16 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

16 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bahkyağ. içemiyenlere: H A S A N K U V V E T Ş U R U B U Nef is ipekli kumaşlar "Cumhuriyet 16 Şufcat 1932 YENİ MODEL TECEFUNKEN 34O RAOYO AHİZELERİ GELMİSTİR BOURLA BİRADERLERvlŞ" ıjttTA, VOVVOOA CAOOCSİ, M 3e*a . HIZAR MARANGO2 ve sair işlere ait bilumum makıneler daıma depomuzda mevcuttur Katalogumuzu isteyiniz ! S ATI E Beyoğlu, Beyazıt, Kadiköf T E L E F U N KE N dihhatinizi muhafaza ediniz Komprimeleri MAĞAZALARINDA SATILMAKTADİR. BOURLA BİRADERLERveŞ^ ISTANBULGALATA inKen Turkçe ingilizce Turkich inglish Dictionary Mister Thompson Fiatı 250 kuruş M. Thompson'un hocasız ingilizce öğrenmek istiyenlere mühim iki eser: yeni lugat İNGİLİZCE Amelî Ticarf Ciltli olarak Fiatı 200 kuruştur. 1N6İLİZCE Amelî Bramer Ciitli olarak Fiatı 200 kuruştur. Naşiri: Istanbul'da Kanaat Kütüpanesi POKER PoKERPLAY RAZORB1ADE Tıraş bıçaklarının \uksek kıymennı duşurmek ıçın japılan hareketlere raj^men daima mukemmel ve hepsine faiktirler. Her }trde anyınız. Bobrek, kum, ve barsak hastahklannın tabii ilâcıdır. Büyük ve kuçuk şi^elerde her yerde saulır. NEOKALMiNA nafi bir devadır Baş ve diş ağrılarına, alâmı asabiyeye, romatizma, kırıklıklara ve GRIPE karşı Kaşe Hanımefendilere müjde! Kadınların aybaşı sancılarını tehlikesiz izale eder. Her eczanede satılır. Doktor ALi VAHiT OCUK UNU IÇok besler. Çunku madenî maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. MemeIdeki çocuklar ıçin yegâne bir gıdadır. lçindeki tarifeyi dikkatle okuyunu/l YILDIZ ısnaı 23589 İki çift roza küpe, bir roza iğne, üç yüz yirmi dirhem gümüş, bir roza margiz yüzük kolu kınk. Arif B. 30139 Bir pırlanta tektaş ve bir pırlantah bilezik on beş mıskal inci. Havva Nefise H. Bir inci gerdanlık ortası roza yanları sırça. Seniye H. 37124 Bir çift roza küpe. Seniye H. 37618 Bir çift roza gül küpe. Mm. Mari 41126 Bir altın kol saati. Macide H. 41370 İki çift roza küpe, iki altın saat, iki altın kordon. Safire H. 41406 Yirmi sekiz mıskal inci, bir altın köstek. Afife H. 44872 Bir çift roza küpe, bir roza yüzük, bir altın hurda saat. bir altın kordon, dört altın bilezik. Fehime H. 45004 Bir elmash saat maaşatlen, iki altın yüzük, bir altın toka, bir altın sürgü, bir altın iğne, bir roza madal yon, bir roza yüzük (bir taş noksan). Rasiha H. 45049 Bir pırlantah madalyon. Müzeyyen H. 45220 Altı mıskal inci, bir çift pırlanta küpe altı, bir altın kolye, on adet kordon parçası, beş adet gerdanlık arası, on yedi adet altın sikke, iki çift altın küpe iki altın yüzük, iki altın düğme, dört altın madalyon. Cemile H. Yukarıda hesap numarasile isimleri yazılı zevat mücevherat mukabilinde Sandığımızdan istikraz eyledikleri mebaliği vadesi hitammda Kıymeti muhamraenesi ödememelerinden dolayı istikraz esnasında tayin olunan ikametgâhLira larında tebligat ifası için icra kılınan tahkikat neticesinde buluna • 25900 madıklarından ilân tarihinden itibaren üç ay zarfında borçlannı taBeyoğlu'nda Pangaltı'da Harbiye caddesinde cedit 61/63 numa mamen ödemedikleri veya yenilemedikleri takdirde merhunatı mezkurah takriben (450) zira terbiinde ayrıca arkasında takriben (60) zi renin bilmüzayede satılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân ra bahçesi olan maasma kat beş kattan ibaret ve beher katında bir olunur. koridor dokuz oda ve diğer teferruatı havi bir bap natamam apartı manın tamamı (2/şubat/932) tarihinden itibaren dört hafta müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konmuştur. Talip olmak istiyenAnadoluhisarı'nda Çavuşbaşı vakıf çiftliğinin Polenez köyü civaler balâda muharrer kıymeti muhammenenin ( % 7,5) ğu nisbetinde rmda vaki 195 dönüm tarla 22 gün müddetle yeniden müzayede pey akçesi ve teklif mektuplarını yevmi ihale olan (3/mart/932) ye vazedilmiştir. Müzayedesi 7/mart/932 pazartesi günü saat on perşembe günü saat on dörde kadar Çemberlitaş'ta İstanbul Evkaf dörde kadardır. Talip olanların İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Or Müdiriyeti binasmda müteşekkil İdare Encümenine tevdi eylemeleri man ve Arazi İdaresine müracaatleri ilân olunur. ilân olunur. İş Bankası'nm tesis Emniyet Sandığı ettiği büyük ipek Müdürlüğünden: kumaş fabrikası pek yakında mamulâtını piyasaya çıkaracaktır. Hesap Merhunatın cins ve nev'i Grip, soğuk alğınlığının baş, diş agrılarının en birinci ilâcıdır. Borçlunun No. istanbul Evkaf Müdiriyetinden: İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: f\± [• 18 şubat perşembe akşamı maskeli ve V^rtCll maskeiz büyük bir balo verilecektir. AH! AMAN! DİZİM! I Dr. İhsan Sami ÎSTAFİLOKOK AŞISI' stafilokoklardan mütevellit (ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, arpacık) ve bütiin cilt hashklarına karşı pek tesirli bir aşı• ^ dır. Divanyolu No. 189 ^ ^ fCARON Alman kitaphaııesi *^*MWJ1^ Oeposu: Hasan ecza deposudur. ÇABUK! BİR ALKOK YAKISI SANCI GEÇTİ OH, NE RAHATLIK Beyoğlu Tünel meydamnda 523 Müzayede ile satılık apartıman Beyoğlu Ağahamam caddesi 71 Irfan apartımanınuı muflis Veleçyol'a ait msd hissesi 18^2 '932 de Bırinci Ticaret mah kemesınce satılacaktır. Kıymeti muham menesı 11,000 senevi getirdıği irat t a 1680 liradır. İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: Kıymeti muhammenesi Bedeli müzayede Lira Lira 334 270 Tamamr ^4 arşın terbiinde bulunan Ahıçelebi mahallesinde Limoneaiar caddesinde kâin atik 36 cedit 67 numaralarla murakkam fev kinde iki odayı müştemil dükkânın 10/120 hissesi sa^ılmak üzere müzayedeye çıkarılmış ise de 13/2/932 günkü tnüza ^desinde zuhur eden talibin verdiği bedel haddi lâyıkmda görülmed fnden bir hafta müddetle temdidine karar verilmiştir. Fazlasile talip olanların şubatın 20 inci cumartesi günü saat 15 te yüzde yedi bı tfuk nisbetinde 1 pey akçelerile İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Biahlulât kale mine mttracaatlerL Dr. A. KUTİEL A n » ' na uncı ne ıztırap. AdeU bıçkk dubelcr! Kızarmt) bir demır . Çok |ukur kı nıe*>nMlı <ok yenı re •!• Alkok 7«Kı«ı bu affrıyı ızmle edecekltr Stcftkhfiı dofru atnnm mcrketıne c>de« »e *trıyı Uhfıf Inkın »« led»vı eder Bu teaır mu»«kk«l deîıl. bütıiB tuıv butun cecc d«vam eder, ve o tcMrını ıcrm ellıiı z«m«ı» «iı de ı|iruzle HM|t>l olureunut. Güiit. »rk«. omuıUr doier . . altuutl «ucudunuıun her hancı bv rerınde |ıddetlı bir » t n hıaMt. U|inudw h e n u ı ı n m m ı l ı çok ve Tenı Alkok ymkmleu&le edınu. Fakat Alkok IHWII tjtce halınnuda iuluouz ve l&kUÜerdcs aalua m n Her ecc*nede bulunur Cilt ve zührevî hastalıklar mütehassısı Karaköy, büyük mahallebici yaranda 34. Umumi neşriyatı idare eden ?aa işleri müdürü: Kemal Salih Matbaacutk ve Neşriyat Türk Anomkm Şirketi tttanbul Tüıkiyc Umumi Acentaları : C. & A. BAKER Ltd »Mta Butuıa *M Ittanb»! İSTAHBUl Deiikii.ALLCOCK'YAKISI SANCIYI İZALE EDER

Bu sayıdan diğer sayfalar: