabale tali komitesi dün toplanmış ve üç saat kadar müzakeratta bulunmuştur. Bu içtimada kontrolun tek- nik cephesi tetkik edilmiştir. Kanarya adalarına “kontrol vaziyeti de düşünülmüş fakat | hiç bir karar verilmemiştir. Tali komite yarın tekrar tolpa- nacaktır. B. Titülesko Fransa reisicumhurunu ziyaret ederek teşek- kürde bulundu.. Paris, 29 (Radyo) — Bay Titülesko bugün Elize sarayına gitmiş ve Bay Lebruna, has- imtina | | komünist rüesa- | tutulmuş ve kulüplerde birçok muzir ev- birkaçı yuatı , yaklaşmak istedi. ; Doktor, dirsek ve ayaklarını meneemmeri | mesned gibi kullanarak yavaş yavaş koltukla birlikte Ploça yaklaşmağa başladı. Vikont Ploç, aşkını ilân ile © kadar meşgül idi ki, doktor Ü p İ l Tarihe müstenid zabıta romanı ae —————-e<c3oo Nakleden : F.ğ. Benlioğlu sen öyle kalay, kolay bayıl- Bi 66 teşebbüsünde bulundu; Ploç da avını kaybetmemek Vikont, bütün meveudi , sarsıldı, biran iWo $ n | . " Döğını, ne ŞAÇT e L CA o üyeceğini şaşırdı. için — kızın arkasından saldırdı. Bu suretle genç kızla, » göril boıı.ııuı Alman arasında şid- detli ve devamlı bir boğuşma e başladı. Plaç, kızı tutmak için lı!ı _bir zaman sarfetmedi. — Gizeli belinden kavradı, za- : v.ıllı kiz. bayılmış gibi gözle- rini kapadı. Goril adam, kızın — bu haline hiç ehemmiyet ver- | -— Medi, bir taraftan kalçalarımı ookşamağa çalıştı, bir taraf- tan da: | mazsın. Ben, bu şeffaf, beyaz ve güzel göz kapaklarının arkasından herşeyi gördüğüne eminim. Ne olsa, cihan bir | araya gelse, sen benimsin | artık. Dedi. Doktor - bul fırlamak, hain uv?şg:luy:::: lamak - istedi, fakat — bağları © kadar sıkı bağlanmış idi ki, yerinden bile kıpırdıyamadı. Maamafih meyus — olmadan ıakı bir teşebbüste bulundu. | edemedi. Vikont, artık his ve ihtira- sına hâkim olamıyarak, Gizeli Bilzin bu —hareketini — fark geçirdi. Vikont, ilk anda neye uğ: radığını bilemedi; o, döktor: dan hiçbir zarar geleceğini karyolaya atmak teşebbüsunde bulundu. Bu sırada da doktor Bilz. Vikonta kâfi derecede | yaklaşmıştı. | Ve, Vikont Ploç birdenbire | büyük bir acı ile bağırdı. El ve ayağı bağlı olmakla beraber doktor Bilzin dişleri ve ağızı serbest idi. Ve bu sayede, Vikont Ploçun kaba ummuyordu. Fakat biraz sonra soğukkanlılığımı elde — ederek, vaziyeti anladı, gülmeğe baş: adı ve: — Ah... Ah... Sefil doktor, alçak doktor, dedi, her iş bitti şimdi köpekliğe mi baş ladın, tebrik ederim. Köpek: ldır füntörlerik | FAka v ii baldırına | serilmiş küçük kominatörleri | Faka biraz sonra: açıb kapamağa başladı. Bundan sonra, Ploaç ki g, lanın ayak ucunda düref” Gizele otuz saniye kadal tı, kaldi. K Gizel bayılmış değil”e lerini açınca başı ucun?" ” lâd gibi duran Ploça: Val — Madem ki, — elintad kurtulmak beni bu de kadar istirab . için ne likteki meharetinin de diğer | meharetlerinin fevkinde. Maa- | bulundurmakta ma: Bo ç ddeten işkenceye tabi tut- na vardır?. Yoksa, size karşı yar SN B olan soğukluğu arttırmak mi k hiç te doğru ve ahlâki Dvi ” bak- cel- imkânım yoktak | —— Gizel, ben sizi muştarib 2V cmek istemiyorum ki.. Dedi e | Fakat şu herif, size tesahube kalkışmış, — bize, hainlik etmiştir. — İyi ya... Bu yaptığınız, şimiye kadar yapmış olduğu- | huz fenalıkları büsbütün artır- “ | maktadır. ' Möğlüp olmuş, eli ve ayağı bağlı bir zavallıyı manen ve Trolveşlere “ir haraket değildir. Hichir

Bu sayıdan diğer sayfalar: