June 19, 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

June 19, 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cttmhuriyet Nafıa işleri Halbuki askert esrar memleketin Politika gazetesinde Şerif Beyin aparİstanbul altıncı İstintak dairelerine yatutulması tıman aldığına dair neşredilen yazılar zılan tezkerelere varit olan cevaplardan emniyeti noktasmdan gizll lâzım gelen muharrerat, evamir, tali ve kullanılmış ibareler haberin doğruanlaşılmış ve tahakkuk etmistir. mat, eşkâl, Işarat, istihbarat ve sair her luğuna kanaat getirerek hüsnü niyetle İstintak tahkikatı ve kararlart türlü malumat ve kütüp ve resail ve haflıkta Rıza gayretli ve canlı bir oyun [Birinci sahifeden mabait] alenidir bunlardan başka berrt ve bahrt ve ha hâdlseyi nakil ve hikâyeden ibaret olup Gerçi ilk tahkikat gayesl suçun faili val memurini aidesine tevdi edilen ha Şerif Beye hakaret kastile yazılmadığı mağa başladı. Güneş guruba yaklaşmış oynadılar. Hakova'lılar, bütün hücumIarını akamete nğradığını görerek sinirolması umulan kimse hakkında zan ve rekât plânlarıdır ki esran askeriye hak anlaşılmaktadır. Hakaret ve sövme cürhava serinlemişti. Oyunumuzun iyileşlendiler ve işi tekmeciliğe bindirdiler. şekl kavileştirecek delüleri toplamak, knıdakl kanunun birinci maddesi bunu münün unsuru mütecavizünaleyhe kasmesine rağmen, bu devrede de iki gol Sol bekleri Nihad'ın bacaklannı çetelemahkemeye sevketmekten İbaret olduğu natık olduğu gibi Türk ceza kanununun tan ızran muktazi olduğu ve isnadı vayedik. Mamafih gittikçe canlı oynamana göre gerek heyeti lçtimaiye ve gerek 137 inci maddesinin menettiği ahval de kıın mücerret namusa dokunulduğunu ye döndürdü. ğa başlamıştık. Nihat merkez muhacim hürriyti şahsiye noktasmdan gizli ma (devletin kara, deniz ve hava kuvvetle bilmek kâfi olamıyacağı bedidardır. Bir Bugün ÜIvi çok güzel bir oyun oynadı. mevkiine geçti. Kendi yerine de Hüseyin'i hiyette olması varidl hatırdır. Lâkln te rinin yapacaklan hareketler, müdafaa fiilin muhtelif esbaptan dolayı hakikat geçirdi ve hücumlarımız sıklaştı. Fakat Seyircilerden bir Viyana'h «Allahınız lâkıkyatı hazıra ve kanaati mahkemeye vasıtaları, askerlik etrafında havadis zan ve zehabile hikâye ve neşredilmesi Diyordu. Bu gol atmak imkânı olmıyordu. Çünkü kar kalenize perde germiş!» ve yeni kanunların kabul ettiği usule lstatistik neşri tnetnnu!!. neşrine) mütealliktir. Mezkur maddenin hakaret cürmünü teşkil edemiyeceği aşunızda bizden cidden yüksek oyuncu maçta takımın en mükemmel oyuncusu göre müddei şahıs ve maznun ve bunlanefsi mantuku ve birinci bendindeki şikârdır. Binaenaleyh hüsnü niyetin gaBan devairden ve bilhassa Liman idarelar vardı. Nihayet bu hücumlar esnasında gene Bürhan oldu. Yer tutuşu, sert, kesn n veklllerl huzurlle ve yanında ilk (kuvvetlerinin yapacaklan) tabiri sari lip ve şayi olmasına mebni asıl olan anın stnden gazetelere istatistik verihnesi metahkikat evrakınm ^maznun vekilleri hine göre askerî bir kuvveti bir plân vücudüdür. Bu yazılann kastı hakaretle Suphi karşısındaki üç oyuncuyu da at kin ve isabetli topa çıkışları pek çok alnedilmiştir. Buna sebep olarak istatistik kışlandı. Rüzgâra ve güneşe karşı oynatarafından tetklkine ceza usulü muhake dairesinde harekete geçtiğinln neşir ve yazıldığı davacı tarafından madde ve latarak ilk ve son golümüzü yaptı. kanununun (6) ıncı maddesi gösterilmek Biraz sonra Nihat, zorlu ibr hücumla dığımız birinci devrede Hakovaiılar hâ tedir. İstatistik neşri için istatistik nmumî meleri kanununun 143 tincü maddesi ve ilân edilmesi iktiza eder. Müdafaa vası kat'î bir delil ile isbat edilmemiştir. Bu kimdi. Kemal Faruki sol içte yeirnden mevadı taliyeleri ruh ve müedası müsait neşriyattan dolayı da mahkemece mes'ikinci bir gol daha yaptı. Kaleci yere müdiriyetinden müsaade alınması icap et olup ceza muhakemeleri usulü kanunu talan ise askeri bir kuvvet istimali zım uliyet tevcihine kâfi delil görüiemekımıldamadığı için bir çeyrek sonra Reuzandıktan sonra kolunu uzatarak topu nmdaki hareketlerin askert bir kuvvetle mektedir. nun 194 üncü maddesi sarahati tahkikamiştir. bii takıma alındı. Hücum hattı canlandı istimal edilmesi lâzım gelen hallerin ilân içerden çekti, kucağına aldı. Seyirciler Sabık tskân U. Müdiiru geldi tın ve mtiddeiumumilik davasından ve ve Seciye noksanı tabiri neşridir. Askerlik etrafında havadis bile «gol!» diye bağırdılar. Hakem gol ama gene müessir bir oyun oymyamıSabık İskân Müdürü umumisi Hacı Meh delâilinden müstantik maznunu haber ise askerlik mesleğine doğrudan doğruyordu. vermedi. Cumhuriyet gazetesinde spor serlâvhadar eder ve kendisl tarafından müdafaa İkinci devrede takım canla başla oy met Bey Ankara'dan şehrimize gehniştir. ve delll irae edilmek istenilip istenilme ya eşkâl ve işarat ve istihbarata dair hu sı altında Kemal Faruki Beye ait kısMaçta biraz sonra şiddetli hücumla Hacı Mehmet Beyin bir valilife tayini hakdiğl ve tahkikat cereyanı için bir guna sulardır ki: Bu neşir, havadis tabiri ka mında (seciye noksanı) terkibinin narnnız arasmda yeni bir mağlubi namağa başladı. Soldan Küçük Kemal, kında henüz kati* bir haber yoktur. nunisine masaddak olsun. sağdan Leblebi mütemadi akınlar yapmussuz manasına olduğu anlaşılamaz. yetle bitti. Bizim Viyana profesyonelleitirazı Nafıa Müsteşart tstanbuVa geldi bulunup Herkesin huzurunda uçan ve sukuta Zira (seciye) tabiri Türkçede tabiat, huy, bulunmadığı tılar. Fakat bu profesyonel oyunculara rini yenmemizin imkânı yoktur. Meğer vaki olan itirazlar Nafıa Müsteşan Arif Bey Ankara'dan şeh ve tetkik devam, sükun manalannda istimal edilki bir mucize vaki ola... Halbu ki mucize gol atmak o kadar güç ki... Hakova'nın rimize gelmiştir. Tarm Nafıa sermühendisi edeceğini uğnyan tayyarenin sukutuna mütedair göstennektedir. tehlikeli münferit akınları müdafaamız mektedir. Şu halde (seciye noksanı) devrinde değiliz. Viyana profesyonelleBinaberin istintak kararlanmn alenî neşredilen bir haberin tarifatı kanuniye cümlesi bir terkiptir. Bir nesneye devam sür'atle kesiyor, hücumlarımız tevali e ile birUkte Talova'ya gidecektir. ri cidden çok güzel oynuyorlar. Yalova'da asfalt yolun inşasma başla olup ve bu mukarrerat ve münderecatın dairesinde askerlik etrafında havadis ve ve sükut etmiyen kimseye ıtlak olunur. diyordu. Küçük Kemal'in, kale önünde neşir ve ilânı matbuat kanununun esran askeriyeden ad ve itibar olunamaz. Binaberin müddei Kemal Faruki, Beye İkinci müsabaka nasıl oldu ? salladığı üç müthiş şüt hep köşelerden mhmştır. 13 üncü maddesinin birinci fıkrasmm Şu tafsilâta nazaran neşriyatı vakıanın ait olan kısımda seciye noksanı terkiViyana'da dün profesyonel Hakova ta direklere çarptı veya sıyırdı geçtL Fener dubast tebdil ediliyor dairei şümulü dahüinde olduğuna tered askerlik etrafında olduğu mücerret bir krmile oynadık. Bu takım Viyana'h Yabinde kaziyei hakaret ve şöhrete taarTahlisiye umumi müdiriyetince Karade düt olunamaz. İkinci devrede sol haf Suphi kaşına iddia ve ihtimalde kalıyor. Hükümler ta ruz mevcut olmayıp ancak mumaileyhin hudilerin takımıdır. Kendine mahsus bir niz Boğazı haricmdeki fener dubasının yebir tekme yedi, çıktı. Terine Vedat geçtL hakkuk eden vakıalara müstenit olmak kulübüne karşı alâka ve rabıtasmın azHırsızlık çoğalıyor yazıst sahası vardır. Son zamanlarda bütün oCidden canlı ve seri bir oyunla hasmın 'rine yeni ve otomatik bir duba konulması irtişa mes'elesi etrafında gazetelerde lâzımdır. Yoksa, taaruz ve ihtimaller ile lığını ima kastile yazıldığı yazılann tarzı ynncularmı gençleştirerek seri, cevval sağ tarafmı akamete ugrattı. takarrür etmistir. Bu dubanın yerini tesbit tahkikatın mühim safhaya girdiğinden hüküm verUemez. Binaberin, bu ms.ele tahririnden anlaşümaktadır. Bu neşribir takım vücude getirmiştir. Sol içleri, için tetkikata başlanmıştır. Bu Viyana profesyonellerinin öyle sebazı meb'uslann masuniyetlerinin refi de dahi anasırı cürmiye görüiememiştir. yattan dolayı bir guna kasıt cürmü olbomba gibi şüt atıyordu. Merkez muhaİkdam ve Akşam gazetelerinin (ordııya madığı sabit olmuştur. muhtemel olduğundan divanı âlinin teri, cevval bir oyunu var ki her dakika eimleri bizimküere hemen hemen hiç şekkülünden iki temyiz reisi ve dört aza avdet, Şerif Bey gidiyor mu?) serlâvhası tehlikeler yaratıyor. Oyunun bitmesine Beraet kafa vurdurmıyan çok iyi bir oyuncu idi. nm Ankara'ya gittiğine ve saireye müte altında vaki neşriyatı da esrarı devletten üç dakika kala, vaktinden evvel kaleden Aldığımız netice de gösterir ki takımıİmdi, tafsilen zikr ve tadat olunan esdair olan fıkralar ile hırsızlık çoğalıyor olamaz. Zira, kanunen devlet sırn demek çıkan TJlvi, yegâne hatasının cezasını babı mucibei kanuniye ve ahvali meşruha nuz en iyi oyununu Hakova'ya karşı oyserlâvhası altında neşredilen makale ve hükumete müteallik olup ait olduğu megördü. Top yuvarlanarak kaleye girdi. KandilU Rasatanesinden verilen malu ve serdedilen delâili mepsutaya mebni nadı. Viyana Elçimiz Hamdi Beyefendi Biraz sonra da maç bitti. Takımımız çok mata nazaran tazyik, dün saat 7 de 762, yazılann da şekll ve mahiyetlne ve sureti murlardan başka kimsenin muhteviyatı maznunualeyhim Cumhuriyet, İkdam, bn maçı da teşrif etmişlerdi. Havanın güzel oynamasma rağmen galebe bizim istimalleri itibarile hayret ilka edecek na vâkıf olmaması lâzım gelen evrak esteheyyücü mucip tarz ve mahiyette olma rarı devlettendir. Bir askerin siyasî me Vakit, Akşam, Sonsaat, Milliyet. Politika bir gün evvelki gibi boğucu sıcak olma değil Hakova'hların hakkı idi. Çünkü 14 te 763 idi. Riizgâr poyrazdan esmiş, sür'ati saniyedıklan ve mezkur makale münderecatı mur olması da fevkalâde ahvalden görü gazeteleri mes'ul müdürleri Agâh, Esat ması daha İyi bir oyun göstermemize bizden daha mahir ve daha fazla calışde 8 metreye kadar çıkmıştır. efkân umumiyeyi tehyiç eder asılsız ha lmez. Bu gibi neşriyatın menolunduğu Mahmut, Refik Ahmet, Enis Tahsin, Seyardım etti. mışlardı. Galatasaray'ın genç oyunculalim Ragıp, Bürhanettin ve Ali Naci BeyHararet ise asgari 17, azami 22 derece idi. vadis olduğuna kanaati vicdaniyeyi tena dair gerek kanunen, gerekse memleBugün Nihat sağ iç oynıyor, merkez n, bu maçta istikbal için çok ümitbahş Bngrün ruzgâr hafif olarak mütehavvil ylt edecek kuvvetl haiz görülenîediği gi ketin emniyeti noktai nazarndan neşre lerin isnat olunan mezkur suclardan domuavinlik mevkünde genç Hüseyin, rağ bir oyun gösterdiler. layı beraetlerine temylzi kabil omak •secek hava açık olacaktır. bi de bir haberin mücerret ve muheyyiç dilmemesi hakkında merciinden bir neh üzere lttifazla karar verilmistir.. Ben nasıl âşık oldum, biliyor nı büktü. Şişmanı, lâkayt bakıyordu: musun? [Birinci sahifeden mabait] ve asılsız olması da tecrime feâfi olamaz. Taaccüp ediyorsun ha? tnsa Nasıl âşık oldun? Çünkü kanun bu gibi ef'ali cezalandırBursa asliye ceza mahke mesi» n makta (ilmide) aftasın cürmiyeden ad Ama lâİF değil... Âşık... Tam nm başmdan geçmeyince böyledir. Ankara istasyonu bu sene den çıkan beraet kararından gaze detmiştir. Ahkâmı cezaiyede bazı evsaf Ben sevmediklerimi, sevmemeğe manasile âşıkım! içinde yapılacak tecilerden çok daha ziyade kariler, vardır ki o vasıflar ancak ilim ve ıttıla başladıklarımı da kıskanırım. Şimdi mi? halk memnun olmuştur, bu bir ha suretile yapılan ef'ali müstelzimi ceza Yok be... Eskiden... Gençli Vallahi, iyi be... Vücudüne de olabilir. Binaberin bu gibi ef'al bilerek Uçüncü Kolorduya ait kamyon • ğimde... tesir etmiyor... Zararsız bir kıs • Nafıa Vekili Recep Bey bu sene yapı kikattir. yapılmamış ve bilmiyerek yapılmış ise lacak Ankara istasyonu hakkında şu Bursa ceza mahkemesinin verdi müstelzimi mücazat sayılamaz. Türk lardan biri Kilyos'taki Galatasa İkisi de ömürdü. Hacivat'ın Ka kançlık! ği karar yalnız, bu davaların ge ceza kanununun 161 inci maddesindeki ray lisesi kampına erzak götürmek ragözü, pişekârın kavuklu'ya aç Alay etme... Âşıkhğım zama beyanatta bulunmuştur: € Meclisin tatilinden sonra Zongulçirdiği safhalar dolayısile değil, (bilerek) kaydı, faile mes'uliyeti cezaiye üzere son sür'atle şehre gelirken ması gibi, bunlar da birbirlerini a nından bahsediyorum. dak'tan başlıyarak Nafıa Vekâleti taraçıyorlardı. Karını sevmediğin için mi al fmdan yapılan demir yolu, şose, köprü, mahkeme heyetinin ilme, adalete tevcih etmiştir. Şu hale nazaran gerek Nallantoğlu mevkünde şoförün irtişa hakkında neşredilen makalelerinşaatı ve bn teslsatını teftiş edeceğim. karşı yüksek, necip teslimiyet ve Biri göbeği hürmetli, şişman, 6 dın? den, gerek Cumhuriyet gazetesinin hır dikkatsizliği yüzünden devrilmiş hürmetini göstermesi itibarile çok sızlık çoğalıyor yazısmdaki sözlerde bi tir. Kaza neticesinde kamyonun albürii inadına zayıf, kupkuru idi. Ah! Sen bu işlerin inceliğini Seyahatim bir ay devam edecektir. Ankara istasyonn binasının tesisine lerek neşrolunduğu ve kasdın vukuuna tında kalan Hamit Ağa derhal ölŞişmanı, şapkasını daz kafasının bir türlü kavnyamıyorsun. mühimdir.) ait verilen baberler doğru değildir. Bu cemcemesi üzerine, jokey takkesi Biraz inceleyim mi dersin? hususta Fox biraderlerle yapılan muka On beş yirmi sahifeden mürekkep ka delâlet edecek bir delili maddi ile isbat müştür. Soför Nâzım da bacağıngibi bindirmiş, yeleğinin düğmele Halin müsait değil. Ben karı velename tadil edilmiştir. Bu mukave rarnamede «esas dava, bu davalann ne edilmemiş olmasına ve hususile bu da dan yaralanmıstır. Hâdiseden janBursa mahkemesine verildiğl, valann tarihi neşirlerinden hayli sonra rini çözmüş, tam bol ahenk, anlatı mı, yani sevgilimi sevmemeğe başla lename mucibince işlenmemiş para ola suretle eseri darma ve müddeiumumilik habertahkikatın tevsii, son iddia ve müdafa ikame olunması teheyyücün bir rak kalan 1,800,000 llrayı Ankara istasyordu. dım. Peki, ne yapayım? Sevilmiyen alann hulâsası kaydedlldikten sonra maddisi ve zahirisi olmadığı kanaatini dar edilmiş, şoför Nâzım mevku ıslahı için sarfedeceğiz. Bu paZayıfı, pardesüsünün düğmeleri sevgili ile, âşık maşuka gibi yaşan yonunun müzakerede takip edilen usuller> de zik tevlit eder. Bu Itibarla mezkur gazeteler fen berayı tedavi Gümüşsuyu hasranın tahminen bir buçuk milyono isredilmektedlr. İstanbul'da çıkan bütün mes'ul müdürlernin bilerek tehyici efkâr tanesine nakledilmiştir. ni tamamen iliklemiş, tesbihini çe maz ki... tasyonun fenni tesisat ve teşkilâtına ve Türkçe gazeteler mes'ul müdürleri, he cürmünün failleri olduğuna mahkeme kerek dinliyordu: ticari bazı tesisat vücude getirilmesine Bırak... yeti umumiyesi itibarile müheyyiç, asıl kail olmamış ve iddia makammm müsŞişmanı, derin derin içini çekti: Nasıl olur? Sevgflimi, başka sarfedilecektir. Kalan 300 bin lira ile sız havadis, neşriyat; merciinden mü tenidatını tahlil neticesinde tehyici efyeni istasyon binasının şimdilik bhinci Âşık bana derler, anlıyor mu Iarı severlerse? mürekkebesine saade almıyarak askerlik etrafında ha kâr cürmünün anasın j iplik fabrikasında yangın katını yaptıracağız. Bu kat istasyonun tesadüf edememiştir. Sonsaat gazetesinber neşri, hakikl ve hükml şahıslan tahsun? Dün saat 8 de Eyip bostan iskelesinde Sevsinler! yolcu salona ve sair teferrnatını teşkil var, Votko iph'k fabrikasmdan yangın çıkmış, kir etmek fiiUerile yirmi bir muhtelif de (hayat ucuzlamış mı, ihtikâr Anhyorum... Benim, senin kadar havsalam edecektir. Binanın üst katını bilâhare suçla altında ve 1200 lira kıymetinde bir makine ile 600 lira tahtı zanna alınmışlardı. Bunlar halk soyuluyor) serlâvhası Âşık olmak, kolay değil a geniş değil... yaptıracağız.» anasırı kıymetinde pamuk yandıktan sonra sön hulâsaten irtişa mes'elesine dair hilâfı bu vadide yazılan sözlerde de ma! Demek ki, sevmediğin sevgi Recep Bey bundan sonra su İşleri mü hakikat neşir; ceza usulü muhakemeleri cürmiye görüiememiştir. dürübnüştür. Fabrika sigortalı oldufundan nasebetile Terkos şirketi hakkında ne Elbette, kolay edğil... lini, başkaları severler, diye kork düşündüğü sorulunca şu cevabı vermiş kanununun mevkii mer'iyete vaz'ı mütahkikat yapılmaktadır. Hakaret cürmü nasebetile Cumhuriyet Müddeiumumili Sen benim yerimde olsaydın, tun, kıskandın, nikâhla aldın? Hakaret cürmünün tahakkuk etmesi tir: ğine cehalet atfile tahklr, Polis müdü için sarfedilen sözlerin memurun şeref muhakkak ölürdün. « Şimdilik Terkos şirketi hakkında Bir o, bir de... rünün hırsızlıklar hakkındaki beyanata ve haysiyetine dokunacak sözler olması bir şey söyliyemem! » Sevgilin çok mu, az mı eza, Daha mı var? 12 bin lira kıymetinde halı çalanlar na atfen ve efkân umumiyeyi tehyiç lâzımdır. cefa etti. mahiyetinde hilâfı hakikat neşriyat, yakalandılar Elbette... Aşkıma sadık kal • Ceza usulü muhakemeleri kanununun Yok be... Zaten zayıfsın, da mak için! tzmit'te askert tayyarenin sukutu habeGümrük hanı antreposunda 26 numarada mevkii mer'iyete vaz'ı münasebetile Son rini kolordu kumandanınm müsaade saat gazeteslnde (yeni ceza usulü muha hah tüccan Ali Ekebr Efendinin deposunyanamazdın... Sevmeğe başlamışsın, demek sini istlhsal etmeden neşir, Polis müdü kemeleri kanunu yanlış mı anlaşılıyor?) dan 12 bin lira kıymetinde 7 seccade ile 2 Maşallah, aşk sana yaramış. ki aşkın geçmiş. Geçen bir aşka sarü ile bazı erkanı askeriyenin tekrar serlâvhası altında neşredilen beyanat hah dün ögle vakti sirkat edihniştir. Şişmanhğıma bakma, evlilik dık kalmağı anlamıyorum! ordu hlzmetine alınacağma dair . .neş tan dolayı müddeiumumilikten açılan Sirkatin failleri açıcı Yani, İbrahim, ? mihnetinden bu hale geldim. riyat, Polis müdürünün apartıma tahkir davasının mevzuu teşkll O kadar anlarsın işte! eden Mehmet ve Haydar olduğu zannedilmektenı mes'elesi, spor muallimle yazı ve cümlelerde tahklr cürmü olup dir. tnamrım, bazılarına, meşak Anlat ta, anhyayım! rinden Kemal Parukl Bey hakkında olmadığını mahkeme tamik ederek atikat yarar. Boyunu ölçeyim derken derede Sevgilimi, sevmiyebilirim, fahakaretamlz neşriyat gibi suçlar idi. dekl neticelere vasıl olmuştur: Elbette ya... Evleneli beri, inboğuldu Mahkeme heyeti iddia ve müdafaalan kat meşru karımı, sevmesem bile, Mezkur gazetenln yeni ceza usulü musanlıktan çıktım, hissiz oldum! dinleylp tetklk ettikten başka irtişa Şile'nin Agva nahiyesinde HaUl oglu kösever görünmeğe mecburum! Hürhakemeleri kanununun 20 agustos 929 hakkındaki tahkikat neticesini İstanbul Sevgilinle mi evlendin? yünden 12 yaşında Ahmet o&lu Şükrü is tarihinde mevkii mer'iyete vaz'ı münamet etmeğe mecburum! Sevgilimi, altıncı istintak dairesinden istilâm etmindeki çocuk boyunu ölçmek üzere dereye Şişmanı durdu, geriliyerek bakterkeder, başımdan atarsam, aşkımiş ve tzmlf teki tayyarenin sukutu hak sebetile vuku bulan neşriyattaki fıkra da girmiş fakat bogulmuştur. h: heyeti umumiyesine atfı nazar olundukkındaki haberin neden ibaret bulundumı da unuturum. Halbuki, sevgilim Elbette... Bir rakı fabrikası yakalandt ğunu da Büyük Erkânı Harbiye Hava ta, müddeiumumiliğe tahklr kastı anlale evlenirsem, aşkımı her an, her şılamayıp ancak yeni bir kanunda fikirmüsteşarlığının mütaleasına müracaatla Beyojlu'nda Kohot birahanesi soka&ında Zayıfı, biraz hayretle gülümsedi: dakika, mecburen hatırlarım! lerin tenviri ve esaslann tetkikile alâ büyük bir rakı imalâthanesi yakalanmıştır. tetklk eylemiştir. Pek göğsünü gere gere söylekadarlara bildlrmekten ibaret olduğu Hakikaten, yaman âşıkmış • Tehyici efkâr cürmü din. gibi müderris Cevdet Ferit Beyin tavzih Gazeteciler davasının en başmda, irti mektubu da bu gazete ile neşrolunması Elbette göğsümü gere gere sın! şa mes'elesi vardı. Bu dava «irtişa tah bu etraftaki neşriyatın müddeiumumili Elbette... Ben nasıl âşıktım, Hırsızlıklar söyliyeceğim! klkatının mühim safhaya girdiğinden, ğe cehalet atfile tahkir kastı olmadığı biliyormusun? 24 saatte şehrin muhtelif yerlerinde 2 Yani, elinden kurtulmaz mı? bir çok ekâblr ve memurların rüşvetle tavazzuh eder. hırsızlık vak'ası olmuştur. Yavaş yavaş anhyorum! Demek istiyorsun? alâkadar olduklan anlaşıldığından, tahHakaret cürmü tahakkuk etmek için 1 ünkapanı'nda Cami sokaçtnda oturan Hayır, anhyamazsm! En de klkatta mühlm lkrar ve itiraflar oldu sarfedilen sözlerin memurun şeref veya O hatırıma bile gelmedi Fethullah Efendinin odasından ceketi ceğundan, tahkikat hakkında müstantik haysiyetine dokunacak söz olması karin uykuya yatmış olsam, sevgili • Peki, neden ya? binde bulunan 62 lirası çalınmıştır. ademi salâhlyet karan verdiğinden ve nunen lâbüttür, yoksa hâdisede olduğu Ayni evde oturan Zekiye Hanundan şüp Âşıkhğım zamanımda bana min kokusu burnuma geldi mi? evrakın Ankara*ya götürüldüğünden, ba gibi «yeni ceza usulü muhakemeleri yanMacar Milli taknnmın 3 kıymetll şip diye uyanırdım! he ettiklerini yanında mı bırakacak zı meb*uslann masuniyeti teşriiyelerinln oyuncusu lış mı anlaşılıyor. Müddeiumuml vazlfeyi 2 Yenipostane caddesinde kırtasiyeci refi ihtlmallnden ve bu sebeple mahketım. Evlendim, biraz da o azap çek Çok mu lâvanta sürerdi? sulh hâkimlertne tevdi etmesi kanunun Abdülkadır Efendinin dükkânına dün gece Solmuavin Sağiç Solmaavin menin divanı âUye ait bulunduğundan Yok be... Lâvanta kokusu desin!... zabıt memurlan tarafından hırsız girmiş 450 lira ile kırtasiye eşyası Samyag Postay Şinekeç ve bu mes'ele için İstanbul müddeiumu ruhunun ğil, onun kokusu ... değil, hatta müddeiumuml ve müstantik Yamansın! çalarak kaçmıştı.r. Şehrimize gelerek burada üç müsaba mlslnln Ankara"ya glttiğine dair neşri ler tarafından lâyikile anlaşılamadığı> Tabiat mes'elesi, ne denir? Sen ne zannediyorsun beni! yatın hilâfı hakikat ve tehyici efkâra ta yapacak olan genç Macar milll takıyolundaki ibaresi, sırf muamelâta ve bâdi olduğu> davası idi. Elbette yamanım... Dur ama, ev Fena koku değil, mis gibi... J yi sarih mevcut olmadığına ve neşri de diemurun fikrü harekâtının tenvirine Peşte'den hareket m ı s a h Bursa ceza mahkemesi kendisine arlenmemin başka bir sebebi daha Adeta, cennet kokusu... Bana dog j B ugün saat 9,30 da şehrimlze muvasal&t ait fıkralar dermeyan etmek hakaret caiz bulunduğuna göre ceza kanunu hâzedllen bu mes'elelerl şu suretle tahlll var. cürmüne kâfi delil olamaz ve hakaret disede kabili tatbik olamaz. Kanunun ru geldiğini, adım adım yaklaştı ( edeceklerdir. Macar futbolculan Sirkeci etmistir: sarahaten cezalandırmadığı fiil için klmcürmü anasınnı da teşkil edemez. Yaaa?! ğını hissederim. O kadar ki, odama garında spor teşkilâtımız erkânı ve spor c İrtişa mes'elesi hakkındaki gazeteseye ceza verilemez. Türk ceza kanunuEsrarı askeriyeyi iffa cürmü Ben başka âşıklar gibi deği gireceği, yanıma yaklaşacağı da cular tarafından merasimle karşılana lerde yazılan ve dava mevzuunu teşkll nun birinci maddesi sarahati bu teamulü Sonsaat gazetesinde yazüı olan taycaktır. limdir. Gayet kıskancımdır. kikayı, saniyeyi bile hesaplıyabilir Gelen heyet 15 1 futbolcu, S fi idareci eden makalelerde efkân umumiyeyi teh yare sukutu haberi de mevzuu bahistir. hukukiyeyi tayin ve tesbit etmiştir. İddia ylç cürmü yoktur. Mezkur gazetelerde Mezkur makale (İzmit'te Her âşık kıskançtır. Daha dim! Bir gece yanıma gelmese göztayyaremiz makammm bu baptakl müstenidatı tetolmak uzere 18 kişiden mürekkeptir. Ka İrtişa münasebetile yazılan yazılann parçalandı. Dört mecruhumuz vardır.) kik sadedinde esran askert ve devlet doğrusu, kıskançhk, âşıklığın şa lerime uyku haram olurdu. fileye, Macar Federasyonu reisi Şisler asılsız ve müheyyiç olduğu anlaşılamaSerlâvhası altında neşredilen makale sırn ifşası cürümlerinin sebeplerine nındandır. Anlaşıldı! Sen, karı değil, riyaset etmekte, federasyonun ikinci re yıp, bu makalelerde ve banıt inhsian ceza kanununun ahkâmına göre neşri mahkeme tesadüf edememiştir. Yok efendim, yok... Ben öy uyku ilâcı almışsm! isi Rotman ve federasyon nmuml kapta lçlnde sui istimal yapıldığı ve irtişa mes' ceza tehdidi altında hava kuvvetlerinin ŞenV B. in apartımam mütehak yaptığı hareketleri askert makamattan lesine kıskancımdır ki, tahmin, tanı Galoviç'te kafileye refakat etmekte elesi hakkındaki neşriyatın Şişmamlamamdan da mı anBir fiilin muhtelif esbaptan dolayı kık olan muamelât ve mukarrerata ait dirler. A savvur edemezsin! istihsali mezunlyet olmaksızın yazılması mücerret nakil ve hikâyesi hakaret cürlamıyorsun? müstantik karanna uygun olduğu gerek Zayıfı cevap vermedi, dudaklarımünü teşkil etmez. Mahmut Yesari Oyunculardan beş tanesi F. T. C. den, istanbul müddeiumumiliğinden, gerekse esran askeriyeyi lfşa davasıdır. Vekil Recep Beyin yeni beyanatı Bursa mahkemesinde IWVUKUAT nasıl beraet ettik? Kilyos yolunda 19 Haziran 1930 Kamyon devrildi, 1 ölü, 1 yaralı var Macarlar Sprocular bugün 9,30 da gelecekler Galatasaray Viyana'da nasıl yenildi? 2 tanesi üybeş'ten, 1 tanesi Trökveş'ten, 4 tanesi Fostaç'den, 3 tanesi de Sondi kulübündendir. Bu suretle genç Macar milll takımı oyunculan Macaristan'ın birinci sınıf kulüplerine mensup oyuncualrdan seçilmiştir. Şehrimizdeki Macar sefareti, Macar futbolculan şerefine bir ziyafet keşide edecektir. Bugîinkü hava

Bu sayıdan diğer sayfalar: