10 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

10 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

?Cumhuriyet 10 Mart Sulh mu, harp mı? • Sehir ve memleket haberleri Ihracatımız Şubat zarfında ihrac ettiğimiz maddeler Siyasf icmal Abdülkerim'in yurdunda tspanya inkılâbı Akdeniz muvazenesini bozacağına ihtimal verildiğinden beynemilel siyaset âleminde büyük endiseler uyandırmıştır. Asırlardanberî büvük bir devlet olan Fas Sultanlığı istiklâlini kaybettikten sonra Fransa ile İspanva arasında taksim edilmiş ve bir de Tpnca havalisinde beynelmilel bir mıntaka bırakılnustı. İspanya'ya bırakı'an verîer, Cebelüttarık boğazmdan Çezavir'e kadar imtidat eden dar ve d?<rlık bir sahadan ibarettir. tspanya'ya ait mıntakanın mesahası ve iktisadî kıymeti Fransız mıntaka sına nisbetle ehemmiyetsiz ise de sevkulceys cihetinden gayet mühimdir. Burasmı ele gerirecek bir devleti muazzama Akdeniz'in ağzına ve şarkî havzasına hâkim oîur. İspan<*ol'Iar Jeneral (Prima) nu» d<*K*törlttğü'ne kadar Fas mmtakasını kjai< ve isgal edemedikleri halde devlet]* r Akdeniz muvazenesinin bozulmaiçin müdohalede bulunmamulardı. Abdü'kerim burada bir devlet lcUrmustu. Diktatörlük İspanyol mmtak;»?!nın rad ve zaDİmı temin ettiğinden (Aev'etler memnun kalmtslardı. Fakat «İiktatörlük ve akabinde KraUık yıkıldıktan sonra Simali Fas mes'elesi devletler için büvük bir endişe membaı olmuptu. Çünkü İspanyol milletine pek cok kan ve oaraya mal olan bu ver lerden cıım^uriyet idaresinin vaz geçecği t?hmm edi'iyordu. İsof»nyo!'lar buradan ceW;'d;klerî takdirde (Rif) ve tevabiînin Fas Sultanma iadesi icap edivordu. Sultan ise Fransa'nın himayesinde b«'lunduğwlan bu verlerin SuUcna iadesi Fransa'ya terkme muadil olacaktı. SimaK AfVika'da muizzam bir müstemleke împaratorluğu kurmuş olan Fransa devletinîn Akdeniz'in kanılarna hâkim olduktan sonra Akdeniz'deki muvazenenin altüst olacağı afikârdır. Bu hale ne tngiltere1 ne de ttalya ve ne de baska devletler razı olamazlar. Bilhassa kendisini Akdeniz'de bogulmus addeden İtalya'nın Akden!z'in kapıîannın Fransa'ya teslim e<V'lmesine a?la rezı olamaz. Böyle bir hal muhakkık hjr muharebeye müncer olur. tspanya Cumhuriyeti ŞimMî stmemeğe ve yalnız bura daki ırenin yerine mü'ki idare vafe karar vermis ve bu kararını etmiştir. tsp^nya'daki yeni hü kumetin bu kararı adeta yeni bir h= bî umuminin önünü aldığından fevkalâde ehemmiyeti haizdir. ^^ FEYZİ Bir kaçakçı Çin vaziyeti karmakarışık bir haldedir, Mahkum oldu Japon'lar yeni bir mevki işgal ettiler (Bvnncı sahifrrlen mctbaifı pon'lar, çok şiddetli bir bombardı mandan sonra UangTu'yu işgal et mişlerdir. Bu mevki Nanziang'tan beş kilometre ileride kâindir. Çin'lilerin iddiasına göre, muhasematın devamı, Jaoon'ların tevakkuf etmemi* olmalarında" ileri gelmU*ir. Halbuki, Japon'lar, Cin basıbozuk larının tecavüzlerine karşı ileri hareketine mecbur kaldıklannı iddia etmektedir. Barut tnhisarı Hükumet yapılan kadroyu ta^dik etti fdareye aît işler hakkında Vekâlet'e temas etmek üzere Ankara'ya eriden Barut ve Mevaddı İnfilâkive tnhîsarı müdürü Lutfi Bey, evvelki gün şehrimize avdet etmiştir. Lutfi Bey, inhisar idar^lerinin tevhidi ve Barut İnhisarının vaziveti hakkında bir muharririmize şu be yanatta bulunmuştur: « Tütün, Müskirat. Tuz ve Barut tnhisarlarının tevhidi îşile uçra?an komisvon mesaisine dçvam Ptmek tedir. Komisvon şimdiki halde inhi • »arların tevhidi esa^ma göre yeni tefkilât kadrolarını hazırlamaktadır. Kadrolar yapıldık^an sonra tevbJt bilfiil başlıvacak, nvjvcut memurlar bu veni kadrolara tevzi edileeektir. Kadroda muhtelif vazifeler, bilhassa mülhakattaki bir^ o k mem'irivet ve müdürlükler birle«\{rileceği cih^tle memur adedinden ta, a r r uf edilmiş olacaktır. , tnhisarların tevhidind«n"»tnır*t yeni seklin bir müddet tstantııl'da tecrübe edileceğini Ankara'da iken öğrendim. Fakat bu tecrübe miiddeti nin ne kadar olacağını iyi bilmiyo rum. Barut tnhisarının vaziyetine gelince inhisarın hükumete devrinden sonra bir kadro yapılmıştı. Hükumet yaptığımız bu kadroyu tasdik etti. Esasen bizim de kadromuz eski firket zamanındaki gibi idi. Yalnız vükıek ücretli bir iki kişi hariçte kaldı. Bunların yerine memurlar aldık. Eski şirkete ait tasfiye muamelâtı devam etmektedir. Onlar şimdi bir bilânço hazırlamaktadırlar. Bu bilânço hazırlandıktan sonra şirketin raatlubatı, stok miktarı, zimmeti ve sairesi anlaşılacak, ondan sonra tas • fiye muamelâtı filen ikmal edile • cektir». Mo»kova 9 (A.A.) Tas aiansına Şanghay'dan büdirümektedir: Japon'lar ayın altısında Huantu kasabasını işgal ettikten sonra An ting'e hücum etmişlerdir. Voosung ve Nankin arasında elliye vakın Japon harp gemisi mütehassit bulun • maktadır. Japon tavyareleri hergün Sutcov üzerinde bombalar atıyorlar. DUn Voosung ve Sanghay'da karaya çıkarılan 14,000 kişilik Japon fırkasından baska Japonya'dan daha 20 fırkahk bir kuvvet gelecektir. Cangsi eyaleti kumandanı Yengsican, asker toplamaktadır. Taikang tersanesinde yeniden harp levazımı imaline baslanmıştır. Elliden fazla Çin ticaret loncası Japon kıaatı Cin'den tamamen geri alınmadikça Ja • pon'larla ticaret yapmamağa karar ver mişlerdir. Japon'lar Sapei'de bir zabıta teşkilâtı vücude getirmektedirler. Bu kuvvet Japon zabit'erinin kumandası altında bulunacaktır. Japon'lar mütemadiyen asker getiriyorlar Çinli'lerin iddiaları Londra 9 (A.A.) Changhai'dan Times gazetesine bildiriliyor: Çin gazeteleri, Japon'lara karşı kazanılmış bir takım muzafferiyet lerden bahsetmekte devam ve nas • yonalîst kıtaatın mütemadiyen mücadele etmekte olduğunu beyan eyle • mektedir. Hüku.metin mücadeleye devama karar vermis ve TchangKaiChek'i icap eden bütün emirleri vermek salâhiyeti ile ordu encümenine reu tayin edilmiş olduğu bildirilmektedir. Kiangsi'nin iki fırkası, 19 uncu orduya muavenet etmek Uzere Tchekianc eyaleti dahiline girmiştir. Hükumet tarafından gönderilen diğer takviye kıtaatının cepheye muvasalat etmekte olduğu haber verilmektedir. Japon Başkumandanının beyanatı Londra 9 (Hususi) Japon askerî kıtaatı başkumandanı jeneral Shirakava şu beyanatta bulunmuş tur: « Japonya'nın, alâkadar büyük devletlerle müştereken çalışması sayesinde vazivetin kesbi salâh ede ceği hakkındaki kanaatimde sabî tim. Ancak bu salâhın husulüne kadar, Japon ordusu en müstacel meı'e. Ielerinin hal ve fasledilmesine nezaret edecekrir.> Çin bahriye nazın Şanghay'da Londra 9 (Hususî) Çin Bahriye Nazın Şanghay'a gelmiştir. Sulh müzakereleri Changhai 9 (A.A.) Dün akşam neşredilmiş olan bir Japon bülteni, Nanziang ve Kiating mıntakalarında sükun hüküm sürmekte bulunduğunu ve fakat Liouho'da bir takım musade Demagoji yapmıyalım [Başmakaleden mabait) Türkiye'nin millî iktisadiyatı köy lünün ayakta durmasına dayanır. Bizim buhranımtzın esası işte bura dadır. Aman şehirl°r ve kasabalar halkmın ekmeğine dokunmayınız diyenler bu »özlerile sehirlere ve ka • aabalara iyilik değil. fenalık etmiş olurlar. Bu sözlerle buhramn artırılma sından ve şiddetlendirilmesinden başka bir şey yapılmış olmaz da onun için. Köylü mütemadiyen ziyanma çalışraıyacağı ve giderek istese de ni hayet bir gün buna muktedir dahi olamıyacağı cihetle bizde buğday istihsali çok gecmeden kendi ihtiyacımıza yetmekten aşağı düspcektir. O zaman olacak şeyin ne olduğunu bilirîz: Buğdav derhal 12 kuruşa çıkacak ve ekmek hemen 15 i bulacaktır. O zaman şimdiki 6 kuruşluk giimrük resmini kaldırabilir misiniz? Bunun imkânı yoktur. Cünkü böyle yaparsanız memlekete son öldürücU darbeyi vurmu* olursunuz. Hariçten getireceğimiz buğdayla yaşamağa katlanmak bîzim memlekete göre ö • lüme rıza gö^termekle birdir. Bir karış toprağı olup ta buğday istihsaline muktedir olan hiç bir memleket o bir tek karıs buğdayının istihsalinden istiğna gösteremez. Yarından sonra hic kimseye faydası olmaksızın ve belki paramızı harice götürmek suretile esaslı mazarratları mucip olarak kendiliğinden İS kuruşa çıkacak olan ekmeği bugünden memleketin kurtuluşurta yarıyacak esaslar dahilinde kendi di • meler vukua gelmiş ve Woosung'da Ofisinin istatistik şubesi »ivil Çin'liler tarafından bir takım 1932 senesi şubat ayı zarfında yapıyağmacılıklar yapılmış olduğunu billan ihracatı gösteren istatîst'kieri dirmektedir. Fener'de Abdisubaşı mahallesinde o neşretmiştir. Şubat zar f ;nda 2.265.323 Japon'lar, Fransız mıntakastna ya turan ve o mahallenin imamı olan Aküo tütün, 2 824,113 kilo oamuk, kın olan Mantao ismindeki Çin şeh taullah Efendinin evinde kaçak tütün, 12 612.784 küo arpa, 905.203 kilo ürinde komünistler tarafından yapıl sigara kâğıdı, tütün kıvmağa mahsus züm, 499 996 kilo iç fındik, 24,307 makta olan tahrikâttan şikâyet et havan bulunduğunu, Imary Ef. nin kilo av der'ii, 4SS.114 kilo zeytin mektedirler. yağı, 8.234 kilo madenkömürü, ihtisas mahkemesine verildiğini dün Tebliğde deniliyor ki: «Bu tahri 415,579 kUo va'eks, 9.855 küo af yazmıştık. kât, Japon'larla TchangKaiChek'in tmam Ataullah Efendi dün mahkeme yon, 7,291 adet kovun. keçi, 19,571 rejimi aleyhine müteveccihtir. Bu ha kilo hah, 873,142 kilo palamut, huzuruna çıkarılmış, muhakeme olunreket, TchangKaiÇhek'i Japonya ile 79566 kilo yün, 62 385 kilo tiftik, muştur. tmam Ef. ile beraber zevcesi bir uzlaşma taraftarı ve ayni zaman 45,219 kilo hamderi, 354,453 kilo Lutfiye, kayınvalidesi Naile Hanımlar da komünistlerle bağdaşmıs o'»n ve kereste, 178,689 küo incir, 51,011 kida mahkemeye verilmişlerdir. Zabıta fakat şimdi onlara karşı bir heyeti lo kabuklu fındık ihraç olunmuştur. tarafından tutulan zabıt varakasma naseferiye göndermek Uzere bulunan Canton'Iulartn düşmanı gibi göster • zaran İmam Ef. nin evinde 612 defter sigara kâğıdı, altı okka kıyılmış kaçak meğe matuftur.» Fransız, tngiliz, Amerikan elçileri tütün ve bir de havan bulunmuştur. Bundan baska zevcesinin ve kayınvaile Italya ma«lahatgüzan, hergün içlidesinin tabakalarında da on bes gram Şurayi Devletçe yeni bir karar ittimalar aktetmektedirler. kaçak tütün ve sigara kâğıdı çıkmıştır. tihaz edilerek Belediyeye tebliğ o Çin'lilerin doğrudan doğruya mütmam Ef. isticvabında şunları söy Iunmuştur. Bu karara göre badema zakeratta bulunmaktan içtinap et • lemiştir: tevsii tarik maksadile istimlâk edi • mekte olduklarını gören Japon'lar, Efendim, bizim evimiz imam elecek yerlerin dörtte biri zayiatı niChanghai'da devletler elçilerinin tavidir, giden gelen eksflc olmaz. O sabah, zamiye addolunacak, bu kısma ait vaMutile müzakerata girişmesini tebedel verilmiyecektir. sabah namazını kılıyordum. Farz ile menni etmektedirler. Fakat Yuvarsiinnet arasında idim. Kapı çalındı. lak Masa konferansınm toplanıp top indim, açtım. Eskiden tanıdığım Uzun lanmıyacağını ve ne vakit toplana • Ahır sahiplerine ahırlarında tali • Yorgi, yanında iki tane de bahriye ascağını şimdiden keıttrmek mUmkUn matname mucibince tadilât yapmakeri olduğu halde kapıda duruyorlardeğildir. Esasen, Japon'lann Changlan için son bir mühlet verilmişti. dı. Ellerinde bir paket vardı. «Aman hai'a hâkün olan mıntaka ile Mavi tmam Ef., şu paket sizde kalsın, akşam Mühlet bu ayın sonunda bitecektir. nehrin mansabındaki mıntakanın işgelip alacağim» dedi. Ben de insaniyet Bu münasebetle Belediye şubelerince galini beynelmilel mıntakanın tevsii namına aldım, içeri koydum. Meğer bu vaziyet tekik edilmiş, ahırlarda lâ • şeklinde kabul ettirmek ve burada zım gelen tadilâtın yüzde »eksen nisnun icinde tütün ve sigara kâğıdı yarimtiyazlı bir mevki edinmek tasav betinde yapıldığı, bir kısmında hemıs. Bana iftirada bulundular. vurunda olmaları muhtemeldir. nüz inşaata devam edildiği, bir kısHâkhn sordu: Cemiyeti Akvam karartnı verîyor Bu Uzun Yorgi'yi nereden ta • mında ise hiç işe başlanmamış ol • Cenevre 9 (A.A.) öğleye doğduğu görülmüştür. Ay sonunda ta • mrsın? ru, heyeti umumiyenin Çin Japon Eevvelce mahallemizde otururdu. dilâtı yaptırmıyan ahırlar kapatı • ihtilâfı hakkındaki müıakerelerinin lacaktır. Oradan tanınm. Kendisi ötedenberi telhisi ve bir düstur halinde ifade kaçakçılık eder. edilraesi için 9 karar surcti projeti Peki kaçakçılık ettiğini bildiğin tevdi edilmiştir. Bu projeleri verenler Daimî EncUmen Belediyenin yeni bir adama nasıl itimat gösterdin de Colombia, Salvador, İngiltere, Nersene bütçesini tetkike devam etmekbıraktığı paketi, hem de muhteviyatını veç, İsviçre, Yunanistan, Cekoslo tedir. BUtçede heyeti fenniye ve hevakya ve tsp&aya heye;!eridir. Mü görmeden kabul ettin? yeti sıhhiyeye taalluk eden kısımlar Efendim, işte gafil avlandım. zakeratın beyanname reye konulduk Sen paketi alıp oraya bıraktığını bitmiştir. Heyeti fenniye bütçesine tan ve kabul edildikten sonra bir kayeni işler için tahsisat konmamıştır. söylüyorsun. Halbuki kaçak tütün ve rar »ureti ile hitam bulması çok muhBu seneden kalacak işler ikmal olusigara kâğıtlannın bir kısmı kömürlü • temeldir. nacaktır. gün tavan arasından, bir kısmı da yuParis 9 (A.A.) Matin gazetesi, Daimi Encümen ayın yirmî beşine kanda oturduğunuz odadan çıkarılmış, Cenevre'de icra edilmekte olan u kadar mesaisini bitirecek ve bütçe buna ne dersin ? mutni müzakerelere telmih ederek Şehir Meclisinin içtimaından bir haf Bunlar bu paketi bıraktıkları zakoridorlarda tereşşüh eden haberleta evvel tabedilerek azaya dağıtılaman yukanda çocuk ağlıyorda. B«n rîn verilecek kararı şu turetle telhi» hemen yukan çıktım. Bir kesekâğıdının | caktır. ettiğini yazmaktadır: Encümen bütçenîn masraf kısntınicinde asağıda ilâç vardı. Onu da yukan ' 1 Cemiyeti Akvam mukavele da azamî tenkihat yapmaktadır. götürdüm. Halbuki yukan çıkardığım namesinin 10 uncu madde»ine ve Bri ilâç kâğıdı değil, bu adamların bıraktıkand . Kellog misakına riayet. lan sigara kâğıdı paketi imis. . 2 Yapılacak kat'î bir mütareke Daimî Encümen; Gazi köprüsü inHâkim, imarnın zevcesi Lutfiye Haile Changhai'daki muhasematın ta • şaatına s\< tetkikatmı bitirmiş, bu nıma şunu sormuştur: tilini tesbit etmek zarureti baptaki şartname inşaata talip bu Sizin tütün tabakanızda kaçak 3 Emnü selâmei temmatı kâfi lunan gruplara dağıtılmıştır. İnşaata addedildiği zaman Jatton kuvvetlerî olarak 10 gram tütün ve sigara kâğıdı talip olan gruplarin adedi pek çokbulunmuş. Bunu nereden aldınız? nin çekilme»i prensibinin teyidi. tur. Elde pek az şartname kalmıştır. tmam Efendiden gizli olarak tü4 Heyeti umumiyenin mahdut Münakasanın açılması için inşaat tün içiyordum. O gün tütün aldıramabir tavassut komisyonu ihdası ve bu mıştım. İmam Efendinin saklı bir okka bedelinin sureti tediyesine taalluk komisyonun alikadar taraflarla deveden bir iki noktanın halli beklen kadar Hitünü vardı. Oradan gizlice alletler mümessilleri arasında irtibat mektedir. Bunlar da bugünlerde ha!mıstım. tesuine memur edilmesi. ledilecek ve münakasa ilân oluna • Lutfiye Hanımın annesi Naile Ha • Yeni Mançuri devleti caktır. İnşaat, münakasa tarihinden nım da şunlan söylemiştir: Chang Chun 9 (A.A.) Yeni itibaren altı ay sonra ihale edilecek Ben de o gün tütün aldırama • Mançuri devleti bugiin resmen teestir. mıstım. Kızım, İmam Efendinin saklı süs etmiş ve sabık Çin imparatoru tütününden asınp getirdi. Puyi, icrai meclis reisi sıfatile yeBu isticvaptan sonra Müddeiumumî mîn etmiştir. Geçenlerde Mayn Hart isminde bîr iddianamesini dermeyan etmis, tayini Yapılan merasim pek basit olmuş Alman sermayedan şehrimize geleceza talebinde bulunmuştur. Tütün lnfakat gazetecilerin merasimde hazır rek lstanbul'da bir Lonapark tesisî hisarı vekili de hukuku şahsiye istemişbulunmalarına müsaade olunmamış için Belediyeye teklifte bulunmuştu. tir. tır. Alman sermayedan dünkü eks İmam Efendi, makamı müdafaada, presle Berlin'e avdet etmiştir. kendisine iftira edfldiğini, suikast yapıldığını tekrar söylemiştir. Her Mayn Hart bir ay sonra tek • Neticede mahkeme, tmam Ef. nin rar şehrimize gelecektir. O zamana devlet memuru bulunması itibarile bir kadar Belediye tarafından Lonapark nizle niçin 12 kuruşa çıkarmak ça sene iki ay hapsine ve ceman 412 lira teklifi tetkik edilecek ve bu hususta resini arayıp bulmıyacaksınız? Bu e20 kuruş cezai naktiye mahkumiyetine, müzakerat icrasına başlanacaktır. saslarla bir taraftan kövlünün elin • Lutfiye ve Naile Hanımların tabaka den tutarak onu içine düştüğü belâ larından çıkan kaçak tütünler için ka • berzahından çıkarmıs, diğer taraf • çakçı addedilmeyip haklarında heyeti tan devletin bugün kuvvetli darlık mahsusaca bir muamele yapılmasma tzmir'deki hah imalâthaneleri ve manzaraları gösteren bütçetini fe karar vermiştir. tmam Ef. mahkemede hah tacirleri tktisat Vekâletine mü rahlatmış olacaksuıız. tevkif edilerek Tevkifaneye sevkolunracaat ederek halı ticaretine âriz olan Bu sene köylünün iştahsızlığına mustur. durçunluktan şikâyet etmisler, muhmevgimin müsaadesizlikleri de katıtelif ecnebi devletleri nezdinde te • Iarak zaten buğday ekişi tahminlere şebbüsatta bulunulmasım, verçilerin göre %40 derecesinde az olmuştur. azaltılmasını istemişler. Bu müracaat Eğer şimdiden köylüye mahsulün panazari dikkate alınmıs, Haricîye Vera edeceğine dair ümitler verirsek kâleti muhtelif devletler nezdinde teHkbahar zerivatile noksanm telâfi • şebbüsatta bul'inmuytur. tktisat Vesine çalışılır. Eğer bunlar yapılmı • On dört senedenberi Şile'de Tuz kâleti vaziyeti îzmir Ticaret müdi yarak işler kendi haline bırakılacak İnhisarı müdürlüğünde bulunan Şe riyetine büdirmiştir. olursa çok değil, üc dört ay sonra rafettin Efendi. 2480 lira ihtilâs et Türkiye'de ekmek fiatı kendiliğin mek cürmünden Ağırceza mahke den 15 kuruşa çıkmıs olacaktır. Me mesine verilmiştir. Maznun hakkın Afyon fiatları yükselmektedir. Bu ğer ki az ekişten fazla mahsul almak daki muhakeme bitmiş, Müddeiumusene az mahsul elde edileceği anlaşılgibi fevkalmemul bir bereket mucimî on sene hapis cezası istemiş, Şe • dığından talepler hararetlenmiştir. zesi karşısında buîunalım. rafettin Efendi de müdafaasında be Dün piyasada (1000) kuruştan (14) Ekmeğin kendiliğinden 15, hatta raetini istemiştir. sandık afyon satılmış ve hepsi Av 1718 kuruşa çıkması simdiki ucuz • rupa'ya ihraç edilmiştir. Geçen hafMuhakeme karar için kalmıstır. luğu kadar fena bir alâmettir. Millî taki fiatlara göre kaydedilen tereffü iktisat o zaman şimdikinden daha az % 15 kadardır. Şişli'de geçen sene Abdullah is sersemlemez. minde birini öldüren doktor Mazhar Aman ekmek pahahlasmasın di • yenlere bugün dünyanın hiç bir mem Osman Beyin şoförü Ahmed'in muhakemesi dün hitam bulmuş, Ahmet leketinde, hatta bizden yiîz kat fazla Almanya'nın Ankara sefiri M. Naon sene ağır hapse mahkum olmuştur. istihsal yapan buğday ihracatçısı dolni'nin Moskova veya Londra se memleket'erde bile b'zde olduğu gibi faretlerinden birine tayini mevzuu 7 kuruşa ekmek olmadığım hatırlahbahistir. rız. Bir ziraat memleketi olan Fransa'da ekmeğin kilosu 19 kurus olduSabık Defterdar Şefik Bev dün ğunu on kere yazdık. Bunun boş bir Ankara'ya gitmiş, Defterdarlık me j tngiliz sefiri Sir Jorj Klark mezutedbir olduvunu zannetmeyin. Belki murini tarafından tesyi edilmiştir. Ye niyetle Londra'ya gitmiştir. Sefir, dünyanın en akıllı t»Hbiri budur. ni Defterdar Mustafa Bey de teftiş • Londra'da bir ay kadar kalacak, bu ' YUNUS NADİ lerine devam etmiştir. nu müteakıp avdet edecektir. 1 İmam Ataullah Ef. 1 sene 2 ay hapis yatacak istimlâkler için yeni bir karar Ahırlarda yapılacak tadilât Belediye bOtçesi tetkik ediliyor Müdürler Komisyonu dün de toplandı Gazi köprüsü münakasası Liinapark yapacak Alman Halı tiiccarım davet Bir inhisar müdürö mahkemede Afyon fiatları yükseüyor Mazhar Osman Beyin şoförü Alman sefiri değişiyor Eski defterdar gitti tnhisar müdUrleri dün gene TutUn tnhisar tdaresinde içtima ederek inhisarlartn tevhidine ait kadroların ihzarı ile mesgul olmuslardır. Dünkü içtimada dört inhisar ida resinin mevcut kadroları, memur adetleri ve teskilâtı tetkik edilmi«tir Komisyon bir taraftan memur kadrolannı ve yeni inhisarlar teskilâtın hazırlarken, diğer taraftan inhUar idarelerinin ne tarzda tevhit edile ceği. tevhit edilecek subelerin ne tarzda çalışacağı. inhisarlar tevhit edildikten sonra tttanbul'da geçirilecek tecrübe müddeti zarfında han B*lediye müfettislerinden Ali Ya gi binalarda oturacağı mes'elelerini ver Bey tarafından Telefon Şirk^'î ade görüşecektir. leyhine, fazla mükâleme kaydi iddîatnhî S r tevhit edildikten sonra sile açılan dava tahkikatına devam şimd'1'' "n tnhisarı Umumî Mü dtirlür bulunduğu bina ile onun oiunmaktadır. Diğer taraftan Nafıa Vekâletin karsısın Jı muhasebe ve vezne binaden emir alan Telefon Sirketi ko • aında ve gene Tütün tnhisarının ts • tanbul basmüdürlüğü binasında yer miseri de bu hususta tahkikat icra sına başlamıştır. Komiserler bu hu leşeceklerdir. Eğer buraiara sığıl • susta vuku bulacak şikâyet)«ri n?carî mazsa başka binalar bulunacak ve itibara alacağı gibi resen de tefti kira ile oturulan yerlerden çıkılarak kira ve bina masraflarmdan tasarruf şatta bulunacaktır. Tahkikat neti celerine dair hazırlanacak rapor Na temin edileeektir. fıa Vekâletine sür'atle gönderilecek. Müdürler komisyonu içtimalarmtir. da, gerek kadro, gerek inhisarlar bütçelerinin masraf kısımlarında yapılabilecek tasarruf işlerile de meşgul olacaktır. tnhisar müdürleri bu işlere ait tetEvvelki gün Fırka grupu içtima kikatı bir kaç gün icinde ikmal e ından bahsederken anlatmıştık: deceklerdir. Kâtibi Umumî Recep Bey tktisat Vekili Mustafa Şeref ve Adliye Ve kili Yusuf Kemal Beylerin Haydarpaşa garı davası mes'elesinden dolayı alacakları 75,000 küsur bin Iiralık Seyrsefain makine şubesi müdürü Kadri Bey havuzlar müdürlüğüne ta ücreti vekâleti hazineye terkettikleyin edilmiş, makine şubesi müdürlü rini bir takrîrle heyeti umumiyeye bildirmiş, kendilerine teşekkür olunğü eski vazifesine ilâveten levazım muştu. müdürü tzzettin Beye verilmiştir. Bu davada Yusuf Kemal ve Mustafa Şeref Beylerle birlikte Darül fünun Emini Muammer Raşît Bey de Müstakil ressam ve heykeltraşlar meşgul olmuştu. Fırka grupunda Mubirliği reisi Muhittin Sebati Bey ev velki gün Haydapaşa hastanensinde ve ammer Raşit Beyin isminin geçme mesi mumaileyhin kendi hissesine düfat etmiştir. Paris'te tahsil görmüş şen ücreti vekâletten feragat etme çok kiymetli bir genç olan Muhittin Sebati Beyin vakitsiz ölümü kendisini diği zannını uyandırmıştır. Keyfiyeti kendisinden sordurduk: Muammer tamyanlar ve sevenler arasında çok Raşit Bey bu paradan hazine lehine derin bir teessürü mucip olmuştur. feragat ettigini, hatta hükumetten Cenazesi bugün saat 9 da Haytebrik mektubu bile aldığını söyle darpaşa hastanesinden kaldırıla • mistir. cak, kendisi gibi genç yaşmda ve Fırka grupunda yalnız Yusuf Keremden ölen san'atkâr Sabih Beyin mal ve Mustafa Şeref Beylerden bahmezarı yanına gömülecektir. Allah sedilmiş olması kendilerinîn grup rahmet eylesin. azası olmalarından mütevellit olduğu anlasılmaktadır. 12 mart cumartesi saat 21 de Beyoğlu'nda ünyon Fransez salonunda doktor Jül Ramais'in meşhur e serlerinden doktor Gonok yahut tababetin muzafferiyeti nam eser amatörler tarafından temsil edilecektir. Bu temsil için biletler Ünyon Celâlettin Arif Beyin» Mahmut Fransez'den tedarik olunacaktır. Fazla mükâleme Nafıa komiseri tfîH icrasına başladı Muammer Raşit Bey de vekâîet hakkını terketti Seyrisefain'de tebeddüller Kiymetli Bir genci kaybettik ünyon Frarsez'de Halife olmak istiyen Meclisi Meb'usan Reisi Muhtar Paşaya hitaben yazdığı şayani dikkat mektup ingiliz Sefiri gitti şüpheli bir adam yakaiandı Hüviyeti meçhul bir Hint'Ii se,rseri bir vaziyette ötede beride dolaşırken yakalanmış ve vazîyeti calibi şüphe görülerek hakkında tahkikat icrasına baflanılmıştır. Bugünkü Yeni Gün'de okuyunuz :

Bu sayıdan diğer sayfalar: