1 Nisan 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

1 Nisan 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lumhurlyet î Nisan Î9?4 Casuslar arasında 4 2 liklerin plânını nasıl elde ettim? 11 NakUi: A. DAVER { Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Liman nizamnamesi Telsizi olmıyan gemiler sefer yapamıyacak Son yapılan liman nizamname • sinin 12 nci maddesi tnucibince li . manımızdan geçen Türk ve ecnebi vapurlann Karadenizden geltrken Anadolu sahilni, Karadenize çıkarken de Rumeli sahilini takip et meleri iktıza etmektedir. tstanbul Deniz ticaret müdürlüğü bir müddet evvel keyfiveti alâkadarlara tamim etmişti. Buna rağmen muhtelif acentalara mensup vapurlann bu usı:le riayet etme dikleri ve Boğazda gelisi güzel seyrettikleri görülmüştür. Deniz ticaret müdürlüğü nizamnamenin bu maddesine göre hareket edilmesini tekrar alâkadar kumpanyalara bildirmiştir. Gene bu nizamname mucibince bütün posta vapurlanmızın telsi* Ie mücehhez olmalan Iâzımdır. Halbuki vapurlanmızdan bir çoğunun telsizi yoktur. Deniz ticaret müdürlüğü telsizi olmıyan vapurlann en kısa bir zaman zarfında bu nok sanlarıni ikmal etmelerini tebliğ etmistir. Verilen müddet zarfında telsizle techiz edilmiyen posta va purlan seferden menedileceklerdir. 42 liklerin 900 kiloluk yıldırımları, en kalın betonlar ve zırhları çürük ceviz gibi eziyorlardı! Kılıç şarkısı ve 42 Jjfcfer tiği «Şişman Berta» larla diğer ağır 1914 ağustosunun ilk giinlerinde, Alman ordulan, bir çığ gibi, yuvarlanarak Belçika hududunu geçtik • leri zaman, Müttefikin memleket • Ierinin efkân umumiyesî bu istilâ meddrnin «zaptedilmez» Namur ve Liege (Liyej) kaleleri tarfından tevkif edileceğini zan ve ümit etmiş lerdi. Kalın zırhlar ve betonlarla tec • niz edilmiş olan Belçika kalelerin deki iatihkâmlann en ağır toplara bile goğüs gerecek bir kudrette olduğu farzedilîyordu. Filvaki, bu kaleler, umumiyetle herkesin mevcudiyetlerinden haberdar olduğu en »ğtr seyyar bataryalara mukavemet «debilecek bh halde idiler. Fakat Almanya, bu oyunda, kolluğunun fçine gizli bir kart saklamıştı. Bu kart ta, cŞişman Berta> denilen 42 lik obüs toplan idi. Bu mtithiş toplann yağdırdığı yıldmmlar, Liege kalesinin çelik ve beton istihkâmlannı tuzla buz ettî. Yalniz halk kütleleri nazan itibara alınırsa bu toplann meydana çıkmasi ve Belçika kale lerinîn dumanmı havaya savurması, harbin en feci sürprizlerinden btri oldu. Fakat, Müttefikin ordulan büyük erkânı harbiyeleri için bu toplann mevcudiyeti hiç t« bir »ürpriz teşkil etmiyordu. Çünkü, Umumî Harp patlamadan tak riben on iki ay evvel, 42 lik obüı • lerin etran, tngiliz bahriye istihbarat darresine mensup bir casut tarafından öğrenilmiş ve casus öğrendiği bu mühim »ım Londradaki â mirlerme bildircniştir. Bu mühim esrarın Londradan Pari* ve Brüksele bildkilmiş olduğu tahmin edilebilir. Çünkü «Şişman Berta» ların Fransa ve Belçika hudutlan üzerindeki kaleleri devir • mek üzere yapıldığı aşikârdı. (tngilizlerin bu itirah gösteriyor ki lngiltere, Fransa ve Belçika, daha 1913 sene»!nde Almanyaya karşı gizliden gizliye harbe hazırlanan müttefiklermiş. Yoksa lngilizlerin 1914 agustosunda harbe girerken iddia ettikleri ve hâlâ da arasıra iddia edegeldikleri gibi, Ingilter* harbe, sırf Belçikanın bitaraflığı ihlâl edildiği için girmiş değildir. Bu vakıa, sadece bir harp vesilesi olarak fleri sürülmüstür. A. D.) Şehir tiyatrosu turneye çıkıyor San'atkârlar Anadolunur muhtelif şehirlerinde temsiller verecek Tarife komisyonu Denizyollan tarifeleri tetkik ediliyor DenizyolUn tarife komisyonu bugün Deni: ticaret müdürlüğünde toplanarak, altı aylık yeni tarifelerin tesbitine baflıyacaktır. Komisyoı, bayramdan evvel yaptı gı içtimahrda Denizyollan idaresile Vapurcnluk sirketinin bilânço • lan ve sahil şehirlerin ticaret odaları, ihracat ticcarları, nakliyat çılar tarafındat eski tarife üzerinde yapılmış olan itirazlan tetkik ile mesgul olmuşh. Tarife komiıyonu, geçen tarife nin her iki idartnin varidatına, nakliyat ücretlerire, mahsulât fiatle • rine olan müsbst veya menfi tesir lerini iyice tettik etmiş olduğun • dan yeni navlmlan bugün memleketin tâbi bulınduğu iktısadî zaruretlere en uygın düşecek nisbetlerde tesbit edecktir. Bugünkü toplanhdan itibaren sıra ile yeni yobu ve yük navlunla nnın nisbet v« derecelerinin münaka«asına başlmacaktır. Komisyona dahil bulunan Ticaret Odası murahlaslan bilhassa yük tarifelerinde ehemmiyetli nisbet lerde tenziiât yapılması noktai nazannı müdaf» etmektedirler. Arabistanda yeni harp imdiye kadar hiçbir zaman huzur ve sükun görmiyen Arabistan tekrar kanlı v« büyük bir harbe sahne oluyor. Geniş memleketm yeri ve havası gibi •«rt ve çetin olan bedevî ahalisi hesapsız kabileye ve muhtelif hükumetlere aynlmıştı. Bu hükumet lerin ve kabİlelerin kendi arlannda ve içlerinde muaraza, münaferet ve muhasama hiçbh zaman eksik ol muyordu. Yalnız son senelerde kuvvetli ve nüfuzlu sahsiyetler kabihsleri ve hükumetleri kılıç ve idare kuvvetile birleştirerek tefrikayı ve dağınıkhğı azaltmışlardı. Şebihcezirenin şimal kısmında Necitte Vahabî hükumetini yeniden dirilten AbdülAziz fbnissüut, Ibnirreşit devletini ve Şerif Hüseynin Hicaz devletini knha ettikten ve müstakil ve nhnmüstakil büyük kabileleri kıhç kuvvetile bilâkaydüşart emir ve hükmü altına aldıktan aonrı Basra körfezile Bahriahmer ara sında Süudiye natnı altında büyük bir devlet kurmuştur. Diğer taraf tan tmam Yahya Yemenm dahilinde nüfuz ve kudretini iyice tanıt tıktan sonra civardaki kabileleri ve hükumetleri kendisine bendetmiş, bu suretle Arabistanm başhca arazisi bu iki kuvvetli hükümdar arasında taksim edilmişti. Yalnız Bahriahmer sahilinde hicazla Ye men arasında bulunan ve tdrisilerin sırkutu üzerine başsız ve sahipsiz kalan Asir emareti açıkta kalmışti. Hetn Süudiye, hem de Zeydiye devletine hemhudut olan bu mühim emaret üzerinde tbnissüut ta, Imam Yahya da hükumet ve temellük hak ki iddia ettiklerinden ilk defa Arabistanm iki büyük hükumeti ara sında ciddî bir ihtilâf çıkmışh. tki Arap hükümdan yekdiğermin kuvvetini ve çıkacak harbin kanlı ve •onu meçhul olacağım pek iyi bildiklermden birdenbhe biribfrinin üzerine atılmağa cesaret edetnemis* leıdi. Bunun için yedi aydanberi rki müstakil Arap devleti arasında müzakere cereyan ediyordu. Son zamanlanda bu müzakereler lbnissü utla tmam Yahyanın telsiz tele fonla birbiriU görüsmeleri vetieesi olarak sulhu temin edecek bir ye» kil almıştı. Bütün dünya, kat'î sulh muahedesinin hnzasma intizar ederken nagehanî bir harp başlamıştır. Harbe zâhirde ehemmiyetsiz ve lâkin Araplann ruhî haletlerine nazaran vahim bir hâdise sebep olmuştur. tbnissüut sulh müzakeresini teshil ve mütarekeyi takviye için Asirm Tihame kıstnmdaki işgal kuvvet lerini geri alarak cepned« bitaraf bir mmtaka tesis etmek istemistir. tmam Yahya ise ihthnal pazarhkta müsait bir mevkide buluntnak üzere Tihameyî kendi kuvvetlerine is »al ettrrmiştir. tbnissüut ta Zeydî imamımn bu hareketini ahde vefasızlık ve hıyanet addederek veliahtı ve başkumandanı oğlu Prens Süuda harekâtı harbiyeye başlaman için emir vermiytir. Bu harbin gayet kanlı ve uzun olacağı tahmin olunabilir. tbnissüudün ihvan kıtaatmm hücumda emsalsiz olduğu malumdur. Fakat Yemenliler dahi müdafaada ve bilhassa dağlık arazide gayet çetin ol • duklarmı birkoç defa ispat etmislerdir. Harbin sonu meçnuldür. Şu kadar var ki gerek tmam Yahyanın gerek Abdülâziz tbnissüudun hükumetmden gayrimemnun pek çok kabile ve unsur vardır. Hanbin uzamasını bunlann fırsat bilerek baş kaldıracak • lan muhakkaktır. Harp Arap railleti arasında olduğundan hariçten her hangi bir müdahale yapılamaz. Bu itibarla Arabistanm âtisi pek karanlık görrünüyor. MUHARREM FEYZt toplar hakkında biraz malumat ver nıek isteriz. Daha 1900 senesinde Alman casuslarının Belçîkadaki Namür, Li ege (Liyej) ve Fransadaki Verdun (Verdön) Toul, Belfort kaleleri hak kında verdarieri raporlardan anlafildı ki bu müstahkem mevkilerin muhtelif istihkâm ve tabyalarında bol bol kalın zırhlar ve beton kütleler kullamlmıştır. Bunun üzerine Alman erkânıharbiyei umumiyesî, kendi muhasara topçusunun bu kalelere karşı zayif kalmasından en • dije etmeğe baslamiftı. O tarihte raevcut en ağır Alman topu 21 lik obiieler olduğu için, bu topelann, yeni istihkâmların hakkindan ge • lemiyeceğine hükmedildi ve Krupp fabrikasına Almanlann verdikleri r»smî isimle «Morser» denilen 30 buçukluk havanlar ısmariandı ve boyle toplar yapılmakta olduğu hak • kındc azamî bir ketumiyet mu • hafaza edildi. On sene sonra, Alman erkânıharbyei umumiyesi, meşhur Schilieffen (Silifen) in plânını kabul ettiği, yani Fransayı Belçikadan geçerek is tilâya karar verdiği zaman, Liege ve Namür kalelerinin azamt süratle düşürülmesi l&zım geldiği dü • şünüldü. Filvaki, bu kaleler Alman OL<dularını uzım müddet tevkif ederlerse Alman plânımn suya düşmesi tehlikesi vardı. Bunun üzerine Krupp fabrikası, mevcut yollarda nakli mümkün olmak şartile azamî ağır çapta obüs toplan yapmağa davet edildi. Foto ^ ı r Tiyatrosu artistlerinden Vasfi Rtza Bey *lstanbal Efendiai* piyesinde çok sevdiği rolünde Şehir tiyatrosu bu sabah Anadolu turesme çıkacaktır. Raşit Rıza, Beh zat, Galip, Hazım, Emin Beliğ, M. Kemal, Hüseyin Kemal, Mahmut, Talât ve Vasfi Rıza Beylerle Bedia, Münire, Şaziye, Halide ve Zehra Hantmlardan mürekkep olan heyet vapurla tztnire gideceklerdir. Temsil heyeti Lunirde sekiz gün kalacak, müteakıben »m üe Balıkesir, Eskisehir, Ankara, Kayseri, Sıvas, Samsun, Trabzon, Giresun ve Zonguldağa uğnyacaktır. MÜTEFERRÎK Bilâncolar komisyonu son toplartısını yaptı Son Denizyollan kanunu muci bince divam muhasebat azalannm da istirakile tesekkül eden bilân • çolar kotnisyonu dün, Denizyollan idaresinde son toplantısını yapmıs tır. Deniz ve Hava Müsteçan Sadullah Beyin riyaset ettiği bu toplan tıda Denizyollan idaresinin son bilânçolannın tetkikatı ikmal olunmustur. Komisyon, Akay idaresile Yalova kaplıcalannın ve fabrika ve havuzlar müdürlüğünün bilânçolannı daha evvel tetkik etmiş bulundu ğundan tstanbuldaki meeaisi bit miştir. * ^ v Heyet azalan bugünden itiba ren Ankarya döneceklerdir. Komisyon, Ankarada Iktısat Vekâletinde tekrar toplanarak bu müesseselere ait bilânçolar etrafmdaki raporunu hazırhyacak ve hükumete tevdi edecektir. Kayseride yapılacak fabrikaya ait kat'î plânlar ikmal edilerek Sümer Banka gönderilmistir. Bunlar Sümer Bank fen heyeti tarafmdan tetkik edîlmektedir. Fabrika binasınm inşasına ait ihale muamelesinin ikmalini müteakip makinelerin sevkine başlanacaktır. Gerek Moskovada, gerekse Ankarada Sümer Bank tarafmdan yapılan istihzarat ve mesai, program muci bince ve muntazam bir surette üerlemektedir. Nazillide yapılacak mensucat fabrikasının plânlarmm ihzanna da Moskovada başlanmıştır. Moskova sefirimiz Hüseyin Ragıp Bey dün aksamki ekspresle ve Berlin yolile Moskovaya gitmiştir. irakya ikinci umumî müfettisi Ibrahim Tali Bey tzmirden şehri . mize gelmistir. Mumaileyh bugün Ankaraya gidecek ve alâkadar vekâletlerle temas ettikten ve kadrosunu tamamladıktan sonra, yani bir haftaya kadar tekrar sehrimize gelerek Ed"îrneye gidecektir. MALIYEDE Maliye ımmurlarına kurs Maliye Velâletinden alınan emir üzerine Malije memurlarma vergilerin tahakkık ve tahsil şekilleri hakkında izaıat vermek üzere ni sanın birinde bir kurs açılacaktı. Yeni malî kmuniar hazırlanmakta ve eski kanuılardan bir kısmınm da tadil edümeke bulunduğu şu sırada bu kursun anlması faydalı olamı • yacağı, bunuı yeni kanunların mevkii mer'iyet» gireceği haziran bîdayetin» taliki fstanbul Maliyesi tarafmdan Maliye Vekâletine teklif edilmiştir. Vekâletin bu müracaati tatvip edecefi zannediliyor. 42 likler flizli tutuîuyor Bunun üzerine Krupp fabrikasının topçuluk şubesi erkânıharbiye sine memur profesör Rausenberger 42 lik bir obüs topunun plânlarmı harrladı ve bu plânlar erkânıhar • biyei umumiyece tasdik edilince hemen imalâta başlandi. 1912 de 42 liklerdem dört tanesi ikmal edilmişti. Bu toplar, Krupp fabrikası demek olan Essen sehrinde gece ve gün düz muhafaza altında idi. Almanya Harbiye nezaretile erkânıharbiyei umumiyesinde bhkaç kişiden ve toplan yapan mühendislerle amele den baska kimse 42 liklerin mev • cudiyetmden haberdar değildi. Daha dogrusu bunlardan baska kimsenin haberdar olmaması lâzım geli • yordu. Bu toplar, hakikaten çok müthiş tahrip aletleri idiler. 900 kilo sik letinde tahrip danelesini takriben 11 kilometro mesafeye atıyorlardi. Adeta gökten nazil olur gibi tepeden inen bu 900 kiloluk yıldınmlar en kalın betonlan ve en mukavim zırh levhalan çürük ceviz gibi eziveriyorlardı. (Mabadi var) Turne iki ay devam edecek ve bu müddet zarfmda «Volpon», «Cin», «Askm ölümü», «Bora», «Bir Çiçek tki Böcek», «O Gece», « 1 + 1 = 1 » ve «Uçurum» piyesleri gibi ciddî eserler temsil edilecektir. ŞEHtR tŞLERl Beledijede langına karşı <4fc ' alman tedblrler^ ~~r~ Adliye yangınmdan sonra bütün resmî dairelerde ve bu meyanda Belediye daires'nde yangına karşı bazı tedbirler almmaktadır. Bil hassa Belediyede mevcut bulunan eski kuyut ve vesaik ile kıymetli evrakm daha emin bir tarzda saklanmasına karar verilcniş ve bunun için de Belediye binası arkasındaki Köprülü medresesi mahzen haline konmuştur. Tonoz ve taş kemerlerle muhat olan medrese odalarmda icap eden tadilât yapılmıs ve Be lediye mahzen evrakındaki bütün vesaik tasnif edilerek buraya yer lejtiril miştir. Nisan maaşları Memurlarn nisan ayhklarınm tıvzüne bugün ba»lan»cak±ır. ülpullu fabrikası ne kadar kâr eıtı? Alpullu Şeker fabrikasmm 1.217.833 ma kâr ettiği ve ayni senede 2.564.526 Iha amortisman ayırdığı, bînaenaleyh Aloan aflır toplan Bahriye istihbaratina mensup bir casus nasıl olup ta bu kadar mu azzam, fakat tamamen askerî bir »ım oğrenmeğe muvaffak olmuştu? Bu çok meraklı bir hikâyedir ki ilk defa olarak şitndi biz neşrediyo ruz. 42 liklerin esran nasıl öğrenildiğini anlatmadan evvel, bir mukaddeme olmak üzere, Alman eır kânıharbiyei umumiyesinin, pek safdilâne bir surette dünyanin haberi olmadan vücude getirdiğini zannet Kayseri fabrikasının ulânları bı seneki kânnm bu iki rakkam mec nnu olan uç buçuk milyon bradan fazla olduğu yazıhnıştı. Mâkadarlardan aldığımu en doğro nulumata göre, bu rakamlarda yanhşlk vardır. Amortisman diye göstenlen iki buçuk milyon küsur lira. seroinde aynlmış şirkdin kurulduğu bir miktar 933 değil, Tarıhî abidelerin muhafazası Dünkü nüshamızda Istanbulda mevcut tarihî abidelerin hüsnü muhafazası lüzumundan ve bu müna•ebetle Çemberlitaşm etrafınm a çılmasi ve tanzimi lüzumundan bahsetmiştik. Memnuniyetle haber al • dığımıza göre Belediye riyaseti bu mesele ile ehemmiyetle alâkadar olmağa ve tetkikat icra etthmeğe bafIamıştır. Esasen Çemberlitas civa nndaki binalann istimlâki ile burasının açılması mukarrer olduğun • dan bu cihetin de biran evvel temini için tedbirler almmağa baslanacaktır. tarihten bu seneye kadar sekiz sene zarfmda aynlan mik tarlaan mecmuudur. Esasen her şirketm anortisman kanunlar ve miktar ve nisbetlerini nizamnameler tayin et • Yarınm deniz zabitlerî (Birinci aahifeden mabat) zamanlar geçireceğiniz Hamidiyenin güvertesinden bir deniz talebesi sıfatile etrafınıza ilk defa baktı ğınız vakit gördüğünüz Ievhayı bütün şu haşmetli, bütün şu heybetli nanasîle başımzın ve kalbinizin derinliklerine gömünüz; onu unutmayınız. Yavuz kelknesinde ifadesini bulan Türk deniz ordusunu yasatacak ve yükseltecek yannki kudret sizin aranızdadır. Gözünüzü onun şerefli mevkilerine dikerek çalışma yolunda yüjrümenize hiçbir mâni yoktur. Elinize verilecek silâhm kıymeti para ile ölçülemez; omzunuza yüklenecek mes'uliyetin aza • meti kelîmeyle söylenemez; Türkün tarihe doğduğu zamandanberi bu lunduğu şahikadan asla inmiyen Tünk bayrağmı daha ve daha yükseklere çıkarmak için materyel kuvvetine kendi varhğınızı katmağa mecbursunuz. Donanmada kalaca • ğınız günler size, donanmanm nasıl yonılmaz bir gayret, nasıl usanmaz bir sebatla hazırlanmakta olduğunu fcösterecektir. Asıl imtihan odur. Gücünüzün yettiği dereceden çok fazla çalışarak olgun birer zabit namzedi liyakatile Harp mektebine tföneeeğinizden emin olarak sizi bv faal tatbikat muhitine bırakıyorum. Allaha ısmarladık arkadaşlar.> Bu sene mektebi bitiren bu gençler Hamidiyede deniz talebesi olarak tahsillerine devam edecekler, sonra Dniz Harp mektebine avdet edeceklerdir. Deniz lisesinin bu seneki mezunlannın isimlerini aşağıya yazıyoruz Ziya Rüstü, Şükrü Ahmet, Şemi Tevfik, Sabri İsmail, Kemal Ahmet, Celâl Mehmet, Remzi Ali. Orhan Nazif. Hilmi Süleyman, Hayri Mustafa, Tevfik Refik, Celâl Bican, Cemal lb rahim, Nurettin Ahmet, Necdet Abdullah, Saffet Şevket, Sadettin Behçet, Ziya Ferit, Hilmi Kasım, Mustafa lzzet, Hakkı Ali, İsmail Yusuf, Sabri Salim, Baki Cemal, Hayrettin Ruşen, Izzet Lebip, Muhittin Ihsan, ŞeSabettin Rüştü, Tahsin Süreyya, Muhip tsmail, Haydar Hilmi, Necdet Kâmil, Kadri Mustafa, Ibrahim Ali, Sacit Ata, Ce mal Mahmut, Sermet Niyazi, Faruk Ali, Behzat Ibrahim, Ahmet Sabri, Oruç Hulusi, Cemal Ali, Cenap Mustafa, Adnan Rüştü, Ibrahim Halil, Ramazan Bekir, Cemal Hüseyin, İbrahim Meh met, Mürtir Hasim, Ahmet Fehmi, Rüstem Kenan, Muzaffer Salih, Muzaffer Mehmet, izzet Şevket Efendiler. Moskova Sef rimz gitti miştir. Bundan baska hiçbir memlekette ve njüessesede amortisman kâr ola • rak sayimaz. Onun içâı Alpullunun hakncî kâr. buançosunda gösterilen miktar dan iVarettir. Gazetcnin biri de, idare masrafı olarak şirketin 2 milyon 17 bin lira gös • terdiğmi yazıyor. Anlaşılıyor ki, bu gazete de bflânçoda idare masrafı olarak gösterilen 201.718 lira yerine sehven 2 milyon 17 bin lira yazmışbr. Trakya Umumî Mufettişi Himayeietfal yeni merkez heyeti Himayeietfal îstanbul merkezi kongresi cuma günü yapılmıs ve yeni heyeti merkeziye seçilmişti. Yeni heyet ilk içtimaıru dün yaparak 5 klşilik idare heyetini intihap et miştir. îdare heyeti reisliğine Sıvas meb'usu Şemsettin Bey, reis vekil liğine Şakie Paşa, umumî kâtipliğe Tevfik Âmir, muhasebeciliğe Reşit Beyler, veznedarlığa da Lâmia Reşit Hanım seçilmiştîr. „ * Mugla Himayeietfal Cemiyetinin yardınu Türkofis İstanbul subesi kadrosu dün tebliğ edilmiştir. Ofis istanbul şubesinde müdür Cemal, müdür muavini Hayrettin Sükrü Beylerle dört memur ve bir daktilo vardır. Tahakkuk memurlanndan ve mülkiye mezunlarından Avni Ükkâş, Avni, Bedri tsmail Beylerle hukuk ve iktısat mektebi âl'si mezunlann. dan Sait Tahsin ve Hukuk mezun larmdan Şeref ve Şerefettin Beyler tahakkuk müfettişliklerine tayin edilmislerdir. Türk ofisi istanbul kadrosu ÜNİVERSİTEDE inkılâp enstitösönde Yusuf Kemal Bey, bugün saat 17 buçukta Üniversite konferans salonunda, tnkilâp Tarihi Enstitü sündeki derslerine devam edecek • tk. Tahakkuk müfettişlikleri Muğla Himayeietfal Cemiyeti, sehirde fakir ve kimsesiz çocukıara büyük mikyasta yardım etmektedir. Cemiyet, geçen bayramda 68 yavruyu battan ayağa kadar giydirmişti. Şimdi de bu yavrulara her gün muntazaman öğle yemeği vermektedir. Yukarıki resim, üçüncü ilk raektepte öğle yemeği yiyen y,ayruları gö»termektedir. içtimaîyat enstitösO Hukuk fakültesinde açilacak olan Içtimaiyat enstitüsünün küşat resroi nisamn 11 inci günü yapılacaktır«

Bu sayıdan diğer sayfalar: