22 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

22 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyet 11 Haziran 1934 Fransa Hariciye Nazın C M. Bartu Bükreşte (Birinci aahifeden mabat) ziyaret gibi, Fransa ve Romanyayı birleştiren bağlann devamlı ve sağlam kuvvetmi göstermektedir.» M. Bartu bundn tonra M. Tituleskonun sahsmda Romanya haricî si yaıetmin mümtaz sefmi Ve Küçük t tilâfın mümessilini salâmhyarak de • miştir kî: « M. Titulesko, azîz mültefik Yugoslavyanın yanında dost Turkiye v« Yonanistanın mevcut olduğu Balkan antanbnm teşkilindeki seref hiasesi > ni haklı olarak talep edebflir. Atina misakı, evvelce harbin tahribat yap tığı memleketlerde bile, bu memjeket ler hükumetlermin sulhım nimetlermî muhafazaya azmetmiş olduklanm Avrupaya öğretmektedir. Bu suretle hâlâ kanşık olan dünyada Pragdan Anka • raya kadar misaklarla zamân altma alınmış bir mmtaka teşekkül efanekte • dir. Bu misaklann sağlamlığmı, her • kes içm emniyetî silâhsızlanmanm e tash bir sartı haline koyan teklifle Cenevre konferznsında te^it edil«çM mis buluyoruz.» M. Bartu, Cenevre konferansmda beynermilel meaeleler hakkında tatn gorüş mutabakatından başka kıy • taetli birçok fikrî ve manevî yakınlıklarm Fransayı kardesçe Romanyaya bağladığını kaydettikten sonra, Krallık ailesi, hUkumet ve nlhayet bütün Romanya içm tnüstesna temenniyat izhar ederken biitiin Fransanra tercirmam olduğunu bildirmis ve Romayanm, trpki Fransa gibi bütün mesru menfaatlerini cihanda sulhu samitnî surette istiyen bütün memleketlerin halisane tes • riki mesaisî ile telife âmade olarak muslihane yoluna devam etmekte olduğunu beyan eylemiştir. Küçük ttilâf meclin metairini bitirdi fiükres 21 (A.A.) Romanya tjann bildîriyor: Küçük ttilâf daimî meclisi bugün nesaismi bitircnis ve M. Titulesko yanında Çekoslovakya ve Yugos • lavya nazirlan M. Benes ve Yevtiç olduğu halde matbuat mümessfllerini kabul ederek tneclisîn mesaisi netîcelerine dah* aşağıdaki tebliğte bulunmuştur: «Uç hariciye nazın umumî siyası vaziyeti derin bir tarzda tetkik etrnijlerdir. Mumaileyhim mezkur siyasî vaziyetin, sulhun muhafaza • sfle alâkadar bütün hükumetlerin tıtıan dikkatini celbedecek bazı endtse emareleri gdstermekte olduğunu birbirlermden gîzlememekle beraber devamlı ve müsterek bir mesai ile inkisaf ve takviye ohmduk • lan takdirde Avrupayı üzerine çökmekte olan siyasî buhrandan kur tarraak hnkânım verecek bazı ît • aainan verici ırasurlarm mevcut olduftunu da müsahede etmislerdir. Filhakika tenkis ve tahdidi tesli hat meselesmde bugüne kadar u • •numî bir mukavele akti için tesadiif edilen devamlunnüskülât, sulh muahedelerinm tadili hususunda bazı devletler tarafmdan ileri sürülen iddialar, Avrupanın gerek içinde gerek dısındaki mali ve iktısadî buhran ve siyasî kararsızlık sulhun tehlikede olduğu endisesini vermektedir. Diğer taraftan, silâhsızlanma konferansinın akim kalmaaına mini olmak İçm son defa Cenevrede Fransa, tngiltere ve Birlesik Ame rika hükumetlerî tarafmdan sarfedilen samimt ve müsmir gayretler, emniyet meselesinî siyasî endişe lerîn ilk safma koymak hususunda yapılan siddetlî mücadele, sulhu Dahülye Vekâleti Matbuat Umumî müdürlüğü tarafından neşredilmekte olan kıymettar mecmuanın üçüncü numarası intişar etmiştir. muhafaza için vücude getirilen ve Bir ay zarfında memleket lçerisinde ve getlrilmekte olan tesekküller, har clhanda cereyan eden mühim vukuatı hangi bir tccavüz işini üzerine alaveslkalara ve muhtellî gazete neşrlyatına eak olan devletlerde bunun tevlit eirtlnat ettlrerek tesbit eyliyen bu mec deceği mes'um içtimaî neticeler, sulmuanm hakikaten büyük bir vukutta hu muhafaza yolundaki gayretlerin tertip edildiği ve mütemadl bir sây ile nihayet muvaffak olacağı ümidini vücude getirilddği görünmektedlr. Bil vermektedir. hassa ayın kültür hareketleri çok müs An'anevî siyasetine ve teskilât mi tesna bir görüşle seçilmiş makalekrdir. sakuun esasmı teşkil eden pcen Yalnız, bütün bu fevkalâdeliğine mu siplere sadık olan Küçük ttilâf, akabll mart nüshasınm ikl buçuk ayı müzası olan devletlerin menfaatlerine tecaviz bir teahhurla haziranuı yirmi ve umumî menfaate uygun bir hattt slnde elimlze geçmesi alâ.kadarlarmı nihareket çizmiştir. Küçük ttilâf dahayetsiz bir sabırsızlığa düşürecek de imî meclisi vaziyeti karşılamak içüı recede mühim bir gecikmedir. Zamanla lâsım gelen bütün kararlan ittihaz bu teahhurun da ortadan kaldınlacağını etmistnr. ümit etmekteyiz. Meclism 18 hazirandan 20 ha • zirana kadar Bükreşte aktettiği dort celsede eicümle su kararlar alm Halkm uyandırılması, teşkilâtlandırılmıstır: ması, köycülük tetkiklerl ve seferberlîgi Srlâhsızlanma konferansının bügibi mühim mevzulan esas ittlhaz ederek tün alâkadarlar için memnuniyeti yazılmış olan bu ötabın muharriri Nusmucip bir mukavele aktine irismesi rat Kemal B. dir İçtimai bünyemlzin temel için bütün gayretlerin sarfedümesi. taşını teşkil eden halkın yükselmesine Emniyet teşekküllerine Küçük 1gayret etmek bütün gençlerin ve münevtilâflara bütün kuvvetile muzaheret verlerin vazifesi olduguna göre onlann ve müzakere edilmekte olan mra • bu eserl gözden geçirmeleri icap eder. takavt mütekabü muaven«t mukavelelerine iştirak edilmesi. Bütün alâkadar memleketlerle bi Bu isim altında İbrahim Bey tarafm Iitilâf Avrupanın iküsaden düzelmesi dan yazılan kltap dini muhtelif noktaiçin teşriki mesai edilmesi. Iardan tetkik ettikten scnra «dinin esası Ban Macar resmî beyanab, daimî ahlâk olmalıdır> nazariyesinde karar kılmeclism esefle müsahede ettiğine göre, ınakta ve milli Türk dininin ne suretle Macaristanın böyle bir tesriki mesaiden tesls edilebllecegini gözden geçlrmek hariç kalmak istedigi intabaını vermektedlr. Bu gibi İçtimai bahislerle meşgul tedir. karilerimize tavsiye ederiz. Herhangi nam altHKİa olursa olsun Habsburg hanedanmın avdetine, bu Kadri O|uz Bey tarafmdan kaleme ana muktazi tedbirlerin ittihazı »uretile lınmıs olan * Daglı Hüseyin Çavuş» Balmani olanmaa karannm teyidi, kan muharebesi, Umumî Harp ve İstiklâl Bütün devletlerU ve bilhassa kom • mfleadelesile alâkadar milli bir hdkayeşu devletler ve Lehistanla en iyi mü • dir. Köy ve askerlik hayatını tasvir eden bu eseri gençlerimizin okumaları lft nasebatm idamesi, zımdır. Bir taraftan Sovyet Rusya ve diğer taraftan Romanya ve Çekoslovakya arasmda Zağrep kafanna tevfikan Fransız Imparatoru üçüncü Napolyon nılhun idamesine çalısmak için normal ile karısı Krallçe Öjeninln hayatından diplomati münasebatmın te«MÜsün • bahseden bu kitabm müellifi Sadri E tem Beydir. Şimdiye kadar yazdığı muhden memnuniyetla nn>liim<ıt almman, telif mevzulardaki yazılannı karilere seBalkan antantı mîsakuun bütün imza •denler tarafmdan tamamen tatbikı hak ve seve okutan Sadrl Etem Bey o zamankl Fransanm saray hayatmı çok güzel kmda alınan teminattan ve bu misakm tasvir etmiştir. Binaenaleyh merakla 16 haziran 1934 tarihmde Yugoslav • tetklke deger bir eserdir. ya tarafmdan tasdikiıtden malumat a» Iuunâsı, Erol Tekin Bey tarafmdan Ağlıyan Bir Eylftl aytnda Crnevrede toplamlması. Kız Tanırım unvanile manzum bir eser Küçük ttilâf daimî meclisi, mesaisi • neşredilmlştir. ni bitirmeden evvel, Küçük ttilâf ha riciye naztrlannın Parise yaptıkları ziyaretlerle Fransı» hariciye nazıruun Halkevinden: Küçük Itilâf hükumet merkezlerine yapGenç yaşında 81en Çatalca Müstahkem hğı ziyaretlerin memleketlerinde hu • mevkil zabitlerinden topçu mülâzlmi •ule getîrdiği büyiik tesiri memnuni • Ifaci Beyin babâsı müteahhit Şükrü Bey, yetle müsahede ve tesbit etmiş ve BükNaci Beye ait (80) parça kitabı Evimiz kütüpanesine hediye etmiştir. Bu kıymetli reş konferansınm Küçük ttilâf hariciye hediye için Evimizin Beyoğlu kısmı künazırlan için M. Bartu ile bir kere datüpanesinde bir (Nacl köşesi) ayrılmıştır. ha nolrtai nazar teatitmi kıymetli bir Değerll alâka ve armağanlanndan dovesile tefkil etmiş ohnasmı «evinçle karlayı merhumun babası Şükrü Beye ve şdanuftır. allesl halkma derin şükranlarımızı arze Yenı Eserler Ayın tarihi Istantul Eorsası kapânış fiatleri 21 6 934 NUKUT ı I 0 İQ ^0 0 Sterlin Dolar FraDsiz tt, Lifeı Belçika tr. Drahmı Ali? 63/ 120 US.S0 212 115 6Î4 I LA N Oımanlı Bankast hissedarlar nmam! heyeti 1934 hazirarunm 19 uncu sall günü Londrada toplanmıştır. tdaıe meclisi tarafından hissedarla • nn tasdikma arzedilen mukarrerat, it • tifakla kabul olunmuştur. 26 haziran 1934 larihinden itiba • ren, 63 numaralı kuponun ibrazı mu kabilinde hisse basına temettü olarak 3 silin verilecektir. KadıkSy ikinci sulh hukuk hâkimliğinden: Süadiyede Mektep sokagında 2 numarah hanede roukim iken vefat eden v« ter«kesine mahkememiıce vazıyet olunan Muhterem Ağ»nm mirasçda • nam üs ay zarfmda mahkemerous .nüraeattleti i)âe olunur. (578) Btyoğlu birinci sulh hukuk hâkira • liğVd«ı: I Kiralık köşk Caddebostanı camisi civannda, Çamiık içinde altı odalı kiralık k6}k. Suyu, eiektriği tardir. Mevsimliği 200 liradır. Erenköy Hamam sokagi köşesinde Hafı»: IVIehmet Efendive «oruitna •20 Isvıçre fr. I 20 İ0 i'j Leva Honn (,'ek h rOBtı liveç kronu Avustur>a şil. Peçeta Mark Zioti Lev Uinar Kuble 28,90 810 23 8i M 30 22,50 18 44 21.50 24 I»,50 53 82 fc23 36 235 Turk altını Mecidiye • Ranknot ()«. R . Ven 16^,60 215 118 25 814 25 k4 100 31 24 17 46 23 2ft 20 55 34 984 3r,50 337 ıa Hünkâr suyu Her sene olduğu gibi bu sene daht Beylerbeyi musiki heyeti Halkgıiık ve kö.ycUlük ÇEKLER SevYork Harıs BrükseJ Atina Cemvre Sofya Amsterdam rag itokholm Vıyana Aıadrlt Berlın Varşova Budapeşte Bükre$ Belgrat Yokohama Mosknva 633.5U 0,793087 I2,(M> 9.244087 3,4C8 2,4485 64 82.5 1,1)28 19.1)9 3,06ü 4,3b75 5,8125 4,«3 3.9J25 79,8425 34,94 2,fa592 OS7.7» 63â 0,795 12,05 9,2465 3,405 83,7*5 2.4462 64.7688 1,1718 19.1725 9,0594 4,305 5,81 2,0858 4,225 3,L5 70,7763 34.912» 2.6575 !08»,»0 Her cuma lcrayı âhenk edecektir. ZAYİ Tatbik mühüriimS zayi ettim. YenUini hakettirdim. Zuhurunda hükmü yoktur. I Sangüzelde Kadıasker Mehmetefendi mahallesi Sannasuh sokek 85 na maralı hanede Ali Karani (24) Milaao n,v>b Millî d.n duyrjusu ve öz Türk dini 1ST1KRAZLAR Açılış 193i Türk borcu tahvlll ! *933'lk. Isttkrazı Istikrazı Dahıli Erganl 29, Daglı Hüseyin çavuş 1 CEM SUL7AN Tarih gibi bir roman, roman gibi bir tarih Fiati: 75 kuruş. Beyoğlu Üçüncü sulh hukuk hâ • kimliginden: Istenbul Maliye tnuhakemat müdiriyeti tarafmdan Usküdarda Ih • saniye ait sokagında 93 numaralı ha • nede mukim Salih Münir Efendi ve Mehmet Ağa ve Tahlr Efendi aleyhlerine açtıgı 46 lira 39 kurus ala • cak davasmdan doîayı müddeaaleyhimden Salih Münir Efendinin hâ len ikametgâhı meçhul bulunduğu davetiye zahrındaki meşruhattan anlaşılmıs olmakla 20 gün fasıla ile ilânen tebligat icrasına ve yevmi muhakemesi 14/7/934 saat ona talikine karar verilmiş olduğundan nrumaileyhin yevm ve vakti mez kurda mahkemeye gelmediğl ve tarafmdan bir vekil söndermediği takdı'rde gıyabında muhakemcye devam olunacaği tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (S83) M. Turhan Beyin eseri tstanbul hazine muhakemat müdiri • yetinhı Kasımpafada Utunyolda Kahraman mahallesmde mukim sabık 4 üncü smıf tüfkeçi ustası Ali Rıza Bey aleyhine ikame eylediği fazla mehuzat* tan 2544 kurusun tahsili davasmda müddeaaleyh Ali Rıza Beyin ikamet gâhı meçhul olması hasebile ilânen tebligat icra edilmif ve muhakemenin muallâk oldılgu 315934 saat 10 da muddei gelerek müddeaaleyh gene gelmemis ve müddei zaph davasmı tekrarla vesaik ibraz ve jnyap karan tebliğini istemiş ve olsuretle 25 gün müddetle muftmeleli ?ıyap karannm ilânen tebliğtne karar verilerık emrl muhakeme 77934 saat ona talik kılınmıs olmakla müddetf kanuciyesi zarfında it>'raz •tmediginiz takdirde gıyabınizda ka • rar verilecefinden muameleli gıyap karanmn tebliği makamma kaim olmak ttzere keyfiyet ilân olunur. ( 5 8 2 ) Yerli Malfar sergisi dolftyisile yantıracafîınız paViyon projeleri ve inşaat, deknr ve reklâmlar için Istanbul posta kutusu 512) adresine müracaat ediniz. tstanbul asliye Üçüncü hukuk da* ircsinden: Ümeyme Hanımın hâlen ikametgâhı meçhul Cemil Bey aleyhine actıfp 934/951 numaralı terke müsteniden boşanma davasının tahki katı bilikmal evrakı dava heyete tevdi edilmis ve muhakeme günü 7/7/934 cumartei ssaat on dörde tayin edilmiştir. Yevmi meakurda bizzat veya bilvekâle gelmediği takdirde gıyaben muhakemeye deolunacağı ilân olunur. (600) ILAN \ lmparalor.ee ve saray Kırklareli Halkevi tarafından Temmutun S nci ve 6 ıncı için bir güreş tert p edilmijtir Başa (150) bas altına ( 8 0 ) büvük ortaya (40) küçulc ortaya (20^ desteye , , v . llra mükifat ve ciddf gürtşip yenıleceklere avnca münasio miktar para verilecektir Büyük Güreş Gayrimübadiller Takdiri Kıymet Komisyonundan: 23 Haziran Cumartesi 920 No. dan 951 No. ya kadar 25 Haziran Pazartesi 952 No. dan 981 No. ya kadar 27 Haziran Çarşamba 982 No. dan 1013 No. ya lcadar 28 Haziran Perşembe 1014 No. dan 1044 No. ya kadar Karar numaraları yukarıda yaztlı Gayrimübadiüerin yüzde 25 hesabile bonolanm almak üzere hizalarında gösterilen günlerde komisyona müracaat etmeleri. «3400» Aglayan bir kız tanırım Halkevinin teşekkürü Eskişehir Beîecîîyesinclen: Porsuk Ozerinde kâîn kemer köprünün hedmile yeniden betonarme olarak inçası kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle mevkii mtinakasaya vazedilmiştir. Talip olanların şeraiti ih?leyi an'^mak üzere Belediye heyeti fenniyesine ihale arünü olan 9 temmuz 934 oa»artesi giinü Belediyeye müracaatleri ilân olunur. «3379» Balkan misakı, Romanya ve Yugodavya Bükreş 21 (A.A.) M. Yevtiç fle M. Titulesko arasmda Küçük ttilâf daimî meclisinin içtimaı münasebetile yapılan noktai nazar teah'leri, çok kısa bir zaman sonra geçen şubat tarihinde Atinada imza e<Jilmiş olan Balkan misakınm Yugoslavya ve Romanya krallan tarafmdan tasdik edileceğini gös • termektedir. Tasdik keyfiyetinin ayni zamanda icra edileceği soylenmektedir. derlz. Şehinşah Hz. resimleri Huduttan Ankaraya kadar Şehinşah Hazretlerinin muhtelif resimlerini Sıra Semti No sı 1123 Yedikule 1124 Küçükpazar 1125 Eminönü 1126 Kumkapı 1127 Kadıköy 1129 Ortaköy » 1130 1131 Burgazadasi Fo'o Süreyyada bulursunuz Em'âk His6eye göre muN. «u hamtnen kıyme'i Kazlıçeame Demirhane lkİ dükkân 40/120 8282/1 167 T. L. Hızırbey lcadiye Kârgir hane ve dükkân ve b hçe 1/2 6 1250 » Şeyh Mehmet Geylâni Sebzecîler Kârgir mağaza ve üstü han 30/240 99/1 5000 » Çadırcı Ahmte Çelebi Balipasa Kârgir hane ve iki dükkân 32/240 105105/1107 1067 Kadife (Kirilos) Caferağa Ahşap hane 3/S 3 2400 Zincirlikuyu Ortaköy Kârgir dükkân ve odalar 15/30 24 500 » Zünbül çıkmazı Ahşap hane 1/2 3 500 Burgazadasi Hacıpftla* 17,50/50 1315 260 1123 sıra numaralı gayrimenkulün pey akçesile ihale bedeü nakten diğeı'.enninJd nakten veya gayrimübadil bonoüle ödıımck üzere yukar.da yazılı gayrimenkullerin nıülkiys^î satişt çıkanlmıştır. Pey akçeleri yüzde yedi buçuktur. Ihaleleri 2/V/934 pazartesi g'"nü saat 15 tedir. Müzayedeye iftirak edeceklerin mezkur günde s&af on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatirmaları lâzımdır. Senei haliye vergisile Belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname bankamız kapısjna ası.Ircırtır. «3117» Mahallesi madam. Lidya Markusün nutkunu nereye getirmek btediğini derhal anlamıştı. Lâtife ederken bu nutku yanda kesmez • se hîç arzu edilmiyecek bir vaziyet hâdis olacağım da seziyordu. MarkUs devam etti: Eski zaman kadınlan hemen aabıtaya şikâyete koşmazlardı. Sonra o zaman skandallan baMandıra ballandıra yazan gazeteler yoktu. Hatta o zamanki kad'ınlar büyük şöhretli, kahraman şövalyeler tarafından kaçınlmalarından memnun bile olurlardi. Azizim Marküs kadınlar hiç r değişmemi^lerdir. Taş devrindekî kadm ne ne bugünkü kadın da odur. Birçoklan hâlâ zorla teehhüle can atarlar. Bu sence makbul bir sistem olmasın. Markusün sesinde garip bir değlşiklrk vardı. Mis Brigerland o sırada basım kaldırıp ta onun yüzü • ne bakmıs olsaydı gözlerinin muhteris panltılarla ışıldadığmı göre • cekti. AHah Allah bunu da nereden çıkanyorsun? Ben bir telâkkiden bahsediyorum. Marküs titrek bir sesle cevap verdit Bu maMİj ktt« k«t«jim. ya da, parası da benim umucumda d'eğil. Bence dünyada bir tek kadın var. Bundan sana evvelce de bah • setmistim. Onun uğrunda icap e derse cammı feda ederim. Mis Brigerlanda doğru iğildl. E. lile onun kolunu tutarak ilâve ettit Demek s«n eski zaman usul ve âdetlerini beğeniyorsun, oyle mi? Orlann sana tatbikmı istiyorsun. Mis Brigerland, Marküsün kollarile kenduini sarmafa kalkt«masından hiç telâslanmadı. Sakln bir sesle entretti: Eller aşağı Maffkils! Evet ben kanaat getirdîm. Sen bund~an hoşlanıyorsun. Benim sey tan servgilim, sentn için cehennem azabma bile katlanmaya razıyım, Markiis, aklını başına to>pla! Marküs birdenbire olduğu yerde siçradı. Mis Bıigerlandi birakarak ayaga fırladı. Ona Mis Brigerlandi bıraktıran şey «aklını basma topla!» Uıtan değil, koluna giren gümüs çakı idi. Can acısile haykırdıt tblis... Difİ {blis? " (Mabodi Istanbul Ziraat Bankasından: Sokagr Cınsi Hissesi iazan; BAgar Vallas Tercüme eden: Ömer Fehmi 54 dersiniz? Marküs plânmm efl mtihim kısmmı mevkii tatbika koymus, tereddüt et • meden açılıyordu. Lidya müstehzi bir kahkaha kopararak cevap verdi: Arkanızdan meleyerek gelen kuzular... Hayır Mister Stepney, siz bir çoban hayab yasamak istediğinize be* ni kandıramazsını». Beni kırmayuuz. Siz de mi be nîm hakkımda herkes gibi düsünme > ğe başladuuz? Beni sahte tavırb bir adam telâkki ettiğinize mtitessifim. Ben zannolunduğu gibi serseri, tufeylî zevk •e sefahete düskün bir adaaj» değiUm Hayatta bütün istediğin tek bir f«y, tek bir emelim var. Ona muvaffak olabilsem... Kırda tarlalar içinde minimini bir evceğiz... Birkaç at, bir. lıaç inek, sonra dertlesecek, kalbimi jdokecek bir arkadas. Bu arzuma ne Yavrum ben kadınlan avucumun içi gibi bilirîm. Bununla ij yapılamaz. Budala bir adam değîlim. Ne diye olmıyacak duaya amin diyeyim. Budala bir adam değilsin, doğru. Maamafih pek te zeki olduğunu iddia edemezsin. Şimdi siz bu lâflacı bırakın da bana sizin otele inmis olan mes Ne demek istiyorsun? hur Fash mücahit Mulâyı Hafız Onu kaçurmalısın. Eski zaman dan bahsedin. Bütün gazeteler o sövalyeleri beğendikleri kaJinlan nunla meşgul. nasıl kaçınyorlardı.. ^ Marküs Stepney derin derin içi Çok mükemmel btr düşünce... ni çektL Sonra bu adama dair ne Fakat güzelim, eski zaman »öval biliyorsa anlattı. Malumatı pek faz yeleri muratlarına erdikten sonra la değildi. tspanyollarla yaptığı bir ağırceza mahkemesine hesap mücadeleleri, Fastan ayeıhşını, t« . vermeğe mecbur değillerdi. Pen panyollann onun başmı getirecek cereleri demtr parmakhklı tas oadama büyük bir para vadettikle • dalarda yedi sekîz sene mîsafir erini hikâye etti. dilmek gibi feci akibetlerle karşı • lasmazlardı. Villâya döndükleri zaman Mar • Mis Brigerland alçak bir iskem • küsün bütün neş'esi kaçraıştı. Mis leve oturmuftu. Elinde küçük, güBrigerland ile yalnız kalınca: müs bir çakı vardı. Hem d'üsünüyor, Bizim izdivaç hikâyesi suya düstü, dedî. Onu kandtrrmaya uğraş hem de onunla elindekı bir değnek parçasım yontmağa çaltşıyordu. Bu mak Iüzumsuz. Hiç oralarda doğil. onun düşüncel! zamanlarında da • Bu kadar çabuk ümit kesınek ima tekrarladığı bir harekettv olur mu?

Bu sayıdan diğer sayfalar: