1 Nisan 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

1 Nisan 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Nısan M. Müdafaa Vekâleti tekaüt şubesinde işi bitenler Cevaplarımız Cebzede Evrakınız 28/2/934 tarih ve 34/4793 numara ile Gebze Askerlik şnbesinc gönderümiştlr. Evrakınız 1/4/933 tanh ve 33/8173 numara lle İncgöl Askerlik şubesine gön derilmiştir. Evrakınızın Tekaüt subesine geldiğine dalr blr kayde tesadüf edilememistir. *Cumhuriyet Emlâk ve Eylam Bankası ılânları Çırpıcıda satıhk çayır, tarla ve bostan Çırpıcı çayın civarında bankamıza ait tarlalar ve bostanlar 5 ilâ 50 dönüm miktarmda ufak parçalara ifraz edilmiş ve peşın bedelle aatılmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. Taliplerin 50 lira ile 200 lira arasmda depozitoyu hâmilen ihaleye müsadif 5/4/934 perşembe günii saat on birde şubemize müracaatleri. (1366) Denîzyollan fŞLETMESt Acentalan: Karaköy Koprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade İ^HM Han Tel 22740 • Hüsamettin Efendiye Karilerimize hizmet M.M.V.Tekaüt şubesinde işiniz varsa bize bîldirînîz, takip ve întaç ederiz Şu cetvelî doldurarak gönderîniz Müracaat eden zatm muvazzah adresi: E6E Trabzon Yolu v a P u r u tnegölde Ummükan Hantma Düzcede Hatice Hantma kalkacak. Gidişte Zonguldak, tnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye, dönüşte bunlara ilâ veten Sürmene, Pulathane, Orduya ugnyacaktır. (1439) Üsküdarda Zehra Hantma Evrakınız 24/5/932 tarih ve 30/5454 numam ile İzmit Askerlik subesine gön derilmlftir. Katımpaşada Ali Rıza Beye 2 Nİçİn müracaat edİldiği: liralık ikramiye mükâfat vardır izmir Sürat Yolu GULNİHAL SALI nisan II da Galata nbnmmdan kalkacaktır. (1440) vapuru vapuro8 Maaş muameleniz ikmal edilerek resmi senedinlz 28'1/934 tarih ve 280 nu mara lle Muntazam Borçlar müdürlüğüne gönderilmlştir. Beyoğlu Tahsil Müdîriyetînden: Evrakınıa 8/3/934 tarih ve 34/5703 numara üe Samsun Askerlik subesine gönderUmlştir. Samtunda Fatma ve Emine Hantmlara 3 Müracaat evrakının ilk kayıt numarası ve terihi nedir? A fyonkarahi$annda Sıdtka Hanıma Evrakınız 15 3/934 tarih ve 34/8249 nuımra lle Afyon Askerlik şubesine gön derilmlştir. Maaş ^ muameleniz ikmal edilerek resml senediniz 14/12/933 tarih ve 33'38347 numara lle Muntazam Borçlar müdürlüğüne gönderilmlştlr. Erzincanda Abdullah Fehmi Efendiye 4 Evrak ıon defa olarak hangi makamdan, hangi tarih ve nıunara ile tekaüt şubesine gönderilmiştir? Sarıyerde Rizeli Muhittin Ef.ye Mudanyada Mastafa oğlu Mehmet Efendiye Evrakınızın Tekaüt şubesine geldiğine dair bir kayde tesadüf edilememistir. 5 Zabit ise ticil veya kayıt numarası, sınıf ve rütbesi nedir? Ve hangi kıt'adan tekaüt edilmiştir: Kuruçeşmede Fikri Servet Beye ait Emaye fabrikasmda mevcut ve cins ve müfredatı aşağıda gösterilen mahçuz eşya nisanın beşinci perşembe günü saat on altıda açık arttırma suretile satılacağından talip olanlann Arnavutköy Tahsil Başmemurluğuna müracaat et meleri ilân olunur. (1436) 21 paket küçük j k k W Ç 2« paket büyük ' *" 2 müstamel kap denınünde 25 kilo kırmızı boya 1 müstamel kap derunünde 15 kilo kurşunî boya 10 çuval ellişer kiloluk emaye toprağı 29 paket elektrik kelimesi yazılı ve altında rakarm ihtiva eden .müstatilüşşekil küçük plâka 3 boç fıçı (ellişer kiloluk) Ellişer kilo sıkleti ihtiva eden altı fıçı derunünde onar kilo emaye 4 çuval derunünde 32 kilo emayye imaline mahsus toprak Bin dokuz yüz adet nimmamul ufak saç tabak Biri dolu olmak üzere beş üstüvane şeklinde emayye kap de runünde yirmi kilo kurşunî yesil kmnızı boya. Zonguldak Bartın yolu vapuru 2 nisan 19 da Sirkeci nh PAZARTESi tımından kalkacakDr. (1441) BURSA Tophanede kâin telsiz telgraf merkezimizin 935 senesi bidayetinde tebdili icabeden cihazı pazarlık suretile talibine ihale edilecektir. Şartnamesini görmek re daha fazla malumat almak istiyenler hergün saat dokuzdan on sekize kadar idaremiz Levazım Şefligine müracaat etmeüdirler. pazarlık 16 nisan 934 pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 875 Evrakınız 15/2/934 tarih ve 33/38733 nıımara lle dalrei aidesine gönderilmiştir. Eyüpte Savaklar caddeginde Ayşe ve Hayriye Hantmlara Evrakınızın Tekaüt şubesine geldiğine dair bir kayde tesadüf edilememiştlr. Evrakınız 22/1/934 tarih ve 34/1622 numara ile Üsküdar Askerlik şubesine gönderilmiştir. Beylerheyinde Küplicede Nesime Hantma Üsküdarda Gülfemhatun mahallesinde Salih Efendiye Evrakmız 25/2/934 tarJı ve 34/430 numira ile Fatih Askerllk şubeslne gönderilmlştlr. Edirnekapıda Sultan mahal~ letinde Yunut Efendiye Maaş muameleniz ikmal edilerek resmi senedinlz 21/3/934 tarlh ve 34/6930 numara ile Muntazam Borçlar müdürlüğüne gönderilmiştlr. Hesap memuru Falk B ailesi Bursa emvalinden resml senedl 34/4898 No. 4/3/934 Tüfekçi Bekir Ağa ailes! Develi emvallnden resmi senedl 34/3951 No. 4/3/934 Cerrah İzzet B. ailesi İzmir emvallnden resmî senedi 34/2310 No. 4/3/934 Çarkçı yüzbaşı M. Ali B ailesi Beyoğlu emvallnden resmî senedl 34/4940 Na 4/3/934 Oüverte binbaşı Celâlettin B. ailesi Sanyer emvalinden resml senedi 34/4865 No. 4/3/934 Mirllva M. Emin Paşa ailesl Bakırköy emvalinden resml senedi 34/6587 No. 8/3/934 Malul neferler Kabadayı oğlu Hasan Şile emvalinden resml senedi 34/345 No. 28/2/934 Kapril oğlu Agop Fatih emvalinden resml senedl 34/2381 No. 28/2/934 Mustafa oğlu Tevflk Çatalca emvalinden resmî senedi 34/293 No. 28/2/934 M. Faris oğlu Ahmet Beykoz emvalinden resmî senedi 34/755 No. 28/2/934 Mehmet oğlu Hasan Konya emvalin den resmî senedi 34/613 No. 28/2/934 Mustafa oğlu Recep Adalar emvallnden resmî senedl 34/1147 No. 28/2/934 Hüseyin oğlu İbrahlm Şile emvalinden resml senedi 34/609 No. 28/2/934 Hurşit oğlu Mahbup Kalecik emvallnden resml senedi 33/41471 No. 28/2/934 Şakir oğlu Tahlr Ayancık emvalinden resml senedl 34/3609 No. 28/2/934 Osman oğlu îsmall Rize emvalinden resmi senedi 34/1940 No. 8/3/934 Ahmet oğlu Ali Korkuteli emvalinden resmî senedi 34/2742 No. 8/3/934 İzzet oğlu Mustafa Çerkeş emvallnden resml senedi 34/3798 No. 8/3//934 Rasim oflu Celil Urla emvalinden resml senedi 34/3821 No. 8/3/934 Haris oğlu Arslan Fatih emralinden resml senedi 34/4626 No. 8/3/934 Ali oğlu Mustafa Göksün emvalinden resmî senedi 34/767 No. 8/3/934 Veli oğlu Süleyman Burdur emvalinden resml senedl 34/4078 No. 8/3'934 Mertinde Serkis Şirin Maliye Vekâleti Memurin şubesine gönderdfğiniz evrakı mezkur müdlrlyetten aramanız iktıza eder. Efendiye Kaymakam M. Nazmi B. ailesl Patih emvalinden resmî senedl 34/4233 No. 24/2/934 Mirliva S. Emin Paşa a'lesi Üsküdar emvallnden resmî senedl 34/6053 No. 26/2/934 Yüzbaşı Abdullah B. ailesl Eskişehlr emvalinden resmî senedi 34/4629 No. 25/2/934 Yüzbaşı M. Ali B. ailesi Üsküdar emvallnden resmî senedi 34/3829 No. 25/2/934 Yüzbaşı İ. Hakkı B. ailesl Üsküdar emva linden resmi senedi 34/4900 No. 27/2/934 Mülâzim Mustafa B. ailesi Nevşehir emvallnden resmî senedi 34/929 No. 25/2/934 Mülâzim Selim B. ailesi Antalya emvallnden resmi senedi 34/4466 No. 25/2/934 Alay emini İbrahim B. ailesi Isparta emvalinden resmi senedl 34/4669 No. 25/2/934 Kâtip Mustafa B. ailesl Beykoz emvalinden resml senedi 34/4449 No. 25/2/934 Müdür muavini Kâmil B. ailesl Fatih emvalinden resml senedl 34/4854 No. 25/2/934 Mümeyyiz Şerif B. ailesi Fatih emva linden resmi senedi 34/4402 No. 27/2/934 Çarkçı binbaşı Ahmet B. ailesi Kadıköy emvallnden resml senedi 34/3862 No. 25/2/934 Mirliva Muhittin Paşa ailesi Kadıköy emvalinden resml senedi 34/3983 No. 4/3/934 Binbaşı A. Fuat B. ailesi Glresun emvalinden resml senedi 34/3459 No. 4/3/934 Yüzbaşı Mehmet B. ailesi Malatya emva linden resmi senedl 34/2554 No. 4/3/934 Yüzbaşı Macit B. ailesi ManLsa emvalinden resm îsenedi 34/2181 No. 4/3/934 Mülâzim Ahmet Ağa ailesi Bergama emvallnden resml senedi 33/41389 No. . 4/3/934 Mülâzim Recep B. ailesl Beyoğlu emvallnden resml senedi 34/5513 No. 5/3/934 Maameleîeri Tekaüt Şuberince ikmcl edilerek resmi senetleri Muntazam Borç lar Müdürlüğüne gönderi lenlerin listeleri: Zabit yetimleri Nefer yetimleri Süleyman oğlu Yasin ailesi Soma emvallnden resmî senedi 33/39359 No. 27/2/934 Halil oğlu İsmail ailesi Beyşehir emvalinden resml senedi 34/2243 No. 27/2/934 Mustafa oğlu Arlf ailesi Bolvadin emvalinden resml senedi 34/4468 No. 27/2/934 Salih oğlu Rıfat ailesi Ordu emvalinden resml senedl 34/2755 No. 27/2/934 Mustafa oğlu Mustafa ailesi Nazilll emvalinden resml senedi 34/32 No 27/2/934 Halil oğlu Mustafa ailesl Uluburlu emva linden resmî senedi 34/27473 No. 27/2/934 Mehmet oğlu Hüseyin ailesi Bolu emvalinden resml senedi 34/560 No. 27/2/934 Üzeyir oğlu Mehmet ailesl Keşan emvalinden resml senedl 34/2207 No. 27/2/934 Ali Dayı oğlu Zeynel ailesi Bandırma emvalinden resml senedl 34/64 No. 27/2/934 Süleyman oğlu Ömer ailesl Akçadağ emvallnden resmi senedi 33/40461 No. 27/2/934 Ali oğlu Osman ailesi Safranbolu emva linden resml senedi 33/39129 No. 27/2/934 Osman oğlu M. Tevfik ailesl Sıvas emva linden resmi senedl 33/34837 No. 27/2/934 Mahmut oglu İrfan ailesl Erzurum emvalinden resml senedi 33/21400 No. 27/2/934 Mehmet oğlu Ökkâş ailesl G. Antep emvallnden resml senedi 33/40947 No. 27/2/934 H. Ömer oğlu H. İbrahim ailesl Eskişehir emvalinden resml senedi 31/3124 No. 28/2/934 Hüseyin oğlu İsmail ailesl Balya emvalinden resmî senedi 34/1608 No. 28/2/934 Kiryako oğlu Koço ailesi Fatih emva linden resmî senedi 34/1790 No. 28/2/834 Hamit oğlu Hasan ailesi Taşköprü emva linden resmi senedl 34/2419 No. 28 2/934 Ömer oğlu Mustafa ailesi Gedlz emvalinden resmî senedi 33/35659 No. 28/2/934 Mehmet oğlu İsmail ailesi Balya emvalinden resmî senedi 33/29040 No. 28/2/934 Hasan oğlu Abdullah ailesi Havza emva linden resmî senedi 33/40614 No. 28/2/934 Halil oğlu M. Sinan ailesl Urfa emva linden resmî senedi 33/30959 No. 28/2/934 Ali oğlu Mehmet ailesi Isparta emva linden resmî senedi 33/30952 No. 28/2/934 Hüseyin oğlu Hasan ailesl Balıkesir emvallnden resml senedi 33/41070 No. 28/2/934 Hüseyin oğlu Kaba Şerif ailesl Kırklareli emvallnden resmî senedl 34/3019 No. 28/2/934 Hüseyin oğlu Rıza ailesi Çoram emva linden resml senedi 33/38924 No. 4/3/934 Salt oğlu Recep ailesl Fatih emvalin den resmî senedl 33/26435 No. 4/3/934 Mustafa oğlu A. Osman ailesi Aydın emvalinden resml senedi 34/3854 No. 4/3/934 M. Ali oğlu Ahmet ailesl Gönen emvalinden resml senedi 34/3529 No.' 4/3/934 Hasan oğlu Hüseyin ailesl Bandırma emvallnden resml senedi 34/3400 No. 4/3/934 Süleyman oğlu Osman ailesi Sultanlye emvallnden resmî senedi 34/1962 No. 4/3/934 Osman oğlu Ali ailesi üşak emvalinden resmî senedl 34/4453 No. 4/3/934 Ali oğlu Recep ailesi Uzunköprü emvalinden resml senedi 33/40182 No. 4/3/934 VAPURCULUK TÜRK ANON1M ŞtRKETt Türk Bulgar Türkiye, Bulgarya, Ispanya ve Fransa arasmda dofru hatlar Muhtelit vapurları ıstanbul Acentalığı Liman nan, Telefon: 22925 K. MARİA LUİZA VAPURU Karadenîz Yolu SADIHZADE tımından kalkacak, gidişte Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Sarosun, Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele, Trabson ve Rizeye dönüşte bunlara ilâveten Of, Sürmene ve Puiathaneye n£ravacaktir Değisen bilgi, san'at dünyasının izlerini tasıyacak haftahk gazete. (15223) tstanbul üçuncü icra memurluğundan: Mahcuz olup birinci açık arttırma suretile sahlması mukarrer bulunan Sirkecide tkbal otelinde karyola ve mermer masanın 5/4/934 tarihine musa • dif perşembe günii saat 13 14 te satılacağından talip olanlann mahallm • de memurluguna müracaat eylemeleri ilân ohmur. (15246) tstanbul asliye mahkemesi üçüncS bukuk dairesinden: Madam Lüi Despmanm Beyoğlunda Sakızağaa caddesinde 91 No. lu hanede makm iken elyevm ikametgâhı meçbul bulunan kocası Mösyö Ceymis Averü aleyhme ikame eylediği bosanma davasmdan dolayı mahkemeden sadır olan ve bosanmalarına mütedaîr balunan 17 temmuz 934 tarihli ilâmm ilânen tebb'ği tensip edilmis olduğun dan tebliğ makamına ksam olmak uzere mezkur flâmm bir sureti mahkeme koridoruna asddıgı ilânen tebliğ olu nur. (15219) SATILIK EŞYA Istanbuldan 4 nisanda, Valençiyt, Barçelona ve Marsilyaya hareket edecektir. I, II mevki yataklı kamaralar ve salonlarile yataklı III mevkisi de vardır. PA7AR & saat 2 0 de Galata n h VATAN AVPÜRU 17 nisanda hareket edecektir. BUR6AZ VAPURU 1 L A N Ticarethanemizin muhtelif kı • sımlaniHİa çalıçmış olan tsak Lombrozo Efendinin bu defa 18/3/934 tarihinden itibaren müessesemizle alâkası kesilrais olduğu alâkadarlarm malumatı olmak üzere ilân o • lunur. Ankarada Koçzade ticarethanesi sahibi Vehbi. (14720) Istanbul kinci icra memurluğundan: Mahcnz ve paraya çevrilmesi kararlaşhnlan demir kasa ve apuraka, dolu rakı şişeleri ve boş şişe ve boş fıçı vesairenin satış günii 4/4/934 tarihine musadif çarsamba gününde taHp olanlann kasalarm bulunduğu Abit hanmda saat dokuzda (9) ve rakı siseleri vesaire için dahi Galatada Topçular caddesinde Ni«m Korduva rakı fabrikasmda saat 10 da ikmei açık arttırma suretile sablacağmdan talip olanlann muayyen olan saatlerde haznr bulunacak memuru mhsusuna müracaatleri ilân olunur. (15225) 27 nisanda hareket edecektir. Vapurlar Karadenizdeki limanlara uğramaktadırlar. Yolcu ve tüccarlara fevkalâde müsait serait Tafsilât için: Galata Merkez Rıhtım Hanmda No. 7 Bulgar vapur acentasınt ve Sirkecide Yelkend Hanı Yelkenci Mahdumu idarehanesine müracaat Yolcular biletleıini NATl'A seyahat acentası yazıhanelerinden dahi tedarik edebılirler. (15215) Kandıra sulh hukuk mabkemesindent Kandıra Ziraat Bankası ile Orban mahallesJnden Kürt ömer Ef. zevcesi Hatice Hanon vereseleri aralarmda cari alacak davasmm icra kılman mahkemelermde müddeaaleyhlerden Ahmet Ef. oğlu Cüıat ve Mustafa oğhı Nec • metlui Efendinin adresleri meçhıd o lop tebKgat yapılamamakta oldnğm • dan 3ânen tebligat icrastna karar ve rilerek yevmi mubakeme 4/4/934 çarşamba günü saat 10 tayin kilmmış ol makla mumafleyhlerm mezkur günde gelmedikleri veya bir vekil gönderme dikleri ve kaza dahiltnde ikametgâh eöstermed3deri takdirde hukuk usulü muhakemeleri kanununun 117 nci mad« desi mucibince badema yapılacak tebligatm mahkeme salomma ilsak suretile yepılacağı ilân olunur. (15226) Lata oymah bahçe büyük demir fener saksıhkları, kamecya enkazı, mütenevvi bane eşyası nisanın al tmcı cuma günü saat on üçte Feneryolu köprüsü îlerisinde Osman Paşa babçesinde satılacaktır. Taliplerin tesrifleri. (15210) Sra No.sı 872 874 877 894 898 901 ıstanbul Ziraat Bankasından: Emlâk Sokağı Çömlekçiler RJünürdar C Rlacar Çıngırakh bostan Aslan Ahşap iki hane Çukurçeşme ve Merhaba köşesi 1/2 20 875 Fenerli Ahşap hane Paşabahçe Paşabahçe 903 3 654 48/108 905 Ayvansaray Atik Mustafa paşa Pspas •n 2/Ö 18 350 Kârgır hane 906 Edirnekapı Atik Alipaşa Çakırçıkmazı 55 3;41U50 •Ahşap „ 907 Balat Abdi Subaşı Balat 8 Tamamı 600 Kârgir dükkân 908 Hacı lsa Işkembeci 25 665 2/3 Ahşap hane 337 Hüseyinağa Mumhane Beyoğlu Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ibale bedelleri nakten veyi ^ayHmubadil bonosıle ödenmek üzere yukanda vazılı çavrımenkullerden 337 sıra No. sı pazarhkla ve diğerlerinin satışlan uzatılmak suretile açık atttırma ile satışa çıkanlmıştır. Iha'eleri 2 4 934 p^zartesi günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin yevmi mezkurda saat on dort buçuğa kadar pey akçelerini (1315) yatırmalan lâzımdır. Snnei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmışür. Semti Eyüp Kadıköy Beyoğlu Samatya Büyükac'a Samatya Mahallesi Cezri Kasım Caferaga Hüseyin ağa Imrahor Yah Çırağı Hasan Cinsi Kârglr dükkân ve oda Kârgir hane ve bahçe Arsa Hane Hısseye göre muhammen kıyrruti Tamamı 23 800 T. L. I/S 62 5000 3/7 37 eski ve M. 300 „ Tamanu 21 300 !1 13/64 101 52 54 lamarnı 1800 Hissesi No.sı

Bu sayıdan diğer sayfalar: