22 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

22 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Casuslar Arasında 56 NakUi: A. DAVER f Şehir ve Memleket Haberleri j Siyasî icmal Terkos gölü ıslah Iedilecek Hergün 18,000 dakika! Bazı kabzunallarm hesabraa göre, Yemişte bir günde sahlan meyva ve sebze vasati 10 bin kap, yani 10 bin küfedir. Bu küfelerin, bundan sonra belediyeniri yapbrdıgı halde arbrma üe satılması lâzım gelecek. 10 bini bir tarafa bırakalım, 6 bin küfeyi ele alsak, bir müzayedenin 3 dakikadan az zamanda yapılması kabil olmadıgına göre, bunlann satılabilmesi için 18 bin dakikalık bir zamana ihtiyaç vardır. Belediyenin mecat memurlarile kâtipleri, günde 12 saat çalışırlarsa, bir günde gelen malın sabsnu bir aydan evvel biti • remezler. Şu halde tutulacak iki yoldan biri, sebzelerin çürümesine razı olmak, ikincisi de binlerce kap meyva ve sebzenm bİr günde satdabil mesini temm etmek, bunun için d« belediye yüzlerce memur ve k&tip istihdam etmeğe mecbur olacaktır. Bu bir taburluk kadro için yapılacak muazzam masrafm altuıdan ne fl« kalkılır? tşte, aşağı yukan b8yle bir hesap, dün tstanbul Ticaret Odasmm dosyalan arasına kanşmıştır. Bu hesabı yapan kabzunallar, 8züntulermî açıktan açığa söylememekle beraber, kendilerini aradan çıkaracak olan bu tesebb&sS şimdiden hera şehrin, hem de mustahsnin nam ve hesabına zararh bulnyorlar! Acaba sebze ve meyva hali fl« yapılan bayır, ürkütülen kurbağaya değnvyecek midir, alakadarlardaa Sergüzeştcu Helmer, uğradığı hezimetten uslanacağına bilâkis daha büyük, daha delice bir İstanbulun su ihtiyacı ihtırasa kapılmıştı temin olundu lice macera, artık ean çekişiyordu. Helmer bu muvaffakiyetlerle gururlanmış ve sarhoş olmuştu. Kendmi Annibal ve Napoleon* benzetiyordu. Hummah başında üstüste sefer plânlan kuruyordu. Hatta, bütün Alraanyayı ayaklandınp p«şine takarak Fransaya harp acmağı bile düşünüyordu. Bunun için de, «rvelâ Sovyetleri devinnek ve Çarlık Rusyayı ihya etoıek, sonra bir Ru» • Alman ittifakı yapmak fik • rindeydi. Helcner, aleyhine dönen askerlerinin hiddet ve gazabından canını zorkurtardı. Muhteşem jeneral, dilenci kıyafetine girerek kaçtı ve Da nimarkaya giden bir vapura gizlice kapagi atarak «elâmeti buldu. Bu sergüzeşçu adam, ugradıgı hezimetten uslanacağına bilâkU daha büyük, daha delice bir ihti rasa kapılmıştı. Düşkün jeneral ve fiearî diktatör, aylarca sabırsiz Irk içlnde bekledikten sonra, ugradıgı inkisarı hayalleri unuttu, tek rar işe başladı. Danimarka payıtahtmda, dünya haritasını önüne aç • mış, araftınyordu: Acaba, faydalı bir surette nerede dövüşebilirim? Avnıpayı saran büyük yangın sönmüştü. Kendi kiratında adamlar için Avrupada iş yoktu, fakat Fasta tspanya ve Fransaya karşı isyan yeniden alevlentnişti. Harpten kurrulabilen Fransız alaylan Rif ka • yahklaıtnda kan döküyorlardı. Etıbba Odası kongresi Aidat vermeyen 127 aza icraya verilmiş Etıbba Odası kongresi dün toplanmıştır. Kongreyi reis Niyazi tsmet Bey açmış, ruznameye geçi • lerek altı aylık faaliyet hakkmda izahat vermiş, Etıbba Odası bina smın kabili istifade bir hale geti • rildiğini, tahsilâtta intizam temin edilerek üç aylık taksitini veremi yen 127 azanm icraya tevdi olun dugunu söylemistir. Müteakıben Sıhhiye Vekâletin den fönderilen ve Etıbba Odasmm tesis ettiği, muavenet sandığı hakkmda izahat istiyen resmî bir mektup okuntnus ve muavenet sandığı şekli hakkmda heyeti umumiyenin fikri sorulmuş, emniyet sandığı hakkındaki nizamname de okunmuş tur. Bu nizamnamede emniyet sandığı varidatının, duhuliye ve aidatın yüzde onunu almak, reçetelere doktorlar tarafından pul yapıştınlmak, husust hastanelerdeki ame • liymtlardan resim almak, balo iane ve teberruattan, kimyevî ve tıbbî müstahzarattan muayyen bir re sim almak lâzım geidiği ileri sü rülmektedir. Bu husus bircok doktorlar tarafından münakaşa edil • tniş ve ortaya atılan fikirlerin tabı edilerek bütün doktorlara tevzii ve bir ay sonra kongrenin toplanarak bu meseleyi münakaşa etmeleri kabul edilmiş ve kongreye nihayet ve> rilmiştir. Uzakşarkta harp hazırlğı ilâhlan bırakma konferan • smra vakitsiz içtimaa davetile Avrupadaki siyasî va • ziyetin altüst olması, Fransanın ve peyki Küçük ttilâf ın Sovyet Rusya ile yakınlaşmağa çalışmaları, M. Musob'ni ile M. Hitlerin Vene dikte buluşorak ittifak aktetmeleri dünya e kân umumiyesini fazla meşgul ettiğinden son günlerde Uzaksarkta hayli zamandanberi sulhu tehdit eden gerginlik ve bundan tevellüt eden harp hazırlıgı o ka dar göze çarpmamaktadır. Maahaza Asya işlerini bir an blle takipten geri kalmıyan tngiliz ve Sovyet matbuatı Uzakşarktaki harp hazırlıgı, tehlikeli ve tehdit kâr vaziyet hakkmda neşriyatta bu lunmaga devam etmektedirler. Londranın büyük gazetelerin den Daily Telegraph vaziyeti ya • kından tetkik ettirmek üzere U • zakşarka gonderdiği muhabirinden gayet mühim malumat almı^tır. Bu malumata göre Sovyetler gar bî ve sarkî Siberyanm Mançuri ve Mogolistanla herahudut yerlerinde muazzam tahşidat yapmaktadirlar. Bu sahaya her türlü askerî, kuv vetler, hatta Karadeniz ve Baltik • tan bahriye kıtaatı ve topları bile getirilmiştir. trkutiski ile Mançuri hududuna kadar her istasyon silâh ve askerle doludur. Tahşidat merkezi Uzakşark Sovyet ordusu umumî karargâhı Çitadadır. Muhabir bu şehrin beş mil ötesinde «lli bü • yük bomba tayyaresi saymıştır. Şehrin pek yakınında her biri kırk tayyareyi istiap edecek dokuz han* gar vardır. Hesapsız kısla ve barakalar vücude getirilmiştir. Her tarafta Rus amele ordulan demiryolu yapmakta ve tahkimatla meşgul olmaktadırlar. tngiliz mu • habrri Sovyet tayyarelerini dört bin ve tahşit olunan kuvveti 300,000 kişi tahmin etmistir. Sovyet memurlan bu hazırlıkla rın Japonyanın harp hazırlıklarına karşı müdafaa tertibatından ibaret bulunduğunu muhabire temin et mişlerdit*. Japonlarm Mançuride v < civannda sevkülceyş yolları, tay yare karargâhlan, tecemmü mer kezleri vücude getirmek için nekadar çalıştıkları Sovyet gazetelerînde rcufassalan yazılmaktadır. Bundan başka Sovyet gazeteleri Japon harp gemilerlnm Çin millî hükumetinin merkezi Nankin şeh rini mütemadiyen tehdit etmekte olduklannı ve Japonlarm Çin sa hîilerindeki adalan isticsr ile bu ralarda bahrî ve havaî üsler vü cude getirerek bütün Çin denizle » rine hâkhn olmağa çalışmakta bulun^ukiannı bildirmektedirler. Japonya seksen milyon tngîliz liralik fevkalâde bir bütce ile ordulannm teohizatmı baştanbaşa değiştirmektedir. Japonyanın dört filodan mürekkep büyük donanmasınm üç ay müddetle büyük manevralar yapmağa hazırbnması dahi nazan dikkati celbetmektedtr. Bu manevralara 180 harp gemisi ve 250 tayyare iştirak edecekth*. Çin hükumetinin merkezi ve sahilleri Japon toplannm tehdidi altındadır. Çin Reisi cumhuru ve Başkumandanı Mareşa Çan KayŞek is« dahildeki komü • nist ordulan karşısmdaki karar • • gâhından aynlamamaktadır. tregflizler Yunnan ve Fransızlar Kvangsi eyaletinden Çinlileri tazyüc et • mektedirler. Çinin bu umumî aczi karfismda Japonlar istedikleri gibi yerleşiyorlar ve hazvlanıyorlar. \ Sovyet hükumetinin gayet mas raflı olan vâsi müdafaa hazırlıği* Japnnlann Uzakşarkta ve hatta Sovyet topraklarında hâkim olmak içîn bir istilâ harbi yapmak tasav vur ve niyetinden hâlâ vaz geçmediklerini ispat ediyor. Bunun için Avrupada olduğu gibi Asyada dahi »ulh tehlike altında bulunmaktadur. MUHARREM FEYZİ Helmer tehlikeli bir adam oluyor Rigada bir harp meclisi aktettikten sonra, Sovyet Rusyaya katfi barbe karar verdi. Arkadaşlann • dan re muavinİTİnden Kont Ber mondt • Avaloff Uminde birini Pnıeyaya gönderdi. Bu adama verdiği vazife oradaki Rus muhacirleri re memleketlerine dönmiyen Rus esirleri aranndan bir firka teşkil et • toekti. Avaloff, beş bin kişiyi teçhiz ve teslih ederek Rigaya gon • derdL tş vehacnet kesbermişti. Galip devletler endişe etmeğe başla • dılar. Gazetelere bn bâdiseden bahsedilmemesi emredildi. Bu esnada, Alman ordusunun terhisi ve küçülmesi Gzerine işsiz kalan sekiz Alman jenerali ile yirm! miralay ve kaymakam da Heltnere İltihak etmişlerdi. Sergüzeşcu a • dam, muazzam bir erk&nıharbiye heyeti teskil etmişti. Muhakkak ki yıldın Avrupa siyaset semasmda tehlikeli bb surette parlamağa başlamıştı. Harekât başladı. Rus • Alman • Letton ordusu, Rigadan taarruza kalkh. Evvelâ Lettonyanın diğer aksammı ele geçirdi, sonra, Estonyaya ayak bastı Estonya kıtaahnı seri ve âni bir taarruzla darmada ğın etti. Jeneral Helmer, ilk hamlede, üstadane bir darbe îndirmiştî. Bundan çok memnundu ama kasasi hayli bo şalmıştı. HaTbuki harp edebilmek için, her şeyden evvel para lâzim dı. Sabık casus tereddüt etmedi. Para basmağa başladı. Fakat, tabı makinelermin çıkardıği güzel kâ ğıtlar, bugiin, ancak kâğıt para kolleksiyonu yapanlan memnun et mekten başka bir şeye yaramiyor. Helmerm evrakı nakdiyesi ancak 20 gün kadar tedavül edebildi. Sonra kimse almadi. Lettonyada hâdisat tevalî edi yordu. Müttefikler ilk saşkmhklan geçtikten sonra, Helmerin meydan okuyusjunu kabul ettiler. tngiliz zırnhlan Rigaya dayandı. Fransızlar, Baltik sahillerine Lettonya ve Es tonyaya bir askerî heyet göndererek iki kiiçiik hükutnetin millî ordulannı tensika başladılar. tngiltere ve Fransanın filî müdahaleleri ve parasızlık Helmerin yıldızmı karartmağa başlamıstı. Se nelerdenberi devam eden harpten bıkıp usanmıs olan köylüler ve tacirler, Fransız tngiliz askerlerini halâskâr olarak karşıladılar. Helmer elindeki son kâğıdı da oynadı. Fakat artık talihi dönmüştü. Bu kâ • ğıt ta uğursuz çiktı. Kanlı bir muharebeden sonra, tngiliz gemi topçusunun ateşile perişan olan ordusu, dağıldı. Bu de Helmer Fasta Helmerde yeni bir ümit dogdu. Bu sözü ona atfederler: «Nerede Fransaya karşı harp varsa ben o • radayım ve Fransızlann karşısın • dayım.> Bu suretle eski Alman casusu, hiç vakit geçirmeden sözünü ve Fasın yolunu tutmaga karar verdL Bir mektup yazarak kılıcını Ab« dülkerime teklif etti. O da memnuniyetle kabul etti Tanjer* gitamek üzere hemen hazirlandı. Söade Rif harbi hakkmda Alman gazetelerine muhabirlik edecekti. Fransız istihbarat teşkilâtının protestolanna rağmen Fransanın bu dünkü, bu • günkü ve yannki düşmanı Fransız topraklanndan geçerek kollarını sallıya salhya Tanjere gitti ve orada Fransaya karşı harp eden Fashlarla birleşti. Fasta Abdülkerime gidecek olan bir levazım koluna iltihak etti. Fransızlar, Helmere bir pusu kurmuşlardi. Levazım kolu pusuya düştfi, vuku bulan müsa • demede Helmer yaralandi re ta • bık Lettonya diktatorü yakalana • rak bir Fransız sahra hastanesine nakledildi. Helmer iyîleştikten sonra, divanı harbe verilecekti; fakat, o Fransızların bu lutfunu beklemedi ve bir gece henüz tamamen iyileşme den hastaneden sıvışti ve sanki yer yanlmış ta yere girmiş gibi, bir daha Fransızlar onun izini bile bulamadılar. Senelerce sonra, 1930 da Berlinden gelen bir haber, yüzbası Helmerin LJtuanya hududunu geçerken zabıta tarafmdan yakalandığraı ve devletin em« niyet ve asayişini ihl&le matuf bir suikast hazırlamakla maznunen hapsedildiğini bildiriyordu. Buna hnkân mi var? Alman casusluk teskilâtının en kıymetli azasından biri Almanyada, Almanlar tarafından hapse tıkılsın. Bu ele geçmez ve tehlikeli sergüzeşcuya uzaktan yakmdan temas eden herkes, yirmi senedenberi her yerde Fransaya karşı harp ve mücadele eden bu adamın Almanlar tarafından tevkifine hayretler içinde kalmıştır. (Mabadi var) Beledîye Daimî Encümen azalan Terkos gölüne giderek tstanbula su isalesini tanzim için alınan tedbirleri, yeni tesisat ve fabn'kanın çalışma variyetini tetkik etmislerdir. Encümen azasmdan Avni Bey bir muharririmize şu izahatı vermiştir: « Terkos göliindeki tesisab çok iyi bulduk. Şimdi şehre verilen su miktan 26,000 metre mîkâbıdır: fakat sene sonunda 32,000 metre mîkâbına çıkanlrcaktır. Kuraklık yÜ7Ünden tstanbulun su • suz kalmak tehlikesi yok*ur. Çünkfl Terkos gölü birçok zengm kavnaklar dan ist'fade etmektedir ve su ihtiyaç» tan çok fazladır. Şimdiye kadar va ziyeti ıslah için y»pı1an ameliyeler dolayuiie arasıra su^ar kesiliyordu. Arhk bu seneki ameliyat tamam • landıgmdan su kesHmek endişesi kal • mamiKhr. Terkos golu eivanndaki de • niz sulan, dalgah, zaman'arda aradaki kumlu^u geçerek gole kanştıgmdan lezzeb'ni bozuyordu. Bir set yapılmak suretile bnnun önune geçümiş, suyun lezzeti düıe'mutir. Terkos gölu civarmda bulunan k8y den gole hayvan lesleri ve diğer uzvi ve mutefessih mevat tnnşabilerhğinden koyün orad'n kaldınlmasi lftznn • dır. Bu hususta teşebbflsatta bulunulacakhr.» Ogrendigimize gore. Belediye bu koyOn Terkostan uzaklaştınlması için hükumete müracaat etmege karar vermistir. So uyoruzl ECNEBt MEHAFÎLDE MÜTEFERRtK raiyeti azalarının da iştirakile dün bir içtima yapılmıs ve tevziat işleri RÖrü?ülmü«tür. Istihkakların yüz • de yarımı nisbetinde yapılacak olan nakit tevziatındaa istîfade edecek olan gayrimübadillccin defterleri hazırlanmıştır. Tevzi edilecek (25) bin tngiliz lirası önümüzdeki hafta içinde Mubtelit Mübadele ko • misyomı tarafından Takdiri kıymet komisyonu emrine ciro edîlecektir. Komisyon, tevziata ne gün baş • lanaca&ını gazetelerle ilân etmistir. Nakit tevziatından küçük istih» kak erbablnın büyük istihkak erba» bmdan evvel istifade etmeleri esas kabul edilmiştir. Bu itibarla evvelâ az alacaklı olanlara para tevzi e • dilecektir. GayrimUbadillere yapılacak tevziat hazırlıgı İstanbuldaki leylî liseler Gayrimfibadrller Takdiri kıymet komnyonunda Gayrimübadiller ceburaya nakledilecek tstanbulda, Galatasaray lisesi müstesna olmak üzere, bütün leylî erkek liseieri kaldınlarak talebe • leri, eski Tıp fakültesi binasında açıhnası mukarrer olan yeni Hay» darpasa Iisesine nakledilecekler dir. Nakil hazrrlıklarına şimdiden ba^Ianmıştır. tstanbul cmetinde neharf tale • beye bu liselerin boşalan sınıflan tahsis edileceğinden talebe kesa • fetine göre tedbh* alınacak ve buhrana meydan verilmiyecektir, Bu suretle mevcuda 10 dersane flâve edilecektir. Haydarpaşa lisesi 25 dersaneli olacak, muallim mektebile orta ve lise •nuflannı muhtevi bulunacaktır. Yeni lisenin kadrosu d e n senesi iptidasmda tebliğ edilecektir. Maamafih münhal kalmadığı söylen mektedir. Haydarpaşa lisesi Sefirler Ankaradan geldiler tran Şehinşahı Hz. nin Ankarayı Sİyaretlerinde hazır bulunmak üzere gitmiş olan ecnebi sefirler dün şehrimize cvdet etmiçlerdV. Yugosîavya konso!osu gitti Hükumeti tarafmdan Marsilya jeneral konsolosluğuna tayin edi l«t Yugoslavyanın sabık tstanbul jeneral konsolusu M. Lazareviç dün akşam Teofil Gotye vapurile Marsilyaya bareket etmistir. M. Lazareviç rıhtımda Vali mu • avini Ali Rıza Bey ve Yugosîavya konsoloshanesi erkânı tarafından taşyi olunmustur. j j J ı • ADUYEDE Bfr cinayet davası neticelendi Beykozda Arpacı çiftliği sahrbi Mehmet Ali Beyin teşvikile Lutfiyi öldürmekle suçlu Bedri ve Cemal Efendilerle Mehmet Alî Bey hakkindaki dava dün Ağırceza mahkemesmde neticelenmiştir. Lutfiyi Sldürenin maznunlardan Cemal olduğu anlaşıldığından on sene hapsine ve diğerlerinm suçta iştiraki anlaşılamadığmdan b«raetlerine karar verilmiftir. Hukuk Fakü.'tesi mezuniarının dilek.'eri Hâkimler kanun lâyihasmın Meclîs Adliye Encümeninde müzakeresi dolayısile dün şehrimizde bulunan Hukuk Fakültesi mezunlan bir toplantı yapmışlardır. Bu içthnada yeni kanun hükümlerinin, stajlannı bitirmis olan geçen seneki mezunlara tesmil edilmemesi ve müktesep Kakiannm tamnması kin Adliye Vekâletine ve Meclis Adliye Encümenîne müracaat edilmesi kararlastyılmıştır. Vekâletin, kanuna muvakkat bSr madd'e ilâvesini teklif etmek suretile alâkadarların mvkiesep hak'arını muhafazavı istihdaf etme>< te> memni olunmaktadır. Birlik beraet etti Birlik mecmuasmda Tramvay ş!rk«ti hakkmda yapılan nesriyattan dolayı mecmuanın neşriyat müdürü Secfat ve Birlik reisi Zeki Beyler aleyhme açılan dava dün tiçüncü ceza mahkemesinde neticelenmiş ve suç teşkü edecek bir cürüm görü • lemediğinden Sedat ve Zeki Beyle rin beraetlerine karar verilmiştiır. M. Pios geldi Adliyeye müracaat etti ve tahliye kararı aldx Bundan bir müddet evvel Ticaret gazetesinde Union Sigorta Şirketi M3 • dürü M. Pios aleyhine vâki olan neşriyat üzerine M. Pios tarafuıdnn acı lan dava neticesinde isbu gazete sahip ve neşriyat müdürü trfan Bey altı ay hapse mahkum edîlmiş ve m'hkumi yet temvizce de tasdik edilmişti. Sünaercilik şirketi Yeni gümUş paralar nasıl olacak? Maliye Vekâleti yeni basılacak gümüş paralann cesamet ve ağırlığını tesbit ederek Zarphane müdürlüğüne bildirmiştir. Yüzkuruşluk gümüş paralar 29 m'limetre kutrunda ve 12 gram ağırlığmda, 50 kuruşluklar 24 milimetre kutrunda ve 6 gram ağırlığında, 25 kuruşluklar da 19 milimetre kutnın da ve üç gram ağırlığında olacaktır. Bu paralann cesameti de şimdiki 100 para, 5 kuruşluk ve 10 kuruşluklar kadar olacaktır. Nikel on kuruşluklar 21,5 milimetre kutrunda 4 gram ağırlığında! bir kuruşluklar 18,5 milimetre kutrunda 2,5 gram ağırlığında ve bronz on paralıklar da 18 milimetre kutrunda ve 2 gram ağnruğmda olacaktır. Kabile mektebinin bu seneki mezunları Tıp FakiHtesine bağlanan Kabile mektebinden bu sene 30 hanım meznn olmuştur. Mezunlar dün Ha seki hastanesinde profesörlerine veda etmişlerdir. Mekteplerini muvaffakiyetle bitirmis olan bu hanım • lar muayyen bir staj devresinden sonra memleketin muhtelif taraf lannda vazife alacaklardır. Bu münasebetle yeni kabile hanımların hocalarile birlikte aldırdığunız bir reumlerini dercediyocuz. Memlekette sünger sanayiini tesis etmek maksadile ve Liman şir • trfan Bey bu arada M. Piosun Türkketile süngercilerin iştirakile bir lüğü tahkh eHiğini iddia ederek Müd süngercilik şirketi tesis olunacağmı deiumumilîğe müracaat etmis ve bu yazmiftık. müracaat net;cesinde yedinci istintak tktısat Vekâletince teşkili tasavdairesinde M. Piosun tevkifile istiçvavur olunan bu şirkete ait proje ve bm^ karar verilmişti. nizamnameler hükumete arzedil • Bu karar verildiği zaman M. Pios miştir. bazı işlerini takip e^mek üzere seya Liman şirketi müdürü Hamdi Bey hatte bulunuyordu. Avrupada seyahatbu şirket hakkmda bize şu malu • te iken yukandaki kararı haber alrn matı vermiçtir: M. Pios, dün sehrimîze avdetle d*rhal « Sünger şirketi nisamnamesi Müddeiumumiliğe nı"racaat etm?ş ve Vekiller Heyerine sevkedilmiştir. vâki müddeiyatın sirf isnat ve iftiradan Şimdiki halde ihzarî mahiyette çaibaret olduğunu söylemistir. Bunun ülişmaktayız. Bilhassa memleketi • zerine vaziyeti yeniden tetkik eden is • miz halkına sünger istimalini yaptintak d'iresi mevknfiyet karannm demak için sergilerde aatış daiıreleri vanuna mahal kalmadığına karar veraçmak ve propaganda fiatind'en umiş ve M. Piosa serbest olduğu teb • liğ edilmiştir. cuz sünger satmak istiyoruz. Bir dalgıç motorü ve ayrıca bir depo Bu dava kannnt mecrasmı takip etmotörile lürumu kadar dalgıç teda mek üzere Müddeiumumiliğe iade e • rik ettik. Bunlar Bozcaada ve Mar dilmiştir. M mara adasmda sünger saydile meşguldürler. Asıl ştrketin faaliyet! gelecek seneden Hibaren başlıyacakDün Halkevinde saat 21 de praUr» tik farmaloglar içtima etmislerdir. Cumhuriyet Abone j T ü r k i y e şeraiti I lvn Nüshası 8 Kuruştur Konyaya müthiş bir dolu yagdı Konyanın Derbent köyüne yirmi, yirmi beş gram sıkletinde dolu duş müş, evlerin camlannı kırmış, bircok kimselerin başlarmı yarmış, mezruatı da tahrip etmiş tir. Harîç *vn Farmakologların içtimaı Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. Altı aylık 750 1450 Üç aylık 400 800. Bir ayhk 150 yokhır

Bu sayıdan diğer sayfalar: