28 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

28 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

,8 Mayıs 1930 8. inci TERTiP 5. inci KEşiDEİ 'iRAN . . . . 1 ITJ BüYüK TAYYARE PİYANKOSUI ' • • i'""»'"'"lli">lWUIllll"lllll»W|l>lıı||||KUUl!l..lllin!IMLY Nihat Spor Beyoğlu lstiklâl caddesi 124 Avrupa'dan getirdiği mevsimlik gömlekleri Te Cansen deniz kostümlerinin yeni modellerini, tenis levazımını muhterem mü terilerinin bir defa gelip gör melerini rica eder. I n Keşideler; Vilâyet, Şehremaneti, ' ; Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı ' , ^Bankalan murahhas an ve Halk « huzurunda yapılır. i ACELE EDINIZ KUMBARA ALINIZ 1 haziran tarirıine kadar kumbara almış olanlar numaraları üzerinden çekilecek ikinci kur'aya iştirak edebileceklerdir. İkinci kur'a 1 teşrinievvelde çekilecek ve kazananlara (1000) lira tevzi edilecektir. Acele ediniz, bu hafta kumbara alınız. Adana asliye mahkemesi birinci hukuk dairesinden : Adana'da Osmanlı bankası karşısında kâin yazıhanesinde icrayı faaliyet etmekte iken hukuk mahkemesince .8 mayıs 930 tarihinde iflâsına ve iflâsm ayni günden itibaren açılmasına karar verilen Hacı Meto zade Osman ve Raif Necdet ve Hüseyin Fazlı Beylerle Humeyra ve Hatiçe Hammlardan mürekkep Kollektif şirketinin iflâsına müteallik raerasimi kanuniyenin ifası emrinde sulh hâkimi Fazıl Beyin iflâs memuru tayinine karar verilmiştir. 1 Mumaileyh müflis şirkette alacak ve istihkak iddia edenlerin işbu haklarını tarihi ilândan bir ay içinde mahkemede iflâs idaresine müracaatla kaydettirmeleri ve bu baptaki deliüerinin asıl veya musaddak suretlerini tevdi eylemeleri. M Büvük ikramiye 50,000 liradır. m Her keşidede çıkan numaraıat fekrat dolaba konmaz jjj) jj) Tünel Şirketin<len: İ L A N Ozerleri eski arap hurufsü ile yazı'mış T"'ne'e aît T"nel Pşl«>ri karton biletler ve abonman karnelerinin 1 hazırcn l*?3u tarih*nden Itibaren muteber olmiyac klan ahaliye lân olunur. Ellerinde bu kabil fş'er, kaıton biletler, ve ya abo ma karnele 2 Müflis şirkete borcu olanlann ri bulunup ta bunlan 31 mayıs 19 iO tarihine kaJa< istıma: ede dahı keza bir ay içinde kendilermi bilmiyecek o'anlann, veni fişler ve abonmin ka n leri mıka il nde dirmeleri (hilâfına hareket cezayı mes'bunlan tebdil etırek özere mezkur tarhe kaar Ti'me vişeerme uliyeti muciptir). 3 Müflis şirketin mallannı her müracaat etraelerl icap eder. Bu raüdd t n m ru un'an sonra mezkur fişlnr, biletler ve • • boıiman karneler muteber olmı acak ve ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlaruj o mallar üzerindeki haklan ed lmiyeceklerdir. mahfuz kalmak şartile keza bir ay için Ilmî, Edebî hadise Haî'alık gazete. 29 mayıs perşemb ye ç k yor. de iflâs idaresine tevdi eylemeleri ve etmezlerse mes'uliyete uğrıyacaklan gibi makbul mazeretleri bulunmadıkça haklarından mahrum kalacaklan. 4 tlk içtima 24 mayıs 930 tarihine müsadif cumartesi günü saat on dört buçukta şirketi müflisenin yazıhanesinde aktedileceğinden alacaklıların yevm ve vakti mezkurda bilasale veya bilvekâle hazır bulunmalan ve müflislerin müşterek borçlularile kefilleri ve borcu tekeffül eden sair kimselerin içtimada bulunmağa haklan bulunduğu icra ve iflâs kanununun 214 üncü maddesi mucıbınce tebliğ ve ilân olunur. 1 inci sayıda. "Halk Fırkasının hars cemiyetlerine" miidahaleve hakkı var mıdır? Anketine Sabiha H.ın menfi, Kâzım Nami Beyin müsbet cevapian. Peyami Saîa, Me>ut Cemil, Sıit Gük kin, Adnan Sez > i, Sait Faik ve İlhan Şevket Bevlann y zıları. Sayısı 5 Kurıış ;;M.İJ?AYEI>EYE Vakıf akarlar mudurıuğunuen: Dosya No. Hali tasfiyede bulunan M.LIİ MKNSICAT A. Şirketi Tasfiye memurluğundan: 1 Bakırköy'ünde Basmahane karşısınfta Tstanbul caddesi üzerinde Ba&rtahane köprüsünden bet ile bir tarafı dere, | ön tarafı tstrnbul caddesi ve yan tarafı I Yeni mahalle caddesi ve koşu yolu köp ı rüsüne kadar ve arka tarafı şimendifer) yolu ile muhat takriben yirmi dönümü mütecaviz bostan ve derunünde bahçivan odalan ve ayrıca bir kahvehane ile ufak kıt'ada han, şirketin tasfiyesi hasebile satılık olduğundan görmek için mahalli mezkurda her gün ve pazarhk için 20 haziran 930 a kadar her gün Istanbul'da Çakmakçılar yokuşunda Muratyan hanı altında No. 2 mağazada Ethem Beye müracaat edilmesi son defa olarak ilân olunur. 2 Kezalik : Mezkur şirkete ait on beygir kuvvetinde bir motör satıhktır. Görmek ve pazarhk etmek için mumaileyh Ethem Beye müracaat olunmasu JSTANBUL35Ö I İstiklâ1 eatr4esi 1 den 11 nazıana kidar müptedi ve muteiakkı talebe çin venj lcıvl'r t T Beyazıt Eminbey Dibeklimektep tahtında No. 13 dükkân. 71 2 Beyazıt Eminbey Dibeklimektep tahtında No. 15 dükkân. 71 8 Şehremini Ereyli Saraymeydanı No. 7 Ismailçelebi mektebi arsası diğer kısmı. 86 4 Kadirga Bostani Ali Mehmetpaşa No 23 hane 120 5 Kadirga Bostani Ali Mehmetpaşa No. 21 hane. 121 6 Kadirga Bostani Ali Mehmetpaşa No. 25 hane. 122 7 Tahtakale Demirtaş No. 18 dükkân 16 hissesi. 160 8 Çarşı Çuhacı han alt kat No. 41 oda 252 9 Çarşı Bedestende sağdan ikinci adada No. 4647 dolap kanat öml 269 0 Püskülcüler No. 1719 dükkân. > 258 11 Sipahiler'de No 22 dükkân. 275 12 Cevahir bedesteni soldan ikinci adada No. 13 dolap. 277 13 Zenneciler No. 36 dükkân. 289 14 Feraceciler No. 15 dükkân. 292 15 Çadırcılar No. 121125 dükkân. 303 '16 Kazazlar Orta sokak No. 34 dükkân. 305 17 Perdahçı han No. 52 dükkân. 307 18 Aya sokak No. 51 53 dükkân 308 19 Bedestenkapısı No. 22 dükkân. 313 20Sahaflar 5957 dükkân. 314 21Yağhkçılar No. 97129 dükkân. 315 22Gelincik sokak No. 30 dükkân. 317 23Gelincik Hazırcılar 25 6 dükkân. 318 24Gelincik Yorgancılar Hacımemiş 22 dükkân. 327 25Gelincik Çadırcılar No. 12352 dükkân. 329 26 333 Gelincik Çadırcılar No. 80 dükkân. 27334 Gelincik Keseciler No. 5 dükkân. 28336 Gelincik Çadırcılar No. 141 dükkân. 29343 Çadırcılar No. 7066 dükkân 351 Gelincik No. 2824 iki bap dükkân. '=80357 Püskülcüler 13 dükkân. 31367 Püskülcüler 4 dükkân. 32369 33Yorgancılar Hacımemiş No 179 dükkân. 393 34 Mahmutpaşa Hacıköçek cami altında 19 dükkân. 458 35 Bahçekapı Hobyar Yenipostane No. 46 62 medhal fevkinde 4 oda. Müddeti müzayede : 16 mayıs 930 dan 7 haziran 930 cumartesi günü. Balârda muharrer emlâk kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. tfaliplerra yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere tstanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. Evsaî ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler bu müddet zarfmda müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. RLİTZ HER LlbANI ÖĞRETİK AiNKAKA Taş Han İTİususi dersler hane ni/de veya rrektepte Tecrübe dersleri MECCANENDİR Adana belediye riyasetinden: 15 mavıs 930 t rihin 'e müna.f<sa?ı yapıi ın mezbeha ve teîerruatı inşaat ve tesisatına ta ipler taraîından veri en fatlar haddı lâyık görülmediğinden mayısın oııu lirinci günu saat on altıda pazarhkla ihale edileceği ilân olunur Tekirdağ Evkaî müdürlüğünden: 1 Te ırdağı'ndı Eskcmi minare^nin mşa sivle camideki bazı tamirat 16 haziran 930 pazartesi günü saat on btşe ka iar a cnî munakasaya konulrnu^tur 2 Bedli krşfı (3391) liradır Taliplnn şartname ve keşifnameyi görmek ve munakasaya iştirak etmek ü/ere Tekîrdağ Evkıf müdinyecine müracaatları. Şirketi Hayriyeden: | Vakıf akarlar müdürlüYeni cre* tarifesine göre te tip olunm «rüddetsiz aboneman karne en K r nün Istanoul chetindeki sboneman gişes nde ve baziran 930 ayı a m suS abon man kartlan da Büy kdere, Yenkoy, Beykoz, Çtngdköyü, Beyleıbeyi, ^uzguncuk, Ü J küdar g ş e e r l höprude Ü KÜdar ve Aboneman gişelernde satı.mağa ba^landığı muh ere n yolcularırrıza 1 n oiuiur. ğünden: MÜZAYEDEYE VAZOLUNAN EMTAK Bahçekapı'da Dördüncü Vakıf hanın birinci katında 38, 40 No. odalar. v Müddeti müzayede: 16 mayıs 930 dan 7 haziran 930 cumartesi günü. Balâda muharrer emlâk kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere Istanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebÜirler. Vakıf Akarlar müdürlüğünden: Beyoğlu Kâtip Mustafaçelebi Küçük Parmakkapı 613 No. apartıman 1 katı. Bahçekapı'da 4 Vakıfhan asmakat 27 No. oda. 4 „ asmakat 34 No. oda. 4 „ . asmakat 33 No. oda. 4 „ birinci kat 7 No. oda. 4 „ asmakat 32 No. oda. Üsküdar Hace Hesnahatun Mihrimah imareti çıkmazında 7 No. ahır. « Beyoğlu Kuloğlu Ağahamam 3 No. Vakıf hanın 2 dairesi. „ Hüseyinağa Misk s. apartıman tahtmda bodrum. „ Hüseyinağa Misk s. 384 No. dükkân. „ Kuloğlu Ağahamam 3 No. Vakıf han tahtında 591 No. dükkân. „ Kâtip Mustafaçelebi Telgraf s. 1315 No. hane. „ Kuloğlu Ağahamam 3 üncü Vakıf hanın 8 inci dairesi. Müddet : 31 mayıs 930 cumartesi günü saat on dört buçuğa kadar. Yirmi gün müddetle ilân edilen balâda muharrer emlâkin pazarhkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermeyan eylemek için Istanbul Evkaf müdiriyetinde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. P/ZAMIKLA KİRAYA VERÎLECEK EMLÂK Nakliyat münakasası tspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresiüdenJ Istanbnl'da bir sene zarfında tahminen 2500 ton eşya kamyonla sevkiyatı kapah zarfla munakasaya konulmuştur. thalei kat'iye 156930 pazar günü saat dörtte Galata'da Kefeli handa icra edilecektir. Talipler o gün saat üçe kadar tektif mektuplarile 5000 liranm ° / o 7 bnçnğa aisbennde teminat tnektubu veya parasmı ayrı zarflara koyarak mezkur saatten evvel komisyona tevdi etmelidir. Şartname komisyondan ahnabilir. v Deniz Levazım satınalma komisyonundan: miktarlar Î5000 kîlo Süt \ MünRkssai aleniye ile ihalesi 28 Mayıs 930 çar 7500 kâse Yoğ ırt ' şamba RÜnü saat 10 da. 72000 kilo Yaş I Münakasai aleniye ile ihalesi 28 mayıs 930 çarşamba ve Kuru sebze I günü saat 14 de. Deniz kuvvetleri talebe ve efradının iaşeleri için yukarda Ayvalık Belediye Reisliğinden: Ayvalık limamnda Belediye meydanma beton kazıklar üzerine beton zemin ile altmış metre tulünde v eyedi metre arzmda bir vapur iskelesi yaptırılacaktır. Zemin dolmadu . Altmışıncı metrede azamî dört kulaç su vardır. Mahallinde söndaş ve icap eden tetkikatı fenniyede bulunularak proje ve keşifnamesinin tanzimi maktu ücretle munakasaya vazolunmuştur. thalesi 5 temmuz 930 cumartesi gün üsaat 16 on altıda yapılacaktır. Taliplerin ehliyeti fenniyelerini müsbet evrak ve vesaikile şimdiye kadar yaptıkları bu gibi ıskele ve rıhtımlann birer fotoğraf ve vesaikini Belediyemize ibraz eylemeleri şarttır. Daha fazla tafsilât için Belediye riyasetine müracaat olunması ilâo oluour. yazılı süt ve sebzenin hizalarmda gösterilen gün ve saatlerde aleni mü nakasa ile ihaleleri icra edilecektir. c artnameltrini görmek istiyenierin Türkiye madenciler birligınden: Haziranın on beşinci pazar günü saat onda umumî içtimaımız aktolunacağından yevmi mezkurda bilumum madenciler ve maden tüccarının Istanbul Ticaret Odasında bulunmaları rica olunur. her gün ve vermek istivenlerin 'niz levazım saünalma ihale gün ve saatlerinde KasıiB^aşa de komisyonuna gelmeleri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: