30 Nisan 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 5

30 Nisan 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

d0 30/41937 ai ğ m. öğretmenlerle talebenin ” ->»snca: askerliği hakkında yen bir tamim g Kültür Bakanlığı, bu mesele hak- eldi kında izahat vermektedir İ Askerlik ve bilhassa öğret- İ men ve talebelerin askerliği hakkında Milli Müdafaa Ba- | kanlığının iş'arına atfen Kültür | — Bakanlığından şehrimiz kültür ha dl_rı'k:ürlı'iğüne bir tamim gel- miştir, Bu tamimde öğretmen- lerle, askerlik çağındaki tale- beleri alâkadar eden malümat vardır: 1 — İhtiyat subay yetişe- cek kadar okuyan kısa - hiz- Metlilerden 332 doğumlu ve unlarla muamele görenlerin ğ&kere alınmasına sıra gelmiş- fir. Bunlar ve daha eski do- ğumlulardan her ne sebeple olursa olsun askere gönderil- memiş olanlar - deniz sınıfına ayrılanlar müstesna- askeri eh- liyetnameleri derecelerine göre | askere çağırılacak ve 1 Mayıs | 937 den itibaren askere gir- miş bulunacaklardır. 2 — 935 yılındanberi mek- teplerde askerlik dersi mecbu- Tiyeti ihdas edilmiş olduğun- dan kısa hizmetlilerin hepsi askeri ehliyetnameyi — haizdir. Ancak 935 sensinden evel ; Pezun olmuş, sıhhi halinden İ dolayı askeri ehliyetname ala- | Sak şartları doldurmamış ve yaht ecnebi memleketlerde I okumuş olanların ehliyetname- | Deri olmıyabilir. Elindeki vesikadan ve kün- yesi kaydından askeri — ehli- yetnamesi olmadığı anlaşılan- ı 6-Mayıs-937 de, Orta as- | c!ıliyelnımui olanlar, | Htem:93i de, tamı * Böku: ehliyetnamesi olanlar, 1-Ey- | 1â1-937 de, hazırlık kıt'asında, | yüksek askeri chliyetnameli- ler de 1-İkinciteşrin-937 — de ihtiyat subay okulunda bulu- nacak — veçhile - sevkedilecek- lerdir. Deniz sınıfına mensub olan- lar askeri ehliyetnamesizler 1-İkinciteşrin-987 de, Orta as- keri ehliyetnameliler 1-11. Kâ- nun-938, tam ehliyetnameli- ler 1-Mart-938 de, İstanbul deniz acemi erat deposundaki deniz hazırlık kıtasında ve yüksek askeri ehliyetnameli- | ler 1-Mayıs-938 de, İstanbul 1 deniz homutanlığı emrine sev- ı kedileceklerdir. İ 3 — Demiryol sımfına ay- rılan kısa hizmetliler Afyonda demiryol taburuna, deniz sı- nıfına ayrılanlar deniz acemi erat deposunda diğerleri ih- tiyat subay okulundaki hazır- lık kıt'alarında talim edilecek- lerinden oralara sevkedilmeli- dirler. — 4 — İhtiyat subay yetişe- cek kadar tahsil veren İise veya muadili veyahut daha yüksek mekteplerden çıkanlar askerliklerini yapmadan memu- riyet alamıyacaklarından bir an €vel askerliklerini yapıp me- Müriyete geçmeleri için 936 - 937 dürg yılında bu gibi mek- Halkeyi köşesi 1 — Bugün saat 16 da dil, tarih ve eddğî.( komiteleri > 'mu Nliğr teplerden mezun olacaklar as- kere alınacaklardır. Bunların son yoklamaları yapıldığı için ehliyetname de- recolerine göre ilk açılacak hazırlık k.t'ası veya ihtiyat su- bay okulu devresine yetişti- rilmeleri için her kolordu mın- | takasında İstanbula yakın ve vazilesi müsait bir askerlik şubesinde on beş gün devam etmek üzere toplatılacak —bir askerlik meclisi; Kolordu böl- gesinde bu devreye girmek şartlarını taşıyanların son yok- lamalarını yaparak bu gibileri hazırlık kıt'asına gönderecek- lerdir. 5 — Orduya takım komu- tanı olarak yetiştirilen bu kısa hizmetlilerin talim ve ders programlarının muntazam ve tamamile - tatbiki için muay- yen günlerde hazırlık kıt'asına veya okula iltihak etmiş bu- lunmaları çok mühimdir. Bu işin alâkadarlarca — titizlikle takib edilerek her kısa hiz- metliyi -vaktinde kıt'a veya okula iltihak ettirmek için askerlik kanununun 45, mad- desine göre tam zamanında askere — çağırılmalıdırlar. Bu suretle çağırılanlardan gelmi- yenler cezalandırılacaklardır. Muhtelif vesilelerle muhtelif Zamanlarda tamimen tebliğ edildiği veçhile ancak 1111 sayılı kanunun 47 nci madde- sinde yazılı özürleri bu mad- dede tarif edildiği — veçhile topl üüü CÜ Çadark ların sevkleri bir ay gecikti- rilebilir. Bu suretle bir- ay içinde sevkedilenlerin bu ma- zetlerini — gösterir - vesikaları sevk muhtıralarile birlikte kıt'a veya okul komutanlığına gön- derilecektir. Bu mazereti gös- teren vesikadan başka vesika ile geç olarak sevkedilecekler ihtiyat subay hazırlık - kit'ası ve ihtiyat subay okulu komu- tanlığınca kabul edilmiyerek geri çevrilecekler ve — sevk- edenler hakkında takibat ya- pılmak üzere sevkeden as- kerlik şubeleri Vekâlete bil- dirilecektir. Kısa - hizmetliler- den sıhhi halinden! - şikâyeti olanlar hazırlık kıt'asına veya okula iltihak ettiklerinde tam teşkilli sıhhi heyette muayene edileceklerinden son yoklama- dan sonra toplanma ve sevk günlerinde sınıfının - değiştiril- mesini — istiyenlerin — arzuları kabul edilmiyecektir. — Kısa hizmetlilerin sınıfının tesbitinde bildirildiği üzere sevke - tabi olmadığı, sınıfı vesairesi öğre- nilmek üzere muhabere edile- rek geciktirme vukuuna "ney- dan verilmiyecektir. Askerlik şubesine - vaktile sevkedildiği halde yolda ayak sürüyerek gününde kıta veya okula ulaşmıyanlar, mahkeme- ye verileceklerdir. 5 — Kısa hizmetlilerin sev- kinde askeri ehliyetnamelerile hüviyet cüzdan ve mektep şehadetnamelerini beraber gö- türmeleri temin edilecektir. 6 — 332 lilerin askeri eh- liyatname derecelerine göre hazırlık kıt'asına iltihak ede- .cekleri zamanlar, ilân edil- | Tedkik seyahati- İlmizin anahatları. Mühendis mektebi 1883 de ne kadar yani 54 senedenbe- ri yurdun fen ve teknik sa- hasındaki — ilerlemeleri, bu mektebin yetiştirdiği kıymetli unsurlarla tekâmül ve terakki hamleleri göstermiştir. Bilhas- sa inkılâb Türkiyesinin yetiş- tirdiği unsurlar bem kemi- yet ve hem de keyfiyetçe çok mühimdir. — Kemiyet — bakı- mından bu ehemmiyeti - teba- rüz ettiren elimizdeki istatis- tiklerdir. Keyfiyet bakımından ehemmiyetini de yurdda ba- şarılan muazzam işlerle ölçe- biliriz. Son bir kaç sene için- , de açılan ele't-0 - mekanik, posta ve telgraf mühendisliği kısımları da bunun ayrı birer işaretçisi sayılabilir. Bu şe- kilde yurddaki — sanayileşme işinde de ehemmiyetini kay- betmiyen mekteb yeni unsur: larile bu işi de başarmağa savaşıyor. Eskiden muazzam ve ehem- miyetli işler yapıldığı xzaman ecnebi mühendislerin eliyle yapılırdı. -Bugün memleketi demir ağlarla ören Cumhu- riyet hükümeti Türk mühen- | disinin ilmine ve fennine gü- venmiş, kurak - ovaları — sular- ken, bataklıkları kuruturken ilminden istifade etmiş, bü- yük - fabrikalarının — idaresini ! onun kiymetli bilgisine ema- net etmiştir. Tedkik seyaha- timizin anahatlarından birin- cisiz Cumhuriyet bükümetinin yaptığı bu ehemmiyetli işleri yerlerinde yapılırken görmek, hayat yoluna atılırken — mes: lek arkadaşlarımızın karşılaş- | tıkları güçlükleri onlardan öğ- | tifade etmektir. İkincisi de: Anavatanı da- ha yakından görmek, onun derdlerile daha yakından alâ- kadar olmaktır. Geçmiş gün- lerin yurda karşı lâkaydisiyle yeni rejimin yurdda alâkasını | görmek, bu akıştan hı_ı ala- rak vazifeye sevine sevine »ve onu hiç yadırgamıyarak- koş- maktır. A, Seyahatimizin ilk hamlesin- de Ankaraya uğradık. Zaten bütün işlerin ilk hamlesi de oradan başlar. Çubuk ba- rağını, elektrik — santralını - ve daha bazı istifadeli yerlerini gezdik. Bilhassa beynelmilel kömür sergisi alâkamızın mer- kezini teşkil etti. Ankaradan sonra Kayseri- ye uğradık. Bünyan elektrik santralını, Türk sanayünin ilk büyük abidesini teşkil eden Kayseri bez — kombinasını gezdik. Ve bir kerre daha anladık ki fabrika medeniye- tinin de öncüsüdür. Bakımsız ve görgüsüz Kayseriye kom: bina bir medeniyet beşiği olmuştur. Eğer bu beşik ol- | masaydı Kayseri eski uykıf- sunda devam edib gidecekti. Kayseriden sonra Konyaya uğradık. — Elektrik untrılın_ı. siloyu gezdik. (Beyşehir) g6 lünden istifade edilerek ya- pılan - sulama işlerini (Çum- rada) tedkik ettik. ş Bundan sonra güzel İzmire geldik. Elektrik fıbrik_ısım, tramvay şirketinin gezilecek yerlerini, şehrin su - tesisatınıı Sanatlar mektebini, ve Hal- kapınar bez fabrikasını gez- dik. Cellâd gölünde yapılan kurutma işlerini tedkik seya- ANADOLU Menemenin üç köyünde bay- ram ve mekteb ihtiyacı kurulmuştur. Ogünden bugü- | mamın temelatma merasimi yapılmıştır. Halkevi resim sergisi çoğalıyor Halkevi resim - sergisini zi yaret edenler, güne çoğalmaktadır. Mahir ellerin, vücude getirdiği nadide eser- ler, cidden görülmeğe lâyıktır. Serginin mazhar olduğu büyük alâkayı görüpte, gerek eser ver. mek süretile sergiye - iştirak edenleri ve gerekse bu sergiyi tertip eden Halkevi eşkânmı takdir ve tebrik etmemek müm- kün değildir. Resim sergisini ziyaret eden ler; Halkevinden — ayıılırken büyük bir memnuniyet bisses diyorlar, Divan edebiyatı Halkevinde konfe. rans verildi. Şebrimiz Kız lisesi direktörü Bay Mecmeddin Onan, dün akşam Halkevi salonunda bir konferans verdi. Halkevi sa- lonları, fevkalâde kalabalıktı, konferansın — mevzuu ( Divan edebiyatı) idi. Hatip, bu edebiyatın tarihi, divan edebiyatındaki büyük simalar ve ( Divan edebişsu üzerinde umum? görüş) hakkın- da çok alâkalı izahat vermiş, çok alkışlanmıştır. Halkevi temsil kolu bu akşam Aydında Halkevi temsil kolunun bir kısmı, bugün Aydına hareket etmistir. Sanatkârlarımız, Ay- dında (Kör) piyesini temsil »| edeceklerdir. Haber aldığımıza göre, tem- sil kolunun ikinci kısmı da, birinci kafileye iltihak etmek dir. Her iki kafile, 26 sanat- kârdan mürekkebdir. Bu seyahati tertip ..mçkle Halkevimizin isabet g Si gini kaydeder ve gençlerimize muvaflakıyetler ve hayırlı se- yahatler temenni ederiz. Esrarlı ölüm Esrar kullanmaktan ileri gelmğ; Doğa köyünde bayram intibaları. Menemenin Doğa ve Haykıran, Belen köylerinde bayram bir arada, büyük bir halk kütlesinin ve mekteb yıvmlırının. iştirakile hararetli şekilde kutlulanmıştır. Başmuallim Bay Hilmi Sexgin ve muallim Bay Fahri Ertürk tarafından söylevler ve- rilmiş, talebe nıı'ısavre[u_ rakıslar, şiirlerle, tezahüratla bu- günü tes'id etmiştir, Bu köylerde tam devreli ve güzel mektebler vardır. Fakat ancak bir devrelik tahsil tatbik edilmekte ve çocuklar, bu su- retle ikinci devre tahsilinden mahrum kalmaktadırlar. Bu üç köyde nüfus yekünu 2000 kadardır. Buna bir çare lâzımdır. " Selçukta hamam inşası « Temelatma merasiminden bir ı'n;ı'bu Hdi t hyor: Bugün saat 11 de Selçukta asri bir ha- Ae AD LENA Merasimde Kuşadası İlçebayı Bay Nail İlter de bulunmuştur. Fi Köy muhtan Bay Şemseddin Koçak, tzmelatmg şerefini kısa bir söylevle İlçebaya terketmiş, İlçebay da bir s(îı)"le.v verdik- ten sonra temel taşını vazetmiş ve kireç koyma ışı_nı'de_ Muh- tar Koçağa bırakmıştır. - Bü suüretle Selçoğun bıı.ıhlıyıcını Ziyaretçiler her gün daha cevab verilmiştir. ===g==-== hatimizin en ehemmiyetli kıs- | Tren kazalarl mını teşkil edecek. Gayet kısa bir zamana sı- kıştırdığımız bu - gezintimizde yarddaşlarımızın ve — meslek- daşlarımızın bize karşı gös- terdikleri misafirperverlik ve sevgilerini — daima — şükranla anacağız. ğ Samimiyetimize güvenerek di- yebiliriz ki Konyada ve bilhassa| İzmirde karşılaştığımız ço_k ca- na yakın alâka ve misafirper- verlik Türke yakışır bir şe- kilde ve vekar dolu bir du- rumdadır. Kalbimizde güzel İzmirin — sevgisini, — halkına karşı sevgi ve saygılarımızı taşıyarak — ayrılacağız. Hele meslek arkadaşlarımızın - biz- lere karşı gösterdikleri sevgi | ve alâkalarına mukabele 'ede- memenin acısını kalbimizde taşımak, çok zor doğrusu... Bundan sonra Eskişehire ve İzmite, oradan İstanbula döneceğiz. Yakın bir zaman- da gördüğümüz bu anayurd- da kalblerimizde - vazife aşkı, vatan sevgisi ve yurd muhıl?- beti, kafamızda ilmimizle iş sahasına atılacağız.. Yüksek mühendis Demiryolları üzerin- de otlıyan hayvanlar Son zamanlarda demiryol- ları üzerinde otlıyan hayvan- lar, bazı kazalara kurban fit— mektedirler. — Süratle — gele tren, bu hayvanlara çarpmak- ta, bir kısmını parçalamakta, bir kısmı da - kaçmakla - kur- tulabilmektedir. Devlet de- miryolları sekizinci — işletme müdürlüğü, vilâyete müracaat ederek son zamanlarda sık sık vukubulan bu kazalara nazarı dikkati celble hayvanla- rin demiryolları üzerine — salı: verilmemesi için tedbir alın- masını rica etmiştir. Vilâyet, bütün kaymakam- lıklara ve - İzmir merkezine bağlı nahiye müdürlüklerine bir tanim göndererek bu iş ile bilhassa kır bekçilerinin alâkadar olmalarını — bildir: miştir. Yarın ar bayramı Yınenı'lı Mayıııy bıhıv bay- ramıdır. Kanun mucibince res- mi daire ve mektepler kapa- son sınıfından Kenan Ergen neceklerdir. hıdır. Halk, kırlara çıkıp eğle- Komüsyoncu ve eski kanaat bakkaliyesi sahibi Çeşmeli B. İsmailin, Tepecikte bir umumi evde üzerine fenalık gelerek memleket hastanesine — nâkle- diğini ve ertesi sabah öldü- günü dünkü nüshamızda yaz- mıştık. Ş Bay İsmailin ölümü ıfıpleh görülmüştü. — Çünkü kendisi kuvvetli görünen bir vücude malikti. Müddeiumumilik de bu ölüm vak'asınalâzım gelen ehemmiyeti vermiştir. Dün Bay İsmailin kadavra- sına otopsi yapılmıştır. Bay İsmailin, hastanede lâzım gelen sıhhi tedbirler alınma- mak yüzünden öldüğü dışarıda söyleniyordu. Yaptırılan otopsi neticesin- de Bay İsmailin, uzun bir zamandanberi esrar kullanmak yüzünden dahili azasının çü- rümüş bir hale geldiği görül- müştür. Otopsi yapan doktor- lar, bu şekilde rapor vermiş- lerdir. Polonyadan fuara gelecek eşya.. 4 Polonya hükümeti, İzmir fu- arı için Polonya şimendiferle- rile nakledilecek eşyadan hiç- bir nakliye ücreti almıyacağını komiteye bildirmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: