21 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

21 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 AŞustos 1930 Cufhhurîyet Isfanbul erkek muallim Emniyeî Sandığı Emlâk mekfebi ikmat imuhanlari: müzayedesi Istanbul Erkek muallim mektebi müdürlüğünden: Maarif Vekâleti Celilesinin emri mucibince mektep 19930 tarihinde açılacak ve derslere 15 9 930 da başlanacaktır. Eylül mezuniyeti imtihanlarile diğer sınıfların yoklamalan yani umum sınıflann lkmal imtihanları 19930 da yapılacakür. Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin şimdiden hazırlanması ve vakti zamanında yola çıkarak tarihi mezkurda imtihanda hazır bulunmalan ehemmiyetle ilân olunur. * * * Mflzayede • » •• bedeli L. Ne 215 650 Merhunatın cins ve nev'I İle nevki ve müştemilâtı Horç nnnn isml ŞEMSULMEKÂTIP Beşiktaş Yıldız Telefoa Beyoglu 2282 Kırkıncı ders senesini idrak eden Ş msülmekâtlp ilk ve Orta kısımlara leylî ve neharî kız ve erkck talebe kaydına başlamışpr. Bol güne$, bol hava,temiz • a müferrah dört tarafı açı<, riitJjetten aıi, kârgir bir binada evlâdına cidd! bir •. i'erbiye ve tahsil vermek istyenler mektebe müracaat etmelidirler. Arzn edenlt ma bu trimatname gön ' rı'H. Istanbul Erkek muallim mektebine girecekler Istanbul Erkek muallim mektebi müdürlüğünden: tstanbul Erkek muallim mektebine kayıt ve kabul zamanı 158930 dan S0 • 8 • 930 tarihine kadardır. Bu tarihten sonra kayıt yapılmıyacağı için yazılmak istiyenlerin şimdiden hergün mektebe müracaat etmeleri ve şeraiti kabulü anlamaları ilân olunur. 400 Hasköyde Halicioğlu Turşucu mahallesinde eski Kumbarahane ve yeni Fabrika sokağında eski 131 mükerrer ve yeni 8 elyevm 6 numaralı yüz beş arşın arsa üzerüıde bodrumdaki oda ile beş oda iki sofa bir çini taşlık bir sarnıç bir kuyu bir mutfak ve on beş arşın aralığı havi tamire muhtaç bir hanenin tamamı. Haykanoş, Şimavon, Mahil Haçador Efendiler vasileri 812 Kasımpaşada Haciferhat mahallesinde Pirinççi sokağında eski 29 29 mükerrer ve yeni 45, 47 numarah seksen altı arşm arsa üzerinde ve bir çatı altında ahşap üçer katta birinci katında zeminleri malta birer taşlık ve kırk beş numa ada t r ha'â ve müşterek kuyu ve her ikisinde kömür ve oduniuk ikinci katlarında birer oda birer ufak sofa 47 numarada bir halâ üst katlarında birer oda birer ufak sofayı ve on iki arşın arsa üzerinde iki mutfağı havi iki hanenin tamamı. Kevser H. Mustafa Mümtaz ve Arif Ali Beyler 938 Fenerde Tahtaminare mahallesinde Külhan sokağında eski 22, 22 mükerrer ve yeni 34, 36 numarah iki yüz iki arşm arsa üzerinde kârgir dört katta hane olarak kullanılan kısım bir ve ikinci katlan ihtiva edip dört oda bir sofa bir mutfak bir antre apartıman olarak kul'»nılan kısım ise yani üçüncü kat bir mermer antre bir sarnıç ufak bir oda içinde kömür koyacak mahal hta bölme ile ayrılmış bir sofa üç oda çlni döşeli maltız ocaklı mermer tekne sabit kazan iki tulumba bir mermer musluklu mutfak ve sofada yük doiabı dördüncü kat üç oda bir camekânla bölünmüş sofa bir koridor tulumbasız alttaki katm ayni bir mutfaklı daire ve bir balkonu ve bir koridor bir çatı odası bir ufak kiler bir kömürlük ve yük dolap ve bahçede çimento döşeli olarak ve elli sekiz arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. (Mezkur iki hane bir çatı altındadır.) H ve Nesibe Hanımlar hlsse'erini bilasale Feraset ve Z.lıra Hanımlar bilvekâie ve Emine H. taranndan bilvc'îâle Hüsniye H. mahallesinde Lonca cad1045 Ayvansarr; ^a Mus'.afaprşa desinde eski 72, 74 ve yeni 32. 84 numarah altmış arşm arsa üzerinde yprım kârg'r iki katta birinci katında önu demir kepenkli ve haneden âdi bir tahta ile aynimış bir dükkân bir tcprak avlu arkada bir ocak ahşap merdivenle yukan çkıTdıltta bir oda bir sofa bir halâ odada yük ve dolaî'i havi harapça bir hanenin tamanv. Nazmiye H. Anadolukavağ nda I5keerevdr.n1 sokeğır.da eski £1, 89, . 1150 93, 95 ve yeni 12, 13, 14. 131. 132, 133 numarah yüz altmış beş arşn aria üzeinde biri üç oda bir küçük koridor ve hariçte bir küçük haiâ önünde adi bir balkon ve altında kaylane diğer han^ ^eni olup iki oda bir halâ bir k.çük £.v uyu ve ik! >kr,nı havi k! haıeıin tam?niı. Hasan Ef. 1640 Türkistan 1 îlrk gsncler birli s menf a ine i r t i p edllen 21 ağustos perşembe günü akşamı KOMIK ŞEVKI BEY ve heyeti temsı P c f O f P n c 5 Î 7 İTPrii'T» komedi liyesi tarafından L<öl d l C l l g l Z , I V d U H l 4 perde 22 ağustos cuma günd z ve akşamı SAN'ATKAR NAŞIT Bey ve KOMIK ŞEVKI Bey taraflarından iki biiyük <emsii. Ayrıca c e h r ^an 'su H"v k v ryete heye4 rak'ase, !'ok ahaz ve bîr çok eğlence'er. ŞEHZADEBAŞI MILLET TIYATROSU FOTOĞRAF AMATÖRLERİNE oto Süreyya'nın meccanî an.ıtör müsubakasından ist.fade edın.z. Tafilât için Foto Süreyya Beyoglu ve Istanbul mağazalanna müracaat e ''niz. Teleîon B. O. 3405, Tel: Istanbul 22 9 1507 s » Tenzi âtiı Hububat Tarifesi İstabul Liman Şirketinrlen: Istanbul Ithalât Gümrüğünden: Adet Nev'l Marka Kilo Cini eşya I Sandık Adtes 100 Gılise deri 7 „ P S 809 Hassas fotoğraf kâğıdı 1 „ K P 121 Pamuk mensucat 8 Balya H. 130 910 Cilâlı kâgıt 1200 Adet . . Tehi nümunehane çîşeler; I Sandık Adres 97 Ağır maden yfğı Balada muha'rer altı kalercı eşya 23/8/930 taıih'nde Istan ul İthalât gümrüğü Saıış komısyonunda bilmüzayede satılaca 1 ! ilân olunur. ffl I ffl i M I 1 Eonehi memleke:!ere ihraç edilmek üzere Haydarpaşa ve Siıkeci rıhr. ml ,rndan mavnalan boşaltil.ıcak dökme hububaOn liraand ı her hangi bir vapura naklı ıçin alınacak ücretleri gösteren t rifeir. Tenzilâtlı Bcher seferinde Bir gün 20, Iki gün 40 25 tona kadar beh r f>n 50 . 15, . , 30 50 t n.îan tlaha yuka ) . . 12 5. . „ 25 ] 25 tona kadar beher tona 15 Jki jjü den i zla beher 50 „ . . . 1 2 gü be leme iicreti: 50 tondan yukan 9 Bu fia' ar ivinde mav a, btkçi ve muşamba ücretlerüe mavnaların terrı masraf an da ildir. 2 Dahı fa/h taMl t al nak istiyenlerin L;o>an şirketi gi.elerine nv raceatl ı matb 1 tariîeden birer nüsha tedarik etmeleri ilân olunur. J ftl«M..;.l . '8*11 ' Ticareti Bahriye mektebi âlisi müdürlüğünden: 1 Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve mr klnist yetiştirmektir. 2 Mektep leyll olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilbası mektebe aittir. Bikes talebeye aynca muavenet edilir. Taşradan mflracaat edeceklerin yol masraflan temin olunur. 8 Lise mezunlan imtihansız âli birinci sınıfa kabul edilir. Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. 4 Iki seneden ibaret olan tâli sınıflara da Iiselerin onuncu ve onbirinci sınıflanndan naklen ve yahut o derece tahsil gördüğü alelusul tasdik edilmiş talebe alınır. 5 Mektep mezunlan için mecburî bir hizmet yoktur. Yalnız mektep tahsilini ikrrul eylemek şart olduğundan terki tahsil edenlerin iaşe ve ilbas masraflannı maafaiz ödemeleri lâznn ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mecburidir. 5 Mektebe girmek arzusunda bulunanların hiiviyet cüzdanını, aşı şehadetnamesrai mektep tasdikname veya şahadetnamelerini, polisçe musaddak hösnühal ilmühaberlerini ve dört adet vesikalık fotoğrafını istidalanna rapten teşrinievveün birinci gününe kadar Ortaköy'de Çırağan Sarayı ittisalinde kâin mektep müdürlügüne müracaatlan. ı ım?57l.uMHiıııı!!Sı»ıi9ır: SÎSSMİII^ LJ ı u m ı M u d ı n y e t ^ujuSKııı 195 1020 Iik, Orta ve L;se kısımlarını muhîevidir. Kız ve erkek talebe ;ıyn kısımlarda ve ayrı teşfrl&t dahllinde arc edil ekteJir. iSTiKLÂL LiSESi TALKKR KAYDINA BAŞLANDI Şehzade ' a^ pol's merkezi aıka^nda Te'. ÎST 2534 ^p. ^ ^ ^ ^ ^v ^ ^ K'2 ve erkek Leylî ve neharî r ^ ^ ^ ^ v 1035 128 1675 1 C"rr."' Muhafaza Yildinm uam motcrün teknesine müceddet makiae vaz'iyesi alenî münakasaya konulmuştur. 2 Şartname sareti musaddakası komisyon kitabetinden ahnacaktır. 3 ~ Işi yapabileceklerine itimadı mutazammın . jiaiki hamilen ve °» 7,i pey ak^s* veya banka kefaletile ihale günü olan 27 ağustos 930 çarşamba günü saat 14 te Muhafaza müdiriyetinde hazır bulunmalan. Istanlju) Gümrükleri muhafaza mudurlugunden: 3005 1825 Çankın Naua Başmühendisliğinden: Çankın Ankara yolunun 0 + 000 ile 9 + 000 kilometroları arasında yapılacak şose tamiratı 9965 lira 70 kuruş bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile bu günden itibaren yirmi bir gün müddetle münakasaya konulmuştur. Ihale 25 ağustos 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte Encümeni Vilâyette icra kıhnacağından teminat akçeleri teklif mektuplarma leffedilerek vakti muayyeninde makamı Vilâyete tevdi edilmiş bulunacaktır. Fazl» maluma almak istiyenlerin. Naiıa Başmühendisliğine müracaat eylemeleri ilân olunur. 205 2034 3500 2422 Tekırdat) Daimi Erciimeninden: Tekirdağ Malkara yolunun 54 + 000 kilometresile 57 + 000 kilometresi arasında üç mahalde 1496 metre tülünde (8388) lira 61 kuruş bedeli keşifli tamiratı esasiy'e 28 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Keşifname ve şartname suretleri Daimî Encümen kaleminden istihsal olunacak ve ihalei kat'iye 109930 çarşamba günü saat on beşte icra kılınacaktır. Tatipler 661 numarah kanunun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplannı teklifatın oo 7 buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesine / ait vesaikie inşaatta istihdam edüecek fen memurunun bir dairei fenniyei resmiyeden musaddak vesika ve muvafakatnamesini leffetmeleri ve yevmi ihaleden evvel Makamı Vilâyete göndermeieri lâzımdır. 105 2523 10305 Osküdara tp.hi Maliepede eski vapur iske'esi sokağ nda eski 519 1 ver.ı 339 13, 342 19 numarah yüz yetmiş iki arşın arsa üzerinde beş odayı ve yüz bir arşın bahçeyi havi beş dükkânın tamamı. Hüseyin Ef. Çengelköyünde eski Te'.graf ve yeni Aralık sokağında eski 16 ve yeni üç numaralı aitmış yedi arşın arsa üzerinde ahşap ıki katta dört oda bir küçük sofa bir avlu bir kömürlük ve otuz üç arşın bahçeyi ve bahçede harap bir mutfağı havi yenice bir hanenin tamamı. îsmet H. Şehzadebaş nda Fevziye maha'e ve caddes de eski 2 ve dokuz defa iki mukerrer ve yeni 10.', 1071, 109, 1, 11, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 numaralı iki yüz yetmiş iki arşm arsa üzerinde tramvay caddesine nazır iki dükkân elyevm makiup bir dükkân üzerinde üç odayı havi olup iki kathdır cda'arın methali çarşı içindeki dükkânlardan birinin tahta iie kapatılmak suretüe yapılmıştır. Çarşı derunünde e'yevm yedi dükkânı ve diğer dükkânlar odalara kalp ve mutfak methal halinde k' 1 an lmaktcd r Me?kur dükkâr'ar birer katli zemin eri çimento önleri camekânlıdır, cadaedeki dükkânın astor kepengi vardır ve yüz elli bir arş;n kadar çarşı içinde gezinti mahallini havi emlâkin tamamı. . Bedri Cemal H. Çarşıyıkebirde Keseciler sokağmda eski ve yeni 3 numaralı kırk arşın arsa üzerinde kârgir bir kattan ibaret bir dükkânın sülüs hissesi. Hasene Serife H. Kumkap da Muhsinehatun mahalesinde lbrahimpaşa sokağında eski 23 üç defa mükerrer 3 ve beş ve yeni 1, 3, 5, 7, 9 numarah yüz otuz arşın arsa üzerinde kârgir dört katta ve bir çatı altında olup birinci katta üç dükkân zeminleri ahşap altlarında bodrumu üstlerinde önleri demir kapılıdır 7 numaralı hanenin zemin kan mermer avlu bir ocak ikinci katı dükkânlann arkasına müsadif uiak adi oda üçüncü ve dördüncü kalarda ikişer oda birer sofa üstünde daraça 9 numarah hane kapıdan girince arahk nihayetinde bir tulumbalı kuyu bir mermer taşlık bir ocak ikinci kat bir sofa bir dolap üçüncü ve dördüncü katlarda ikişer oda birer sofa üzerinde daraçayı dört arşın kadar arahğı havi iki hanenin tamamı. Mehmet Halit Ef. Attve H. I En zor sünnetler kat'iyyen acısız seri yapılır. Beşiktaşta tramvay I ^ ^ H B caddesinde Müzdan Nazif Hanında 1 numarada. r FennîSUNNETÇI M.EMİN <. Kartalda Maltepe karyesinde kariye civannda 4131 numaralı seksen arşm arsa üzerinde kârgir bir katta muhtacı tamir bir demirci dükkânının tamamı. Cavidan H. 2724 Eyüpte Zeynephatun mahallesinde ldrisköşkü sokağında eski 25, 27, 27 mükerrer 27 mükerrer 27 mükerrer ve yeni 33, 35, 37, 39, 41, 43 numarah biri yüz yetmiş iki arşın arsa üzerinde bir katı kârgir diğer katı ahşap olmak üzere iki katta biri sandık odası olmak üzere a1 oda iki sofa bir kömürlük bir toprak avlu bahçe kapısı diğeri yüz arşın arsa üzerinde yarım kârgir iki katta üç oda bir sofa bir taşhk bir mutfak bir kömürlük bir gusulane ikinci katın bir kısmı ahşap harici sıvasızdır, yüz yetmiş arşın arsa üzerinde ahşap bir ahır ve gene yüz yetmiş arşm arsa üzerinde kârgir bir ahır ve samanlık ve üç yüz doksan arşın arsa iizerinde kârgir eskice eğ1 ve ahır ve bir dönüm a!t; yül arşın bahçeyi ve bahçede iki kuyuyu havi iki hanenin tamamı. \ Salih ve Haşim EfeadOer 507 16814 Kanhcada Fıstıkh sokağında eski 18 mükerrer ve yeıri 14 numaralı yüz elli arşn arsa üzerinde ahşap Qç katta biri ufak ve biri sandık odası oîmak üzere seklz oda iki sofa bir malta taşlık ve avluda bir kuyu ve kırü arşm üzerinde harap bir mutfak ve seksen arşın üzerinde bir kath bir oda bir sofa ve dört yüz altmış alo Ifazlf« R. arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 255 17079 Kumkapıda Çadırcı Ahmetçelebi mahalleslnde Asmah sokağ'nda eski 7 ve yeni 9 numaraîı elli dokuz arşu* arsa üzerinde kârgir üç buçuk katta birinci katta bir mermer avlu bir mutfak bir sarnıç oda içinde iki dolap ikinci ve üçüncü katlarda birer oda birer sofa birer halft ikinci katın bir odasır.da üçüncü katın sofasında birer yük dolap üçüncü katm bir şahniş en flst katta bir tavan arası bir sofa sofada yük bir balkun Bir daraçayi Cabtr havi bir hanenin nısıf hissesi. 355 17150 Uzunçarşıda Yavaşcaşahin mahallesinde Gaznevi Mahmutefendi sokağında eski 11 ve yeni 19 numaralı doksan üç arşın arsa üzerinde kârgir bir katta iki oda bir mutfaM gibi kullanüan ocaksız mahalli havi bir hanenin nısrf Fatma R, hissesi. 105 18242 Topanede Karabaşmustafa mahalleslnde eski Lüledarastası ve yeni Lüleclarastası ve Kale sokağında eski 28, 26 mükerrer ve yeni 26, 3 numaralı on alh arşın arsa üzerinde mukaddema İki dükkân bir ahır elyevm bir Şerld EL ahınn tamamı. 655 18355 Kadıköyünde Osmansğa mahal'esinde esH ve yenl Mlsk sokağmda eski 2 mükerrer ve yeni 36 numarah biri yu» on arşm arsa üzerinde ahşap Iki buçuk katta yedi oda bir sofa iki mutfak ve diğeri keza yüz on arşın arsa üzerinde ahşap blr katta iki oda ve yüz yirmi arşın bahçeyi havi muhtacı tamir iki hanenin tamamı. Mehmet Saifet B. ve Neziha, Mümine Lâtife Hanımlarla MustaM Kemal, lbrahim Necati Beyler Yakanda cins re nev'Ue mevki ve müştemilâtı yazüı emlâk hlzalannda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 30 ağustos tarihine müsadif cumartesl günü saat ildden itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on albd» tat»l kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olaıüarm mezkur günde saat on altıya kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on altıdan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyecegi ve mezkur emlake evvelce tabp olanlarm kat'i karar esnasında hazır bulunmadıklan ve başka talip zuhur eylediğı takdirde evvelki talipleria müzayededen çekilmiş addolunacakları luaunu ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: