21 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

21 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyet 21 Ağustos 1930 I •Dün Vali, Kolordu kumadanı ile Amiral arasında ziyaretler yapıldı misin, yoksa kadro harici yaşıyan in liye ücreti alıyor . devlet arasınadki itilâf muayyen arazı ve sanlardan mısm? Bunn da öğrenmek issiyasî mes'elelere munhasır olmayıp Avrupa hegemonyası ve Akdeniz hakimiyeti temiyornm. Zira anlayışlı bir gençsin, Ticaret oda meclisi dün ıkinci reis gıbı muazzam ve gajet vâsı ve hatta ciistersen bir is bulabilirsin. Zaten zen Necip Beyin riyasetinde toplandı. Ruzhanşumul mes eleler uzermdedır. Şmıdi bu gin damada ihtryaeım da yok. Benhn namede zeytinyağcılar ihtisas komisyosukunet yenıden Italâl edılmiş buhuıuyor. Italya hukumeti ortaya fırlattığı bır taş param, alleme kâfî gelebilir. Ancak bir nunun; zeytin yağcılığımızın tevessü ve ile Avrupa'nm rakıt sularını dalgalandırdıl inkişaft için hükumete arzolunmak üzere şey öğrenmek isterim. Bilhassa bu taşın hedefı Fransa'nın harihazırladığı temenniyatı muhtevi rapor Emredin efenâim. ci sıyasetı olduğundan Parıs'te fena tesırler bırakmıştır. Italya bu defa hucumunu Senin adm sadece Süruri mî. yoksa okundu Zeytin yağı mütehassıslan Cemiyeti Akvamm teşkılâtına ve bilvasıta bilhassa ihraç edllecek zeytin yağı mubaşka bir ismin de var mı? | Fransa'ya ve Ingiltere'ye tevcıh etmiştir. amele verglsinin salim bir şekilde ciba|Malumdur kı Cemiyeti Akvam butun cihan Nüfus tezkeremde Ali Süruri yazıh yetini istemekte idiler. Bunlar bilumum mılletlerının ıştırakıle vueude gehnis bir efendim. zeytin yağlarının hini imalinde yüzde jsulh ve ıtılâf muessesesıdu*. Lâkın muesse Öyle ise küçük bir tashih yapalun. altı muamele vergisini verdiklerini ve ' senin nâzunı ve muduru olan umumi kıtaSeni bundan sonra Ali Bey diye çağiTa ihraç olunacak zeytin betı ve ıdari teşkilâtı hemen hemen Franyağlannm ise sız'lar ile Ingılızlenn ınhısan altmdadu*. lım. yalnız rüzde iki bııçuk muamele vergiIşte Italya şimdi bu inhısann aleyhine hü Niçin efendim? stne tabi olduğunu, binaenaleyh ihraç jcum edıyor ve bu ınhisar şebekesini yık Sana belki güranç geür ama nazik olunan zeytin yağı miktanna mukabil mağa çahşıyor. bbr mes'eledir. Ben kınma mektup ya evvelce jnizde 6 verildiği için gerlye Cemiyeti Akvamm idarî tesisatında ve diğer teşkılâtında eksıillkler olduğu geçenzan SürurPyi değfl, aekâsmı beğenmiş kalan yuzde üç temettüün hükumet talerde anzarı dıkkati celbederek lâzun geolduğum Ali Beyi damat etmek isterim. rafmdan ret ve ihalesinin muvafık olen tensikatı müzakere ve taym için buyuk Sörori Beyin btraa lekeli oaln hatırası lacağı beyan ediliyordu. Cereyan eden meclisi tarafından 13 azalı bir komisyon sokakta kalmalı. Ali Bey, tertemiı, evime müzakereden bu temenninin İktisat Ve Tâli mübadele komisyona bitaraf, Türk ve Yunan murahhaslan teskil olunmuş idi. Komisyon tetkikat ve grirmelidir. deceklerini beyan ederek şımdiden vesi muzakeratını ikmal etmış ise de burada Istanbul Rumlarına etabli vesikası kâletine arzına karar verildl neticeye ait ka istemekte iseler de buna imkân gö iki cereyan hasıl olduğundan Komisyonda Bir düşönee ifade eden bn sozler, deayn ayn ıkı rapor yapılmıstır. Bundan sonra Sirkeci iskelesinde tah tevziine devam edilmektedir. Bu hususta likanhnın dudakiarına hafif bir tebes mll ve tahliyenin kolaylaştırılması için tâli mübadele komisyonu Turk murah rülememektedir. Yalnız hükumet bun Italya murahhası ile Alman murahhası süm getirdi: hası Server Cemal Bey şu izahati ver lar uzerindeki takayyudatı kaldırmış ol muttehiden hareket etmisler ve ayn rapor odanın teşebbüsatile demiryalu idaresi duğu cihetle seyahatlerinde mahzur yapmışlardır. Ayn ayn yapılan bu rapor Hay hay efendim dedi bundan tarafından vucude getirilen tesisatın va miştir: yoktur. Bilâhare avdetlerınde son aldık lann icinden çıkmak içm bunları telif edesonra ben de Söruri'yi tanımam. «Bir kaç gündenberi etabli vesikası getirilmesi aiyetlne dair tanzim edilen rapor okunlan pasaportun tarüıini gosterirlerse rek bir suretı tesvıve vueude Öyle ise is kararlaştı. Bn dakika du. Bunda demir yol idaresnin vazlfei tevziine başladık, evelâ vaziyetleri şuphe tasavvur olunuyordu. Iste bu sırada Italya vesika alabüirler. Istanbul'daki Rumla devletı Cemiyeti Akvam umumi kitabetıne dan itibaren evime iç güveyi olarak gir esasiyesi dahilinde bulunan bu basit tes li olan ve evvelce komisyona sevkedilmiş ra etabli vesikası itasında sui istimal uzun bir muhtıra \ermxş mek hakkını haizsin. Ancak dttğün ya hüâtı derhal vasıtai teneffü, ittihaz et olan 3 bin kişiye ait olan dosyalan tetkık varit olamaz, çunkü bu vesikalar nüfus yet raporunda gosteirlen ve bunda ekseritesviye suretınin pılıp bitmedikçc Nadire'yl görmiyeeek tiği ve hamal istihdam edilmediŞi halde ettik; Bunlara burada iseler, tabiiyetle cüzdanlarile tebdll edildıği zaman tez şimdiki kıtabet teşkilâtınm direktönum sin, mektup ta yanmyaeaksu. hammaliye ve saire namı altında bir çok rinde şüphe yoksa etabli vesikası veri kereyi alacak adamın burada bulunma gibi başka bir ısim altında muhafazasın yoruz. Bundan sonra evvelce polis tara sı ve fotografmm cüzdana ilsakı şarttır. dan ibaret olduğunu ve gene butun nüfuz Peki efendibaba, b u a da peki flcret lstifasına kalktşıldığından şikâyet ve salâhiyetmi Ingıhz kâtibi umumiliğile Maamafih çok beklemiyeeeksin. Bir edilmekte idî Oda meclisi teşebbüsatta fından komisyona sevkedilmiş, fakat o Ancak polisin müteyakkız olmasını icap muavini Fransu'da buakıldıiuu ve Cemiesnada iki hükumet arasında müzakere ettiren bir nokta var ki o da firarilerin yeti Akvamın dığer azalarına muhun va aya kadar hanrlığımız biter. Bu müd bulunmasma karar verdi cereyan etmesi dolayısüe Yunan murah şehre tekrar girebilmeleri ihtünalidir. zife verilmedığhu ıhtar etmiştır. Italya devdet içinde benimle görüşmeğe mesunBundan bir müddet evvel lokantacılar hası tarafından vaziyetlerinin tetkiki Burada bulunan her Ruma biz vesika leti bu muhtıranın bırer kopyasınm Ce sun. Fakat evimde değiL, başka bir yer içki sandıklan icin tabi olduklan hususl sonraya tehir ettirilmi? olan btr kısım vermeğe mecburuz. Bu suretle gelmış o miyeti Akvama dahıl umum devletlere ve de. Meselâ senin evinde, bir gazinoda, lstihlâk vergisinin bütun satış tizerinden rumlann vesikalan tevzi edilecektir. lanlar varsa bunlan şehre sokmak mes' Cemiyeti Akvam mecttstnm butun azalarına gonderümesını dahi talep etmls ve İbir bahçede filân. alındığını. halbnö ispirtolu meşrubatın Müteakıben Istanbul'daki asü rumlara ulıyeti polise terettup eder. talya devletınm ancak Alman ve Italyan Peki, efendibaba, buna da peki. ise hasılatı umumlvenln bir kısmını tut tevziata baslanacaktır. Itilâfnameye naKomisyon nüfus tezkeresi, vaftiz kâğı murahhaslarmm raporundakı te^küâtı ka Şimdi anlat bakalım. Nerede otu tuğunu ilerl sürerek buna âdilâne bir şe zaran bunlann cetvelleri hukumeti ma dı, ilmühaber ibraz edenlere vesika veri bul edeceğmi bıldırmıştır. Hakıkaten ekseruyorsun, ne iş yapıyorsun, trimin ve ne kil verilmesi lctn odanın vesatetini riea halliyece bize verüecek, biz de tetkikat yor, gıinde mühim miktarda tevziat ya riyet raporunda gosterilen teşkilât kabul yin var? olunduğu takdırde Cemıyeti Akvamm idare etmisler ve oda meclisi de evvelce key yapacağız, ancak bazı rumlar harice gi pılmaktadır.» teşkılâtmda zaten hâkım vazivette buluSüruri Bey, vuslat sarhoşluğu arasında fiyeti tktisat Vekâletine arzetmistir Bunan Fransa ile Ingıltere'nın nııfuzu bir kat düşmnmeğe zaman ve aman bnlamadığı na Malive Vekâletinin verdlSri cevap odaha artacaktır Halı hazırda Cemiyeti Akvam ıdarî teşkilâtınm en muhım memuıibir işin, evlenme işinin böyle kolaylıkla kundu. Maliye Vekâleti tarzı cibavetin yetlerinden Ingilız'lerde 180, Ingılız domintebdiline imkân olmadığını bildirmistlr takarrür etmesindeB dolayı memnundu. vonlannda 53, Fransız'larda 30 memuriyet ? Bundan sonra ticaret borsası meclisiÜç kız üzerinde giriştiği sevişne teşeb"STI h a l d p Ttalyani'»TA<X cr>/.<»iş i » «.« JU. manlar'da 11 memuriyet vardır İkmci smıf bösünun ikisi husran ile, birisl mnvaifa nin borsa nizamnamesine muhalefetten v 170 memurdan yuzu Ingute ve yetmifi Fran"ok tüccar hakkında naktî Haydar Beyin duvprı!.. kiyetle neticelenmişti. Nadire, o «eki ve dolayı sız'dır. Italya'nın Cemivetı Akvamın teşki ; ceza H okımdu ve meclisin taslâtma yaptığı bu hucum bazı Fransız gazezarif kö, işte zevcesi oluyordu ve bu, dikinr in etti teleri tarafuıdan Italyan Alman müşterek tebeile değer bir bahtiyarlıktı! «.Asya kıt'asında Çin seddin M Kaymakamlıklar o tarihte hareketi şeklinde telâkki edilmiştir. Nermin Hanımın âşıkı tarafından yapBu telâkkinin ne kadar doğru olduğu maden sonra en meşhur duvar, | ise başlıyacaktır. Yeni kay lum değildir Maahaza Italva'nm Cemiyeti tırdan müz'iç garsonluk, Hasna'nın ba| Haydar B. in 70,000 liralık parkty Akvam teşkilâtınm tenkısi mes'elestnde yapTuğlacıların itirazı bası elile ika olunan eirkin hftdise, artık • duvarıdtr. § makamlar tayin edilmiştir mış olduğu teşebbus siyasi cüıette muhun Hallc'm montehasında bulunan tufla bir hareket olup Cemiyeti Akvamın buyuk tekerrür etmiyeeekti. Guzel, xeki, bügili, Yeni yapılan cadde ba duoart İÜ, harm an 1 arından çıkan dumanın sıhJıatl u f Vilâyetle Emanetin ay başında meclismm gelecek içtunaında buyuk guıuloynak ve şuh Nadire'nin yanında geçmlş mumiyeyi ızrar ettıgi, binaenaleyh bun u gitgide gömüyor. Haydar B. de § tüler çıkaracaktır rünlertn siyah hatıraları silinecek, leke lardan yuksek baca, ve etrafma duvar in f duvarı gibi bütün kusurlartnın'Ş tevhidi için hazırlıklar ikmal edilMUHARREM FEYZ1 sia ve pnrheyecan bir hayat başbyacak şa etürnüyenlerin kapatılacagı hakkında gömüldüğünü zannettiği için ye f mektedir. Tevhidin 4 ay daha tehiri tı. Ba mes'ut netice, işte bn ihtiyar ada Kncumpni Emanetçe bir karar verildlgini m fırkada ntyun üstüne çtktu % hakkındaki rivayetler tahakkuk yazmıştık. mın lutfile husule geliyordu. Nadire'nin Fakat işlemiyen tuğla fabrika etmemiştir. Dün bazı tuğla fabrıkalan sahlplerinden babası, kendi saadetinin de haliki elu mektup aldık. Bu zevat diyorlar ki: Tevhit işleri hakkında Şehermini n, çmrüyen kereste fabrikan ol[1] Tebabeti ruhlye Mazhar Oaman yordn. « Evvelâ Emanet Halıç İle muntehaaı muavini Hâmit B. dün bir muhar duğu gibi duruyor: Bunlan kaBey S. 630 ve fabrikalann vaziyeti hakkında hiç bir Mabadi var pamak için iki Hitit Hüyüğü ririmize şu izahati vermistir: tetkikat yaptırmamıştır. Binaenaleyh va« Tevhit isleri tamamen ihzar yapmak lâzım, buna Nevzat B. ziyete vâkıf değildir. edilmiştir. 1 eylulde Vilâyetle EmaTuğla fabrıkalan Halicin en gerisinde in amelesinin değil, ancak £/»' bulunuyor ve bunlar da takriben 1500 den ram etirlerinin gücü yeter. \ net tamam tevhit edilmiş bulunafazla adam çalısıyor Hannanlar 400 seneEczacılar hem ticaret odasîtçimizde bir çoklartnuz gibi\ caktır. denberi açıkta yanar ve şehre değıl, ci Kaymakamlıklar da 1 eylulden iti na, hem etibba odasına kayde Haydar B. in de kasurları oldu. varda bulunan fabrikalara bile hiç bir a ran dokunmaz. Fakat bu zevat Halk fırkanna baren teşekkül edecek ve işe başlı mecburiyetlerinden şikâyet Işm tabü saiki olarak şu var ki fabrikaatmak için hiç olmazsa kusur yacaklardır. Kaymakamlar ve bazı ediyorlar lann yeri munhattır ve ekseriya sıs altınlanndan ufak taşlar intihap et\ memurlar Dahiliye Vekâleti tara dadır. Binaenaleyh haddızatmda 10 metro •eler!» i fından tayin edilmişlerdir. Fakat yukseklifınde olan harmanların dumanı Etibba odası idare heyeti dün Oda kendilığınden tekâsuf etmektedir. Eğer buYukarıdaki fıkrayı Ankara'da^ hea»z bunların isimleri bLzce ma merkezinde toplanmıstır. Bu içtimada raya baca da yapılsa netice aynidir, bunun eczacıların odaya kayıtları hakkında lum değildir. daha fena olarak hem harmanlar yanmıya I çıkan «Hakimiyeti Milliye» refi^ verilen ve 15 afustosta biten müddet 24 Diğer taraftan Emanetin 930 bütcak, hem duman dağümıyacaktır Bu şekle jkimizin «Politika» serlevhah ug ağustosa kadar temdit edilmiştir. Bu gore, baca ve duvar yapmak daha fe f zun bir makalesinden naklettik. ğ çesi de ikmal edilmektedir. Bütçe müddet bitincrye kadar da Etibba odana netice verecek demektır Basit bir tetMevzuu bahis duvar, Ankara^ yalnız Cemiyeti Belediyeden çıka sına muracaatla kayıtlarını ya^tırmıyan kik bunu gosterecektir » |da Haydar B. in Şehreminliği za>). caktır. Bu da ay başına kadar bite ecıacılardan cezayi naktî almacaktır. Üsküdar Kadıkoy tramvayı cektir. Çiinkü bütçe ay başmdan iti Odaya düne kadar 300 e yakın eczacıdan Uskudar Kadıkoy ve cıvannın tramva 'manında kendisi vücude ancak 68 i kaydolmuştur. yının ıhalesı 12 eylule bırakümıstır. [ yen mevhum bir park için yapıl,, baren tatbik edilecektir.» Eczacılar Ticaret odasında da kayıtlı | mış bir duvardvr. < bnranduklarmdan bahisle Etibba odasına muracaatla şekle itiraz etmişlerdir. Doğru söze ne denir? ; Çarşı esnafmdan fazla kazanç Eczacılar mesleklerinin tababetin fenvergisi alınmış ni bir şubesi olduğunu ve kendilerinin Çarşı esnafından fazla kazanç vergisi 23 temmuz itilâfnamenin mebdei Etibba odasına dahil olmaları muvafık aiınrhgı teeyyut etmıştu Defterdarlık çörüldıığTİ cihetle ayrıca bir de ticarî mes'eleyi esaslı surette tetkık edecektır. addedildi mahryette olan Ticaret odasına kayıtDun Muhteht Mübadele Komısyonunda lannm muvafık olmadığını söylemişlerI 0: hey'etı umumıje ıçtımaı yapılmşıtır. Içti dir. Çocuk bakım evleri açılıyor mada riyaset tarafmdan mesai hakkında Eczacrtar tahrirî şikâyetlerinden sonIstanbul Sıhhat muduru Ali Rıza Bey, dün bazı tebligatta bulunulmuş ve Tütün inhisarı idaresi, bu nun projelen tetkık edilmiştir ikincı büro ra bu hafta içinde Etibba odasına resAnkara'dan şehrrmıze gelnuştır Ali Rıza meı» mriracaatta bulunacaklar, müracaBey dun kendısıle goruşen bir muharrıri. memıırların maaşını Bundan baska ıtilâfnamede zamanla tas allar Etibba odası tarafından Sıhhat mıze demıştır ki rıh edilen bazı maddelerm tatbıkı ıcın mu Vekâletine büdirilecektir. vereceğini söylüyor « Sıhhıye ışlerı için Ankara da Vekâlete kavelenamenm her ıkı hükumet tarafından Eezaeıların odaya kavıtlan bittikten malumat verdım Ve yeni bazı talımat al teati edildıği 23 temmuz mebde ittihaz e senra, oda haysiyet divanmda dişçi Tuccara aıt tutun depolannda mustah dım. Bylulde Isanbul ciheti ile Beşiktaş ve SLZO. krovazörö ile ge minin kumanda heyeti dılmıştır lerden olduğu gibi eczacılardan da bir ttalyan bahırve talebesinin mektep ge , Bu munasebetle cuma günü saat 17 bu Uskudar da sut ve ılk mektep çocuklan ba dem 114 raemurun badema maaşianmn aza buranacaktır. Eczacılar yakında odakım evleri açılacaktır. Çocuk dıspanserle Tutun Inhısar ıdaresınce verilmesi takar misi olan «Piza» kruvazörü dıın sabah saat I eukta Italya sefaretinde bir gardeparti veda to»>lanarak haysiyet% divanı için bir rinde mıitehassıs doktorlar bulunacak ve rur etmesi uzenne, butçede bunun karşılığı 8.5 ta limanımıza gelrniş ve top atarak şehri rielcektir edecekle'rdir. Ebelerin cocuk ebeveynme de cocuk bakımı hakkın bulunmadığmdan memurlann açığa eıka İki yerde kîmler vazife alabilecek aza intihap eelâmlamıştır Krnvazör Dolmabahce önün ... Piza krovazörünün kıymeti ... da tıbbî ve sıhhî tavsıyelerde bulunulacak rıldığını yazmLgtık. Aiuren Tutun Inhisar kaydı içîn heııüz bir karar yoktur. de demirlemistır Maliye Vekâletinden g'onderilen bir tali harbiyesi tır. Vekâlet bunlara daır bir talımatname ıdaresı mudurluğunden aldığımıa bir mek matnameye nazaran umumi butceden maaş Gemide bahriye talebeleri arasında ItalPiza zırhh kruvazörü, 1907 senesinde insa hazırlıyor > tupta boyle bir muamele vaki olmadığı bıl alan doktorlarîa muhendısler idareı husu jra Kralının ye|eni Duk d'Ankona da bn Bmt!hfls<i edilmiş olup 10,600 ton cesametinde, 23^ lunmaktadır. dırildığınden keyfıyeti tashih ederız Bu sıye ve beledıye ve saır resmı muesseselerde memurlann maaşları 28 ağustostan ıtiba muteaddıt vazife deruhte etmiş olduklan Tütün Inhisannda idare meclisî Dün sabah İtalya sefareti atesenavali ve mil sür'atindedir. dort tane 25,4 luk, 8 tane Borsada vaziyet diğer bazı zevat bir musla Yeşilkoy açıkla 19 luk, 13 tane 7,6 lık top ve 6 tane de 7,6 lık ren tesvıye deilecektir. vazifesini murakıpler görecek takdırde gerek umumî muvazeneden ve gerına giderek knıvazoru karşılamış ve Duku tayyare topu, 3 tane de 45 lik torpito kova IngıMz lırası dun kambıyo ve esham BorTutun Inhisarı idare meclisi lâğvedılerek rekse vazife deruhte ettıkleri devair ve muselâmlamışlardır. Amiral karaya çıkarak nile mucehhezdir. Murettebatı 684 kişidir. sasında 1032) kurusta acılarak 1032 bucuk essesatı resmıyeden olan muhassaslan ta meclisi idare vazifesmı gormek uzere yeni Valiyi re Kolordu kumandanını ziyaret et Su kesımi 80200, kumanda kulesi 250, afır kurusa cıktıktan sonra acüdığı fıatta kamamen tesvıye edilecektir Çunka maaş ka murakıphklere Şeker Inhisan sabık U. M. miştir. Kolordu kumandanı ile Vali de oğ topcusu 170200rasat batarjesi 170, zırh gu panmıştır Husnu ve ıdarenın sabık idare meclisi azaFaaliyet artıyor nununun 10 uncu maddesinde buna sara leden sonra gemide Amirala iadei »iyaret vertesi 50 nıilimetre kalıalığında Krop çeliği Altm 924 buçuk knruşta açılmış ve 924 Yeni yapılan bir istatistige gore limanı haten cevaz verılmiştir Ancak mualllmlerin sından Ruşen B ler taym edilmişlerdir. etmLşler ve toplarla selâmlanmışlardır. I ile mahfuzdur. Boyu 140, eni 3* metredir. te kapanmıştır. Behçet B. talyan Bahriye talebeleri dân dfleden sonra 7,3 metre su çeker Istikrazı dahilî peşin muamele ile 98 bu mızda faaliyet yavaş yavaş artmaktadır bu suretle muteaddıt vazife deruhte etme .. TutüH Inhısan mezuniyet aldı Behçet Umumi Muduru gcnüden çıkarak «efari gezmişefür Limanımıza gelıp gecen vapurlarm en çoğu lerı halmde haklannda teadul kanununun Bey VekâleUen bar ay mezunryefc abnıştır. Ba gemi. Yunan'lıbınn Averefnnn esidiı eukta kapanmıstır Bugun de Cumhuriyet ve istiklâl âbidesiııe Yalnıa toptannın eaftada kuı kmf uk Uıklar Duyunu muvahhıde 106 da açüarak 163 Italyan, ikincısi Yunan ve uçuncusu Turk 5 incl maddesi hukmunün tatbıki ıktiza et Behçet Bey mezunıvetıni Rados'ta ce m bir çelenk koyacaklardır. vwrdır. buçukta kapanmı§tır. bandıralıdır. mektedir. çireceKtür. Mhneden görmeden ve tanımadan böyle Mr aşk teşebbüsüne giriştiği anlaşılı fordu. Delikanlı, ne snretle ve ne gibi bir saik altında böyle bir ise girmişti? Hacı Hafız Efendi, bir an, sormak ve bH noktayı Sümri'nin vereceği izahat ile aydmlatmak istedL Fakat kısa bir teemmülü müteakip fikrinden röcu etti. Zira delikanlıyı gafletten uyandırmak iste mlyordu. Ayni zamanda bilgisi imda ftma yetismişti, bazı insanlarm tanımadıkları kızlara ve kadınlara mektup yazmak gibi bir hastalık taşıdıklannı ha tırlamıştı. Ruhu tebabette «teşhir Exhibition nisme» denilen tenasülî dalâletin gülünç bir nev'i bu mektup yollama hastalığı dır. Eksibisyonistlerin idrakleri oldukça iyidir, fakat mizaçlan çok hassastır, kolaylıkla taharrüşe müsaittir. Çabnk ağlarlar, her şeyden sıkıhrlar, ıztıraplanna stir'atle mağlup olurlar, hiç bir mnka vemet ve istiklâl kudretf göstennezler, jnmoşak ve iradesd zaif adamlardır [1] Hacı Hafız Efendi, bu ilmî hakikatleri büiyordu, binaenaleyh bahsi derinleştinneği zait gdrdü. Aleksandra'yı Nadire »ınnedecek kadar gaflet gösteren hasta adama acıdı, kendi kendine: Zavallı kadın avcısı! Dedi kargaya nişan alıyor, keklik vunıyor. Fakat neye atıp neyi tuttuğundan bibaber! Süruri de dalgındı. Knmral saçh sevgflinln hayalile meşgul idi. İhüyarı da, kalm sopasım da nnutmuş gibiydi. Be bek bahçeslnde baslayıp Büyükada çaıabklarmda kemalini bnlan aşkının zer rin safhalarma geçit resml yaptınyor 9m. Haeı Hafu Efendi, vaknr sesfle bn geçit resmine nihayet verdi: Şimdi bismillah divelim, ağız birli|fle fatiha okuyalun, maeerammıı to ftnno getirelim. Sünıri Bey, yan dalgm sordnt Ne gibl efendi baba? Her namnsla adam gibi. Anlamadım efenâim? Borç ödenir, oğlum. Senin borcun ta nikah gününli kararlaştıraıakla ödenmlş olacak. Düfun alaylan, dualar, şenlikler, şerbctler v« nlhayet sftslü bir geün odası ieHkanhnın gözünde sıra sıra teressüm •dryor: knmral saçb sevglli ile her gün »e her saniye btrleşmek levki, yüreğinde kavsi knzahlar yaratıyordu. Bn irtisam vc ba insirah ile hemen mnvafakat etti: Enür sizin efedim. Tetmişlik ihtiyar, kaslannı catarak dn ştnüyordo. Dava haHolunmuşsa da kendl mülâhazalanna göre ban kuçnk pürüzJer vardL Onların da gidertt mesi lâzımdL Düsündü, düşundu: Cemiyeti Akvam Yazan: M. TURHAN Şark demiryolu ive Italya 87 Etabli vesikası tevzi edileceğinden zadaresinden elâman Oğlum! Dedi babanı sormıyo ttalya ile Fransa arasındaki siyasî zıâYam» blr nokta vardı. Aleksandra'yı dıyet \e rekabet bahrı mşaatın altı ay tabita firariîerin şehre girmesine rum, dedeni araştırmıyorum. Çünka aalen Nadire Hanım olarak seven bu gatılı icin Parıs hukumeti tarafından yapılan fil delikanlının, terzi kızını gönnezden Türk'sün ve her Türk, bence asildir. Şirket hamal istihdam etmeteklıfin Roma hukumetince kabul edilmesi uzenne bir müddet yatışmıştır. Fakat bu evvel Nadire'ye mektnp yazdığına göre Memur mnsun, tacir misin, irat sahibi diği halde tüccardan hamam an i olmaktadır sükunet muvakkat bir şey idi. Çunkü iki ADIN AVCISI ( Sehir ve memleket haberleri Ticaret Odasında İstanbulRumları Siyasî iicmal Vilâyet ve Emanet 1 eylulde tevhit edil miş olacaklardır Eczacılık Italyan mektep gemisi Piza limanlmıza geldi Hem ticaret, hem de fen işi midir? Açıkta kalan 114 memur

Bu sayıdan diğer sayfalar: