28 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

28 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KADIN AVCISI 6 Sehir ve Memleket haberlerl Tekaüt kanunu Şehir tiyatrosu Namus mes'elesi malî muhtariyeti ihtiva eden esasî nizam Beni •kutnnuz dedl sizden [ nıu muhafaza etmeyi mi bilmiyorlar, name ve Cebelibereket ve Aleviye mınyoksa aralannda yabancı bulunmadıkça Bu bir namus nüşmanı idi, | e n almak tatü bir şey olacak! Evlenmemiş kızlara verile Bugünkü içtimada Emanerahat mı edemiyorlar, ne oluyorsa bu takalarmın muhtariyetini mübeyyin nithtiyar, eiddî bir çehre ile homur sefer, AvarHar geliyorlar, onların döntin bir aylık muvakkat büt karımın yanında ne işi zamnameler neşrolunmuştur. Bu suretle ek ikramiye tezyit edilmiştir daadı: mesini müteakıp Hun'ler boy gosteriyor. olabilirdi, diyor çesi de müzakere Şark'ta yeni bir Cumhuriyet teessus et Pek sevinme. Dersin tatlısı oldu Artık sahifeleri sık çevirelim ve bu gamiş oluyor. Fransa'nm mandası altmdaBüyük Millet Meelisinde derdesti müolunacaktır ğu gibi aeısı da vardır. Sen dikkatini lipler alayını sırasile görelim: İslâv'lar, İstanbul Ağırcera mahkemeâ, Ça ki yerler bunlardan ibaret değildir. Bir topla, yanıma çömel. Kadıköy'üne kadar gelen Acem'ler, İs zakere olan askerî ve mülkî tekaüt ve talca'nm Çiftlik köyünde ika olunan şa de Lubnan Cumhuriyeti vardır. Bunun Terzi kızı makadın kenarına ve* Ne tanbul etrafında senelerce çadır kuran istifa kanunu lâyihası, muhtelit encüCemiyeti Belediyenin bugünkü içtiyanı dikkat bir katil hâdisesinin muha kanunu esasisi 1927 senesinde tanzim füni Efendinin yanıbaşma ilişti: Arap'lar, Lâtin'Ier ve nihayet Türk'ler! meninde tadil edümiştir. Yapılan tadilâ mamda şehir tiyatrosu mes'elesi konukemesine başlamıştır. ve neşrolunmuş idi. Suriye Cumhuriyeti tın başlıca noktalan şunlardır: Aklım işte ama kulağım sizde! Görüyorsun ya, Rumiuk denilen kutşulacaktır. Malum olduğu üzere bir AlÇiftlik köyünde değirmencilîk eden hududumuza mücavir olduğundan arae, bütun tarihinde tek bir sene bile hür Ne işi o? Lâyihanın ikinci maddesinde tasrih man grubu Emanete müracaatla şehir Hanımın entarisi biçilecek, küçük kalmamıştır. Bir müstevli ordu, arala edilmiş askerî mektepler meyanına De tiyatrosu ile yanında asrî bir banyo ve Ramazan isminde bir Arnavut, bundan mızda bir çok mes'eleler bulunması itibir müddet evvel Ztılfü isminde genç bir barile biri ziyadesile alâkadar eder. Mühanımın şal hırkası prova edilecek, kü rından çekilir çekilmez yerine daha kuv niz Harbiye mektebi de ilâve edilmiştir. vetlisi gelmiştir, Demek ki asırlarca, Askerî Dişçi mektebi olmadığından diş bir hal inşasını teklif etmiştir. Emanet kadm ile evlenmiştir. Ramazan, hafta him miktarda Türk nüfusu olan İskençtik beye gecelik dlküecek! Onları yarın da, başka bir gün de Rum evlerinde o evin erkeklerine yaban hekimleri için ikişer sene fıkrası tayye bu iş hakkında Alman grubu ile müza nın üç dört gecesini değirmende geçir derun'a vâsi ve esaslı muhtariyet verilkereye girişmiş ve bir itilâfname hazır mekte, ancak haftada iki üç gece evinde mesine dair Türk Fransız itilâfnameyapabilirsin, Fakat beni neş'eli bulup ta cı erkekler ortaklık etmiştir. Şu hale nazaran, sizin kendinize Rum dilmiş deniz talebesi unvanı öe mektep lamıştır. Alman'lar ayni zamanda bir kalmaktadır. Ramazan'm kız kardeşinin lerinde kaydi mahsus vardır. Bu şartın dlnlemek her vakit mümkün olmaz. demeniz nasıl mümkün olur? Sizde Got den çıkmış olanlarla çarhçı ameliyat fırın inşasını da teklif etmekte idiler. kızının Hüseyin isminde 20 yaşında bir Buynrun efendim, dinliyornm. mezkur sancağa ait yeni esasî nizamnaSen, mürekkep yalanuş bir kızsın. İl kanı, Üstrogot kanı, Avar kanı, Hün ka mektebinden çıkanlar hakkında madede Cemiyeti Belediye Bütce Encumeni fırın oğlu vardır. Hüseyin, her vakit Ramamede ne kadar riayet olunduğunu ve sarahat olmadığından bunların tekaüt ml hakikatlere boyun iğmek lâzım oldu nı, tslâv kanı var!... mes'elesini diğerlerinden ayırmıştır. Şeh zan'ın evine gidip gelmektedir. bilhassa ne ruhta tatbik edileceği birer ve istifa istihkak ve müddetlerinin ne Bu kan borokluğu, sizde biraz da fitriğunu bilirsin. O halde dinlemek var, daremini Muhittin Bey bugiin Emanet Bundan yedi sekiz ay evvel Ramazan, mes'eledir. dir. Eski İsparta'ülan, Attna'hları düşü suretle hesap edileceği tasrih edilmiştir. rıhnak yok. bütçesinin müzakeresi esnasında bu işi EstağfuruHah efendim, ben size na nerek ne demek istediğimi anlarsın. Polislerin maruz kaldıkları müşkulât de Cemiyeti Belediyeye arzedecek ve değirmene gitmek üzere evden çıkmış, Suriye Cumhuriyetinin tesis ve kanunu • d darümm, büyükbabam yerindesiniz. Meşhur, «Herodot» Efendi, İspartaiılar ve tehlikeler nazarı dikkate alınarak itilâfnamenin tasdikini istiyecektir. İti fakat o gece yağmur yağdığı için değir esasisi ilân olundu. Fakat bu kanunu O kadar ihtiyar olduğumu sanmıyo da nikâh olmadığını söylüyor. Orada her bunlardan 22 sene filen hizmet edenlerin mende kalmıyarak köye dönmüş, ihtiyar esasi Suriye halkının nza ve ihtiyarile rmn ama aksinl iddiaya luzum gönnüyo yetişken erkek, her yetişken kızla göz muddeti hizmetlerinin 25 sene ad ve lâfname kabul edildiği takdirde Taksim heyeti azasından olduğu için gece alaparkında inşa edilecek olan bu tiyatro turka saat dört buçuğa kadar köy meeli hazırlanmış bir şey değildir. Yani bu göre göre «hemfiraş» olur ve «badi kazarum. Bahsimiz daha mühim. kanunu esasî halkın arzu ve iradesinin Nesimi Efendi, bir kaç kere öksürdü yı tntar» kuyruğu omuzlayıp işine gider itibar edilmesi ve kendilerine ona göre pek mükemmel snrette inşa edilecek al sinde kaldıktan sonra evine gitmiştir. mahsulü değil belki manda namı altınmiş! Gene o eski müverrih Atina kadm maaş tahsisi kabul edilmiştir. ve şöyle bir izaha girişti: tında bir de hamamı bulunacaktır. BiAradan yanm saat geçtikten sonra, da buraya hüküm ve tahakküm eden Mütekaitlerden memuriyete tayin edi nanın Taksim'deki çeşmenin yanındaki Sana «Rum degilsin» dediğim za larının ancak «erkeklere hoş görunmek» man, birdenbire şaşırdın. Halbuki elini terbiyesini aldıklarını ve o terbiyeye göre lerek tekrar tekaütlüğü icra olunanların Emanete ait su hazinesinin bulunduğu kendisi ile beraber bir odada yatan ka ecnebi bir devletin arzusunun mevlut ve rısının feryadı uzerine uyanmış, yastığı eseridir. Şark'taki milletlerin ve halklaşakagına koyup şöyle bir düşünseydin yaşadıklarını anlatıyor! tekaüt ve sair muamelâtının icrasında nın altuıda bulunan tabancasına sarıl rnı milü şuuru uyanmış olduğundan isButiın bu hakikatlere, bu bozuk kan suhuleti mucip olmak üzere senedi res yere inşası mukarrerdir. hiç te şaşüacak bir şey söylemediğimi Bugünkü içtimada bir aylık muvakkat mıştır. Oda ieinde, karısının yatağınm tiklâl hakkını talep ediyorlar. Eski Osanlardın. Sözümün ne kadar basit bir lılığa rağmen size Rum olduğunuzu tel milerinin ellerinde bıraküması muvafık hakikat taşıdığını isbat için şu senin kin eden kilisedir. Halbuki, kiliseler, görülmüştür. Mülkî memurlar istifadan şehir bütçesi hakkında bütçe encumeni yanında gördüğü bir hayalete bir el ateş manlı İmparatorluğunun muhtelif anayapabilseler bile sonra askerî hizmetlerde istihdam edi mazbatası da okunacak ve kabul edile etmiş, meçhul hayalet yere yuvarlanmış. sırı zaten istiklâl vadile müttefikler ta«istuvar, tstuvar» dediğin tarihi gözönü vicdanlarda şuriş ne alalım. Dizimizde sanki bir kitap var kanlarda tasfiye yapamazlar. Papağan lebileceklerdir. Bunların hizmetleri te cektir. Lâmbayı yakıp bakmışlar: Ölen adam rafından ifsat ve iğfal olunmuş idi. Tamış gibi Rumiugun geçmişini okuyalım. lara, hangi dilde kelime öğretirseniz, öğEmanetin bir aybk muvakkat bütçesinin kardeşinin kızının kocası Hüseyin. Rabiî bunlar Avrupa'lıların tahakkumu alİşte birinci sahifeyi açıyorum: Got'ların retiniz, zavallılar gene kuştur. Siz de, kaüt müddetine mahsup edilecektir. Bu yekunu 500,000 lira tutmaktadır. mazan'ın karısı, vaziyeti izah etmiş: tmda tutulamaz. maksatla lâyihaya bir fıkra Ilâve ediltotflfta! Bo, ne demektir? Binlerce ve Rumca konuşuyorsunuz ama, tuhaf bir Bundan maada mülhak olarak idare « Ben uyuyordum, yabancı bir elln miştir. Muhakeme olunmak üzere açığa halitadan başka bir şey degilsiniz. binleree musellah ecnebinin Rnm memSuriye milliyetperverleri Fransızlara edilen mezbahanın 930 bütçesi de ikmal leketfcrinde senelerce oturması, değil kadar yazık ki bu halitanın adı henüz çıkarılanların meni muhakeme veya olunarak tabedilmişitir. Bunlar azaya mahrem yerime temas etmesi uzerine karşı silâhla sonuna kadar mücadele etmi?«. Tabiidir U onlar, Rum memleket konulmamıştır ve siz, un çuvah ttstüne ademi mes'uliyet kararı alanların, bera tevzi edilecek ve müzakeresine başlana uyandım, bunun, sen olmadığını anla tiler. Şam'ı almak istediler. Bu mücadelerinde Aynaroı papası gibi ömür geeir başka bir yafta yapıştırmak kabilinden et edenler gibi açıkta geçen müddetleri caktır. Mezbahanın varidatı da bir mil dım, bağırdım.» leler kan ve ateş ile bastırüdı. 1928 de memiştir. Kanlan kaynadıkça, gözleri kendinM Rum olarak tanıtmıya çalışı nin tamamen tekaüt müddetine ithall yondan fazladır. Genç adamın ölümü, Ramazan'ı ve bir Suriyeii hükumet teşkil olundu. kızardıkea Rnm kadınlannın lutfnna yorsunuz. Lâkin küçük bir fiske, çuva temin olunmuştur. karısını fena halde korkutmuş, cesedi Halka mahdut intihap hakkı verilerek müraeaai etmişlerdir. Kadınların bu ka lın hakikatini meydana çıkanr. odadan kaldırmışlar, kendi evinin kapı meclisi müessisan toplandı. Burada SuEski mütekaitlerle eytam ve eraBu sebeple, terzi hanım, zatı âlinize bil Intnfkftriıklan ekseriya canlı hatırasının önüne bırakmışlar. Ramazan, sa riye için bir kanunu esasî yapıldı. Meclar bırskır!... Gotlar işte bu suretle, bir « Aleksandra Diplaraku* demekte beis milin vaziyetlerini nazarı dikkate bahleyin köyden savuşmuş, iki gün son lisi müessisan cumhuriyet rejimini kahajrli gonlerini eskl Rum diyarında ge görmem, fakat Rum kızı demek için çok alan encümen maaşlanna münasip ' Nişantaşı fırtnı ra da Çatalca'ya giderek hâdiseyi hüku bul etti. Kanunu esasi bu tarzı idare düşünürüm. İlmen hasıl ettiğim kanaçirdlkten lonra kendi yurtlarına gittiVaktile Nişantaşı fırını Emanet tarave mümkün olan zamların icrasınt mete bildirmiştir. ler. Şimdi ikinci sahifeye geçiyonım: atime göre dünya yüzunde asırfardanbeve memleketin tam istiklâli esasına bifından birine kiralanmışU. Kiracı fırını UstrogotTarın hücumu!.. Bu hücum, çe ri Rum yoktur, Rumca konuşan insan muvafık görmüş ve bu hususta tahrip etmiş olduğundan Emanet müsHâdisenin bu kısmı Ramazan'm mah naen yapüdı. Fransa hükumeti bu kaBaşvekâlet nezdinde teşebbüste kirge salgını değil; iri, yan ve dipdiri lar vardır. tecir aleyhine bir dava ikame etmiştir. kemede, sorulan suallere verdiği cevap nunu esasiyi daha doğrusu millî istiklâli tnsanlann saldırışıdır. Onlar da; öbek, TerzJ kızı, hiddetini muşkülâtla yene bulunmuştur. tsmet Pş. Hz.t büt Bu davayı Emanet kazanmış ve müstecir ların hulâsasıdır. Bunu bir de tahkikat tazammun eden maddeleri kabul etmedi. öbek köylere dağılıyorlar, şehirlere ya bfliyordu. İhtiyar adamım, itiraz kabu çenin hali hazırına nazaran, lâyi 10 bin liraya mahkum olmuştur. Bundan ve şehadetle tesbit edilen diğer bir şekli Tadili için meclise defaatla muhlet verdi. yüıyorlar, kendilerinden evvel gelen etmiyen bir kat'iyetle söylediği sözlerden ha mevki mer'iyete girdikten sonra vardır. Makamı riyaset, Ramazan'a şunu Fakat meclis istiklâl fikrinden vaz geçGotlar gibi dileklerini yapıyorlar, ean fena halde sıkılmıştı. Ancak, tarihe is mütekaidin ile eytam ve eramilden maada fırının tahllyesi de takarrür etsormuştur: miştir. medi. Nihayet meclis gayri mahdut bir nkmtılarııu giderecek, garipliklerini tinat ettirilen bu mütaleatı, alelâde söz derece uzerine malulen tekaütleri Lâstikleri dolma olmıyan „„ Sen, kanndan şüphe ediyor musun? zaman için tatil olundu. JBu sırada Frajıkendilerine unutturacak yumuşak gö lerle, manasız tehevvürlerle reddetmiye icra kdınmış olan zabitlerle askerî ğüsler bulmakta güçlük çekmiyorlar. Bir kalkışmayı da kendi bilgiçliğine yakışotomobiller işletilmiyecek Hayır efendim, şimdiye kadar hiç sa hükumeti Snriye meclisi müessisanınm hazırladığı kanunu esasinin Reisi gün, onların da avdet ettiklerini görü tıramıyordu. Binaenaleyh kısara bozara, ve mülkî memurlara almakta ol Şehir d&bllinde işliyen otob&slerin lâs bir fenalığını görmedim. dukları maaş ve tahsisatı tevkalâ tikleri hava ile doldurulmuş olmadığıncumhurun affı umumî vermesi, harice yoruzlar vardır. Mustantik tahkikatı ve dinlenen şaFakat Rumiarın talihi tubaf. YurtlaMabadi var delerinin yüzde yirmi beşinin, 1920 dan hem caddeler bozulmakta, hem de sefir göndermesi ve ordu teşkili gibi ishitler bütün bu ifadeleri cerhetmiştir. tiklâlln şeraitinden olan maddelerini 11senesi haziranından itibaren ve binalar sarsılmaktadır. Bunun için Ema Ramazan'm karısı Hüseyin ile mü ga ve tayyederek kalan maddeleri kanurilmek üzere zımni ve diğer müte net şişirme lâstikli olmıyan otobüslerin nasebette bulunurdu, vak'a akşımı da kaidin ile eytam ve eramile de ke seferden men'ini kararlaştırmıştır. O kocasının değirmende kalacağmı bilen nu esasî diye neşretti. Reisicumhurun za maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri tobüs sahiplerrince bunun için bir ay Zülfü, Hüseyn'i eve çağırmış, ahıra in Müslüman olması ve divanı âli tarafından muhakeme edilebilmesi gibi maddenin yüzde onunun tamamile ve yüz mühlet verilmiştir. dirmiş, burada muhabbet ederlerken ler ipka olunmuştur. Bu kanunu esasi de ondan yarısımn bu sene hazira • Ramazan eve gelerek pişmiş aşa su kat Suriye'Iileri memnun etmiyecektir. BunMurahlıasları Utikbal için Gene doktorların muhadenet nından itibaren verilmesini müm mış ve neticede bu cinayet olmuştur. lar sonuna kadar istiklâli almağa müSadullah Bey geldi polis dördüncü şııbe müdürü cemiyetinden ayrılacakları kün ve muvafık görmüşler ve bu Maznun Ramazan, bu şahitlere itiraz cadele edeceklerdir. Nasıl ki Irakiılar, yolda bir maddenin lâyihaya ilâ • Seyrisefain umumi mudürü Sadullah etti, namusunu kurtarmak için yaptığı Filistin'liler ve Mısırndar böyle bir gaye bildiriliyor KÖ8tence'ye gitti vesini teklif etmişlerdir. Bu teklif Bey dün Yalova'dan şehrimize gelmiştir. nı, karısından şüphesi olmadığını tekrar için mücadele ediyorlar. Suriye kanunu Sadullah Bey bir muharririmize de etti. esasisinin halkın dileği mahsulü olmaBeynelmilel Turizm kongresine Genç doktorların Etibba Muha lâyihanın 19 uncu maddesini teşkil miştir ki: etmektedir. Hâdisenin mahiyeti anlaşılmış, tah makla beraber Fransa'nın Şark siyaseiftirak etmek üzere şehrimize ge denet Cemiyetinden ayrılarak < Yalova plâjlan 15 haziranda açı kikat hitam bulmuştur. tinde yeni bir safhamn başlangıcı olmak lecek murahhasları istikbal etmek «Genç Hekimler Birliği» unvanı alReisicumhurluk eden zevat hakkında lacaktır. İdarenin yeni bütçesi AnkaraMakamı riyaset, müşteki mevkiinde itibarile mühimdir. âzere polis 4 üncü şube M. Sadet • tında bir teşekkül etrafında topla' ayrı bir madde tanzim edilmiş ve bu da ikmal edilmiştir. Bütçe beş buçuk bulunan Hüseyn'in annesi Emine Hatin B. Köstence'ye gitmiştir. Kong nacaklarından bahsedilmektedir makamda bulunacak zevata, tekaüt milyon liradır. İki araba vapuru alınma nıma sordu: Muharrem Feyzi re komiserliğine sabık Şeremini Etibba Muhadenet Cemiyeti idar müddetlerini ikmal etmiş olsun, olmasın, sı programımıza dahildir. İskenderiye Senin başka bir istedigin var mı? hattı da haziran nihayetine doğru açımuavini Şükrü Ali B. tayin edil heyeti dün içtima etmiştir. Bunun Reisicumhurluk makamına tahsis edil Ben davamdan vaz geçtim, çocumiştir. mutat bir içtima olduğu temin edil miş olan bir aylık tahsisatın beşte birinin lacak ve bu hat için büyük bir vapur a ğun babası da öldü, ben buralara gelip bnacaktır. Sevahili mütecavire, Adalar Kongreye iştirak için gelecek mekle beraber genç doktorların ay itası encümence kabul edilmiştir hattı tarifemiz değişecek ve (12) hazi gidemem. rılacağı mes'elesinin de görüşüldü murahhaslar şunlardır: 20 yaşına gelmiş kız çocuklara verile randan itibaren yaz tarifesi tatbik ediMüddeiumuml Cemil B., iddiasını derÇatalca'da öldürülen Nuri'nin Alman otomobil kl$p reisi: Mr. ğü tahmin olunmaktadır. Vaziye cek ikramiye miktarı bunları himaye lecektir. meyan etti, katlin sabit olduğunu ve katillerinin cezası artırıldı Fritz, Alman spor klüp reisi: Mr. etrafında kendisile görüştüğümüz maksadile encümence tezyit edilmiştir. Yeni Edirne hattı 60 kilometre maznunun 448 inci madde mucibince Çatalca'da bir mısır tarlasmda pusuya oper*tör Mim Kemal B. demiştir Vefat etmiş bir mütekaidin evlenmemiş Ewald Krçth. tecziyesi, ancak hâdisede kuvvetli bir olacak düşürülerek feci surette öldürülen Nuri kız çocuklarına da ikramiye verilmesi Bunlardan maada Alman Turing ki: tahrik olduğundan cezanın azaltılmasını Şark demir yollan kumpanyası, topisminde bir bahçivanın katilleri Mehmet klübü ve diğer klüpler n»mına: M. « Genç doktorların Etibba muvafık görülmüştür. raklarımızdan geçmek üzere Edirne'ye istedi ve gayri mevkuf olan maznunun ve Süleyman, bundan bir müddet evvel Yirmi beş yaşını geçmiş ve evlenmemiş temdit edilecek yeni hattın istikşaf ra tevkifini de talep etti. Bu talep kabul Ağırceza mahkemesinde muhakeme oluve Madjımç Greger Nissen, M. ve Muhadenet Cemiyetinden ayrıla olan kızlara kanun mer'iyete girince porlarını hazırlanuş, keyfiyeti hükume edildi. Madame Stenegr. caklarından haberdar değiliz, böy nurken müddeiumumî katillerin idamıiki buçuk senelik maaş ve tahsisatları te bildirmiştir. Yeni hattın tulü 60 kiloklüp namına Mr. Karl le bir vaziyete ihtimal de vermi Maznun avukat tutacağını söylediğin nı talep etmiş, fakat mahkeme bunlara mecmuu ve yirmi ile yirmi beş arasmda metre olacaktır. Nafıa ciheti fenniyeyeruz. Fübakika Etibba MuhadeReis ve Mr. Wedr. den muhakeme müdafaa için tehir edildi. sekizer sene hapis cezası vermiştir. evlenecek kızlara da iki buçuk senelik Otomobil klübü namı net Cemiyeti genç, ihtiyar, orta maaş ve tahsisatlarının mecmuu cihaz sini tetkik ettikten sonra malî cihetinin Bu karar Temyiz mahkemesi tarafınmüzakeresi için şirket Ankara'ya bir dan bozulmuş, mahkeme de buna uyarak n* Mr. D. Allen, Bisiklet klübü na yaşlı doktorları sinesinde toplamış bedeli olark verilecektir. murahhas gönderecektir. katilleri yeniden muhakeme etmiş, bu ve Mr. Maddock. bir teşekküldür. Sonra genç dok min*i Mr. Hesap memurları yeni tekaüt kaAmerika'lı tayyarecilerin reisi de defa on beşer sene Ağır hapse mahkum A»l»itıUT* otomobil klübü mu tor, ihtiyar ve orta yaşlı dpktoK dieylemiştir. nunundan şikâyet ediyorlar gitti Mr. ve Madam Duchaine, ye bir tasnif te gariptir. Kim ihtiDün Bazı askert memurlardan mekMemleketimlze gelen Amerika'lı tayyar, kim gençtir? Bunlar kabili Kenan B. Ankara'ya gitti Mr. ve Madam Dudois. tuplar aldık. Memurlar diyorlar ki: yarecilere riyaset eden Mr. Hol da dün Müddeiumumi Kenan B., Vekâlet tatasnif şeylerden değildir.» Mr. âli meclisi namına: Türkiye ordusunun teşekkülündenberi sabah Yeşilköy'den Edirne Belgrat'a Haziran peşin maaşı pazar rafından vaki olan müstacel davet uzerigiinü tevzi edilecektir mevzu kavanin biz askerî besap memur müteveccihen hareket etmiştir. ne dün Ankara'ya gitmiştir. FrftH9H Turing klübü namınaj larının tekaüt hesabında askere tarihi Mr. Ceneral Bath ve MHe. ve Ma * Bilecik mahkemesinin vaziyeti dıihuln kabul etmiştir. Borsada vgziyçt dam Bath. Bilecik'te avukat Mustafa Kemal B. Bu defa hükumetçe tanzim ve Meclisi tngiliz lirası dün Borsada 1033,5 kuruşBilecik mahkemesi hakkında şikâyeti Yunanistan'da Turing idaresi na ta açılmış ve 1934,75 arasmda muamele âliye takdim edilen yeni tekaüt kanunu havi bir mektup yazmış ve bu mektup 20 mın»t Mr. De Vermes, Mr. de QM gordükten sonra akşam 1034 kuruşta lâyihasında hesap memuru muavinliğine mayıs tarihli nushamıza konulmuştu. itinoi, Mr. de Magyar. kapanmıştır. İstikrazı dahilî peşin mu nasp tarihinin tarihi dühul olarak kabul Mahkeme reisi Celâl B. bu şikâyete celta|ya Turing klübü namına: Mr. amele 97,5 tur. Kpponu kesik ünifiye edildiğini haber aldık. Bu kaydın muhvaben atideki izahatı vermektedir. 123 tür. terem Meclisimiz tarafından tadil edilde Bonarti, Mr. Moldenhauer. « 1 Mahkeme azalığı inhilâl etmiş mek suretile bir hakkı müktesebin ihlâl Luxemborg Turing klübü namı Tiçarçt Odan bugiin fevkalâde ve yerine tayin olunan zatın vazifesi baedilmiyeceğini ve biz memurların lehine olarak toplanacak na: Mr. Duchaine. şına gelmekte taallül göstermesi uzerine Bugün oda meclisi «Liman ve köprü halledileceğini ümit etmekteyiz. Felemenk Turing klübü namına: müstafi addedilmiş, münasibinin tayin ler» raporunu müzakere etmek üzere Tekaüt kanunu Mecliste müzakere eMr. ve Madam Poş, Mr. ve Madam fevkalâde bir içtima aktedecektir. olunacağı Adliye Vekâleti celilesinden tebliğ olunmuş ve yazılan tahrirata ceMeyjes. İstanbul müessesatı iktisadiye ve ma dilmek üzeredir. Kanunda görülecek bu, vap verilmiştir. ve bunun gibi şikâyeti mucip noktaların Lehistan propaganda dairesi na iiyesi tarafından bugün Alj tktisat mecehemmiyetle nazarı dikkate alınacağı 2 Azadan birinin noksan olması lisine aza intihabatı yapılacaktır. mına: Mr. Orlovjcz. şüphesizdir. mahkemenin muamelâtma kat'iyyen teÇekoslovakya otomobil klübü naÂli tktisat Meclisi azalığt sir icra etmemiş, bilâkis müstakil mahmına: Mr. Kalva, Mr. Paucek. Asli aza olarak Ticaret edası namına kemelerden ziyade ceza, hukuk, sulh işLiga Motoristu namına: Mr. ithalâtçılardan Şerif zade Süreyya, vaIerinden varidesi olmasına rağmen heyeRomanya prensesi tleana 2 Kumpera, Mr. Andereis ve iki ma pureular namına Kır zade Şevki ve yeti hazira mütemadiyen çalışarak gelen dek aza olarak ta tüccardan Hayrettin haziranda şehrimize geliyor dam. işlerin üçte ikisi intaç edilmiştir. Evvelki gün Topkapı'da polis memurları arasında icra edilen Ruma»ya Kraliçesinin büyük kerimeTurist kultibü »amına: Mr. Ma ve Mustafa Farnk Beyler, Esham borsa3 Mahkemenin bayramdan sonra sı namına da Borsa meclisi Reisi Fehmi si ol«ıp valdesile son seyahatinde Kahire atıcıhk müsabakasında birinciliği Beykoz merkezi mürettebatından rek. listeye üç gün mahkeme konmamış bu da İsmail ve yedek aza olarak Borsa kpı Rumanya sefaretinde misafir kalan 3463 numaralı Emin Efendi kazanmıştı. Atıcıhkta büyük bir meha kalemde teraküm eden İşlerin intacmı Yogoslâvya Turing klübü namı miseri Abdülkadir Beyler namzet olajak: Prenses İleana, 2 haziranda şehrimize ret ve muvaffakiyet gösteren Emin Efendinin bueün de temin için yapılmış ve bu işler de ikmal na: Mr. Zizeck. resmıjrı gösterilmektedir. 'gelecek, buradan Bukreş'e gidecektir. I dercediyoruz edümiştir .a Suriye Cumhuriyetinin kanunu esasisi Encümende esaslı Cemiyeti Belediye Karanlıktaki haya ayni zamanda olmak üzere Şam'da ve Paris'te neşrolundu. Bunun ile birlikte lâtı vuran adam! İskenderun de görüşülecek tadilât yapıldı sancağına mahsus idari ve Siyasî icmal Suriye Cumhuriyeti Turing klüpler kongresi Doktorlar ikiye m ayrılıyorlar ? Haziran maaşı pazara veriliyor Atıcılık müsabakasmm birincisi

Bu sayıdan diğer sayfalar: