22 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

22 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Kaziran 1934 ı Şehinşah Hz. le Gazi Hz. hava kıt'alanmızı teftiş buyurdular (Birinci sahifeden mabat) büyük devlet reisine sevgi göster mek için bütün halk istasyon civannda ve tayyare alayı karargâhına giden yollarda toplanmışlardır. Muhtelif yerlerde hoşatnedi yazılı taklar kurulmuştu. Istasyonun iç tarafında başta bando olmak üzere bir askerî kıt'a bulunuyordu. Dış kapılardan itibaren meydanın sağ tarafında askerî kıtaat, jan darmalar, sol tarafında bütün Es kişehir mekteplileri yer almışlar dı. Alâhazreti hümayunla Reisi cumhur Hazretleri trenden indikten sonra kendilerini selâmlıyan Temyiz mahketnesi reislerile Çumhuriyet müddeiumumisine, mülkl ve askeri erkâna iltifatta bulun muşlar, rasimei selâmı ifa eden kıt'ayı teftiş etmişlerdir. Bu esna da bando Türk, Iran millî marşla • rını çalmakta idi. İki büyük şef istasyon dışma çıktıklan zaman burada kendilerini selâmlamak için toplanmıs olan halkm tezahüratı çok heyecanh olmuş ve halkın, mekteplilerin «var ol yaşa» avazeleri arasında otomobile binerek tayyare karargâhına gihnişlerdir. Diğer otomobillerde de Başvekil tsroet Paşa Hazretlerile Iran Hariciye Veziri Bakir Han Kâzımi, Ha ( riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, Şehinşah Hazretlerinm mihmandar • lan birinci ve ücüncü ordu müf et • tişleri Fahrettm ve AIi Sait Paşa lar bulunuyorlardı. Tayyare alayı karargâhı methalinde bir tabur askerle tayyare kıt'ası resmi selâmı ifa eylemekteydiler. Şehinşah Hazretlerile Reisicumhur Hazretleri kıtaati teftiş ettikten sonra avcı tayyarelerfmizin manevralannı ve akrobasi hareketlerini tayyarecilevnnizin müdafaa talrnıhaini takip buyurmuşlardır. Bunu takiben bombardıman ve avcı tayyarelerimizin iştirak ettik leri bir alay uçuşu yapılmıştır. Bu uçuş Şehinşah Hazretlerine takdim edilen tayyarenin uçuşu ve yaptığı akrobasi harekâtı takip eylemiştir. Alâhazreti hümayun ve Reisi cumhur Hazretleri karargâhm muhtelif şubelerini ve yeni yapılan kısımlannı gezdikten sonra doğruca istasyona avdet buyurmuşlar ve 12 de Afyona hareket etmîşlerdir. Reisicumhur Hazretlerile büyük misafîri hâmil hen hareket eder ken Eskişehir deposunda bulunan ve yanm daire halinde hangarm önünde dizilmiş olan lokomotiflerin ve sehirdeki fabrikalann selâm düdükleri v« 21 atım topla selâmlanmsjardn. Cumhuriyet Döviz isleri Dün Amerikadan bir mütehassis daha geldi tktuat Vekâ leti tarafmdan Merkez Bankasında döviz iş> leri hakkmda tetkikatta bu • lunmak üzere celbedilen Amerikalı mütehas sıs Mr. Wittelsey dün şehri mize gelmiştir. Mr. Wittelsey daha evvel şehMr. Wittel»ey rimize gelmis olan profesör Kem merer ve M. Wright ile birlikte A»: karaya gitmiştir. Bir npüddettenberi tktnat Vekâleti hesabına memleketimizde ik tısadî tetkiklerde bulunmakta olan Amerikalı mütehassıslar heyeti reisi M. Door da tetkikatını bitirmiş ve dün akşam Paris yolile Amerikaya hareket etmistir. Bakalorya imtihanları ne n e t i c e verdi? Muvaffak olan talebenin mikdarı yiizde 30, alâkadarlar bu neticeyi iyi buluyorlar. (Birinci sahifeden mabat) Ierden fevkalâde memnun olduklannı söylemişlerdir. Hatta garp edebiyah profesöru M. Supitzer, Galatasaray LJsesinm, AI manyanm herhangi bir lisesinden farkh olmadığını söylemiştir. tstanbul cihetmm bakalorya imti hanlanna nezaret eden komisyon reis! Maarif umumî müfettişi Bedri Bey dün bu iddia hakkmda demişth* ki: « tstanbul cihetindeki mektepler • de lise bakalorya imtihanlanna, 300 ü tstanbul Erkek Lisesmde, 300 6 Ku Lisesmde ve 600 S Kız Muallim mektebinde olmak üzere 1200 talebe gir • nr'ştir. tstanbul Erkek Lisesmde bun • dan başka ortamektenler sekizinci sınıfındân 320 talebe b'kalorya imti hanına girmistir. Şehinşah Hz. nîn Ankaralılara iltifatları Ankara 21 (A.A.) Îran Şe hişahı Hz. Ankaradan müfarekat • ları esnasmda trende kendilerini vilâyet hududuna kadar teşyi eden Vali ve Belediye reisi Nevzat Beyi huzurlarına kabul buvurarak şu beyanatta bulunmuşlardır: < Ankara halkjnın gösterdiği yürekten kabul ve derin samimi yetten cok memnun ve mütehassis oldum. Burada geçirdiğim günlerin hatırasım asla feramuş etmiyece • ğim. Bu duvgularımı bizzat Anka • ra halkına ifade etmekle haz du yacaktım. Artık mesguliyetim bu arzuma zaman ve imkân bırakmadı. Sizden Vali ve Belediye reisi olarak benim tarafımdan bu muhabbet ve tesekkür duygularımı münasip gördüğünüz tarz ve vasıtalarla muhterem halk a iblâğ etmenizi rica ede • rim.» Şehinşah Hz. nin Ankarayı ziyaretleri hatırası olmak üzere şe • hir namına yaptırılmış ve bir tara • fmda zatı şahanelerinin, diğer ta • rafında da Gazi Hz. nin kabartma resimlerini havi bulunan altından mamul büyük bir madalyayı Vali ve Belediye reisi Nevzat Bey, Şe hinîah Hz. ne takdim etmistir. zahürat arasında reis tarafmdan okunmuş ve bu münasebetle siddetli alkışlarla mütemadiyen kesilen bir çok ntrtuklar irat edilmistir. duklan derin kardeşlik göstermişlerdir.» eserini Daşti Hanın nutka Şafakı Sürh gazetesi müdürü meb'us Daşti Han alkışlar arasm da bilhassa şu cümlelerle hissiya • tıni ifade etmistir: «Ben 1928 de tstanbulda Türk gazetecilerine fena siyasetçilerin vaktile iki millet arasında bir duvar kurmus oldu'klarını söylemiş • tim. Buna rağmen Gazi Hazretleri Türk milletinin istiklâli için mücadele ederken Îran milleti bunu halecanla takip ediyordu. Tahran her muzafferiyet üzerine donanı yor ve Îran memnuniyetini izhar ediyordu. Fena bir siyaset neticesi olarak dokuz asırdanberi, aralarında mühim hiçbir ihtilâf mevcut olmadıfı halde, iyi geçinememişlerdir ve bundan yalnız ecnebiler istifade etmistir. İki büyük şef bu siyaseti baştan aşaği değiştinnişler dir. Şehinşah Hazretlerinin culusundanberi Türk dostluğu tran siyasetinin kıymettar bir esasını teşkil etmistir ve bunu ispat için son seyahati ihtiyar buyurmuşlardır.> Umumi netice tmtihan işleriie meşgul olan Maarif Vekâleti umumî müfettişi Salih Zeki Bey lise bakalorya imtihanlannda ta mamen muvaffak olan talebe mikta rmm yüzde otuzu bulunduğunu, bu nisbetin normsl olduğunu, Avrupada da bakaloryalardan bundan iyi bir netice almmadığını, vaziyetm geçen seneden fena ve zayif olmadığını işaret etmiş • tir. Sinemacıl?.rın davası (Birinci sahifeden mabat) Evvelâ; davacılarm vekili Hâşim Bey davasım teşrih etmiş ve ezcümle sunlan söylemiştir: « lstanbul Be'erPyesi; Darülâceze aidatı namile gayrisaft varidattan yüzde on almakt?dır. Bu; gayrikanunidir. Gayrikanunî olduğu için miiekkillenm bu resmi vermekten imtina etti ve bu hususta müteaddit protestolar gönderdi. Belediye ise noktai nazannda ısrar ederek »inemalan kapattı. Btmdan müekkillerim m'ddî. manevî birçok za rara diîçar olmuslardır. Bu hal temadi ettikce de olacaklardır. Belediye, bu resmi almak için men'i tese'ül ve Da • rülâceze nîzamnamelerine istin't et • mektedir. Her iki nizamname birbiri • nin aynidir. Mevzuah hazırai kanuni • ye ile bu nizamnameler mülgadır. Ka • mma müstenit olmadıkça vergi alma • m u , belediye kanununda belediyelerin vazifeleri tasrih edilmistir. Varidatı iki yüz bin liradan fazla olan belediyeler acezehane acm&ğa mecburdur. Binaenaleyh, müdahalenm men'ini talep ederim.» Bundan sonra belediye vekili Hâ • mit Nazım Bey şu cevabi vermiştir: « Davayı îcap ettiren sebeplere gore muddeilerin mSstereken bir arruhaDe dava açmalanna salâhiyetleri yoktur. Elde mevcut bir nizamname ve bu nizamnameye istinat edüerek ya pılmış bir fül vardır. Bunun tetkik mercH mahkemei âliyeniz değil, Şurayı Devlettir. Sinemalan lubiyat icrasm • dan belediye değil; zabıta menetmiş • tir. Belediye yalnız vîlâyet makamı ve zabıtsnm nazan dikkstini celbetmîş tir. Bundan dolayı da bize husumet teveccüh etmez. Darülâceze hissesinhı cibaveti ve yapılan muamele kanunidir. Tedbiri ihtiyatî taleplerinm reddi lâ • zım gelir.» Hasan Fehmi ve Feyzi Beyler de salâhiyet meselesine temas etmislerdir. Bilhassa Feyzi Bey; nizamnamelerin kanuna mugayereti iddia edüdiği tak dirde bunun tetkik merciinin doğru dan doğruya Büyük Millet Meclisi ol duğunu söylemiştir. Mahkeme heyeti müzakereye çekilmis, neticede belediye vekillerinin salâhiyet hakkındaki iddi alartle beraber sinema sahiplerinin de tedbiri ihtiyatî taleolerinin reddine karar verildiği tefhim olunmustur. Bu hale göre sinemalann bugünkü vaziyetlerinde değişm'ş bir nokta yok tur. Yalnız davayi aslî açddığı takdirde mahkeme buna bakabilecektir. Başvekil Furttgi Han Hz. beyanatı tsfendiyari Hanın hitabesi Kütahya halkının sevinci Kütahya 21 (A.A.) tran Şehinşahı Hz. ile Reisicumhur Hz. ni hâmil olan hususî tren saat 15 te Alayunt istasyonuna dahil oldu. Ulkemizm büyük misafirile Büyük Reisimiz Alayunttan geçeceklerini daha dünden haber alan Kütahya halkı mesafenin uzaklığına rağmen erkenden araba ve otomobîllerle ve bir sevinç çağlıyanı halinde Ala yunta doğru akmağa baslamışlar dır. tstasyona yapılan takın üzerine Iran ve Türk bayraklan asılımştnr. tstasyon da baştan aşaşh donatıl • mı«tı. Ordu müfettişi tzzettin ve Kolordu kumandanı Mustafa Pa • şalarla Afyon Valtsi Durmuş Bey kendîlerini Alayunttan istikbal e d"erek trene dahil oldular. Tren on dakika tevakkuftan sonra halkın çoskun tezahüratı arasında Afyona doğru yoluna devam etmistir. Sabık nazır ve tramn mühim sahsiyetlerinden olan Isfendiyari Han şu beyanatta buJımmuîtur: < Siyasî hayata atıldığım jnindenheri Îran hükumetinin ve Îran. milletinin Türk milletine karşı da • ima muhabbet gösterdiirni gördüm. Türkiyenin her saadeti tranı sevindirmis ve ümitlere düsürmüs, Tiir kiyenin her elemi tranı müteessir ve meyus eylemistir. Biz tranlılar, iki büyük reism sayesinde iki millet arasmdaki karde<li?in ve birliğin tahakkuk etmiş bulunmasından bahtiyarız. Zatı Alâhazreti Humayun, nu tuklarında da îşaret buyurduklan gibi, Türk dostluçuna büyük ehemmiyet vermektedirler. Büyük bîr aztmle bütün müşkülâtı ortadan kaldırmışlar ve son seyahatlerile kendî arzu ve emeMerîni tetviç eylemis lerdir. Bizler Türk milletinTi ve Türk hükumetinin Şehin*ahımiza karşı Türk topraklarına ilk adım atıla lıdanberi gösterdiei fevkalâde sa • mimî hüsnü kabulden ve kardeşliğin es^Herinden dolayı hahtivanz. tran meclisi kendi hükümdanna karxi kardes milletin gösterdlği tezahürattan dolayı bütün tran mil letinrn hissiyatını alenî bir surette fblâğa zaten Vr vesile arıyordu. Büvük Millet Meclisinîn telgrafı bize bu vesileyî bahsetmiştir. Bundan dolavı hissettiğimiz sa • adet ve kardelik hisleri o kadar büvüktür ki rzhar için kelime bulmaktan âcizîz. Türkiyede yapılan bu parlak hüsnü kabulün eseri tranlıların kalbinden hiçbir vakit silinmiyecektir.» Diğer meb'uslardan sonra Baş • vekil Furugi Han Hazretleri alkışlar arasında söz almışlar ve aşağıdaki beyanatta bulunmuşlardır: «Meb'uslarm yürekten gelen samimî sözlerine birşey ilâve etmeği lüzumsuz görüyorum. Ancak yeni Türkiyenin Îran milletine karşı olan muhabbetkârane ve bhadera • ne hisleri hakkmda bundan çok evvel^söylemiş olduklarımın tahakkukunu görmekle bahtiyarım. Şe • hinşah Hazretlerinm seyahati ve iki büyük şefin kiyasetli ve muslihane siyasetleri iki milletin münasebatmda derin bir tesir yapacak ve istikbalde mes'ut neticeler verecektir. Ben buna kaniim.> Meclis Reisi celseyi kapatırken sunlan söylemiştir: «Türkiye hakkındaki minnettarlıklannı ve muhabbetkâr hislerini izhar için daha birçok meb'us söz altnışhr. Türk milletinin Şehinşahımıza karşı gösterdiği kabul ve ta zimat iki milletin münasebatını ve muhabbetkâr hislerini kuvvetlen • dirmektedir. Türkiyenin dostluğunu çoktanberi bihakkın takdir ediyorduk. Bunun en iyi misali Şelıinşah Hazretlerinm ilk seyahatîni Tür • kiyeye yapmasıdır.» Henüz istab'stik yapılmamakla be raber umumî tetkikatımıza göre, veziyet geçen senekinden farklı değildir. Binaenaleyh yalnız 8 talebenin muv'ffak olduğu iddiası doğru değildir. E sasen eylul devresi ikmal edHmeden Yüksek tahsili takip edebilecek bu kat'î bîr hüküm vermek imkânsızdır. kadar talebe bulunm?sı mucibi mem • Çünkü şimdi muvaffak olamıyan ta • ; nuniyet görülmekte ve kat'î neticen n I«be o zaman imtihana girebilecekler • ancak eylulde yapılacak olan ikmal imdir.» tihanlan tamamlandıktan sonra en tst'nbul Erkek Lisesi sekizinci smıf laşıiabiieceği ve binaeaîeyh o zaman muvaffak olacak talebe mîktnnm yüz talebelerinden bakalorya imtihanları • na dahil olan 80 talebeden 30 u mu de 40 ı bulması muhtemel olduğu söyvaffak olmustar. Yalnız dikkate şayan lenmektedir. olan bir nokta, bu seneki imtih?nlann lstanbul cihetîndeki mektepler çok sıkı yapılmasınm, bilhassa hmust tstanbul cihetinin lise ve ortamek liseler üzerinde tesiri göriilmesidir. Ba« teplerinin bakalorya neticelerine ait zı hususî mekteplerin bakalorya im tihanlanna giren talebelerinin bepsi rapor henüz yapılmamakla beraber sadönmüşlerdir. lâhiyettar zevat, bu mekteplerde de Esasen hntihan neticelerine ait m » Beyoğlundaki mekteplerin usulleri tatvaffskiyetsizlik şayialannm da bundan bik edildiğini nazan dikkate alarak üeri geldiği beyan edUmektedir. arada mühim bir fark çıkmıyacağmı tahNazan dikkati celbeden diğer bir cr min etmektedirler. tstanbul Erkek Uhet te, sualleri Vekâlet tarahndan göasesinde bakalorya imtihanları yapılan derilen derslerin imtihanlannda mu ortamektep talebelerinden bir grup, vaffakiyet gösteren talebenin daha fas> hntihan neticelerinden şikâyet ederek la olması ve asgari nisbetin yüzde 40 ı 700 talebeden ancak 8 kisinin muvafbulmasıdır. fak olabildiklerini üeri sürmüslerdir. Yapışık çocuklar Yenî ilkmektepler lzmirde biribirine yapışık Bu sene birçok ilkmektep açılacak iki çocuk doğdu Maarif idaresi, Şişli, Kurtuluş ve Aksarayda birer ilkmektep açarak yeni ders senesinde muhtemel olan buhrana meydan vermemek üzere hazırlıklara başlamıştır. Kadıköyünde satın alınan eskl Fransız mektebinde 10 dershaneli bir ilkmektep açılacaktır. Usküdarda tcadiyede kapanan Fransız mektebi binası da satm a lınarak ilkmektep haline getirile cektir. Yeni mekteplerin kadrolan, mev* cut mekteplerin ilâve dersleri muallimleri tasarruf edilmek suretil* doldurulacaktır. Yalovada bazı köylerin çocub tnevcutlarmın çokluğu nazan dik kate ahnarakqfcu mekteplere birer muallim ilâvesile tam devreli ya pılması kararlaştmlmışbr. Maarif müdürlüğü, mekteplerîn kışlık mahrukat ihtiyacmı temin için şimdiden teşebbüsata giriştnis, mekteplere lâzım olan 2,000 sıra v« masa ile 2,000 sandalya ve 100 kü» süyü münakasaya yakmda koymağa karar vermiştir. Dünkü Mecliste Iran Meclisinin cevabî telgrafnamesi okundu Ankara 21 (Telefonla) Meclisin bugünkü içtimaında Iran Meclisi Millisinin gonderdiği cevabi telgrafnamesi okundu ve süreklî al • kışlandı. Telgrafm sureti şudur: Türkiye B. M. M. muhterem Reısi Kâzım Pasa Hazretlerine, Zatıâllilerinin inayetkâr telgrafIarını Meclisi MiIIide kıraat ettim. Henüz iki satır okunmadan meb'uslann yükselen alkış sadalan sesi • mi ismaa ve telgrafm bakiyesini kıraate mâni oldu. tran meb'uslan büyük Şehinşahları hakkındaki nihayetsiz alâkalan 'dolayısile, kendilerinin hakikî surette sevdikleri rehberlerine karşı hürmet ve tek > rim gösteren bir millete kendi kalpIerinde muhabbet beslerler. Rehnüma Hanın beyanatı Afyondaki büyük tezahürat Afyon 21 (A.A.) Reisicumhur Hz. ve büyük misafirleri Alâhazreti Humayun saat 17 de buraya gelmişler ve samimî tezahüratla karşılanmıslardrr. Trenden in«r inmez iki devlet reîsi istasyonda ve civannda toplanmıs ve yer almu halkın. mekteplilerin. «yasa» seslerile karşılanmulardır. Şehin*ak Hz kendilerini selâmlıyan askerî ve mülkî erkânm ayn ayn ellerini sıkmak suretile il$ifatta bulunmuslar ve Gazi Hz. ile birlikte kıtaatı teftiş buyurmuslar • dır. tstasyon kapısmdan cıkarken mekteplı kızlar tarafmdan Alâhazreti Humayuna. Reisicumhur Hz. ne kardçs milletin millî renlkerile süslenmi» birer buket takdim edilmistir. Sehinşah ve Gazi Hz. halkın alkışlan arasmda doğruca Kolordu karargâlınu tesrif b uy urmuüardır. Iran Mebusan Meclisinde yapılan tezahürat Tahran 21 (A.A.) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafmdan çekilen telgraf tran meclisinin 20 haziran tarihlj cebesinde Müteakıben tran gazetesi sahibi olan meb'us Rehnüma Han söz almış ve alkışlar arasında aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: «Şehinşah Hazretlerine seyahatleri esnasmda her smıf Türk halkı tarafmdan gösterilen hüsnü kabule karşı tran halkı medyunu şük randır. Türk milleti, tranın tarihî ve millî şevketinin timsali olan Şehinşaiumıza samimî tazimatta bu • lunmuştur. Efkân umumiyenin bu merkezinden Türk milletine kalpten tesekkür ederiz. Bu tesekkür lerimiz hükümdarımıza karşı gösterilen kalbî tezahürattan dolayı bugün her tranlının kalbinde bir yer tutmakta olan hissiyata tercüman olmaktadır. Evvelce iki memlekette de hâkhn olan karanlık iki rejim, iki millete, mütekabil his lerini izhara ve güçlükleri aralarında halletmeğe imkân vermiyordu. Bu zulmet, iki yüksek şahsiyetin, Rıza Pehlevi Hazretlerile Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinm ik • tidara gelmelerile zail olmuştur, Her iki memleketteki eski ve yeni iki rejimin arasmdaki fark, bugün iki memlekette de vücude gelen terakkiyatla kabili müsahadedir. Bix tranlılar Türkiyeye karşı daima samimî hissiyat besledik. Türkler de Îran Şehinşahı Hazretlerinin seyahatleri esnannda bize karsjı duy > Belediye sinema is'etecekmis! Dahiliye Vekâleti, tstanbulda sine • malann niçin kapatıldığım belediyeden sormustur. Belediye dün Vekâlete uzun bir ra por göndererek bu hususta izahat verTürk milletinin güzel kabul tarzı, m'stir. Belediye Daimî Encümen azasmdan itimat edilmelidir ki,biz de her zaAvni Bey bir muharririmize şunları söyman için en iyi hisler uyandırmıştır. lemiştir: tran Millet Meclisi, kendi azasmm « Sinemacılar, Darülâceze hissesamimî ve minnettarane hislerine, sini vermeğe mecburdurlar. Çünkü bu Türkiye Büyük Millet Meclisi nezresim kanun'dir. Alâkadariar bunu kadinde tercüman olmayı beni me mur etmiş olduğund'an kudretli Türk bul etmemek yüzünden halkı sinema • milletinin azamet ve tealisi tran mil ya gitmel^en menetmekte ısr?r eder lerse belediye elbette bu işle mesgul letini son derece alâkadar ettiğini olarak halkın sinema ihtiyacmı temin arz ve iblâğ eylerim. için tedbir alacakür. tcap ederse sine Eğer şahsî duygularımı bu memacılık ta yapacaktır.» muriyete ilâve edecek olursam ar zederim ki, bunda benim için de bir Belediye reis muavini Hâmit Bey, hissi iftihar nasip olmuştur. henüz vaziyetm, belediyeyi sinema işIran Meclisi Millî reiti letmeğe mecbur etmediğini, DarülâceDADGER ze hissesini vermek suretile sinema aç • Bundan sonra soy adı lâyihasının mağa talip ve teşebbüs sahipleri çı • müzakeresine başlanmış ve eelse kacağı ümit edOmekte olduğunu, va • cumartesiye talik edilmistir. ziyette değişiklik olmadığını söyle • Meclisin önümüzdeki perşembe günü tatil edileceği anlaşılmaktadır. mistir. Tekdiğerine yapışık olarak doğan çocaklar tzmir (Hususî) tzmir Mem leket hastanesinde eşine pek nadiren tesadüf olunan, şayani dikkat bir yapışık ikiz doğum vak'ası ol muştur. Sertabip ve kadm hastalıkları şubesi şefi Hasan Yusuf Bey vak'a hakkında şu malumatı ver mistir: « Tıpta (Xiphopages) tabir olunan bu birbirine yapışık ikiz dojum vak'alarına, milyonda bir denecek kadar nadir tesadüf olunur. Bilhassa bunların yaşayanlan, sayı ile gösterilecek kadar azcfır. Bun Lardan Çinli kardesler, Siyamlı hemşireler ve sair bir iki çift hakkmda gazetelerde ikide bir yazılar çıkar. Bizdeki doğum cîdden calibi dikkattir. Çocukların ikrsi de kızdır ve ölü olarak doğmuşlardır. Fakat ölü dbğmamış olsalardı bile yaşa malanna imkân olmıyacakh. Çünkü pek nadir en yaşayan çiftler, ya kalçalarmdan ve yahut ta göğüslerin den hafif surette birbrrlerine temas ederler. Nitekim bir müddet evvel yapışık hemşirelerden biri ölmüş, yapılan bir ameliyat neticesinde diğeri kurtarılmıştı. Halbuki bizim doğumda çocuklan vücutleri bbbir • lerine adet a tamamile yapışık gi bidir. Bu şekilde yaşamağa da bittabi imkân yoktur.> Yenişehirde vahşiyane bir cinayet Bilecik «Hususî» Yenişehirta «kozdere» köyünden Halim Ağa nin evine geceyansından sonra m u keli ve silâhlı altı şahsı meçhul gi» rerek Halim Ağayı ve kansını uy kudan uyandırmışlar ve para iste mişlerdir. Halim Ağa ve kansı paralan olmadığını söyleyince döv meğe başlatnışlardır. Fazla daya ğm tesirile kadm on beş altm ve yüt elli sekiz kâğıt lira çıkarıp vermiştir. Bu sırada haydutlardan bir ikisinin maskesi yüzünden düşmüştür* Hem tanılmaktan korkan, hem d« paranın sonunu çıkartamadıklan için hiddetlenen şakiler zavallı Halim Ağanın ağzını açtırarak boğazına tüfekle ateş etmişler, biçareyi bu suretle öldürmüşlerdir. Dayak tan bayılan kansını da ölüp öltne J diğini guya anlamak için kula • ğına su dökmüşler, kadınm da öldüğüne kanaat getirdikten sonra hepsi de kaçmışlardır. Halim Ağa» nın kansı eşkiyayı teşhis edeme • mistir. Jandarma, tahkikat ve taki. bata devam etmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: