8 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7

8 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Mayıs 937 19 Mayıs bayramı Büyük Sefi ) Samsuna ayak bastığı o tarihi gün, gençliğin hareket ve bayram günüdür. Zengin program hazırlandı — Başı | inci sayfada — tazihinde öğleden sonra ssat 15 de ki — stadyomd, P asei yomda — kutlula- 2 — Yer darlığı yerlerin uzaklığı dolayısile bay» Tama yalnız orta deyeceli'resmi ı.ık_u_llırlı Kültür lisesi ve spor kuıupleri iştirak edeceklerdir. — Vaktinde sahada top: anmış_ olmak için “gelecek olan Öğrencilerle serbest spor- cular okul ve kulüplerinden “.Y;ket ederek en kısa yoldan Kü Yoma gidecekler, yalmız “İl'_u lisesile, Kız lisesi, Kız _llhlüıüm'in gündüz — kısmı, '8e sanat okulu ve Karataş olm':l:hlu Kışla alanında top- Mt _ıl: en çok saat 13,30 da Yürüyüşe geçeceklerdir. Bu yü- :"!İl!e €en önde askeri bando Ve her okulun önünde kendi ve geniş titüsü, Bölge SRLa Tataş Ortaokulu, ıpolcuiu, S kulüpleri, or (semtin) n G'f* kışladan hare- ladan hareket Yüşte, Nuri Toz! altında yol alacak p Alana .kız ( öğre Z ö il öyeReak İlkokulandanı verkek sınde:k,t'ı'et de "ldryom. arka- Sporcul, Arsada soyunmuş ve Yinmiş t 4por elbiselerini gi- tribüy Oduklari - halde, kızlar erkekli ea x;çinm vi “'fi)'uıııun arka ka: _t"'eeıelîler ve her .©— Her cl:ulu;ı alandı ü" edeceği cephe - ırkıd: baz "" kalmamak şartile - leceği Süyısının teşkil edebi. 'vşî'ı derin kol , dizilerinin Ğ ı *ceği kadar olacaktır. Her türlü yürüyü :.::_1."'- rlü yürüyüşlerde - Türk — ordusunun Böre e.u_"blllundnğıı nizama “rtip edilmiş buluna- bitme. » Teltiş bi- Sak ku ” Seçit resmi ğ bu eçit az a >'ıpılvıe & Süratle yapıla- sağa döndürülmek ve en bü: yük mülkiye âmiri olan İlbaya bakılmak şeklinde verilecektir. 10 — Geçit resmi bitince bütün öğrenci ve sporcular Tozkoparanın vereceği dikkat kumandası üzerine ve bando- nun da iştirakile İstiklâl mar- şını söyliyecekler, marş söyle- nirken, tribünle alan arasında- ki hususi yerine bayrak çeki- lecektir. 11 — Bayrak merasiminden sonra Erkek Lisesinden bir Ööğrenci, 19 Mayısın mana ve önemi ile spor ve jimnastiğin karakter teşkilinde ve yurd saygısındaki değeri üzerine veciz bir söylev verecektir. 12 — Söylev bitince Erkek öğrencilerle sporcular sahayı bırakacaklar, pistle alan ara- sındaki boş yerleri Tozkopa- ranın göstereceği sıra — dahi- linde işgal edeceklerdir. 13 — Çok kısa bir zamana sığınası lâzimgelen bu işin arkasından — talimatnamedeki jimnastik hareketleri gelecek ve bu hareketler öğretmen bayan Turan tarafından idare edilecektir. 14 — Kızların hareketleri bi- tince sahayı erkeklere — terke- decekler ve çok kısa -bir fa- sıla ile erkeklerin hareketi başlıyacaktır. Erkeklere Erkek Lisesi jimnastik öğretmeni Öz- bek kumanda verecekltir. 15 — Öğrencilerin jimnas- tik hareketlerine kumanda e- deceklerin orada ödev yap- malarına bir engel çıkarsa Tozkoparanın münasib göre- ceği başka jimnastik öğrel- menleri kumandayı cle ala- caklardır. 16 — Öğrencilerin tik hareketleri lar ve erkekler elbiselerini giymek Üüzere — intizam da- bilinde ve süratle Alsancak okuluna ve yukarıda adı ge- Ççen arsaya geçecekler ve son- ra gene sporcuları seyretmek üzere intizar yerlerine gelecek- lerdir. 17 — Öğrencilerin jimnas- tik hareketlerinden sonra spor- cuların gösterileri başlıyacak- tır. Bu gösterilerin arkası; -en bl!'-l' muzıka arkasında yuka- rıdaki sıraya göre öğrenciler ;eı dso"" sporcular - olduğu b'ıütü: b;ğ:mş iştirak eden oe SS 2E gerelamn Atatürk anıdına şelenk Ç(k P '":"'"" vakit birakacak ıl?iır ::S:cî içinde. alınmış — ola: 18 — Sahad,ı türk heykeline .;oğ;:ılg:â::: ken muzikanın ara verdiği za- jimnas- bitince kız- manlarda 10uncu yil veya spor- cular marşı söylenecektir. 19 — Atatürk anıdına ko: nâacak çelenkler - birisi bütün kız öğrenciler adına, - birisi bütün erkek öğrenciler adına, biri de sporcular adına olmak üzere üçten aşağı olmiyacaktır. 20 — Çelenkler konduktan sonra herkes derlitoplu kendi yerine dönecektir. Bıçakla yaralamak Sahil park gazinosunda bah: çıvan' Halil oğlu Mehmed sar- hoş olarak rezalet çıkardığın: dan önlemek istiyen garson Müstala oğlu Rifati bıçakla Di grs ueradandan. hakl sureifa 5 yas | İngiliz kralının taç giyme merasimi —a .00 şmem—— — Başı 5 nci sahifede — götürülüyor. Davetliler gelir liyorlar, geliyorlar, ardı arkası kesilmeden geliyorlar. Avru: padaki hükümdarlar, devlet reisleri doğrudan doğruya mih- rabın yanıbaşında yer alıyorlar. Hindistan ve Afrikanın mümes- silleri kilisenin içine ayrı bir ihtişam veriyorlar. Taç ve ni- şanların pırıldıyan pırlanta ve elmasları, kilisenin loşluğu için- de duvarlara ufak işik benek- leri aksettiriyorlar. Nihayet birçok saatler geç- tikten sonra, her hareket du- ruyor. Kilisenin korosu teren- nüm etmeğe başlıyor ve bu sırada da Kenterburi pesko- posu, yanındakilerle birlikte, kilisenin batı tarafındaki büyük kapısına doğru - ilerliyor. Bu arada kral ile kraliçe de ki- liseye gelmişlerdir. Koro “Tanrımızın evine gir- mek istiyoruz, koralini teren- nüm ederken, kral ile kraliçe de mihrabın ortasına doğru ilerledikten sonra, diz çökerek sessizce ve büyük bir huşu içinde dua etmeğe başlıyorlar. Kilisenin içinde ne bir hare- ket, ne de bir ses var. Fakat bu sessizlik birkaç dakikadan fazla sürmüyor. — Kenterburi peskoposu yanında Başvekil muavini, başmabeyinci ve sa- ray mareşalı olduğu halde, şimal ve cenuba, doğu ve ba- tıya dönerek her defasında “Dirler, sizlere kralımız Corcu tamıtıyorum. Hepiniz, ona karşı beslediğiniz — saygıyı göster- meğe gelmiş bulunuyorsunuz. Bunu isbat etmek arzusunda mısınız?,, diye soruyor. Bu sorgu ile birlikte kral da yüzünü dört istikamete çevi- riyor. Borazanlar çalıyor, “Tan- m kralı korusun,, nidaları ki- liseyi uğuldatıyor. Sıra artık taç giymeye gel- miştir. Evvelâ devlet — kılıcı, ondan sonra, altın mahmuzlar, devlet asâları, dünya sembolü sayılan elma krala veriliyor ve bu emanetlerin her verilişinde ayrı bir seremoni yapılmakta- dır. Nihayet üç buçuk kilo ağırlığındaki tacı Kenterburi peskoposu kralın başına geçi- riyor. Tekrar “Tanrı kralı ko- rusun,, milli marşı söyleniyor; kilise uğulduyor, inliyor. Gene borazanlar çalıyor. “Kralımıza Allah uzun ömürler versin!, seslerinin ardı arkası kesilmi- yor. Altın mahmuzlardan ma- ada hemen hemen aynı şeyler kraliçeye de verilerek ona da taç giydiriliyor. Artık Vestminsterdeki taç giyme töreni bitmiştir. Kral ile kraliçe arabalarına binerek milyonlarca tebaalarının dol- durduğu Londra sokaklarından geçerek Bukingham sarayına dönüyorlar. Taç giyme Merasimi için bü. Yük hazırlıklar var.. “Londra, 7 (Radyo) — Taç giyme merasimi hazırlıkları bütün hararetile devam etmek: tedir. Londranın en kenar ma- halleleri bile şimdiden süslen- miştir. Kralın geçeceği yerler: de geniş tribünler yapılmıştır. Merasime iştirak etmek üzere Haydparka toplanmış asker 1200 zabit 14,000 - nelerdir. Vestenede 3000 asker toplan- mıştır. Bahriye ANADOLU | qîa- İzmir belediyesinden: 1 — Beher metro murab. bat iki yüz kuruştan bin altı yüz on İira bedeli muhammen: le 63 sayılı adanın 805 metro murabbamdaki 27-28 - sayılı arsalarının satışı başkâtiplik: teki şartname veçhile 21/5/937 Cuma günü saat on altıda açık artırma ile ihale edile- cektir. İştirâk için yüz yirmi lira yetmiş beş kuruşluk mu- vakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektebu ile söylenen gün ve saatta encü- mene gelinir, 2 — Beher metro murab- bar iki yüz kuruştan sekiz yüz beş lira bedeli muhammenle 63 sayılı adanın 402 - buçuk metro murabbamdaki 29 sa- yılı arsasının satışı başkâtiplik- teki şartname veçhile 21/5/937 Cuma günü saat on altıda açık artırma ile ihâle edile- cektir. İştirâk için altmış lira otuz sekiz kuruşluk muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatta encümene ge- ür, *4 B U12 14 3203 Kırk beş lira bedeli keşifli köprüde dere kenarında yapı- lacak muhafaza duvarı işi baş- kâtiblikteki şartname veçhile 25-5-937 salı günü saat onal- tına pazarlıkla ihale edilecek- tir. İştirak için üç buçuk lira- hk muvakkat teminat makbu- zu ile söylenen ğün ve saatte encümene gelinir. sBalr di 18 İzmirde Memleket hastanesi arkasında dere başı sokağında kaptan Aliye aid evin bahçe- sinde 100 metre murabbar yerin hastahane namına vilâ- yetçe istimlâkine karar veril- miş ve istimlâk kararnamesi- nin altı ve yedinci maddeleri- ne tevfikan seçilen heyet ma- rifetile 621 lira kıymet takdir edilmiş olmakla bu bapta alâ- kadarların bir itirazları varsa hakkı itirazlarını onuncu mad- deye islimal etmeleri için key- fiyet 8 inci maddeye tevfikan ilân olunur. 1418 “ İzmir İkinci Hukuk mahke- mesinden: İzmir Uzunyolda İzmirli so- kağında 16 sayılı evde oturan Mustafa mahkemeye müraca- atla aldığı Dündar soy adının Sever soyadile değiştirilmesini istemiş olmakla yapılan mu- hakeme sonunda: Davacının kendi arzusu hilâfına nüfüs idaresince verilen Dündar soy adının değiştirilerek yerine Se- ver — soyadının — yazılmasına 6/4/937 tarihinde karar veril- | diği medeni kanunun 26 ıncı maddesi hükmüne göre ilân olunur. Hu İzmir İkinci Hukuk mahke- mesinden: Karşıyaka bahariye bahçe içi 18-21 hanede İsmet tara- fından Karşıyaka bahariye C. 14-3 evde gümrük memurla- rından İlyaz Yılmaz aleyhine açlığı boşanma davasından dolayı yevmi muayyende mah- kemede hazır bulunması için müddeaaleyh hakkında ilânen tebligat icra edildiği halde müddeaaleyh gelmemiş ve da- vacının isteğile gıyaben mua: mele yapılmasına ve gıyab kararının bir suretinin mahke- me divanhanesine talikına ka- rar verilerek bu baptaki tah- kikat 2:6/937 Çarşamba gü- nüne bırakılmış olduğundan yazılı günde saat 10 raddele- lerinde tahkikat hâkimi huzu- runda müddeaaleyhin esaleten hazır bulunması veya tarafın- dan vekil göndermesi lüzumu aksi takdirde bir daha tahki- kat ve muhakemeye kabul edilemiyeceği hususu H. U. M. K. tebligat faslına tevfikan İzmir vilâyeti muhasebei hu- susiye müdürlüğünden; Numarası — Cinsi Mevkiü 473 Dükkân Karantinada San'atlar mektebi yanında 13 İ Ali paşa meydanında 22 “i 3 üncü Karaosman sökağında 33 — Mağaza — İkinci belediye caddesinde 35 n w " n 116 " Peştemalcılarda 29 — Dolap Bakır bedesteninde e Mağaza Bekir paşa hanında 113 , Dükkân — Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde 10 Baraka Karşıyakada celâl bey sokağında 85/87 Firin Karşıyaka iktısat sokağında | 247 — Firinyeri - İzmirde Kemer caddesinde 4 16/18 Dükkân — Ali paşa meydanında 8 ğ İzmirde mirikelâm hanı yanında İdarei Hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsleri gösterilen 14 parça akar üç sene. müddetle kiraya verilmek üzere temdiden 10 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Kirasına istekli olanların ihale günü olan 13/5/937 perşembe günü saat 10/da depozito makbuzlarile birlikte vilâyet daimi encümenine müracaatları ilân olunur. ilân şehri elek tesisatı birlik encümeni reisliğin ti den: 1 — Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumi elektrik tesisatından yalnız santral kısmı Nafıa vekâletinden tasdikli proje, plân ve keşifnameleri mucibince 37825 — lira keşif bedeli ile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye — konulmuştur. projeler. İstekliler bu evrakı 19Okuruş bedel mukabilinde(h şehri elektrik tesisatı birlik encümeni) reisliğin Balza belkal alırlar. 3 — Eksiltme 21-6-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 da Manisa hükümet konağında (vilâyet umu- mi meclisi salonunda) toplanacak olan birlik encüme- — nince yapılacaktır. — * | 4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2837 lira mu- vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki — vesikaları haiz olup getirmesi lâzımdır. ** A — Nahıa vekâletinden âlınmış elektrik tesisatı mü- — teahhitliği vesikası. B — 937 yılına aid Ticaret odası — vesikası. ğ 5 — Eksiltmeye gireceklerin bizzat mühendis olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin yapıla- cağı ve tesisat müddetince işin başında Lbuluıduw Ti ğını taahhüt etmesi İâzımdır. 6 — Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı sa- attan bir saat evveline kadar Manisa hükümet kol meclisi umumi salonunda müteşekkil - elektrik bıll!l'l- p reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış mumu ile iyice kapatilmış bulunması şarttir. olacak gecizıneler I':ıhul edilmez. 8-14:2128 1414 —— İzmir Komatanlığı ilânları İzmir Müs. Mev. Satınalma komi:yoı;ı)ı;d:n: 1 — Beher metresine biçilen ederi uruş yüz bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla almacaktır. — 3 — İhalesi 25 mayıs 937 salı günü Sat. Al. komisyonunda yapılacaktır. ğ 3 — İlk tminat parası 15950 4 — Şartnamesini mek istiyenlerin her gün ü ü lâarı, söl BN z ü;:xı:;.;m“mın ticaret odasındaa kayatlı ol- — ları şart olmakla beraber 2490 ııyı.lı :ı' 3'.':,.:'. ;ıddelaiııde ve şartnamelerinde yızılı veği sikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını “C— saatından bir saat evvel nuna vermeleri: İzmir Tramvay ve Elektrik şirketinden: Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 9 Mayıs - 1937 de sant 9 dan 15 e kadar Buca Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A — Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni eme, tesisat projesi. B — Mukavele projesi. C — Plân ve 1525 kuruşa almak ve örneklerini gör- Sayfa ? 890112 1407 ş HÜĞ Bilmiüsd M İ konağı * zarfın mühür — â olan 100000 — saat Tt 'de M0M. 'V | liradır. * M.M. V. Sat. Al. komis- kanunun 2 — M. M. V. Sat. Al. komisyor: — 8 10 15 22 (4400 608 Bugünden - itibaren ve mu- — vakkaten — tenvirat - tarifesine — tabi olup müesses kudreti en az 700 vat olan elektrik ci- hazları kullanan atelyelere da- — hi çifte tarifeli elektrik sayaç- verileceği sayın abonele- —

Bu sayıdan diğer sayfalar: