1 Nisan 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

1 Nisan 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HASAN ÖZLÜ UNLARİLE yapıian Cnmhurıyet Mahallebi, çorba, piire, yemek, tatlı ve pastalann nefaset ve lezzeline payan yoktur. Salİh NeCatİ Nezle, grip ve öksörüğün önünu alır herkes için lüzum!u 1 Nisan Pirinç, yulaf, arpa, nişasta, mısır, mercimek, bezelye, irmik, çavdar ozlü unlannı ve türlü nevilerinî havi olup çocuklarm hayat arkadaşıdır. Dünyada mevcut besleyici ve mugaddî gıdalann en fevkindedir. Tabiî mevaddı gıdaiyesi bol, vftaminî çok ve kalorUi yüksek olan bu mükemmel özlü unlarla çocuklar az zaman zarfında çabuk çabuk neşvü nema bulur ve büyürler, çabuk yürürler, çabuk diş çıkarırlar: Çelik kollara, sıhlıatli vücude, kanlı ve tonabul yanaklara malik olurlar. Haaaa özlü unlarile yapıian mahaüebi; çorba, püre, tatlı, pastalann lezzetine ve nefasetine doyum olmaz. Hasan markasma dikkat ASİpİrOİ NeCatİ ; grip, nezle, baş ve diş ağrıiarının kat'î ilâcıdır , * £ * . Doktor CEMS'in İstanbul Adliye Levazımından: Kırsehir Noter muavinliği açılmıştır. Imtihansız girebilmek şart lannı haiz taliplerin bir ay içinde Adliye Vekâletine müracaatleri ilân olunur. (1425) KORRiSlD Nasır ilâeı Veznecıler T. K. BfÇKı DiKıŞ MEKTrBı en eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamile kökünden çıkanr. Merkez deposu: Kanzuk eczanesidir ve ber eczanede bu unur B@/TOT 3 ÇL A V I 11^" devrel re talebe kaydıne başlamışur ten tasdikli şahadetncme vtrır. Maarif Otomobilcîlere üifijde Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Kumaşı tesbit edilen evsafa muvafık olmak tartile müstahdemin için 230 ilâ 250 takım yazlık elbise imali kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 16 nisan 934 tarihine musadif pazartesi günii saat 14 te ihalesi icra kıhnacağından taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek üzere Galatada Çinili Rıhtım hanuıdaki İdarei Merkeziyeye müracaatleri. (1393) Bn kere Amenka ve Japonyadan getirttiğim muhteiit cins ve numaradaki lâstikleri °/0 ?0 tenzilâtla satıyorum. 30X5 diş 35 lira va iç lâstikler 5 liradır. Galata Şotörler Pazarı Gebzeli Aii Rıza 1 lira koklama c hazı Her eczanede bulunur. Anadoluda acenta aranıyor. Bütün Şark için umumî depoziteri; Naim d e T e l e d o istanbul Sultanhamam Hacopuîo Han 3537 Telefon. 10620423^9 POHO Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Sisli ve tipili havalarda sefainin selâmeti, seyrüseferlerini temin i çin Sinopta Boztepe burnunun bulunduğu mevki ile Marmara adasının yanında Hayısızada fenerinin bulunduğu mahalle birer sis dü dügii tesisi takarrür etmiş, kapalı zarf usulile ve iki ay müddetle münkasaya konulmuştur. 4 haziran 934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te her ikisinin ihalesi icra kılınacağmdan taliplerin sartnameleri görmek üzere Galatada Çinili Rıhtım banındaki tdarei Merkeziyeye müracaatleri. (1360) ^M* Ur İ H S A N SAMI < > M ^ TiFO ve PARATiFO AŞISı Tito ve paratilo hastahklanna tutulmaroak için tesın çok kat'î, muahycti pek eroin bir aşıdır. Her eczane ve ecza depolannd' hulunur. (5InQ Kiralık Gazino VE Bir Tecrübe üiş macunu Dişleri iyi temizler, ağızda güzel koku bırakır. ideal bir macundur. Sirkeci Mühürdar zade H. 18 (15207i KOHiNOR u tanıtır Maliye Vekâletinden: Ankarada Yenişehirde yaptırılacak Gümriik ve İnhisarlar Vekâleti binası projesinin tanzimi için Türk mimar ve mühendisleri arasında bir müsabaka açılmıştır. Müsabaka birinciye «1700», ikinciye «1200», üçüncüye «900», dördüncüye «700», beşinciye beş yüz lira mükâfat verilecektir. Ecnebi mimar ve mühendislerden arzu eden ler, müsabakaya dahil olmaksızın ayrıca teklif göndejebilirler. Pro jesi kabul edilen mimar ve mübendise, tafsilât resimleri icin yüzde bir, betonarme elektrik, kalorifer ve sair tesisat plânlannın ilâvesi halinde yüzde 1.75 ve bunlara zamimeten inşaatın kontrolu vazife sinin tevdii takdirinde yüzde 2,75 ücret verilecektir. 30 nisana kadar projeler Maliye Vekâleti fen heyetine verilecektir. Müsabakanın izahatlı şartnamesi Ankarada mezkur fen heyetinden ve tstanbulda Millî Emlâk Müdürlüğünden alınacaktır. (1415) İstanbul asliye beşinci hukuk mahkemesinden: tkhsat Vekâletinin Galatada Topçular caddesi 136 No. da Müskirat fabrika müessislerinden tsmail Rifat ve Berlin de Ferberliner Ştrasede 4 3 No. da talebeden Tevfik Cemal Beyler aleyhine îkame eylediği davanm 24/3/934 tarihH celsei muhaketnesinde ispatı vücut etmediklerinden naşi haklaruıda gıyap karan verilmif ve emri muhakemenin 5/5/934 tarihine musadif cumarte* gânü saat 14 e tayin kılmmış oldu • ğımdan yevm ve vakti mezkurda mu bakemede haztr bulunmalan lüzumu beyan ve aksi balde H. U. M. kanununun 401 inci maddesi mucibince hak • lannda gıyaben muamele icra olunacağı tebliğ makamına kaim olmsk üzere ilân olunur. (15224) tstanbul ikinci iflâs memuIuğun • dan: Bir müflise ait attariye, ecza, ve yazıbane levazum açık arttırma suretile satılacaktır. tstiyenlerin 3 nisan 934 sa lı günii ve anı takip edecek günler sabah saat ondan on üçe kadar tstanbul Hasncılarda Medtne ham altmda 3 6 numaralı mağazaya müracaat etme • leri ilân olunur. (15212) Hazreti Muhammeı Bütün hayatı'Ve kurdüğu dinin îesasları Ahır Zaman Peygamberi ı 6 ncı forması çıktı. Merkezi IVaarif küiüphanesi formasî 5 kuruştur. Mesire mahalli Boğaziçimie Büyükderede «Ali Ağabağı» demekle maruf mesire ve derunündeki graz'no kiralJctır. tste yenlerin: Nişantası MesrutiyeC ma hallesi Hacı Mansur sokağuîda 9 4 num:raya mekfaıpla müracaatleri. Ressam istanbul ikinci iflâs memurlu ğundan: Mahketnece iflâsına karar veri len Beyoğlu Yeniça.rşı sokağında 10 No. A. Silvelli ve S. Stanbolu şirketi ile sürekânın tasfiye edilecek bir malı olmadığmdan tasfiyenin tatiline karar verilmîstir. İcra ve iflâs kanununun ( 2 1 7 ) inci maddesi mu 1 Iki bin kilo makine yağının 5 nisan 934 perşembe günü saat cibince alacaklılardan her brrinin on dörtte pazarlığı yapılacaktır. tarihi ilândan itibaren otuz gün 2 Sartnamesi hergün komisyondan alınabilir ve nümunesi de zarfında iftâsa müteallik muame • gcriilebilir. lelerin takibini talep ederek mas • 3 fsteklilerin, tasarlanmış tutann yüzde yedi buçuğu olan (75) rafları peşm verildiği takdirde if • lâsm kapatılacaği bilinmek üzeı e liralık vezne makbuzu veya teminat mektuplarile belli günde kom:s(15211) yona gelmeleri. (1416) I ilân olunur. l;ğa ait bütün çeşitler yalnız Yen;postane A. Memduh'ta bulunur. (15158) Gümriik Muhafaza Umum Kunandanlığr İstanbul Satımima Komisyonun'an: TCJO.KİVE Dr. Nuri Fehmı Mustafakemalpaşa Belediyesînden: Madde 1 Mustafakemalpasa kasabasının Nafıa Vekâleti Ce lilesinden tasdikli ve «89024» lira bedeli keşifli elektrik tesisatı ol • baptaki proje ve çartnamei fennî ve evrakı müteferriası ve münaka$a şartnamesi mucibince nisanın onuncu sah günü saat on yedide Mus±afekemalpa?a Belediye Encümenince tekliHer muvafık görül dügü takdirde ihalesi yapılmak üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Madde 2 Talipler teklifnamelerini işbu tesisat için kavanini mevzua dairesinde verilmesi muktezi bilumum evrak vesaikile bir Iikte ayni müddet zarfında kapalı zarfla Belediye Encümenine vererek makbuz almaian ve bedeli kesfin deoozito akcesini veya teminat mektuplannı yüzde yedi buçuğu nisbetinde ita etmiş olmaları meş ruttur. Madde 3 Talipler projeleri yirmi beş lira mukabilinde fstanbul Taksünde tstiklâl apartımanmda elektrik raühendisi Hasan Hâlet Beyden, münakasa sartnamesini Mustafakemalpaşa Belediye En cümeninden alacaklardır. Madde 4 Taliplerin birkaç yerde muvaffakiyetle tesisat yap • mış olmaları earttır. (1375) Göz Hekimi ••MI Telefon 2321 > J Cağaloğlu, Süreyya B. apart. Saat 2 6 ya kadar Sultanahmet be*inci sulh hukuk mahkemesmden: Kumkapıda Nişancı Mehmetpasa mahallesinde eski Havuzlu hamam yeni Azimkâr sokağında 33 numarah evin ikinci arttmnası için tayin kıhnan 2 8 / 3/934 gününün bayrama rasgelmesi dolayuile arttırmaya çıkarhamamış ve mezkur evin ikinci arttırması 17/4/934 salı günü saat on altıya bırakümışhr. Oan olunur. (15247) Belsoğukluğu PROTEJİNDİR YenHcöy sulh hâkimliğinden: Sanyerde Türbe sokağında muktm iken 712933 tarihinde Mehmet Raci Beyin ilân tarihinden itibaren leri ve müteverradan ölen Molla alacaklılarmm bir ay içinde nvetruk fasulye ve PREMCâİYE yakalanmamak için en iyi ilâç ancak istanbu! Belediyesi ilânları tcra edilmekte olan kanalizasyon ameliyatı dolayısile 2/4/934 ta rihinden itibaren Küçükpazarda Asmahtürbe ve ÜçTiihrapli sokdk Iannm bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilân olunur. (1437> müracaatle alacaklarını kaydettirme Farelerin kafî imhası Peşte'de Frez Zera Fabrikasımn icadı RATOPAKS zehir değildir. InsanlaYalnız fareleri ve sıçanlan öldiirür. ra ve diğer hayvarlara kat'iyyen zarar vermez. Fareler Ukince agır bir surette hastalanırlar ve 8 10 saat soma öliirler. Hastalandıkça evlerden, dükkânlardan, depolardan kaçarlar ve koku da vermezler. RATOPAKS diinyanm her bir tarafında resmî şehadetnamelerle takdir edilmiş ve arzu edenlere Nev York, Paris, Berlin, Viyana, vesaire şehirler şehadetnamelerinin kopyasını meccanen göndeririz. Haü 30 kuruş. Her yerde arayınız KulJanılması gayet basit olduğu gibi sureti istimali kutular derunündedir. kazddaruun da 114934 çarşamba günü saat 10 da Sarıyerde Şifasuyu yolu yanında 2 numarah bostanda açık arttırma ile 'satılacağı ilân olunur. (15209) Zayi 329 seneainde Vefa sul tanUi on birinci sımfınd&n almıs olduğum tasdiknameyi zayi ettim. Yenisi alınacağından zayiin hükmü yoktur. 142 Mehmet Halit (15218) Sahip ve Başmuharriri Yunus Nadi ümumi neşriyatt idare eden Yazt işleri müdürü: Abidin Matbaacüık ve Neşriyat Daver Türk Anonim ADA PAMAT~EOQQ Acenta : 6alata, Voyvoda caddes , Bozkurt Han Ko 16 • 17 Oepo Telefon : 22786 ; Şirketi istanbul

Bu sayıdan diğer sayfalar: