23 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

23 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4Gy IIII AH!AMAN DİZİM! Türkiye'nin ve bfitfin dunyanın en leziz ve en nelis yağıdır. Hastalıklarda Içilir, Yemeklerde ve salatalarda lezzetine payan yoktıır. SANCI CEÇTÎ OH, NE RAHATLIK Cumhanyet 23 Şubat 1932* CABUK! BİR ALKOK YAKISI Hanımefendi: tPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabrikalarının en büyüğü değil, tesîsatı itibarile dünya ipek fabrikalarının en mükemmellerinden biri dir. KEFALJİN BAŞ, DİŞ ve NEVRAUİ AflRILARINA KARŞI I | MAHA Yavrunuzun en sıhhî gidasıdır. Dr. Hakkı Şinasi A m a * ne Mncı ne ıztırmp Ad«ta biçtfc d&rbelerı Kırtrmtf bır demır . Çok (ukur k> mesamalı çok »enı »e a ü Alkok T*kuı ba Afnrı tsaîe ed«ceklır SıcaklıSı doffru ıtrının merkeııne cıder vc atnrı Ifthfıf leskın vc ledavt «4er Bu Cesır muvAkkmt dettl. böıün «ÖR. bul4n ı«c« de>*m cdcr. »« o tevrını ıcr» citıiı n n u •i* ı!c ifinizJe meffful olursunua Göğus, arka omuzltr dızler . elh**ıl vucudunuzun her h&ngı bır yerınde {iddetlı bır »frı htMet* lılınızde hemtn me»*m*tt çok ve yenı Alkok r*kt»tle ızale edıntt. Fa.k*( Alkok umını lyıce haltrifuzda tutunuz ve t&klttlcden »akuı ifus. Hcr eczanedc bulunur I Türkiyc Umumi Accntalan : *C. & A. BAKER Ltd tSTAMetti Dci.kiı ALLCOCK YAKISI SANCIYI IZALE EDER btantvl İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın ipekli mamulâtından müstağni kılmaktır. İŞ BANKASI, memleket iktisadiyatının her sahasında olduğu gibi ipekçilik saha sında da hizmet edebilmek maksadı ile bu fabrikayı tesis etmiştir. Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassıst Cumadan maada hergün saat (2,3t dan 5 e) kadar îstanbul'da Divanyolu'nda (118) numaralı hususî kabinesinde hastalarını kabul ve tedavi eder. Beklememek istiyenler, kabîneye miiracaatle randevu alabîlirler. Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM • ^ BAKTERIYOLOG ^ ^ BAKTERIYOLOJI LÂBORATUVAR1 Umum kan tahlilâtı. Frengi nok tai nazarından (Wasserman teamülü) kan küreyvatı sayılması. tifo ve ısıtma hastalıklan teşhisl, idrar, balgam, carahati, kazurat ve su tahlilâtı, Ültra mikroskopl, hususî aşılar istihzan. Kanda üre miktarının tayinJ ve kanin sedimantasion sür'ati. Divanyolu'nda Sultan Mahmut türbesi No 189 Telefon: 20S81. Dr. IHSAN SAMİ AsipinKenan Grip, soğuk alğınlığının baş, diş agrılarının en birinci ilâcıdıi" Baş ve diş ağrılarına, alâmı asabiyeye, romatizma, kırıklıklara ve GRIPE karşı Kaşe nafi bir devadır cıhhatinizi muhafaza ediniz Satılık ev Beyazıt'ta Soğanağa mahallesinde Yakup sokağında fevkalâde nezareti havi 6 numaralı 18 odah hamam, mutfak, kuyu, sarnıç, elektrik, havagazi, terkos tesisatını havi büyük bahçeli ev acele ve ucuz satılıktır. Talip olanların görmek ve goruşmek için Çarşiyikebir'de Sandalbedesteninde Eşya şubesi Başmemuru thsan Nami Beye müracaatleri. İstanbul Birinci Ticaret mahkemesinden: İstanbul'da Yeni postahane civannda Basiret Hanının birinci katında Banka muamelâtı ile iştigal eden tktisat Anonim Şirketinin alacaklan ile icraen akteylediği konkordato mahkememizce tetkikatı 31 mart 932 tarihine musadif perşembe günü saat 10,30 da icra kılınacağından bu bapta alacaklan olanların yevm ve saati mezkurda mahkemede hazır bulunmalan lüzumu ilân olunur. Adalar sulh icrasından: Bir deyinden dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen dört sandalye bir kanape maaayna konsol ve saireden ibaret ev esyası 27/2/932 cumartesi günü saat 14 te Çınar'da Ali Galip Efendinin kahvehanesi önönde sahlacağmdan talİD olanların mahalli mezkurda hazır bulunacak menmmma müracaatleri ilân olunur. Mahmutpaşa Kefeli han No. 12raa• ğazada tstematyadis Ef. tarafına: tstanbul 3 üncü icrasından: Kefelizade Mehmet Efendi veresesinin zimmetinizde 560 lira olan maamasarif matlubunun haciz yoliyle tahsili hakkmda vaki takip talebi üzerine tarafmıza gönderilen ödeme emri zahnna mübaşiri tarafmdan verilen meşruhatta mezkur mahalde olmadığınız ve elyevm ikametgâhınız meçhui bulunduğu gösterilmesine binaen ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. Tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında miiracaatle bir itiraz dermeyan etmediğiniz ve anı takip eden sekiz gün zarfında borcu eda veya borca kâfi emval ve saire göstermediginiz takdirde hakkuuzda gıyaben muamelei icraiyeye devam olunacağı mezkur ödeme emrinin tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Kadıköy icra dairesinden: Bir borçtan dolayı mahcuz olan bir takım elbise 7/3/932 tarihine müsadif nazartesi saat 13 ten 15 e kadar Kadtköy pazar mahallînde satılacağından talip olanların tellâliye ve ihale pul bedelleri müşterisine ait olmak üzere orada bulunacak memura müracaatleri ilân olunur. Sekizini îcra memurluğundan: Bir deynin temini istifası için merhun ve mahcuz ve satışı mukarrer altm köstek ve saat ve kÜDe 2 5 / 2 / 9 3 2 tarihinde saat 14 te Sandalbedesteninde sahlacağmdan taliplerin mahaîli mezkurda hazır bulunmalan ilân olunur. İstanbul 8 inci icra Dairesinden: Bir deyinden dolayı Eminönü'nde Emlâk ve Eytam Bankası ittisalinde 59 numaralı mobilye dükkânında tahtı hacze alınan bir adet aynalı büfenin füruhtu 25 şubat 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 12 de mahallinde füruht edileceğinden memuruna müracaat edilmesi ilân olunur. Zayi 10293 Nnmaralı Maas cüzdanımı zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Cibali Haydar caddesi No. 116 mütekaidini mülkiyeden: Mehmet Nuri Umumi neşnyatı idare eden Yazı iğlert müdürü: Kemal Salih Matbaaciltk ve Neşriyat Türk Anonim Şırkett İstanbul Komprimeleri Dr. HODARA CİLT, SAÇ ve ZÜHREVÎ hastalıklan miitehassısı. Beyoğlu Tünel sokagı No. 11 Elektrik Şirketi karşı • sında öğleden sonra 2 den 8 e kadar kabul eder. Telefon: B. O. 2136 NEOKALMİNA Hanımefendilere müjde! İPEKİŞ Mamulâtını Yakında Göreceksiniz! Emnîyet Sandığı Emlâk müzayedesi Kat'î Karar ilânı bedeK Tayyare Cemiyeti Mubayaat Komisyonundan: Nümune ve şartnameleri veç hile bir milyon rozet, 3000 tane kıymetli evrak muvazene cetveli, 50,000 tane vekâletname ile 3000 tane vaziyeti hesabiye cetveli evrakının 24/2/932 çarşamba, keza bîr milyon toplu iğne ile şuaba ta muktezi kırtasiyenin de 27/2/ 932 cumartesi saat 14 te müna kasaları icra kılınacağından tab'a ve itaya talip olacakların mezkur günlerde pey akçeleri ile birlikte Piyango Müdürlüğünde müte şekkil komisyona müracaatleri. Kadınların aybaşı sancılarını tehlikesiz izale eder. Her eczanede satılır. t\ POKER POKERPIAY RAZORBIADE Yuk>ek kıymetinı düşürmek için yapılat hareketlere rağmen daima mükemmei ve hepsıne faiktırler Her y rde anyınız. Tıraş bıçaklarının Şehzadebaşı MiLLET TiYATROSU Bu akşam Azapkapı'da 53 61 No. lu ima lâtane fabrika ve antrepo için çok el verişli ve hâlen Mehmet Rüştü Çini fabrikası kiralıktır. 4 üncü Vakıf Han asmakat 7 No. ya müracaat. Telefon: 20149. Kiralık fabrika mahalli ÎLÂN Ticaret kanununun 361 inci maddesfle sirket mukavelenamesi ahkâmına tevfikan Aslan ve Eskihisar Müttehir Çimento ve su kireci fabrikalan Anonim Şirketi hissedarlan 1932 senesi martının 26 ıncı cumartesi günü saat 11 de Galata'da Agopyan Hanında sirket mer kezinde in'ikat edecek heyeti umumiyei adiye içtimaına davet olunurlar. Ruznamei müzakerat: 1 Meclisi idare raooru ile mu rakıp raporunun kıraati. 2 1931 senesi muamelâtına ait hesababn kabulü ve meclisi idare azasının ibrası ve seneî mezkure netayici muamelâtma dair meclisi idarenin teklifi. 3 Omuru şirketin idaresine sureti mab°<isada memnr edilen aza aidatının teyini. Müddetleri hitam bulan mec lisi idare azasının yerine intihabat icrası ve yeniden intihaD olunan azanın tasdiki intihabı. 5 Ticaret kanununun 323 iincu maddesine tevfikan şirketle muamelei ticariyede bulunmak üzere meclisi idare azasına mezuniyet itası. 6 1932 senesi için bir mürakıp înHhabile aidatının tesbiti ve murakıbin mazereti halinde ifayi vazife etmek üzere diğer bir zatın intihabı. Lâakal 25 hisse senedine malik olap ta îçtimai mezkurda hazır bulunmak istiyen zevat ticaret kanununun 371 inci maddesine tevfikan içtima tarihinden bir hafta evvel hisselerini sirket merkezine tevdi etmelidirler. Bankalara tevdi edilecek hisse senedatı makbuzlan sirket merkezine tevdiat mahiyetinde olarak kabul edile cektir. Meclisi İdare A 1477 Usküdar'da atik Bulgurlu elyevm Umraniye mahallesinde atik Yalnızservi ve yeni Nuri bey sokağında eski 37 mükerrer ve yeni 1, 1 numaralı doksan beş arşın arsa üzerinde ahlemsıl he\etı \e maruf san'atkârlar birlikte şap bir buçuk katta ikisi natamam iki sandık odası olmak üzere yedi oda bir sofa natamam şarkılı komedi 4 perde bir mutfak bir bodrum yetmiş iki arşın arsa YENI NESIL TL'RK HANIıMLARl MÜSIKI VE VARYEIEHEYC üzerinde ahır ve samanbk ve vedi dönüm iki IINÎN T> """' NTMARALARl DEĞIŞMIŞTıR. yüz üç arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Fıatlar 150 kuraftan itıbaten. Koltuk ve birinci 50 Ahmet Nuri B. mtvki 30, paradi 20 'kuruş 2824 5182 Arnavutköy'ünde Birinci cadde sokağında eski 114 ve yeni 112 No. Iı iki yüz yetmiş arşın arsa üzerinde bir katı kârgir üç katı ahşap olmak üzere dört katta dördü küçük olmak üzere on iki oda iki sofa bir salon bir gezinti mahalli bir mermer taşlık bir mutfak bir koridor bir kömürlük ve odunluk (ikincî kat Kıymeti muhammenesi tan itibaren) şahniş vardır üstü balkondur ve Lira hanenin hariç kapısının iki tarafında iki ko25900 lisi vardır ve yüz yirmi beş arşın b?V>ceyi Beyoğlu'nda Pangaltı'da Harbiye caddesinde cedit 61/63 numa havi bir hanenin tamamı. Salâhattin B. rah takriben (450) zira terbiinde ayrıca arkasında takriben (60) zi426 6775 KartaPda Maltepe kariyesinde Kuruçeşme ra bahçesi olan maasma kat beş kattan ibaret ve beher katında bir mevkiinde umum 945 ve yeni 5 numaralı yüz koridor dokuz oda ve diğer teferruatı havi bir bap natamam apartı arşın arsa üzerinde bir katı kârgir bir katı ahmanın tamamı (2/şubat/932) tarihinden itibaren dört hafta miiddetşap olmak üzere iki katta dört oda bir antre le ve kapalı zarf usulile müzayedeye konmuştur. Talip olmak istiyenbir sofa bir ahır ve on altı arşın arsa üzerinde Ier balâda muharrer kıyrneti muhammenenin (% 7,5) ğu nisbetinde bir mutfak ve iki yüz seksen altı arşın bahçeyi pey akçesi ve teklif mektuplarını yevmi ihale olan (3/mart/932) havi bir hanenin tamamı. Hanenin üstünde perşembe günü saat on dörde kadar Çemberlitaş'ta İstanbul Evkaf 7 numara görülmekte olduğu icra beyanna Müdiriyeti binasında müteşekkil İdare Enciimenine tevdi eylemeleri ilân olunur. raesinde görülmüştür. (haricen bîr ahşap merdivenle ikinci kata çıkılır). Fatma H. ve Yusuf Ağa 926 11769 Süleymaniye'de Süleymaniye mahallesinde Taşodalar sokağında eski 12, 12 mükerrer ve yeni 16, 18 numaralı yüz kırk dört arşın . „ arsa üzerinde 16 numaralı ahşap iki katta dört oda iki sofa bir taşlık bir mutfak bir kuKomisyonumuza merbut mekteplerin kuru meyvaları, gaz, benzin, yu diğeri yani 18 numaralısı altmıs arşın arsa vakum ve mazot yağlarile Çamlıca, Erenköy ve Kandilli mekteplerinin üzerinde ahşap üç katta üç oda iki sofa bir ekmekleri ve Çamlıca Kız mektebinin sebzesi 29/3/932 tarihine mümutfak ve yüz kırk altı arşın bahçeyi havi sadif salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mev. . (iki methal olup birinde 16 ve diğerinde 16, 1 kii münakasaya ve Galatasaray Lisesinden maada diğer mekteplerin numara görülmektedir) iki hanenin tama • ekmek kınntıları ile Galatasaray ve İstanbul Lisesinden maada diğer mı. Fuat B. mekteplerin yemek artıkları mezkur tarihte ihale edilmek üzere kaYukarıda cins ve nev'ile mevkii müştemilâtı yazılı emvali gayri palı zarf usulile mevkii müzayedeye konulmuştur. Taliplerin komis menkulenin icra kılınan alenî müzayede neticesinde hizalarında gösyona müracaatleri. terilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de mezkur bedeller haddi Iâyıkmda görülmediğinden tekrar 15 gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 16 mart 932 tarihinde çarşamba günü kat'î kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduiundan yevmi Tahminen 45,000 kilo miktarında evrakı atika bilmüzayede satımezkurda saat on dörtten on bes buçuğa kadar Sandık İdaresine mülacaktır. Talip olanların % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkateyi hâracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. • . « * milen martın dokuzuncu çarşamba günü saat 14 te Başmüdiriyette müteşekkil komisyona şartnameyi görmek için Başmüdiriyet kalemine ve satılacak evrakı görmek için de her gün Başmüdiriyet amba k lta h 1 j rına müracaat eylemeleri. MUSiKi VE VARYETE HEYETİ NAŞiT BEY ve KARAKAŞ Efendi 25 artıstten müteşekkil \enı nesıl I'urk hanı nları '&" merhunatın cins ve nev'ile raevki ve müştemilatt Borclunun ismi 277 flRAKr'If A P Anadolu hayatını musavvir istanbul Evkaf Müdiriyetinden: Liseler Mubayaat Komisyonundan: Ist. P. T. T. Basınüdiriyetinden: KARON lunel meydanında 523 . 1 p î Lf

Bu sayıdan diğer sayfalar: